HGA836/2002
ID intern unic:  296852
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 836
din  24.06.2002
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea
angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor
din Republica Moldova
Publicat : 01.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 95     art Nr : 939

    Abrogată prin HG10 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.30

    MODIFICAT

     HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515
     HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180
     HG159 din 04.03.10, MO34/09.03.10 art.213
     HG932 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.20
     HCC22 din 18.12.08, MO1-2/13.01.09 art.1
HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415
HG314 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.363
HG907 din 10.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1083
HG1394 din 24.11.03, MO235/28.11.03 art.1441
HG254 din 10.03.03, MO46/14.03.03 art.268

     
NOTĂ:
     
În titlul, textul şi anexa cuvîntul „detaşare” se substituie prin cuvîntul „delegare”, la cazul gramatical corespunzător prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515
În denumire, în textul hotărîrii şi al Regulamentului, cuvîntul "angajat" se substituie prin cuvîntul "salariat", la cazul respectiv prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415


    În scopul reglementării modului de delegare în hotarele Republicii Moldova şi în străinătate a salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova şi compensării cheltuielilor ce ţin de majorarea preţurilor la produsele alimentare şi tarifelor la serviciile prestate de hoteluri, precum şi introducerii valutei euro în ţările comunităţii Uniunii Europene, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova (se anexează).
2. Se stabileşte că modificarea cheltuielilor compensate salariaţilor delegaţi de instituţiile sferei bugetare va fi efectuată în limitele mijloacelor aprobate pentru deplasările în interes de serviciu.
3. Ministerele, autorităţile administrative centrale, alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organele care efectuează controlul financiar vor asigura controlul cuvenit privind consumarea corectă a mijloacelor pentru deplasarea în interes de serviciu.
     [Pct.3 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
4. Se abrogă:
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.805 din 7 noiembrie 1994 "Cu privire la delegaţiile de serviciu ale salariaţilor de la întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile Republicii Moldova" (Monitor, 1994, nr.16, art.133), cu modificările ulterioare;
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.613 din 4 septembrie 1995 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea în străinătate a personalului instituţiilor şi agenţilor economici" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.8-10, art.61), cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                                    Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                        Ion Morei

Chişinău, 24 iunie 2002.
Nr. 836.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 836
din 24 iunie 2002
REGULAMENT
cu privire la delegarea salariaţilor întreprinderilor,
instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova
Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova (în continuare - Regulament) determină modul delegării salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică.
I. Noţiuni utilizate
1. În prezentul Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
deplasare în interes de serviciu - delegarea salariatului, conform ordinului (dispoziţiei, hotărîrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în afara locului de muncă permanent;
misiune de serviciu - dispoziţia conducătorului privind îndeplinirea unor anumite lucrări (servicii), ce ţin nemijlocit de funcţiile (genurile de activităţi) întreprinderii, instituţiei şi organizaţiei respective;
diurna - indemnizaţie zilnică în valută corespunzătoare, acordată în scopul compensării cheltuielilor, suportate suplimentar de salariat în timpul delegării, pentru hrană, diferite servicii, inclusiv costul transportului în teritoriul localităţii în care a fost delegat şi alte cheltuieli;
plafon de cazare (pentru fiecare 24 de ore) - sumă zilnică, în valuta corespunzătoare, în limita căreia salariatul delegat trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare, inclusiv serviciile obligatorii hoteliere şi cheltuielile pentru rezervarea locurilor în hoteluri.
      [Pct.1 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
II. Domeniul de acţiune a prezentului Regulament
2. Prezentul Regulament reglementează cheltuielile întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova (în continuare - întreprindere) pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în statele lor de personal sau persoanelor care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat, pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei.
3. Călătoriile de serviciu ale salariaţilor pe teritoriul Republicii Moldova, activitatea permanentă a cărora se desfăşoară în timpul aflării în drum, sau poartă un caracter mobil sau ambulant, precum şi îndeplinirea lucrărilor de prospecţiuni şi  geodezico-topografice în teren nu se consideră deplasare.
      [Pct.3 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
4. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra salariatului delegat pentru îndeplinirea unor misiuni provizorii, inclusiv:
încheierea şi îndeplinirea contractelor, realizarea altor probleme legate de producerea şi comercializarea producţiei şi serviciilor;
exercitarea funcţiei de control pe problemele ce ţin de competenţa activităţii;
vizite oficiale, tratative, consultări, pregătirea şi încheierea convenţiilor, acordurilor;
schimbul de experienţă, specializare, stagiere, instruire;
participarea la vînzări şi expoziţii, studierea pieţei, cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică;
participarea la sesiuni, simpozioane, conferinţe, şedinţe, congrese, manifestări ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive;
primirea titlurilor, decoraţiilor şi premiilor  decernate etc.;
alte sarcini analogice.
5. Cerinţele prezentului Regulament, ce se referă la normele de diurne şi plafoanele de cazare, se aplică faţă de personalul reprezentanţelor Republicii Moldova peste hotare pe perioada delegării lor în interes de serviciu în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină.
III. Modul de delegare
6. Delegare salariatului se efectuează de către conducătorul întreprinderii, iar în cazul absenţei conducătorului (concediu, deplasare în interes de serviciu etc.) - de către persoana ce execută funcţiile acestuia prin eliberarea legitimaţiei de deplasare.
Delegare salariatului în străinătate şi eliberarea legitimaţiei de deplasare se efectuează în baza ordinului conducătorului întreprinderii, cu indicarea scopului şi termenului delegării, precum şi a ţării gazdă. Delegarea salariatului în hotarele Republicii Moldova poate să se efectueze la decizia conducătorului întreprinderii, doar în baza legitimaţiei fără emiterea ordinului.
      [Pct.6 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
7. În legitimaţia de deplasare se indică: denumirea întreprinderii pe care o reprezintă, numele de familie, prenumele salariatului, funcţia deţinută, localităţile de destinaţie şi denumirea întreprinderii la care se deleagă, scopul misiunii şi termenul delegării.
În legitimaţia de deplasare se fac menţiuni despre plecarea în deplasare, sosirea la punctele de destinaţie, plecarea din ele şi sosirea la locul de muncă permanent şi se autentifică prin ştampilele întreprinderilor corespunzătoare. La delegarea în cîteva localităţi, datele despre sosire şi plecare se fac aparte, în fiecare din ele.
La delegarea în ţările străine, cu excepţia Romăniei şi ţărilor C.S.I., ştampila întreprinderii unde este delegat salariatul nu este obligatorie. În asemenea cazuri data trecerii hotarelor se determină potrivit însemnărilor efectuate la punctele de frontieră de trecere şi control.
8. Legitimaţia de deplasare nu este obligatoriu să fie eliberată în cazul în care salariatul se întoarce din deplasare la locul permanent de muncă în aceeaşi zi în care a fost delegat. Delegarea salariatului în deplasare în aceste cazuri se efectuează în baza emiterii ordinului.
9. Delegarea în străinătate a membrilor Guvernului, viceminiştrilor, a conducerii Cancelariei de Stat, directorilor serviciilor, birourilor altor autorităţi publice centrale pe lîngă Guvern şi adjuncţilor lor, se va efectua după coordonarea prealabilă cu Prim-ministrul Republicii Moldova şi informarea misiunilor diplomatice respective ale Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
   
[Pct.9 al.1) modificat prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    [Pct.9 al.1) modificat prin HG159 din 04.03.10, MO34/09.03.10 art.213]
    [Pct.9 al.1) modificat prin HG932 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.20]

    [Pct.9 al.1) se declară drept neconstituţională prevederea „detaşarea în străinătate a conducătorilor autorităţilor publice locale de nivelul al doilea se va efectua după coordonarea prealabilă cu Prim-ministrul Republicii Moldova” prin HCC22 din 18.12.08, MO1-2/13.01.09 art.1]
    [Pct.9 al.1) modificat prin HG254 din 10.03.03, MO46/14.03.03 art.268]
Alţi funcţionari publici din ministere, servicii, birouri, alte autorităţi  publice centrale, cu excepţia colaboratorilor care efectuează investigaţii operative de serviciu, se delegează după coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului a Republicii Moldova.
   
[Pct.9 al.2) modificat prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    [Pct.9 al.2) modificat prin HG932 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.20]
Delegarea în străinătate a conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale şi funcţionarilor publici din cadrul acestora, se efectuează în baza deciziei consiliului autorităţii respective.
   
[Pct.9 al.3) modificat prin HG159 din 04.03.10, MO34/09.03.10 art.213]
Delegarea în străinătate a delegaţiilor oficiale conduse de către Preşedintele Republicii Moldova, Prim-ministrul Republicii Moldova se va efectua în baza hotărîrii respective a Guvernului, cu indicarea surselor de finanţare a cheltuielilor aferente deplasării.
Delegarea în străinătate a delegaţiilor conduse de alte persoane oficiale se va efectua în baza hotărîrii Guvernului, în cazul cînd acoperirea cheltuielilor aferente deplasării se va efectua în condiţiile Legii nr. 1228-XIII din 27 iunie 1997 privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă a Guvernului
[Pct.9 al.3-5 introduse prin HG254 din 10.03.03, MO46/14.03.03 art.268 al.(3-4) devin (6-7)]
Coordonarea se va face în baza unei informaţii  despre scopul şi oportunitatea deplasării, precum şi a devizului de cheltuieli, cu indicarea sursei de acoperire a cheltuielilor respective.
După încheierea deplasării, persoanele menţionate la alineatele unu-trei vor prezenta, în termen de 5 zile, Cancelariei de Stat şi consiliului autorităţii publice în cadrul căreia activează, o informaţie amplă privind scopul şi rezultatele deplasării (chestiunile abordate şi soluţionate, deciziile luate, concluziile şi propunerile respective). Concomitent, vor fi informaţi, după caz, colegiul şi conducătorii subdiviziunilor din organele respective care au atribuţie la problema vizată.
    
[Pct.9 al.7) modificat prin HG932 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.20]
      [Pct.9 al.7 modificat prin HG254 din 10.03.03, MO46/14.03.03 art.268 ]
Monitorizarea implementării înţelegerilor atinse în cadrul vizitelor oficiale se va efectua în cadrul organului public corespunzător, care va concretiza expres măsurile necesare pentru respectarea angajamentelor asumate şi care, în caz de necesitate, va elabora un plan de acţiuni în acest sens.
În cazul în care în vizitele oficiale peste hotarele ţării ale Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Prim-ministrului Republicii Moldova şi ale conducătorilor misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, conform regulilor de protocol stabilite aceste persoane necesită să fie însoţite de soţie (soţ), persoanelor însoţitoare li se achită diurnele, conform categoriei doi, a normelor diurnelor din anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Cheltuielile pentru diurnă, cazare şi transport se restituie persoanelor însoţitoare în modul stabilit pentru persoanele însoţite.
      [Pct.9 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
[Pct.9 al.8-9 introduse prin HG254 din 10.03.03, MO46/14.03.03 art.268]
IV. Termenul delegării
10. Termenul delegării salariaţilor se determină de către conducătorii întreprinderilor şi nu poate depăşi doi ani la delegarea peste hotare şi 60 de zile calendaristice - în  hotarele Republicii Moldova, fără  a lua în calcul timpul aflării în drum.
      [Pct.10 al.1 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
Termenul delegării muncitorilor, conducătorilor şi specialiştilor delegaţi pentru executarea lucrărilor de montaj, reglare, reparare şi construcţie nu va  depăşi un an, cu excepţia timpului aflării în drum.
În anumite cazuri termenele de delegare mai îndelungată pot fi stabilite de către Guvernul Republicii Moldova.
11. Compensarea cheltuielilor de deplasare se efectuează pentru zilele aflării efective în deplasare, determinate conform menţiunilor în legitimaţia de deplasare şi documentele de călătorie prezentate, în limitele termenului, pentru care salariatul a fost delegat.
Ziua plecării în deplasare se consideră ziua plecării cu trenul, transportul aerian, auto sau alt mijloc de transport din locul permanent de lucru al delegatului, iar ziua sosirii - ziua sosirii mijlocului de transport menţionat la locul permanent de lucru. În cazul plecării mijlocului de transport pînă la orele 24 inclusiv, ziua plecării în deplasare se consideră ziua curentă, iar de la ora 0 şi mai tîrziu - ziua următoare. Dacă gara, debarcaderul, aerogara se află în afara localităţii, se ia în considerare timpul necesar pentru călătoria pînă la gară, debarcader, aerogară.
În acelaşi mod se determină şi ziua sosirii salariatului la locul permanent de muncă.
V. Regimul timpului de lucru în deplasare
12. Asupra salariaţilor aflaţi în deplasare se extinde regimul timpului de lucru şi odihnă al acelor întreprinderi, instituţii şi organizaţii, în care ei sînt delegaţi. La întoarcerea din deplasare, în locul zilelor de odihnă nefolosite în timpul deplasării,  nu li se acordă alte zile de odihnă.
Dacă salariatul este delegat în mod special pentru a lucra în zilele de odihnă sau sărbătoare, compensaţia pentru lucrul în aceste zile se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În cazul în care, potrivit dispoziţiei administraţiei, salariatul pleacă în deplasare în zi de odihnă, la întoarcerea lui din deplasare i se acorda, în modul stabilit, o altă zi.
Chestiunea ce ţine de prezentarea la lucru în ziua plecării în deplasare sau în ziua sosirii, se soluţionează de comun acord cu administraţia.
VI. Menţinerea locului de muncă şi salariului mediu
13. Salariatului delegat i se păstrează locul de muncă (funcţia) şi salariul mediu pentru timpul deplasării, inclusiv pentru timpul aflării în drum, iar la delegarea în străinătate pe un termen ce depăşeşte 6 luni - 75 la sută din salariul mediu lunar la locul respectiv de muncă.
Salariaţilor, care pleacă peste hotarele republicii la stagiere, instruire, specializare şi schimb de experienţă din proprie iniţiativă, avînd invitaţii personale sau pentru a participa la concursuri organizate de diverse fundaţii şi instituţii din alte ţări, li se vor păstra locurile de muncă şi salariile medii şi li se vor compensa cheltuielile de deplasare, conform deciziilor administraţiei întreprinderilor în care activează.
Salariul mediu pentru timpul aflării salariatului în deplasare se menţine pentru toate zilele de lucru, conform graficului stabilit la locul permanent de muncă.
Salariul mediu, la rugămintea acestuia, se expediază salariatului delegat din contul întreprinderii care l-a delegat.
14. La delegarea persoanei, care lucrează prin cumul, salariul mediu se păstrează la acea întreprindere care a delegat persoana respectivă. În cazul delegării în acelaşi timp de la lucrul de bază şi cel prin cumul, salariul mediu se păstrează la ambele funcţii, iar cheltuielile pentru plata deplasării se repartizează de comun acord între întreprinderile care îl deleagă.
VII. Recuperarea cheltuielilor pentru transport
15. Potrivit documentelor confirmative, salariatului delegat i se achită cheltuielile de transport pînă la locul de destinaţie şi retur - spre locul permanent de muncă cu transportul aerian, feroviar, naval, transportul auto public, cu excepţia taximetrelor, la tarifele clasei economice, incluzînd plata de asigurare pentru asigurarea de stat a pasagerului la transport şi achitarea serviciului prestat la vînzarea preliminară a biletelor de călătorie. Cheltuielile pentru utilizarea lenjeriei de pat în trenuri i se achită fără prezentarea documentelor confirmative.
În cazul neprezentării documentelor de călătorie, achitarea pentru transport pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează conform tarifului minim.
      [Pct.15 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
16. Salariatului delegat i se achită şi cheltuielile pentru călătoria în transportul public (cu excepţia taximetrelor) pînă la gară, aerogară, debarcader şi retur, în caz dacă ele nu sînt amplasate în raza localităţii unde a fost delegat, conform actelor de călătorie prezentate, iar la delegarea salariatului în străinătate, cu excepţia României şi ţărilor C.S.I., i se achită cheltuielile pentru deplasarea tur-retur pe distanţa dintre aeroport, gară sau debarcader şi  locul de cazare  cu transportul public, sau cu autorizaţia conducătorului - călătoria cu taximetrul.
17. În cazul existenţei a mai multor tipuri de transport care leagă locul de muncă permanent şi locul deplasării, administraţia poate să propună persoanei delegate un tip de transport care urmează să-l  folosească. În caz dacă lipseşte o astfel de propunere, salariatul de sine stătător rezolvă problema privind alegerea transportului.
18. În caz de utilizare de către salariatul delegat a transportului de serviciu sau a transportului auto personal, lui i se compensează cheltuielile pentru combustibil şi lubrifiante, în conformitate cu ruta şi kilometrajul, aprobate de conducătorul întreprinderii, precum şi cantitatea necesară de materiale de marca respectivă, dacă sînt prezentate documentele (chitanţele, cecurile) eliberate de staţiile de alimentare cu combustibil, care confirmă cheltuielile menţionate.
VIII. Recuperarea cheltuielilor pentru închirierea locuinţei
19. Salariatului delegat i se recuperează cheltuielile efective pentru cazare, inclusiv achitarea serviciilor obligatorii, prestate în hoteluri, conform cerinţelor privind utilarea camerelor din hoteluri, în mărime ce nu va depăşi plafoanele de cazare pentru fiecare 24 ore, prevăzute în anexa nr.2. De asemenea se recuperează cheltuielile pentru rezervarea locurilor în hoteluri în mărime de 50 la sută din valoarea compensată a locului pentru 24 ore.
Cheltuielile efective pentru închirierea încăperii se confirmă cu anexarea documentelor (conturilor)  la decontul de avans. Nu se permite achitarea cheltuielilor pentru cazare în hoteluri în baza conturilor comune, fără a fi indicate în ele numerele camerelor ocupate, perioada aflării, numele celor cazaţi, tipurile cheltuielilor etc.
În acelaşi mod se compensează şi cheltuielile suportate la închirierea încăperii de locuit în timpul opririi forţate în drum, confirmate documentar.
În situaţiile în care nu sînt prezentate documente confirmative privind cazarea, eliberate de unităţile hoteliere sau altele similare, în calitate de document poate servi contractul de chirie încheiat între persoana delegată şi proprietarul locuinţei - în cazul deplasării peste hotarele Republicii Moldova, iar în cazul deplasării pe teritoriul Republicii Moldova - se încheie contract cu deţinătorul patentei de întreprinzător în baza căreia proprietarul a dat locuinţa cu chirie. În acest caz, recuperarea cheltuielilor se va efectua în conformitate cu documentele prezentate cu condiţia că aceste cheltuieli nu vor depăşi 70% din plafoanele de cazare, stabilite prin anexa nr. 2 la Regulament pentru persoanele prevăzute la categoria "A".
[Pct.19 al.4 introdus prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
Membrilor delegaţiei oficiale, care se delegează în străinătate pentru a participa la diverse evenimente cu caracter internaţional, cu participarea reprezentanţilor altor ţări şi cu organizarea de către ţara gazdă a cazării participanţilor în hotel cu tarife mai înalte decît plafoanele stabilite în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, cheltuielile de cazare se restituie conform tarifelor hotelului respectiv, confirmate prin actele justificative şi recomandarea de cazare în hotelul dat în scris de partea organizatoare a întîlnirii sau misiunii diplomatice a Republicii Moldova în ţara respectivă.
[Pct.19 al.4 inclus prin HG254 din 10.03.03, MO46/14.03.03 art.268]
20. În cheltuielile pentru închirierea încăperii în afară de tarif se includ, de asemenea, plăţile şi posibilele taxe obligatorii de importanţă locală,  reflectate în conturile pentru chirie.
Cheltuielile pentru hrană şi alte servicii personale (spălatul, călcatul, frizeria etc.), incluse în conturile pentru închirierea încăperii, se achită din contul diurnelor şi nu sînt supuse recuperărilor.
21. La achitare salariatul delegat, în afară de cheltuielile pentru  închiriere, a costului dejunului pus la dispoziţie, în mod obligatoriu de către hotel, cu indicarea sumei  acestor cheltuieli în contul pentru cazare, cheltuielile date, în limita cotei respective a diurnei, menţionată în alineatul doi al punctului 26 al prezentului Regulament, se restituie din contul diurnelor, celelalte cheltuieli se consideră cheltuieli pentru închirierea încăperii.
Dacă în contul pentru închirierea locuinţei este inclusă plata pentru dejun, fără indicarea sumei respective, cheltuieli pentru închirierea locuinţei se consideră cheltuielile potrivit contului prezentat, cu excepţia sumei pentru hrană, determinate din calculele cotei diurnelor conform alineatului doi al punctului 26 al prezentului Regulament.
22. În cazul în care nu sînt prezentate documentele ce ar confirma cheltuielile efectuate la închirierea locuinţei, aceste cheltuieli se compensează salariatului la delegarea în hotarele Republicii Moldova  în mărime de 25 lei, iar în ţările C.S.I.  şi Romănia 5 la sută din norma-limită a cheltuielilor la închirierea locuinţei pentru fiecare noapte aflată în deplasare, excluzîndu-se timpul aflării în drum.
      [Pct.22 al.1 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
Compensarea cheltuielilor nominalizate se efectuează în cazul în care salariatului delegat nu i s-a acordat locuinţă fără plată.
IX. Achitarea diurnelor
23. Normele diurnelor sînt diferenţiate pe categorii, ţinîndu-se cont de posturile deţinute de salariaţii delegaţi, de scopul şi caracterul misiunii, conform anexei nr.1.
Cuantumul diurnelor pentru fiecare zi de aflare în deplasare a salariatului sînt prevăzute în anexa nr.2.
24. Dacă timpul aflării salariatului în statele de trecere a depăşit 24 ore sau pe parcursul itinerarului (tur-retur) de deplasare au avut loc staţionări forţate, cu aflarea în hotel în statul de trecere în timpul nopţii, diurnele pentru zilele menţionate  se vor plăti conform normei stabilite pentru acel stat de trecere. În celelalte cazuri diurnele se vor plăti potrivit normei stabilite pentru punctul de destinaţie (delegare).
25. Pentru zilele de plecare şi întoarcere diurnele se plătesc în mărime de 50 la sută din normele stabilite.
În cazul delegării pe o singură zi în teritoriul Republicii Moldova diurnele nu se plătesc, iar peste hotarele republicii diurnele se plătesc în mărime de 50 la sută din norma stabilită.
Dacă durata deplasării peste hotarele Republicii Moldova depăşeşte 30 zile calendaristice, cuantumul diurnei se reduce cu 20 la sută pentru fiecare zi depăşită, iar dacă această durată depăşeşte 60 zile calendaristice, cuantumul diurnei se reduce cu 30 la sută pentru fiecare zi în plus.
      [Pct.25 al.3 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
26. În cazurile în care salariatul pleacă în misiune de serviciu în străinătate, el este asigurat gratuit cu hrană de ţara-gazdă, plata diurnei se efectuează în mărime de 30 la sută din norma diurnei, incluzînd în calcul suplimentele stabilite, fără a lua în considerare reducerea normelor diurnei în funcţie de termenul deplasării, prevăzut în punctul anterior.
Dacă salariatului delegat în ţara-gazdă i se pune la dispoziţie doar o masă sau două pe zi, în funcţie de posibilităţile financiare ale întreprinderii şi decizia conducătorului, lui i se poate plăti, suplimentar la sumele prevăzute în alineatul anterior, diferenţa dintre cotele diurnelor, preconizate pentru hrană (70 la sută din diurnă) şi hrana pusă la dispoziţie reieşind din calculele: 15 la sută - dejunul, 50 la sută - prînzul şi 35 la sută - cina.
Dacă ţara-gazdă acordă delegatului mijloace suplimentare sub formă de burse sau alte plăţi pentru compensarea cheltuielilor curente, unitatea care l-a delegat nu-i achită diurna stabilită.
27. La delegarea unei persoane în două şi mai multe ţări, diurna pentru ziua deplasării dintr-o ţară în alta se plăteşte în mărime de 100 procente în valută şi în conformitate cu normele ţării în care se deplasează delegatul.
Pentru reţinerea nemotivată în drum diurna nu se plăteşte şi cheltuielile pentru închirierea locuinţei nu se compensează.
28. În cazul delegării salariatului în localitatea de unde el are posibilitate să revină zilnic la locul  său permanent de trai, diurnele nu se plătesc. Dacă persoana delegată la încheierea programului zilei de lucru rămîne din propria dorinţă la locul delegării, la prezentarea actelor de cazare lui i se restituie cheltuielile real efectuate.
Chestiunea cu privire la posibilitatea revenirii zilnice a salariatului de la locul de delegare la locul său permanent de trai o rezolvă, în fiecare caz concret, conducătorul întreprinderii, unde lucrează salariatul.
29. Muncitorilor, conducătorilor şi specialiştilor întreprinderilor şi organizaţiilor, delegaţi în teritoriul Republicii Moldova pentru executarea lucrărilor de montaj, ajustare, construcţie, reparaţie şi restaurare, în locul diurnelor li se plăteşte, în modul stabilit, un supliment la salariul tarifar (de funcţie). La efectuarea lucrărilor menţionate peste hotarele Republicii Moldova, chestiunea cu privire la achitarea salariaţilor a diurnelor sau suplimentelor la salariul tarifar (salariul de funcţie) se soluţionează de către întreprinderile şi organizaţiile respective de comun acord cu beneficiarii. În aceste cazuri, potrivit înţelegerii dintre părţile menţionate, mărimea diurnelor poate fi mai mică decît normele stabilite.
În cazul executării lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare şi experimentare peste hotarele Republicii Moldova, mărimile diurnelor pot fi stabilite, de asemenea, potrivit înţelegerii cu beneficiarii, în limitele normelor stabilite.
X. Recuperarea altor cheltuieli ce ţin de delegare
30. Persoanei delegate i se restituie,  potrivit documentelor justificative prezentate de el, cheltuielile  pentru:
a) obţinerea paşaportului străin şi vizei, precum şi pentru viza de  reşedinţă în paşaport şi alte taxe aferente obţinerii acestora;
b) comisioanele şi taxele bancare la schimbarea valutei străine sau cecului în bancă în valuta corespunzătoare;
c) telefaxuri, convorbiri interurbane de serviciu cu instituţia care l-a delegat sau cu alte instituţii, ce ţin de scopul delegării şi care se compensează conform dispoziţiei conducătorului;
d) taxele rutiere şi alte cheltuieli specifice la plecarea  salariatului cu transportul auto, care nu este de uz public;
e) cheltuielile pentru transportul bagajelor care se compensează conform dispoziţiei conducătorului;
f) spezele pentru asistenţa medicală în condiţiile şi cazurile stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, cum ar fi vaccinarea şi procurarea medicamentelor specifice ţărilor şi localităţilor cu o climă greu de suportat, spitalizarea şi intervenţiile chirurgicale, în caz de necesitate acută (pentru zilele de spitalizare diurna nu se acordă);
g) cheltuielile în legătură cu decesul salariatului în străinătate şi transportarea lui în patrie.
      [Pct.30 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
31. În cazul incapacităţii temporare de muncă a persoanei delegate, acesteia i se restituie, pe baze generale, cheltuielile pentru cazare (în afara cazurilor cînd se află în staţionar la tratament), şi i se plătesc diurnele pe întreaga perioadă de timp, pînă cînd, conform stării sănătăţii, nu poate intra în exerciţiul funcţiunilor sau reveni la locul permanent de trai, dar nu mai mult de două luni.
Incapacitatea temporară de muncă a salariatului delegat, precum şi imposibilitatea de a reveni la locul permanent de trai din cauza bolii, urmează să fie confirmată în modul stabilit.
Pentru perioada de incapacitate temporară de muncă salariatului delegat i se plăteşte, pe baze generale, o indemnizaţie pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă. Zilele de incapacitate temporară de muncă nu se includ în termenul de deplasare.
XI. Particularităţile achitării diurnelor salariaţilor întreprinderilor de
transport auto, feroviar şi aerian, delegaţi peste hotare în interes
 de serviciu (excepţie C.S.I.)
32. Şoferilor, expeditorilor auto, ghizilor şi altor salariaţi ce pleacă peste hotare, antrenaţi în rutele traficului auto internaţional de mărfuri şi călători, li se plătesc diurne în funcţie de timpul aflării lor peste hotare, aplicîndu-se normele diurnelor în valută, stabilite conform categoriei I, în următoarele cuantumuri:
a) 10 la sută din diurnă, în cazul în care salariatul se află peste hotare pînă la 8 ore;
b) 40 la sută din diurnă, în cazul în care salariatul se află neîntrerupt peste hotare mai mult de 8 ore, însă nu mai mult de 24 ore;
c) în cazul aflării salariatului peste hotare peste 24 ore diurnele se achită în modul general stabilit de prezentul Regulament.
Cheltuielile de deplasare, în cazul descărcării pe teritoriul unei ţări şi a încărcării pe teritoriul altei ţări, se achită în mărime de 50 la sută din suma cheltuielilor de deplasare, stabilite pentru fiecare din aceste ţări.
Taxele economice şi veterinare, achitarea serviciilor pentru reperfectarea documentelor de transport, cîntărirea automobilelor, expediere şi alte servicii, suma taxelor rutiere şi vamale, asigurarea automobilelor, procurarea combustibilului, achitarea tranzitului, trecerea frontierei şi parcarea automobilelor se recuperează în baza documentelor justificative.
33. Personalului de serviciu al trenurilor de călători şi marfarelor i se plăteşte diurna în valuta ţării de destinaţie, în funcţie de timpul aflării personalului de serviciu peste hotare, în următoarele cuantumuri:
a) 25 la sută din diurnă - la aflarea salariatului neîntrerupt peste hotare mai mult de 8 ore, însă nu mai mult de 24 ore;
b) 50 la sută din diurnă pentru fiecare 24 ore de aflare peste hotare, dacă salariatul se află peste hotare mai mult de 24 ore.
În cazul în care personalul de serviciu s-a aflat peste hotare mai puţin de 8 ore, nu i se achită diurnă.
La calcularea sporurilor salariaţilor întreprinderilor transportului auto şi feroviar pentru munca exercitată în timpul călătoriei, din timpul total al aflării lor în călătorie se va exclude perioada deplasării, achitată cu diurne în valută.
34. La efectuarea rutelor aeriene internaţionale, salariaţilor incluşi în misiune de zbor li se plătesc diurne în valuta ţării de destinaţie, în funcţie de timpul aflării peste hotare, în următoarele cuantumuri:
a) 15 la sută din diurnă, în cazul în care salariatul se află peste hotare mai puţin de 4 ore;
b) 25 la sută din diurnă, în cazul în care salariatul se află peste hotare neîntrerupt mai mult de 4 ore, fără a se include timpul zborului, însă nu mai mult de 8 ore;
c) 50 la sută din diurnă, în cazul în care timpul aflării salariatului peste hotare depăşeşte  8 ore, fără a se include timpul zborului, însă nu mai mult de 12 ore;
d) 80 la sută din diurnă, în cazul în care timpul aflării salariatului peste hotare este între 12 şi 24 ore, fără a se include timpul zborului.
Dacă salariatul s-a aflat peste hotare mai mult de 24 ore, în afara timpului de zbor, diurna se achită în modul general stabilit de prezentul Regulament.
Salariaţilor întreprinderilor transportului auto, feroviar şi aerian li se plătesc diurne în cuantumurile menţionate, în cazul în care nu sînt soluţionate problemele hranei la locul de destinaţie. Dacă hrana personalului menţionat este asigurată de către beneficiar şi aflarea peste hotare depăşeşte 8 ore, plata se efectuează în mărime de 20 la sută din normele diurnelor indicate.
XII. delegarea şi primirea salariaţilor în misiune
pe principii de echivalenţă (fără speze valutare)
35. În conformitate cu contractele încheiate de întreprinderile Republicii Moldova cu cele din străinătate, delegarea şi primirea reciprocă în misiune a colaboratorilor ştiinţifici şi specialiştilor pot fi efectuate fără cheltuieli în valută. Echivalentul acestor schimburi se stabileşte în om-zile.
În cazul în care schimbul reciproc de delegaţi nu a fost stipulat prin contract, cheltuielile pentru primirea colaboratorilor ştiinţifici şi a specialiştilor străini nu se suportă.
Cheltuielile pentru deplasarea specialiştilor pînă la locul  destinaţiei şi retur sînt suportate de partea care delegează, dacă contractul privind schimbul reciproc, pe principii de echivalenţă, nu prevede altceva.
În cazul în care delegarea personalului ştiinţific şi a specialiştilor străini depăşeşte echivalentul prevăzut în contract, spezele suplimentare sînt suportate de partea care a delegat personalul în misiune.
36. Achitarea cheltuielilor pentru primirea salariaţilor şi a specialiştilor străini se efectuează conform devizului de cheltuieli, întocmit pentru fiece caz şi aprobat de conducătorul întreprinderii, iar în instituţiile bugetare de executorul principal de buget (ordonatorii principali de credite).
Conform devizului de cheltuieli se recuperează următoarele cheltuieli zilnice pentru primirea unui delegat, calculate pentru o persoană:
cheltuielile pentru hrană şi servicii - în limita a 1,5 din normele diurnelor, stabilite pentru deplasările de serviciu în hotarele Republicii Moldova;
cheltuielile de cazare - conform documentelor anexate care confirmă plata (cu excepţia camerelor "de lux").
La devizul de cheltuieli se anexează informaţia care prevede următoarele date:
a) numele de familie, prenumele, patronimicul salariatului;
b) ţara de origine;
c) întreprinderea pe care o reprezintă;
d) funcţia deţinută;
e) scopul misiunii;
f) perioada aflării în ţară.
37. Cheltuielile pentru primirea colaboratorilor ştiinţifici şi specialiştilor străini, de către agenţii economici, se includ în cheltuielile generale şi administrative, iar cele efectuate de organele de conducere şi alte instituţii bugetare se suportă din contul devizului de cheltuieli pentru întreţinerea acestor organe şi instituţii.
      [Pct.37 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
XIII. Modul de eliberare a valutei şi de justificare a spezelor valutare
38. La delegarea salariatului în hotarele Republicii Moldova, lui i se plăteşte un avans în valuta naţională, iar în cazul delegării peste hotarele republicii - în valută naţională unde a fost delegat sau, în baza înţelegerii între administraţia întreprinderii şi salariatul delegat, în altă valută convenabilă pentru ambele părţi.
39. Darea de seamă privind cheltuielile efectuate se prezintă de către salariatul delegat, în termen de 5 zile calendaristice de la revenirea în ţară. În acelaşi termen se restituie şi soldul avansului eliberat.
În cazul în care sumele, eliberate pentru deplasarea de serviciu, nu au fost restituite în termenul stabilit, ele se reţin din salariul salariatului delegat în modul stabilit de legislaţie.
Eliberarea mijloacelor financiare spre decontare se efectuează cu condiţia prezentării dării de seamă privind sumele eliberate anterior spre decontare.
      [Pct.39 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
40. Decontul de avans se întocmeşte de către salariaţii delegaţi în acea valută în care a fost eliberat avansul. Totodată, în decontul de avans se indică cheltuielile de deplasare, efectuate în valuta ţării de destinaţie, conform documentelor confirmative corespunzătoare şi cu transferarea în valuta în care a fost eliberat avansul. Transferarea se efectuează potrivit cursului, conform documentelor prezentate de salariatul delegat, eliberate de casele de schimb (la sumele valutei menţionate în ele), iar în cazul lipsei acestora - potrivit cursului de cotare al Băncii Naţionale a Moldovei la data eliberării avansului.
41. Soldul avansului nejustificat prin documentele de confirmare se restituie de către salariatul delegat în valuta în care a fost eliberat avansul, sau, la înţelegerea între administraţia întreprinderii, care trimite în deplasare şi salariatul delegat - în valuta naţională a Republicii Moldova la cursul de cotare al Băncii Naţionale a Moldovei la data rambursării soldului avansului eliberat.
42. Dacă în caz de delegare, salariatul nu a primit un avans de mijloace băneşti, recuperarea cheltuielilor efectuate în deplasarea în interes de serviciu se face în valuta naţională a Republicii Moldova, cu aplicarea la cheltuielile efectuate în valuta ţării de destinaţie a cursului de recalculare, conform documentelor prezentate, eliberate de casele de schimb, privind schimbul valutei naţionale a Republicii Moldova în valuta ţării de destinaţie. Dacă asemenea documente nu sînt prezentate, recalcularea cheltuielilor reale în raport cu valuta naţională a Republicii Moldova se efectuează potrivit cursului de cotare al Băncii Naţionale a Moldovei la data precedentă  delegării.
43. Evidenţa mijloacelor eliberate spre decontare pentru delegarea în interes de serviciu se ţine în valuta naţională a Republicii Moldova, cu aplicarea cursului de cotare al Băncii Naţionale a Moldovei la data eliberării avansului.
44. Cheltuielile efectuate real sînt reflectate în evidenţa contabilă, de asemenea, în valuta naţională a Republicii Moldova, însă cu aplicarea cursului respectiv la ziua eliberării avansului, iar în caz de neacordare a avansului - la ziua precedentă delegării. În mod analogic se evaluează soldul avansului restituit. Diferenţa de curs care a apărut în legătură cu aplicarea cursurilor stabilite de Banca Naţională a Moldovei în valuta naţională faţă de valuta altor state şi  cu aplicarea cursului de transferare a unei valute în alta, conform documentelor prezentate, eliberate de casele de schimb, se atribuie de către agenţii economici, la cheltuieli sau venituri, iar de către instituţiile bugetare - la cheltuielile efective din devizul de cheltuieli la articolul "Deplasări în scopuri de serviciu".
      [Pct.44 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
45. Cheltuielile pentru procurarea valutei le suportă întreprinderea care a delegat salariatul în misiune.
XIV. Particularităţile aplicării prezentului
Regulament de către agenţii economici
46. Plata diurnelor salariaţilor delegaţi se efectuează conform normelor stabilite în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.
Cheltuielile de cazare pe perioada delegării în interes de serviciu, suportate de salariatul delegat peste plafoanele stabilite, se restituie la decizia conducătorului în baza documentelor justificative prezentate, atribuind cheltuielile efectuate la cheltuielile generale de activitate.
       [Pct.46 în redacţia HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire
la delegarea salariaţilor
întreprinderilor instituţiilor
şi organizaţiilor din Republica Moldova
Categoriile salariaţilor delegaţi pentru stabilirea
 normelor de diurne şi plafoanelor de cazare
I. Categoriile salariaţilor
pentru stabilirea normelor de diurne
      [Denumirea modificată prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
1. Categoria I
În această categorie se încadrează personalul delegat pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei pentru îndeplinirea unor misiuni provizorii:
a) schimb de experienţă, specializare, stagieri şi instruire;
b) elaborări de lucrări sau documente;
c) încheierea sau semnarea contractelor;
d) exercitarea funcţiei de control în problemele ce ţin de competenţa activităţii;
e) alte acţiuni care nu sînt specificate la categoria II.
      [Pct.1 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
[Pct.1 modificat prin HG254 din 10.03.03, MO46/14.03.03 art.268]
2. Categoria II
În această categorie se încadrează personalul delegat în străinătate pentru:
a) efectuarea vizitelor oficiale la invitaţia organelor guvernamentale ale altor state;
b) participarea la adunările generale şi speciale, la sesiunile secţiilor de lucru ale O.N.U., precum şi ale altor organizaţii internaţionale sau instituţii specializate ale acestora;
c) participarea la negocieri în vederea încheierii sau semnării acordurilor la nivel interguvernamental;
d) îndeplinirea misiunilor diplomatice.
În această categorie sînt incluşi, de asemenea, jurnaliştii (ziariştii), curierii diplomatici, persoanele destinse cu titlu onorific: "al poporului" "emerit", precum şi sportivii de performanţă şi antrenorii lor, delegaţi pentru participarea la competiţii internaţionale.   
3. Categoria III
Această categorie include: Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului Republicii Moldova, Prim-ministrul şi viceprim-miniştrii, deputaţii în Parlament, şefii misiunilor diplomatice, secretarul general al Guvernului şi adjuncţii lui, directorul general al aparatului Parlamentului şi adjuncţii lui, şeful direcţiei generale a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, membrii Curţii Constituţionale şi Curţii Supreme de Justiţie, Procurorul General al Republicii Moldova şi locţiitorii lui, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate şi adjuncţii lui, preşedintele Curţii de Apel şi adjuncţii lui, preşedintele Judecătoriei Economice a Republicii Moldova şi adjuncţii lui, preşedintele Curţii de Conturi, membrii Curţii de Conturi, miniştrii şi viceminiştrii, Guvernatorul şi Preşedintele Adunării Populare a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), consilierii Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului şi Prim-ministrului Republicii Moldova, Guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a Moldovei, membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale, directorii şi vicedirectorii autorităţilor administrative centrale de pe lîngă Guvern, primarii municipiilor Chişinău, Bălţi, Bender şi Tiraspol, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi preşedintele, vicepreşedintele şi directorul general executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului, preşedinţii şi vicepreşedinţii Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova şi Confederaţiei Sindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate" preşedintele şi vicepreşedinţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, directorul general şi vicedirectorii Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, directorul şi directorii adjuncţi ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică.
     
[Pct.3 modificat prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
      [Pct.3 modificat prin HG932 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.20]
      [Pct.3 modificat prin HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]
      [Pct.3 al.1) modificat prin HG314 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.363]
      [Pct.3 al.1) modificat prin HG907 din 10.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1083]
      [Pct.3 modificat prin HG1394 din 24.11.03, MO235/28.11.03 art.1441]
Diurna se majorează în conformitate cu cota procentuală din mărimea ei normată, astfel:
cu 25 la sută  - pentru viceprim-ministru şi vicepreşedinţii Parlamentului Republicii Moldova;
cu 50 la sută - pentru Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele Parlamentului şi Prim-ministrul Republicii Moldova.
II. Stabilirea limitei mărimilor plafoanelor de cazare
1. Se stabilesc două nivele ale plafoanelor de cazare, simbolizate A şi B.
2. Plafonul A se aplică pentru personalul prevăzut la I-a şi a II-a categorie de diurne.
    3. Plafonul B se aplică pentru personalul prevăzut la categoria a III-a de diurne.

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacţia HG363 din 10.04.06, MO63-65/21.04.06 art.415]