HGM683/2004
ID intern unic:  296651
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 683
din  18.06.2004
despre aprobarea Regulamentului privind modul de
transmitere a reţelelor de gaze   întreprinderilor de gaze
ale Societăţii pe Acţiuni "Moldovagaz" la deservire tehnică
Publicat : 25.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 830
MODIFICAT
Rectificat prin MO105-107/02.07.04
În scopul reglementării mecanismului de transmitere a utilajelor tehnologice, conductelor magistrale, gazoductelor, ca obiecte industriale periculoase şi aprovizionării fiabile a consumatorilor cu gaze, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se  aprobă  Regulamentul privind modul de transmitere a reţelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe Acţiuni "Moldovagaz" la deservire tehnică (se anexează).
2. Societatea pe Acţiuni "Moldovagaz" va modifica, pînă la 1 iulie 2004,  Schema teritorială de administrare a filialelor S.A. "Moldovagaz", reieşind din structura teritorial- administrativă a ţării, în limitele statelor de personal existente şi fără a majora cheltuielile de întreţinere a acestor întreprinderi.
[Pct.2 rectificat prin MO105-107/02.07.04]
[Pct.2 rectificat prin MO105-107/02.07.04]
2. Societatea pe Acţiuni "Moldovagaz" va modifica, pînă la 1 iunie 2004,  Schema judeţeană de administrare a filialelor S.A. "Moldovagaz", reieşind din structura teritorial- administrativă a ţării, în limitele statelor de personal existente şi fără a majora cheltuielile de întreţinere a acestor întreprinderi.
3. Autorităţile  administraţiei  publice  locale  şi  alţi  beneficiari  vor  lua  la  evidenţă  contabilă, vor înregistra în organele cadastrale şi vor transmite  toate reţelele de gaze la deservire tehnică,  în bază de contract, întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe Acţiuni "Moldovagaz".
4. Controlul  asupra  executării  prezentei  hotărîri  se  pune  în  sarcina  Ministerului Energeticii, Departamentului Standardizare şi Metrologie, Societăţii pe Acţiuni "Moldovagaz" şi autorităţilor administraţiei publice locale.
Prim-ministru                      Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Prim-viceprim-ministru             Vasile Iovv
Ministrul finanţelor                  Zinaida Grecianîi    
Ministrul energeticii                      Iacob Timciuc
Ministrul justiţiei                    Vasile Dolghieru
Chişinău, 18 iunie 2004.
Nr. 683.
Aprobat
prin  Hotărîrea Guvernului nr. 683
din  18 iunie  2004
REGULAMENT
privind modul de transmitere a reţelelor de gaze
întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe Acţiuni "Moldovagaz"
la deservire tehnică  
I. DISPOZIŢII GENERLE
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1492 din 28 decembrie 2001 "Cu privire la aprobarea Programului de gazificare a Republicii Moldova pînă în anul 2005" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.9-10, art.62), Legii privind transportul prin conducte magistrale nr.592-XIII din 26 septembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.8-9, art.78), Legii cu privire la gaze nr.136-XIV din 17 septembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.679), Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr.803-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.59-62, art.401) şi reglementează relaţiile dintre proprietarii reţelelor de gaze şi întreprinderile de gaze ale S.A. "Moldovagaz" privind transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică.
2. În conformitate cu legislaţia în vigoare furnizarea şi distribuirea gazelor naturale de către întreprinderile de gaze prin reţelele de gaze este un gen de activitate licenţiat. Furnizarea gazelor naturale se efectuează în baza contractului încheiat dintre furnizor şi consumator. Furnizarea gazelor în reţelele respective se efectuează dacă acestea  sînt deservite în corespundere cu documentele normativ-tehnice şi furnizorul dispune de licenţă pentru furnizarea şi distribuirea gazelor naturale consumatorilor finali.
3. Reţelele de gaze, indiferent din ce surse financiare au fost construite (din contul persoanelor juridice şi / sau fizice), se transmit, în bază de contract, întreprinderilor de gaze ale S.A. "Moldovagaz" la deservire tehnică, cu condiţia respectării modului stabilit în prezentul Regulament. Deservirea tehnică a reţelelor de gaze, în scopul menţinerii lor în starea tehnică, conform cerinţelor actelor normative în vigoare, se efectuează de către întreprinderile de gaze ale S.A. "Moldovagaz".
4. Se permite ca deservirea tehnică a reţelelor de gaze să se facă şi de alte întreprinderi care au autorizaţia tehnică eliberată de organul abilitat în domeniul securităţii industriale, cu condiţia instalării aparatului de evidenţă a gazelor în punctul de delimitare, conform dreptului de proprietate asupra întreprinderilor de gaze.
II. DEFINIŢII
  
5. În sensul prezentului Regulament termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
reţele de gaze -  reţele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale;
proprietar al reţelelor de gaze - persoana fizică sau juridică care are în proprietate reţele de gaze, aflate după/între  punctele de delimitare;
punct de delimitare - loc în care instalaţiile de utilizare se racordează la reţeaua de gaze şi în care  imobilul consumatorului şi imobilul  întreprinderii de gaze sau al furnizorului se delimitează conform dreptului de proprietate;
consumator - persoana fizică sau juridică utilizatoare de gaze naturale în calitate de combustibil sau de materie primă, ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate  la reţeaua de gaze;
deservire tehnică - lucrări reglementate, preconizate şi înfăptuite în corespundere cu actele normative, pentru exploatarea reţelelor de gaze;
întreprindere de gaze - persoana juridică angajată în producerea, stocarea, transportarea sau distribuţia de gaze;
antreprenor - persoana juridică sau fizică care se obligă să execute pe propriul risc o anumită lucrare beneficiarului;
beneficiar - persoana juridică sau fizică care se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit.
III. MODALITATEA  DE  TRANSMITERE  A  REŢELELOR  
DE  GAZE  LA  DESERVIRE  TEHNICĂ
6. Transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică se efectuează în strictă corespundere cu prezentul Regulament.  
7. Proprietarii reţelelor de gaze se adresează în formă scrisă întreprinderilor de gaze ale S.A. "Moldovagaz", în zona de deservire ale cărora sînt amplasate, cu intenţia de a transmite la deservire tehnică reţelele în funcţiune, precum şi cele recepţionate în exploatare.
8. Întreprinderile de gaze ale S.A. "Moldovagaz" examinează documentele menţionate la punctul 12 şi, în termen de cel mult o lună din momentul prezentării, cu condiţia că ele sînt conforme, perfectează documentele menţionate la punctul 13.
9. Pînă la încheierea contractului pentru deservire tehnică, responsabilitatea pentru starea tehnică şi securitatea reţelelor de gaze, precum şi pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor racordaţi la reţelele de gaze  o poartă proprietarul reţelelor de gaze.
10. La deservire tehnică se primesc reţelele de gaze în funcţiune şi cele noi recepţionate în exploatare, în modul stabilit, care corespund cerinţelor Normelor şi regulilor în construcţie (SNiP - nr.2 din 2 aprilie 08 - 87. - Moscova, 1988, Hotărîrea "Gosstroi" U.R.S.S. din 16 martie, 1987), Regulilor de securitate în ramura gazificării (Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie, nr.1229 RT din 17 decembrie 2002) şi Regulilor de exploatare tehnică şi cerinţelor securităţii muncii în ramura gazificării (Gosstroi gazificaţia, Editura "Nedra", Sanct-Peterburg, Federaţia Rusă, aprobat prin circulara Departamentului Standardizare şi Metrologie nr.645 din 18 aprilie 1996), precum şi altor documente normativ-tehnice.
11. Întreprinderile de gaze ale S.A. "Moldovagaz" creează comisii pentru primirea reţelelor de gaze la deservire tehnică.
12. Pentru transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică, proprietarii acestora prezintă următoarele documente:
proprietarii - persoane fizice:
a) cererea pentru transmitere în formă de demers către întreprinderea de gaze;
b) hotărîrea privind transmiterea, confirmată prin procesul-verbal al asociaţilor legalizată notarial;
c) copia buletinelor de identitate ale proprietarilor;
d) procura pentru persoana împuternicită să semneze contractele, legalizată notarial;
e) copia documentaţiei  de proiect şi de execuţie;
f) actele certificatoare ale deţinerii proprietăţii;
proprietarii - persoane juridice:
a) cererea pentru transmitere în formă de demers către întreprinderea de gaze;
b) hotărîrea privind transmiterea, confirmată prin  procesul-verbal al asociaţilor;
c) extrasul din documentele statutare legalizat notarial;
d) extrasul din registrul de stat al întreprinderilor, care confirmă legalitatea  semnăturii directorului;
e) procura pentru persoana împuternicită să semneze  contractele, legalizată notarial;
f) copia documentaţiei  de proiect şi de execuţie a reţelelor de gaze;
g) actele certificatoare ale deţinerii proprietăţii.
13. La transmiterea reţelelor de gaze date în exploatare la deservire tehnică, proprietarii (atît persoane fizice cît şi juridice) perfectează următoarele documente:
a) contractul-cadru de primire-predare la deservire tehnică  a reţelelor de gaze (anexă la prezentul Regulament);
b) actul de predare-primire a reţelelor de gaze la deservire tehnică (anexa nr.1 la contractul-cadru);
c) actul de primire-predare a copiilor documentaţiei de proiect şi de execuţie a reţelelor de gaze transmise la deservire tehnică (anexa nr.2 la contractul-cadru);
d) actul stării tehnice a reţelelor de gaze  primite la deservire tehnică (anexa nr.3 la contractul-cadru);
e) schema punctului de delimitare a proprietăţii imobilului întreprinderii de gaze faţă de imobilul proprietarului reţelelor de gaze.
14. Contractul-cadru nominalizat poate stipula şi condiţii suplimentare.
15. Pentru unităţile transportatoare de gaze formele sus-menţionate pot fi  modificate şi completate reieşind din specificul concret (pentru întreprinderile de transportare a gazelor cerinţele menţionate la punctul 12 sînt obligatorii, şi, totodată, pot fi incluse şi alte cerinţe specifice întreprinderii în cauză) al reţelelor de gaze transmise la deservire tehnică.
16. Reţelele de gaze nu vor fi primite la deservire tehnică de către întreprinderile de gaze ale S.A. "Moldovagaz" în cazul:
lipsei unuia din documentele prevăzute în punctele 12 şi 13;
depistării construcţiei nefinalizate a reţelelor de gaze şi nerecepţionate în exploatare;
lipsei mijloacelor de protecţie electrochimică a conductelor de gaze din oţel.    
17. Reţelele şi instalaţiile de gaze construite cu contribuţia bănească a beneficiarilor de investiţii, alţii decît unităţile de distribuţie a S.A. "Moldovagaz", care actualmente au rămas fără proprietar se consideră proprietate a autorităţii administraţiei publice locale, în baza deciziilor instanţelor judecătoreşti.
IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI-CADRU DE
PRIMIRE-PREDARE LA DESERVIRE TEHNICĂ
18. Contractul-cadru de primire-predare la deservire tehnică stabileşte:
a) reţelele de gaze care se transmit la deservire tehnică;
b) punctul de delimitare conform dreptului de proprietate;
c) volumul de lucru pentru deservirea tehnică;
d)  drepturile, obligaţiunile şi responsabilităţile părţilor;
e) termenul de validitate a contractului;
f) alte clauze conform legislaţiei în vigoare.
19. Cheltuielile ce ţin de deservirea tehnică a reţelelor de gaze, transmise conform prezentului Regulament se acoperă din componentele tarifare corespunzătoare incluse în tarifele la gazele naturale aprobate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
20. Deservirea tehnică a reţelelor de gaze nu include lucrările pentru renovarea lor, schimbarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice, efectuarea reparaţiei capitale, schimbarea unor piese, ansambluri şi construcţii uzate, sustrase sau ieşite din funcţiune în urma situaţiilor de avariere sau altor cazuri care nu depind de întreprinderea de gaze.
Lucrările nominalizate sînt efectuate de către întreprinderile de gaze ale S.A. "Moldovagaz" în baza unui contract separat.
21. La recepţia reţelelor de gaze la deservire tehnică, proprietarii încheie un contract pe un termen de cel puţin  un an.
V. DISPOZIŢII FINALE
22. Dezvoltarea ulterioară a reţelelor de gaze recepţionate la deservire tehnică de către întreprinderile de gaze ale S.A. "Moldovagaz" se va efectua în baza condiţiilor tehnice pentru racordare, puse la dispoziţia solicitantului de către aceste întreprinderi, la prezentarea acordului proprietarului, legalizat notarial, privind racordarea la reţelele de gaze.
23. După transmiterea la deservire tehnică a reţelelor de gaze, întreprinderile de gaze asigură deservirea lor inofensivă şi aprovizionarea fiabilă a consumatorilor cu gaze, reieşind din capacitatea de proiect a gazoductului.
24. Litigiile apărute între părţi se soluţionează conform legislaţiei în vigoare, asigurînd livrarea continuă a gazelor.
Anexă
la Regulamentul privind modul
de transmitere a reţelelor de gaze
întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe  
Acţiuni "Moldovagaz" la deservire tehnică
CONTRACT-CADRU
de primire-predare la deservire  tehnică a reţelelor de gaze
Nr. ____
\xae____\xaf___________200___                  _______________
                  (municipiu, oraş)
_____________________________________________________________________
(denumirea întreprinderii, organizaţiei,  numele/prenumele persoanelor împuternicite)
_____________________________________________________________________,
(oraşul, raionul, localitatea)
denumit în continuare "Beneficiar", în persoana ___________________________
               ( numele, prenumele, funcţia)
_____________________________________________________________________
acţionînd în conformitate cu Statutul şi alte documente ce permit încheierea contractului,
pe de o parte, şi __________________________________________,
      (denumirea întreprinderii de gaze)
denumită în continuare "Antreprenor", în persoana ______________________________
               (numele, prenumele şi funcţia)
______________________________________________________________________
acţionînd în conformitate cu Statutul, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract despre
următoarele:
1. Obiectul Contractului
1.1. "Beneficiarul", în conformitate cu punctele 5 ale hotărîrilor Guvernului nr.1492 din 28 decembrie 2001 şi nr.1643 din 19 decembrie 2002, Regulamentul privind modul de transmitere a reţelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe Acţiuni "Moldovagaz" la deservire tehnică transmite, iar "Antreprenorul" primeşte la deservire tehnică, în baza actului de predare-primire a reţelelor de gaze (anexa nr.1), reţelele de gaze in funcţiune, precum şi cele noi recepţionate în exploatare __________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                            (reţelele de gaze, denumirea şi adresa)
constituite din (vezi tabelul nr.1 ):

Nr.d/o Denumirea conductelor de gaze şi accesoriile acestora Unitatea de măsură(km/unităţi) Cantitatea Notă
1.        
2.        
3.        

1.2. La deservire tehnică  se primesc reţelele de gaze ce corespund cerinţelor Normelor şi regulilor în construcţie (SNiP), Regulilor de securitate în ramura gazificării şi Regulilor de exploatare tehnică şi cerinţelor securităţii muncii în  gazificări,  altor documente normativ-tehnice, cu întocmirea actului de primire-predare a copiilor documentaţiei de proiect şi de execuţie a reţelelor de gaze (anexa nr.2 la prezentul Contract) şi a actului stării tehnice a reţelelor de gaze primite la deservire tehnică (anexa nr.3 la prezentul Contract).
1.3. Lucrările de deservire tehnică a reţelelor de gaze sînt prevăzute  de Regulile securităţii în gospodăria de gaze, Regulile exploatării tehnice şi cerinţele securităţii muncii în sistemul de gaze, de alte documente normativ-tehnice.
1.4. Cheltuielile "Antreprenorului" la executarea lucrărilor prevăzute în punctul 1.3. se includ în tarifele la gazele naturale aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică.
1.5.Toate lucrările înfăptuite sînt întocmite prin acte ale lucrărilor executate.
1.6. Punctul de delimitare se determină la elementul fizic al reţelei de gaze, care, în mod real, delimitează bunurile imobile ale "Beneficiarului" de bunurile imobile ale  "Antreprenorului"  conform dreptului de proprietate. Punctul de delimitare se indică în schema reţelelor de gaze:__________________________________________
                                       (punctul de delimitare -
__________________________________________________________________________
vană, robinet, echipament de evidenţă etc. PRG, pe gazoducte, la intrare în localitate, stradă, sector)
1.7. Părţile indică lista persoanelor responsabile de executarea  obligaţiilor  asumate de către părţile contractante.
2. Obligaţiile părţilor
"Antreprenorul" se obligă:
2.1. Să coordoneze cu "Beneficiarul"  periodicitatea efectuării lucrărilor  planificate de deservire tehnică  a reţelelor de gaze determinate de prezentul Contract.
2.2. Să respecte periodicitatea efectuării lucrărilor.
2.3. Să execute calitativ lucrările de deservire tehnică a reţelelor de gaze .
2.4. Să introducă la timp în registrul de exploatare a reţelelor de gaze a "Beneficiarului" datele privind lucrările executate.
2.5. "Antreprenorul" nu poartă răspundere pentru nerespectarea termenelor de executare a lucrărilor de deservire tehnică din cauza  neexecutării la timp a obligaţiunilor de către "Beneficiar", stipulate în prezentul Contract şi prevăzute de actele normative.
  
"Beneficiarul" se obligă:
2.6. Să transmită "Antreprenorului" copiile documentaţiei de execuţie tehnică şi de proiect pe obiectul, ce se transmite la deservire  tehnică, conform unui act separat.
2.7. Să asigure accesul liber al specialiştilor "Antreprenorului" (la prezentarea legitimaţiilor) pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică a reţelelor de gaze între ora 800 şi 1700, iar specialiştilor serviciului de avariere la orice oră a zilei. În caz de neadmitere a specialiştilor la obiect, cheltuielile pentru deplasarea neraţională a echipei "Antreprenorului" sînt suportate de "Beneficiar", conform facturii de achitare.
2.8. Să asigure integritatea reţelelor de gaze, precum şi a instalaţiilor de gaze aferente, echipamentelor şi utilajelor  de protecţie electrochimică, sigiliilor aplicate (asumîndu-şi răspunderea în conformitate cu contractul la furnizarea gazelor naturale pentru încălcarea obligaţiei de asigurare a integrităţii echipamentului de evidenţă şi sigiliilor aplicate acestuia, instalat pe proprietatea beneficiarului). În cazul depistării scurgerilor din reţelele de gaze, aflate în proprietatea "Beneficiarului" din vina lui sau colaboratorilor acestuia - "Antreprenorul", înlăturînd scurgerea şi efectele acesteia întocmeşte un act pentru furnizorul de gaze naturale, în baza căruia furnizorul efectuează calculele corespunzătoare şi le prezintă către achitare "Beneficiarului".
2.9. Să asigure alimentarea fără întrerupere cu energie electrică a instalaţiilor utilizatoare de energie, instalate pe reţelele de gaze.
2.10. Să perfecteze registrele de exploatare a reţelelor de gaze şi documentaţia tehnică necesară.
2.11. În cazul apariţiei unor defecţiuni în lucrul reţelelor de gaze sau a unei situaţii de avarie, "Beneficiarul" este obligat să informeze imediat "Antreprenorul" despre aceasta la telefonul serviciului intervenţii gaze - 904 şi să asigure acces liber reprezentanţilor acestor servicii la locul de avarie.
2.12. Să achite cheltuielile "Antreprenorului" menţionate în punctul 1.5. al prezentului Contract.
2.13. Să asigure, în caz de necesitate, vopsirea gazoductelor terestre şi instalaţiilor aferente,  precum şi să efectueze reparaţia stîlpilor şi elementelor de fixare din contul său.
2.14. Să avertizeze din timp "Antreprenorul" despre executarea lucrărilor de orice natură în rază de 15 m de la reţelele de gaze transmise către deservire tehnică conform prezentului Contract.
2.15. Să execute prescripţiile "Antreprenorului", argumentate de documentele normative.
3. Răspunderea părţilor
3.1. În cazul ieşirii din funcţiune a reţelelor de gaze, drept rezultat al deservirii tehnice de calitate scăzută sau întîrziată din vina "Antreprenorului" (gradul vinovăţiei determinîndu-se de o comisie bilaterală, cu  participarea, după necesitate, a reprezentanţilor  Agenţiei Naţionale de Supraveghere Tehnică şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică) - "Antreprenorul" restituie prejudiciile suportate de "Beneficiar".
3.2. "Beneficiarul" (proprietarul reţelelor de gaze) poartă deplina responsabilitate (cu recuperarea prejudiciilor ocazionate) pentru cazurile şi consecinţele sistării şi/sau suspendării furnizării gazelor naturale către consumatorii racordaţi la aceste reţele de gaze, din cauză neexecutării obligaţiunilor sale conform prezentului Contract.
3.3. În cazul creării unor obstacole  colaboratorilor "Antreprenorului", aflaţi în procesul de executare a condiţiilor prezentului Contract, ultimul nu poartă răspundere pentru eventualele  întreruperi în furnizarea gazelor naturale sau situaţiile de avarie.
3.4. "Antreprenorul", conform prezentului Contract, nu-şi asumă responsabilitatea pentru consecinţele circumstanţelor de  forţă majoră, survenirea cărora a afectat executarea obligaţiilor prezentului Contract, şi nu-şi asumă răspunderea pentru autenticitatea actelor prezentate de "Beneficiar".
4. Alte clauze
4.1.___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.2.___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.Soluţionarea litigiilor
Litigiile dintre părţi se soluţionează în modul stabilit de prevederile prezentului Contract şi legislaţia în vigoare.
6. Termenele acţiunii prezentului Contract
Termenul acţiunii prezentului Contract se stabileşte de la  "___"__________200___
Adresele juridice şi rechizitele părţilor:
                      "BENEFICIAR":                                                    "ANTREPRENOR" :               
____________________________________               _________________________________
(denumirea întreprinderii, organizaţiei,  numele/prenumele                                              (denumirea, adresa)
              persoanelor împuternicite, adresa)
____________________________________                _________________________________  
                            
Contul de decontare nr._________________                   Contul de decontare nr._______________
____________________________________                   ________________________________
            (semnătura)               (semnătura)
            L. Ş.                                                              L.Ş.
Anexa nr.1
la Contractul-cadru de primire-predare
la deservire tehnică a reţelelor de gaze
ACTUL
de predare-primire a reţelelor de gaze la deservire tehnică
de la __________________________________________________________________
    (denumirea persoanei, numele, prenumele persoanei fizice)
la deservire tehnica întreprinderii de gaze ________________________________________
"____"_________________200____    ___________________________
                          (localitatea)

Nr.d/o Denumirea  obiectului Unitatea de masură, km/un Caracteristica obiectului Anul darii înexpluatare Notă
Diametrul, mm Presiunea,MPa Lungimea,km
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Gazoducte,total:inclusiv:a) subterane            
  b)terestre            
2 SRG            
3 PRG            
4 RCP            
5 SPC            
6 Protecţia pin protectori            

Transmis:            Primeşte  
Proprietar            Conducătorul întreprinderii de gaze
___________________________L.Ş.    _____________________________ L.Ş.
Notă: SRG - staţie de reglare a gazelor
PRG - post de reglare a presiunii gazelor
RCP - regulator combinat de presiune
SPC - staţie de protecţie catodică
Anexa nr.2
la Contractul-cadru de primire-predare
la deservire tehnică a reţelelor de gaze
ACTUL
de primire-predare a copiilor documentaţiei de proiect şi de execuţie
a reţelelor de gaze transmise la deservire tehnică
"____"_____________200___        _____________________                               (localitatea)
                                  

Nr.d/o Denumirea  proprietarului Adresa  reţelelor de gaze Anuldării în exploatare a obiectului Documentaţia de proiect şi deviz, denumirea şi numărul de mape Documentaţia tehnică, denumirea şi numărul de mape Paşapoarte pentru SRG (unităţi) Paşapoarte pentru PRG tip dulap(unităţi) Paşapoarte pentru SPC (unităţi) Actele de testare a gazoductelor
subterane terestre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

Notă: În coloniţele  5,6,7,8,9,10 şi 11 - de menţionat completitudinea documentaţiei conform listei şi corespunderii ei de facto gazoductelor primite şi utilajului tehnologic.  
SRG - staţie de reglare a gazelor; PRG - post de reglare a presiunii gazelor; SPC - staţie protecţie catodică.
A transmis: ___________________      A primit ____ ______________
Proprietar            Conducătorul întreprinderii de gaze
___________________________L.Ş.    _____________________________ L.Ş.
Anexa nr.3
la Contractul-cadru de primire-predare
la deservire tehnică a reţelelor de gaze
ACTUL
stării tehnice a reţelelor de gaze primite la deservire tehnică
\xae_____\xaf _____________ 200__        _________________________                            (localitatea)
                    

Nr. d/o Denumirea obiectului şi amplasarea lui Rezultatele examinării Deficienţele depistate Starea tehnică Notă
1 2 3 4 5 6
1.2.3.4.5. Gazoducte: a) de presiune оnaltг d________ кm_______b) presiune medied________ кm_______c) presiune joasг d________ кm_______SRG, PRG _______________Nodurile de evidenюг a gazelor la intrare (tip)_______________________SPC  ____________________Obiectele gazificate:____________________________________________________________________________        

A transmis: ___________________        A primit ____ ______________
Proprietar              Conducătorul întreprinderii de gaze
_____________________________ L.Ş.      ___________________________L.Ş.  
Notă: SRG - staţie de reglare a gazelor; PRG - post de reglare a presiunii gazelor; SPC - staţie protecţie catodică.