HGA484/2005
ID intern unic:  302404
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 484
din  30.05.2005
privind reglementarea importului în Republica Moldova
al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est
Publicat : 10.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 80-82     art Nr : 542     Data intrarii in vigoare : 01.06.2005

Abrogată prin HG955 din 21.08.07, MO136-140/31.08.07 art.996

    În scopul implementării acordurilor de comerţ liber semnate de către Republica Moldova în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est,  precum şi pentru reglementarea importului în regim preferenţial al unor produse din ţările-membre ale Pactului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
2. Ministerul Economiei şi Comerţului se abilitează cu funcţia de gestionare a contingentelor tarifare la importul produselor din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, şi anume: Republica Albania, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Macedonia şi Serbia şi Muntenegru.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Valeriu Lazăr, ministru al economiei şi comerţului.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare de la 1 iunie 2005.

Prim-ministru                                                              Vasile TARLEV  
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi
comerţului                                                                   Valeriu Lazăr

Chişinău, 30 mai 2005.
Nr. 484.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 484
din 30 mai 2005
REGULAMENTUL
privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre
ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
I. Prevederi generale
1. În vederea realizarii prevederilor Memorandumului Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est privind liberalizarea şi facilitarea comerţului, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2001, Republica Moldova a semnat acorduri bilaterale de comerţ liber cu ţările participante la această iniţiativă, şi anume: Republica Albania, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Macedonia, Serbia şi Muntenegru şi Rom\x01+nia.
2. La importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (în continuare - Pact), în particular din Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Macedonia şi Serbia şi Muntenegru, se deschid contingente tarifare pentru anul 2005 conform anexelor nr.1, 2, 4, 5 şi 6 la prezentul Regulament. Produsele agricole originare din Bosnia şi Herţegovina, menţionate în anexa nr.3, la importul în Republica Moldova beneficiază pe deplin de regimul de comerţ liber, fără aplicarea taxelor vamale la import şi a mecanismului de contingentare stabilit prin prezentul Regulament.
3. În conformitate cu prevederile Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Rom\x01+nia, semnat la Bucureşti la 15 februarie 1994, importul în Republica Moldova al produselor agricole originare din Rom\x01+nia se efectuează în regim preferenţial deplin pentru toate produsele cărora se aplică taxele vamale de import şi mecanismul de contingentare.
4. Acceptarea importului de mărfuri originare din ţările Pactului în cadrul contingentelor tarifare indicate în punctul 2 este posibilă numai o dată cu prezentarea la autorităţile vamale a certificatului de import şi a declaraţiei suplimentare a importatorului.
5. Gestionarea contingentelor tarifare de import indicate în punctul 2 este garantată şi efectuată de către Ministerul Economiei şi Comerţului.
6. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
produse agricole - produsele indicate la capitolele 1-24 ale Nomenclatorului de mărfuri al Republicii Moldova, elaborat în baza Sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, precum şi produsele industriale menţionate în anexa nr.7 la prezentul Regulament;
produse industriale - produsele indicate la capitolele 25-97 ale Nomenclatorului de mărfuri al Republicii Moldova, elaborat în baza Sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, cu excepţia produselor enumerate în anexa nr.7 la prezentul Regulament, care sînt tratate ca produse agricole;
taxa de bază - taxele vamale aplicate de Republica Moldova conform Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), la momenul intrării în vigoare a acordurilor de comerţ liber cu ţările Pactului.
II. Modul de eliberare a contingentelor tarifare acordate ţărilor-membre ale Pactului
7. Admiterea la import în cadrul contingentelor tarifare se va efectua la prezentarea următoarelor documente:
certificatul de import (original şi două copii), conform formularului;
declaraţia adiţională a importatorului;
copia contractului de vînzare-cumpărare sau a contractului de livrare;
copia actului de constituire a întreprinderii, care stipulează că importul este una dintre activităţile specifice ale acesteia.
8. Documentele menţionate la punctul 7 vor fi depuse la Ministerul Economiei şi Comerţului.
9. La depunerea documentelor menţionate la punctul 7 solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să reprezinte o singură întreprindere în calitate de angajat (cu legitimaţie sau  procură);
să depună şi să solicite un singur certificat de import pentru aceeaşi grupă de produse.
10. Certificatul de import şi declaraţia suplimentară a importatorului vor fi completate de solicitanţi cu toate datele necesare, cu excepţia căsuţelor 2 şi 8 din formular, rezervate pentru viza autorităţilor vamale.
11. Responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor prezentate în documentele menţionate la punctul 7 revine exclusiv importatorilor.
III. Modul de administrare a contingentelor tarifare la importul produselor
agricole originare din ţările-membre ale Pactului
12. Documentele greşit completate, incomplete sau cele cu corectări nu vor fi luate în considerare la alocarea cotelor de import.
13. Documentele admise vor fi deservite în ordinea recepţionării şi în limitele cantităţilor disponibile la data respectivă.
14. Cantitatea maximă alocată importatorilor la solicitarea unei cote nu va depăşi procentul prevăzut în anexele I-V pentru fiecare contingent tarifar în parte, aplicat la nivelul iniţial al contingentului respectiv.
15. În cazul în care importatorii au în derulare contracte de livrare cu mai mulţi parteneri externi pentru produsele din acelaşi contingent, se pot elibera mai multe certificate, cu condiţia ca întreaga cantitate solicitată să nu depăşească procentul maxim de alocare a cotei.
16. Agenţii economici cărora li s-au eliberat certificate de import sînt obligaţi să facă dovada efectuării importului, prezentînd în termen de 15 zile de la momentul vămuirii o copie a declaraţiei vamale de import, împreună cu o copie a certificatului de import aferent. Documentele respective vor fi depuse la Ministerul Economiei şi Comerţului.
17. Agenţii economici care fac dovada utilizării cotelor eliberate anterior pot beneficia de noi cote în limitele cantităţilor disponibile.
18. Agenţii economici care nu probează efectuarea, în condiţii normale de derulare a contractului de livrare, a minimum 95% din cantitatea alocată pe un certificat de import nu vor beneficia de noi cote.
19. Certificatele de import se eliberează în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării şi sînt valabile pentru o perioada de 2 luni din momentul eliberării, fără ca perioada de valabilitate să depăşească perioada pentru care contingentul a fost stabilit. Certificatele de import se eliberează fără plată.
20. Ridicarea certificatelor de import de la sediul Ministerului Economiei şi Comerţului se va efectua numai de persoanele împuternicite în acest scop de conducerea întreprinderii importatoare.
21. În situaţii excepţionale, la cererea justificată a agenţilor economici, certificatele de import pot fi prelungite, o singură dată, cu cel mult 30 zile. În acest sens, întreprinderea importatoare va prezenta o cerere scrisă, însoţită de documente probatoare din care să rezulte caracterul justificat al solicitării de prelungire.
22. La cererea justificată a agenţilor economici, însoţită de documente probatoare, se poate accepta înlocuirea certificatului de import.
23. Certificatele de import eliberate sînt netransmisibile şi necomerciabile, ele pot fi utilizate numai de titulari.
24. În cazul în care, din motive obiective, certificatul de import nu poate fi utilizat în termenul de valabilitate, acesta trebuie restituit în termen de maximum 10 zile din data expirării valabilităţii.
25. Nerestituirea la timp de către agenţii economici a certificatelor de import neutilizate conduce automat la retragerea dreptului de a beneficia de regimul preferenţial instituit în conformitate cu prezentul Regulament.
26. Cantităţile rămase, aferente certificatelor de import anulate sau parţial utilizate, vor fi realocate agenţilor economici interesaţi conform procedurilor existente.
27. Ministerul Economiei şi Comerţului va păstra documentele aferente eliberarii certificatelor de import timp de 2 ani.
IV. Modul de administrare a importului de produse
industriale din ţările-membre ale Pactului
28. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, faţă de comerţul cu produse industriale din ţările Pactului nu vor fi introduse taxe vamale suplimentare la import, plăţi cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe de natură fiscală.
29. Importul în Republica Moldova al produselor industriale din ţările-membre ale Pactului se efectuează fără aplicarea unor contingente tarifare şi în limitele preferinţelor tarifare acordate în baza acordurilor bilaterale de comerţ liber semnate cu ţările-membre  ale Pactului.
30. Taxele vamale la import, plăţile cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe vamale de natură fiscală aplicabile produselor industriale originare din ţările-membre ale Pactului:
a) în cazul importului de produse industriale din Republica Albania, taxele vamale la import aplicate de Moldova se vor reduce progresiv dupa cum urmează:
de la 1 ianuarie 2005 - pînă la 50 % din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2006 - pînă la 30 % din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2007 - taxele vamale vor fi anulate;
b) în cazul importului de produse industriale din Bosnia şi Herţegovina, taxele vamale la import aplicate de Moldova se vor reduce progresiv după cum urmează:
de la 1 ianuarie 2005 - pînă la 40 % din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2006 - taxele vamale vor fi anulate;
c) produsele industriale de origine bulgară beneficiază pe deplin de preferinţe la plata taxelor vamale la import, cu excepţia produselor indicate în anexa nr.9, pentru care taxele vamale la import aplicate de Republica Moldova se reduc progresiv după cum urmează:
de la 1 ianuarie 2005 - 50% din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2006 - 25% din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2007 - taxele vamale vor fi anulate;
d) în cazul importului de produse industriale din Republica Croaţia, taxele vamale la import şi taxele cu efect echivalent în Moldova se vor reduce progresiv după cum urmează:
de la 1 ianuarie 2005 - pînă la 30 % din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2006 - taxele vamale vor fi anulate;
e) în cazul importului de produse industriale din Macedonia, taxele vamale la import nu se aplică, cu excepţia produselor indicate în anexa nr.8;
f) la importul produselor industriale originare din Serbia şi Muntenegru, organele vamale ale Moldovei nu vor aplica taxe vamale la import.
V. Prevederi finale
31. Specimenele de semnătură ale persoanelor abilitate din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului să semneze certificatele de import, precum şi specimenul de ştampilă vor fi transmise Serviciului Vamal în vederea difuzării acestora la birourile vamale din teritoriu.
32. În cazul apariţiei unor divergenţe privind aplicarea prezentului Regulament, prevederile acordurilor de comerţ liber semnate între Republica Moldova şi ţările-membre ale Pactului vor prevala.
Anexa nr.1
la Regulamentul privind importul în
Republica Moldova al produselor
originare din ţările-membre ale Pactului
de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
Lista produselor agricole
originare din Republica Albania, care beneficiază de preferinţe
la importul în Republica Moldova
1. Lista produselor agricole originare din Republica Albania,
care la importul în Republica Moldova beneficiază pe deplin
de regimul de comerţ liber şi pentru care nu se aplică taxele vamale de import:

Poziţia tarifară Descrierea produsului
0105 19 20 - - - Gîşte
0105 19 90 - - - Raţe şi bibilici
0106 Alte animale vii
0502 Păr de porc sau de mistreţ; păr de bursuc şi alte sorturi de păr pentru perii; deşeuri din aceste sorturi de păr
0503 00 00 Păr de cal şi deşeuri din păr de cal, aranjat sau nu sub formă de pătură (strat), cu sau fără suport
0507 Fildeş, carapace de broască ţestoasă, oase şi fanoane de balenă şi de alte mamifere acvatice, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare şi ciocuri, neprelucrate sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pudre şi deşeuri din acestea
0510 00 000 Chihlimbar cenuşiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, uscată sau neuscată; glande şi alte substanţe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu
0601 Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberoase, grife şi rizomi, în repaos vegetativ, în creştere sau în floare; puieţi, plante şi rădăcini din varietatea cicoarei, altele decît rădăcinile de la poziţia nr. 1212
0602 Ex.: 0602 10 0602 20 100 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butaşi şi altoi; spori de ciuperci - Butaşi nerădăcinoşi şi altoi - - Butaşi de viţă de vie, altoiţi sau nealtoiţi
0603 Flori şi boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel preparate
0712 Numai:0712 31 0000712 39 000712 90 190 Legume uscate, întregi, tăiate, felii, sfărîmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel - Ciuperci (Agaricus) - - Altele - - - Altele
0713 100713 10 100 - Mazăre (Pisum sativum) - - Destinată însămînţărilor
0713 40 0000713 90 - Linte - Altele
0714 Rădăcini de manioc, de arorut sau de orchis, napi porceşti, batate şi rădăcini şi tuberculi similari, cu conţinut ridicat de amidon sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăţi sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier
0806 Numai:0806 20 Struguri, proaspeţi sau uscaţi (stafide) - Uscaţi
0814 00 000 Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate sau semiconservate în saramură, în apă sulfurată sau în alte soluţii conservante
0904 Piper (din genul "Piper"); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat, sau pulverizat
0905 00 000 Vanilie
0906 Scorţişoară şi flori de scorţişoară
0907 00 00 Nucşoară, mirodenie din coajă uscată a nucşoarei şi cardamom
0908 Nucşoară, condimente din coajă de nucşoară, cardamom
0910 Ghimbir, şofran, curcumă, cimbru, foi de dafin, condimente de curry şi alte mirodenii
1003 00 Orz
1007 00 Boabe de sorg
1008 Hrişcă, mei, seminţe de Phalaris Canariensis; alte cereale
1105 Făină, griş, pudră, fulgi, granule şi aglomerate sub formă de pelete, din cartofi
1106 Făină, griş şi pudră din legume cu păstaie uscate, de la poziţia 0713, din Sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziţia 0714 şi din produsele de la Capitolul 08
1107 Malţ, chiar prăjit
1109 00 00 Gluten de grîu,  chiar uscat
1201 00 Boabe de soia, chiar sfărîmate
12021202 10 1202 20 00 Arahide, neprăjite şi nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărîmate - În coajă - Decorticate, chiar sfărîmate
1203 00 00 Copra
1204 00 Seminţe de in, chiar sfărîmate
1208 Numai:1208 10 00 Făină şi griş din fructe şi seminţe oleaginoase, altele decît cele de muştar- Din boabe de soia
1210 Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărîmate, măcinate sau sub formă de pudră sau pelete; lupulină
1212 Roşcove, alge, sfeclă de zahăr şi trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sîmburi şi miez de sîmburi de fructe şi alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentaţiei umane, nedenumite şi necuprinse în altă parte
1213 00 000 Paie şi pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete
1301 Ex.:1301 90 Şelac; gume, răşini, gume-răşini şi oleorăşini (de exemplu balsamuri), naturale - Altele
1302 Seve şi extracte vegetale; substanţe pectice, pectinaţi şi pectaţi; agar-agar şi alte mucilagii şi agenţi de mărire a viscozităţii, derivate din produse vegetale, chiar modificate
1402 00 000 Materii vegetale de tipul celor folosite în principal ca umplutură pentru mobilă (de exemplu: capoc, fibre vegetale, iarbă de mare), chiar aranjate sub formă de strat cu sau fără suport din alte materiale
1404 Produse vegetale nedenumite şi necuprinse în altă parte
1502 00 Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia nr. 1503
1504 1504 10 1001504 10 9101504 10 9901504 201504 20 101504 20 9001504 301504 30 1001504 30 900 Grăsimi şi uleiuri şi fracţiunile lor, de peşte sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic - - Cu un conţinut de vitamina A care să nu depăşească 2500 unităţi internaţionale pe gram - - - Din Halibut - - - Altele - Grăsimi şi uleiuri de peşte, fracţiunile lor, altele decît uleiurile din ficat de peşte: - - Fracţiuni solide - - Altele - Grăsimi şi uleiuri de mamifere marine şi fracţiunile lor: - - Fracţiuni solide - - Altele
1505 00 Grăsime de usuc şi substanţe grase derivate din acesta, inclusiv lanolină
1506 00 000 Alte grăsimi şi uleiuri animale şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1508 10 - Ulei brut
1511 Ulei de palmier şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1512 11 91 - - - - De floarea soarelui
1513 Uleiuri din nuci de cocos (ulei de copră), de sîmburi de palmier sau de babassu şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1514Ex.:1514 11 10 1514 11 90 Uleiuri de rapiţă sau de muştar şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic - - Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană - - - Altele
1515 Ex.:1515 21 9001515 29 900 Alte grăsimi şi uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) şi fracţiunile lor, stabile, chiar rafinate, dar nemodificate chimic- - - Altele- - - Altele
1516 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, hidrogenate total sau parţial interesterificate, reesterificate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel
1521 Ex.:1521 90 Ceară vegetală (altele decît trigliceride), ceară de albine sau de alte insecte şi spermanţet, chiar rafinată sau colorată - Altele
1603 00 Extracte şi sucuri de carne, de peşti sau de crustacee, de moluşte sau de alte nevertebrate acvatice
1703 10 0001703 90 000 - Melase din trestie de zahăr - Altele
1801 00 000 Boabe de cacao întregi sau sparte, crude sau prăjite
1802 00 000 Coji de boabe de cacao, pelicule şi alte resturi de cacao
1803 Pastă de cacao, degresată sau nedegresată:
1803 10 000 Nedegresată
1803 20 000 Degresată total sau parţial
1806 Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao
1901 Extracte de malţ; preparate alimentare din făinuri grişuri, amidonuri sau extracte de malţ, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite sau necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele prevăzute la poziţiile nr. 0401- 0404, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 5% din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi necuprinse în altă parte
1903 00 000 Tapioca şi înlocuitori preparaţi din fecule, în formăde fulgi, granule, tărîţe, boabe, cernute sau alte forme similare
1904 Produse pe bază de cereale obţinute prin expandare sau prăjire (corn flakes, de exemplu); cereale (altele decît porumb) sub formă de grăunţe, fulgi sau alte grăunţe preparate (cu excepţia făinii sau grişului), parţial prăjite sau altfel preparate, nedenumite şi necuprinse în altă parte
2104 Preparate pentru supe, ciorbe şi bulionuri; supe, ciorbe şi bulionuri preparate; preparate alimentare din compoziţii omogenizate
2106 Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte
2301 Ex.2301 20 000 Făinuri, prafuri şi pelete din carne, organe, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice, improprii alimentaţiei umane; jumări- Făinuri, prafuri şi pelete, din peşte sau din crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice
2303 Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului şi reziduuri similare, pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr şi alte deşeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri şi deşeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete

  
2. Lista produselor agricole originare din Republica Albania, care beneficiază parţial de regimul de comerţ liber şi pentru care taxele vamale aplicate în Republica Moldova se reduc progresiv după cum urmează:
de la 1 ianuarie 2005 - pînă la 70 % din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2006  - pînă la 40 % din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2007 - pînă la 20 % din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2008 - taxele vor fi anulate.

Poziţia tarifară Descrierea produsului
0204 Carne de ovine sau caprine proaspătă, refrigerată sau congelată
0301 91 - - Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus chrysogaster)
0302 Peste proaspăt sau refrigerat, cu excepţia fileului şi cărnii de peşte şi altor preparate din peşte de la poziţia nr. 0304
0307 Moluşte, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice, altele decît crustacee şi moluşte, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făinuri, pudre şi pelete de nevertebrate acvatice, altele decît crustacee, pentru consum uman
0701 90 - Altele
0702 00 000 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerate
0804 20 90 - - uscate
1102 20 - Făină de porumb (mălai)
1509 Ulei de măsline şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1601 00 Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, din carne, organe sau sînge; preparate alimentare pe bază de aceste produse
1602 Alte preparate sau conserve din carne, organe sau sînge
1604 13 -  - Sardine, sardinele şi şproturi - -  - Sardine
1905 31 - Biscuiţi la care s-au adăugat îndulcitori (edulcoranţi)
1905 32 - Vafe şi alveole
2001 Legume, fructe şi alte părţi comestibile de plante, preparate sau conservate în oţet sau acid acetic
2003 Ciuperci şi trufe, preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic
2006 00 Legume, fructe, sîmburi, coji de fructe şi alte părţi de plante, preparate cu zahăr (îmbibate cu sirop de zahăr, glasate sau cristalizate)
2009 Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi)
Capitolul 21 PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE
Ex.:
2102 Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepţia vaccinurilor de la poziţia nr. 3002); prafuri de copt preparate
2103 20 000 - Ketchup şi alte sosuri, de tomate
2201 Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale şi apele  gazeificate care nu conţin zahăr sau alţi îndulcitori şi nici aromatizanţi; gheaţă şi zăpadă
2208 20 29 - - - Altele
2208 60 - Vodcă
2208 90 - Altele

Anexa nr.2
la Regulamentul privind importul în
Republica Moldova al produselor
originare din ţările-membre ale Pactului
de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
Regimul de comerţ
cu produsele agricole originare din Bosnia şi Herţegovina
La data intrării în vigoare a Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Bosnia şi Herţegovina, organele vamale ale Republicii Moldova nu vor aplica nici o taxă vamală la import, taxă cu efect echivalent sau taxă de natură fiscală.
Taxele vamale la import şi taxele cu efect echivalent la produsele agricole vor fi reduse progresiv, în conformitate cu următorul grafic:
de la 1 ianuarie 2005 - pînă la 40 % din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2006 - taxele vor fi anulate.
Anexa nr.3
la Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
Lista produselor originare din Republica Bulgaria,
importate în Republica Moldova, care beneficiază pe deplin de regimul de comert liber sau pentru care se deschid contingente tarifare
  1. Lista produselor agricole originare din Republica Bulgaria pentru care organele vamale ale Republicii Moldova nu percep taxele vamale de import

Poziţia tarifară Descrierea produsului
0101 10 100 - - Cai
0102 10 - Reproducători de rasă pură:
0102 90 210 - - - - Destinate pentru sacrificare
0102 90 290 - - - Altele- - - Cu o greutate care să depăşească 160 kg, dar să nu depăşească 300 kg:
0102 90 410 - - - - Destinate pentru sacrificare
0102 90 490 - - - - Altele
  - - - Cu o greutate care să depăşească 300 kg:
  - - - - Junci (care nu au fătat niciodată)
0103 10 000 - Reproducători de rasă pură
  - Altele
0105 12 000 - - Curcani
0105 19 200 - - - Gîşte
0105 19 900 - - - Raţe şi bibilici
  - Altele
0106 12 00 - - Balene, delfinii şi cobaii (mamifere din ordin Sirenia):
0106 19 90 - - - Altele
0106 20 00 - Reptilii (inclusiv şarpii şi broaşte ţestoase):
0106 31 00 - - Păsări de pradă:
0106 32 00 - - Psitaciforme (inclusiv papagali, peruşi, arakanga şi cacaduu)
0106 39 90 - - - Altele
0106 90 00 - Altele
0501 00 000 Păr uman, neprelucrat, chiar spălat sau degresat; deşeuri de păr uman
0502 Păr de porc sau de mistreţ; păr de bursuc şi alte sorturi de păr pentru perii; deşeuri din aceste sorturi de păr
0503 00 000 Păr de cal şi deşeuri din păr de cal, aranjat sau nu sub formă de pătură (strat), cu sau fără suport
0506 Oase şi coarne neprelucrate, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pudre şi deşeuri din acestea
0509 00 Bureţi naturali de origine animală
0510 00 000 Chihlimbar cenuşiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, uscată sau neuscată; glande şi alte substanţe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu
0601 20 - Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberoase, grife şi rizomi, în creştere sau în floare; plante şi rădăcini din varietatea cicoarei
0604 Frunze, ramuri şi alte părţi de plante, fără flori şi boboci de flori, ierburi, muşchi şi licheni, pentru buchete şi ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel preparate
0712 90 110 - - - Hibrizi destinaţi însămînţărilor
0714 10 - Rădăcini de manioc
0714 20 - Cartofi dulci (batat)
0714 90 - Altele- - Rădăcini de arorut şi de orchis, rădăcini şi tuberculi similari, cu un conţinut ridicat de amidon
0801 00 000 Boabe de cacao, întregi sau sparte, crude sau prăjite
0802 11 - - În coajă
0802 12 - - Decojite
0802 21 000 - - În coajă
0802 22 000 - - Decojite
  - Nuci comune
0802 50 000 - Fistic
0802 90 - Altele
0813 40 500 - - Papaya
0813 40 600 - - Tamarine
0813 40 700 - - Mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola şi pitahaya
0813 40 950 - - Altele
0901 Cafea, chiar prăjită sau decofeinizată; coji şi pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conţinînd cafea, indiferent de proporţiile amestecului
0902 Ceai, chiar aromatizat
0903 00 000 Mate
0904 20 - Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat, sau pulverizat
0905 00 000 Vanilie
0906 Scorţişoară şi flori de scorţişoară
0907 00 000 Cuişoare (fructe întregi, cuişoare şi codiţe)
0908 30 000 - Cardamom
0909 10 - Seminţe de anason sau de badian
0909 20 000 - Seminţe de coriandru
0909 30 - Seminţe de chimion
  - - Nemăcinate şi nepulverizate
0909 40 - Seminţe de chimen:
  - - Nemăcinate şi nepulverizate
0910 Ghimbir, şofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry şi alte mirodenii
1007 00 100 - Hibrizi destinaţi însămînţărilor
1008 Hrişcă mei, seminţe de Phalaris Canariensis; alte cereale
1201 00 Boabe de soia, chiar sfărîmate
1203 00 000 Copra
1204 00 Seminţe de in, chiar sfărîmate
1205 Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărîmate:
1206 00 100 - Destinate însămînţării
1207 10 - Nuci şi miez de palmier
1207 30 - Seminţe de ricin
1208 Făină şi griş din fructe şi seminţe oleaginoase, altele decît cele de muştar
1209 10 000 Seminţe de sfeclă de zahăr
1209 22 - - De trifoi (Trifolium spp.)
1209 23 - - De păiuş
1210 Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărîmate, măcinate sau sub formăde pudră sau pelete; lupulină
1211 Plante şi părţi de plante, seminţe şi fructe din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete sau uscate, chiar tăiate, sfărîmate sau sub formăde pudră
1212 10 - Roşcove, inclusiv boabe de roşcove
1212 20 000 - Alge
1212 30 000 - Sîmburi şi miez de sîmburi de caise, piersici (inclusiv piersici fără puf şi nectarine) sau prune
  - Altele
1212 91 - - Sfeclă de zahăr
1214 Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fîn, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche şi alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete
1301 Şelac; gume, răşini, gume-răşini şi oleorăşini (de exemplu balsamuri), naturale:
1302 12 000 - - Din lemn dulce
1302 13 000 - - Din hamei
1302 14 000 - - De Piretru sau de rădăcini de plante cu conţinut de rotenon
1302 19 050 - - - Oleorăşini de vanilie
1302 19 300 - - - Extracte vegetale amestecate între ele, destinate fabricării băuturilor sau preparatelor alimentare
  - - - Altele
1302 19 910 - - - - Medicinale
1302 31 000 - - Agar-Agar
1302 32 - - Mucilagii şi agenţi de mărire a viscozităţii, derivaţi din roşcove, din boabe de roşcove şi din seminţe de guar, chiar modificaţi
1302 39 000 - - Altele
1401 90 000 - Altele
1402 00 000 Materii vegetale de tipul celor folosite în principal ca umplutură pentru mobilă (de exemplu: capoc, fibre vegetale, iarbă de mare), chiar aranjate sub formă de strat cu sau fără suport din alte materiale
1403 Materii vegetale de tipul celor folosite în principal pentru fabricarea măturilor sau periilor (de exemplu: sorg, piassava, pir, istle şi similare), chiar sub formă de mănunchiuri sau legături
1404 Produse vegetale nedenumite şi necuprinse în altă parte
1504 Grăsimi şi uleiuri şi fracţiunile lor, de peşte sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1508 Ulei de arahide şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1511 Ulei de palmier şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1512 21 - - Ulei brut, cu sau fără gosipol
1512 29 - - Altele
1513 Uleiuri din nuci de cocos (ulei de copră), de sîmburi de palmier sau de babassu şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1515 Alte grăsimi şi uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) şi fracţiunile lor, stabile, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
  - Ulei din seminţe de in şi fracţiunile lui
1801 00 000 Boabe de cacao, întregi sau sparte, crude sau prăjite
1802 00 000 Coji de boabe de cacao, pelicule şi alte resturi de cacao
1901 10 000 - Preparate pentru alimentaţia copiilor, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul
2301 Făinuri, prafuri şi pelete din carne, organe, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice, improprii alimentaţiei umane; jumări
2305 00 000 Turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracţia uleiului de arahide
2306 10 000 - Din seminţe de bumbac
2306 50 000 - Din nuci de cocos sau copra
2306 60 000 - Din nuci sau miez de palmier
2306 90 - Altele:
  - - Turte de măsline şi alte reziduuri provenite din extracţia uleiului de măsline
2307 00 Zaţ şi drojdie de vin; tartru brut
2308 00 Materii vegetale şi deşeuri vegetale, reziduuri şi produse secundare vegetale, chiar aglomerate sub formă de pelete, de tipul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite şi necuprinse în altă parte

2. Lista produselor originare din Republica Bulgaria, importate în Republica Moldova,
pentru care se deschid contingente tarifare

Poziţia tarifară Descrierea produsului Contingentul tarifar(tone) Taxa vamală aplicată (%) Cantitatea maximă alocată unui importator (%)
0203 21 0203 22 0203 29 Carcase sau semicarcaseJamboane, spete şi părţi din acestea, nedezosate:- - Jamboane, spete şi părţi din acestea, nedezosate- - Altele:- - - De animale din specia porcine domestice 150 0 15
0204 Carne de ovine sau caprine proaspătă, refrigerată sau congelată 150 0 15
0302 11 - - Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus chrysogaster) 150 0 15
0302 69 110 - - - - Crapi
030374 - - Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0403 10 -Iaurt:--Nearomat, fără adaos de fructe, nuci sau cacao--Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) şi care au un conţinut de grăsimi 300 0 20
0408 Ouă de păsări, fără coajă şi gălbenuşuri de ou proaspete, uscate, preparate prin fierbere în apă sau în vapori de apă, mulate, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau îndulcitori (edulcoranţi):- Gălbenuşuri de ou 100 0 15
0409 00 000 Miere naturală 150 0 15
0603 10 - Proaspete 100 0 15
0701 90 - Altele 200 0 20
0702 00 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerate 350 0 20
0703 Ceapă, ceapă franţuzească (Allium ascalonicum), usturoi, praz şi alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerate 150 0 15
0703 20 000 - Usturoi
0703 90 000 - Praz şi alte legume aliacee
0707 00 Castraveţi şi cornişon, în stare proaspătă sau refrigerată 300 0 20
0708 Legume cu păstăi, curăţate sau nu de păstăi, proaspete sau refrigerate 100 0 15
0709 30 000 - Vinete 150 0 15
0709 51 - - Ciuperci de genul Agaricus
0709 60 - Ardei din specia Capsicum sau din specia Pimenta
0709 90 - Altele
0710 Legume, pregătite sau nu prin fierbere în apă sau în aburi, congelate 100 0 15
0713 Legume uscate cu păstăi, curăţate de păstăi, chiar decorticate sau sfărîmate 150 0 15
0811 10 0811 90 Căpşuni şi fragi:-  - La care s-a adăugat zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)- Altele: - - La care s-a adăugat zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) - - - Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate: 100 0 15
1512 19 - - Altele 200 0 20


1517 Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracţiuni de diferite grăsimi sau uleiuri prevăzute la prezentul capitol, altele decît grăsimi şi uleiuri alimentare sau decît fracţiunile acestora de la poziţia 1516 100 0 15
1601 00 Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, din carne, organe sau sînge; preparate alimentare pe bază de aceste produse 100 50% din taxa vamală 15
1602 10 00 - Preparate omogenizate: 100 50% din taxa vamală 15
1602 20 - De ficat de orice animal:- - De ficat de gîscă sau de raţă
1602 31 - - De curcan:- - - Care conţin carne sau organe în proporţie de 57%, sau mai mult din greutate
1602 32 - - Din păsări din specia galinacee (Gallus domesticus):- - - Care conţin carne sau organe în proporţie de minimum 57% din greutate
1602 39 - - Altele:- - - Care conţin carne sau organe de păsări din specia galinacee în proporţie de 57%, sau mai mult din greutate (*)
1602 42 - - Spete şi părţi din acestea
1602 49 - - Altele, inclusiv amestecuri: -  - - De specia porcine domestice: -  - - - - Care conţin carne sau organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură sau origine, în proporţie de 80% sau mai mult din greutate
1604 12 - - Heringi 150 0 20
1604 13 - - Sardine, sardinele şi şproturi: - - - Sardine:
1604 14 - - Toni, peşti săritori şi bonite (Sarda spp.): - - - Toni şi peşti săritori
1604 15 - - Scrumbii: - - - De specia Scomber scombrus şi Scomber japonicus
1604 20 - Alte preparate sau conserve din peşte:
1604 30 - Icre negre (caviar) şi înlocuitori de icre negre
1702 30 - Glucoză şi sirop de glucoză, fără fructoză sau cu un conţinut de fructoză în stare uscată de pînă la 20% din greutate
1702 40 - Glucoză şi sirop de glucoză cu un conţinut de fructoză de minimum 20%, dar sub 50% din greutate, în stare uscată, cu excepţia zahărului invertit 150 0 20
1702 50 000 - Fructoza pură din punct de vedere chimic
1702 60 - Alte fructoze şi siropuri de fructoze care conţin în stare uscată peste 50% din greutate fructoză cu excepţia zahărului invertit
1702 90 100 - - Maltoză chimic pură
1702 90 300 - - Izoglucoză
1702 90 500 - - Maltodextrine şi sirop de maltodextrine
1704 90 710 - - - Care conţin în stare uscată 50% sau mai mult din greutate zaharoză - - - Altele: 100 50% din taxa vamală 15
1704 90 750 - - - - Sub formă de pudră, aglomerată sau nu
1704 90 990 - - Altele
1806 20 100 - - Cu un conţinut de unt de cacao de 31% sau mai mult din greutate, sau cu un conţinut de unt de cacao şi grăsimi de lapte de 31% sau mai mult din greutate 100 0 15
1806 20 300 - - Cu un conţinut de unt de cacao şi grăsimi de lapte de 25% sau mai mult şi de pînă la 31% din greutate - - Altele:
1806 20 800 - - - Cacao glasată
1806 20 950 - - - Altele
1806 32 100 - - - La care s-au adăugat cereale, fructe sau nuci
1806 32 900 - - - Altele


1806 90 - - - Altele 100 0 15
1902 19 - - - Altele
1902 20 - Aluat alimentar umplut (chiar fiert sau altfel preparat)
1902 30 - Alte aluaturi alimentare
1904 10 - Produse pe bază de cereale obţinute prin expandarea sau prăjirea cerealelor sau produselor din cereale 100 0 15
1904 20 - Preparate alimentare obţinute din fulgi de cereale neprăjiţi sau din amestecuri de fulgi de cereale prăjiţi şi neprăjiţi sau cereale expandate
1904 90 - - - Altele
1905 30 Biscuiţi dulci, vafe şi hostii 100 0 15
1905 90 - - - Altele
2001 10 000 - Castraveţi şi cornişoni 100 0 15
2001 90 200 - - Fructe de genul capsicum, altele decît ardeii dulci sau iuţi
2001 90 500 - - Ciuperci
2001 90 700 - - Ardei dulci şi iuţi
2001 90 960 - - - Altele
2002 Tomate preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic 200 0 15
2003 10 - Ciuperci din genul Agaricus: 100 0 15
2005 10 00 - Legume omogenizate: 100 0 15
2005 40 000 - Mazăre (Pisum sativum) - Fasole (Vigna spp, Phaseolus spp.)
2005 90 - Alte legume şi amestecuri de legume:
2007 99 -  - Altele: - - - - - - Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 30% din greutate 100 0 15
2008 11 - - Arahide 200 0 0
2008 19 - - Altele, inclusiv amestecuri din acestea: - - - În ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1kg
2008 40 - Pere: - - La care s-a adăugat alcool: - - - În ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1kg
2008 60 - Vişine şi cireşe: - - La care s-a adăugat alcool: - - - Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 9% din greutate
22008 70 - Piersici: - - La care s-a adăugat alcool: - - - În ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1kg: - - - - Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate
2008 99 - - Altele- - La care s-a adăugat alcool:- - - - Ghimbir


2009 Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi) 300 0 20
2102 10 390 - - - Altele 100 0 15
2103 Sosuri şi preparate pentru acestea; compoziţii din condimente şi din produse de asezonare; făină de muştar şi muştar preparat 150 0 15
2201 Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale şi apele gazeificate care nu conţin zahăr sau alţi îndulcitori şi nici aromatizanţi; gheaţă şi zăpadă 200 0 20
2202 Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizanţi şi alte băuturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor de fructe sau de legume de la poziţia 2009 200 0 20
2309 10 510 - - - - - Care nu conţin produse lactate, sau cu un conţinut de produse lactate mai mic de 10% din greutate 150 0 15
2309 10 900 - - - Altele
2309 90 310 - - - - - - Care nu conţin produse lactate sau cu un conţinut de produse lactate mai mic de 10% din greutate
2309 90 410 - - - - - - Care nu conţin produse lactate sau cu un conţinut de produse lactate mai mic de 10% din greutate
2401 10 100 - - - Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum 200 0 20
2401 10 60 - - - Tutunuri de tip oriental uscate la soare
2401 10 700 - - - Tutunuri uscate cu fum rece
2401 20 100 - - - Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum
2401 20 60 - - - Tutunuri de tip oriental uscate la soare
2401 20 700 - - - Tutunuri uscate cu fum rece
2402 20 - Ţigarete, conţinînd tutun 100 50% din taxa vamală 15

Anexa nr.4
la Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
Lista produselor originare din Republica Croaţia,
importate în Republica Moldova, pentru care se deschid contingente tarifare

Poziţia tarifară Descrierea produsului Canti-tatea Taxa vamală preferenţială în cadrul cotei tarifare Cantitatea maximă alocată unui importator (%)
03 01 Peşti vii 100 0% 15
0403 Lapte acru, lapte prins şi smîntînă, iaurt, chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau acidulate, chiar concentrate, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao 100 0% 15
0406 Brînzeturi şi caşuri 100 0% 15
0805 Citrice, proaspete sau uscate 100 0% 15
1001 90 Altele 2.000 0% 25
1005 90 Altele 500 0% 20
1101 00 Făină de grîu sau meslin- Făină de grîu 100 0% 15
1509 Ulei de măsline şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic 300 0% 20
1602 Alte preparate sau conserve din carne, organe sau sînge 100 0% 15
1604 Preparate sau conserve de peşte; icre negre (caviar) şi înlocuitori preparaţi din icre de peşte 100 0% 15
1704 90 - Altele 150 0% 15
1806 Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao 150 0% 15
1901 10 000 Preparate pentru alimentaţia copiilor, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul 300 0% 15
1905 Produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu cacao; hostii, caşete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, vafe cu capac, paste uscate de făină, din amidon sau de fecule în foi şi alte produse similare 150 0% 15
2102 10 - Altele 100 0% 5
2103 90 - Altele nelimitat 0% nelimitat
2104 10 Preparate pentru supe, ciorbe şi bulionuri; supe, ciorbe şi bulionuri preparate 150 0% 15
2105 Îngheţate şi alte forme de gheată comestibilă cu sau fără cacao 100 0% 15
2106 90 - Altele 150 0% 15
2202 Ape, înclusiv ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizanţi şi alte băuturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor de fructe sau de legume de la poziţia 2009 100 0% 15
2204 Vin din struguri proaspeţi, inclusiv vinuri imbogăţite cu alcool; must din struguri, altul decît cel de la poziţia 2009 100 0% 15
2206 00 Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate, amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte nelimitat 0% nelimitat
2208 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool în funcţie de volum de pînă la 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase nelimitat 0% nelimitat
2401 20 - Tutunuri parţial sau total desprinse de pe tulpină:- - Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum, de tip Burley uscate cu aer cald (inclusiv hibrizi Burley); tutunuri de tip Maryland uscate cu aer cald şi tutunuri uscate la foc 100 0% 15
2402 20 Ţigarete, conţinînd tutun 100 0% 15

Anexa nr.5
la Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din
ţările-membre ale Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est
Lista produselor originare din Republica Macedonia,
importate în Republica Moldova, pentru care se deschid contingente tarifare
Concesii oferite în baza principiului reciprocităţii

Poziţia tarifară Descrierea produsului Contin-gentul(tone) Taxa vamală preferenţială în cadrul cotei (%) Cantitatea maximă alocată unui importator (%)
1601 00 Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, din carne, organe sau sînge; preparate alimentare pe bază de aceste produse 50 0 10
1602 Alte preparate sau conserve din carne, organe sau sînge 50 0 10
1704 Produse zaharoase (inclusiv ciocolată albă), care nu conţin cacao 50 0 10
1806 Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao 50 0 10
1905 Produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu cacao; hostii, caşete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, vafe cu capac, paste uscate de făină, din amidon sau de fecule în foi şi alte produse similare 50 0 10
2009 Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi) 50 0 10
  Concesii unilaterale      
0704 90 Altele 200 0 20
0707 00 Castraveţi şi cornişon, în stare proaspătă sau refrigerată 100 0 15
0709 60 Ardei din specia Capsicum sau din specia Pimenta 100 0 15
0904 Piper (din genul "Piper"); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat, sau pulverizat 10 0 1
1006 Orez 200 0 15
2001 90 200 Fructe de genul capsicum, altele decît ardeii dulci sau iuţi 100 0 15
2001 90 500 Ciuperci 100 0 15
2001 90 700 Ardei dulci şi iuţi 100 0 15
2005 90 8010 Altele 100 0 15
2005 90 80 Altele 50 0 15
2101 Extracte, esenţe şi concentrate de cafea, de ceai sau de mate şi preparate avînd la bază aceste produse sau avînd la bază cafea, ceai sau mate; cicoare prăjită şi alţi înlocuitori organici de cafea şi extracte, esenţe şi concentrate din acestea 10 0 1
2103 Sosuri şi preparate pentru acestea; compoziţii din condimente şi din produse de asezonare; făină de muştar şi muştar preparat 150 0 15
2104 Preparate pentru supe, ciorbe şi bulionuri; supe, ciorbe şi bulionuri preparate; preparate alimentare din compoziţii omogenizate 150 0 15
2201 Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale şi apele gazeificate care nu conţin zahăr sau alţi îndulcitori şi nici aromatizanţi; gheaţă şi zăpadă 300 0 20
2202 Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizanţi şi alte băuturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor de fructe sau de legume de la poziţia 2009 200 0 20
2203 00 Bere fabricată din malţ 3.000 hl 0 500 hl
2402 Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri şi ţigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun 100 0 15

Anexa nr.6
la Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
Lista produselor originare din Serbia şi Muntenegru,
importate în Republica Moldova, care beneficiază de regimul de comerţ liber
şi pentru care se deschid contingente tarifare

Poziţia tarifară Descrierea produsului Contingentul (tone) Taxa vamală aplicată (%) Cantitatea maximă alocată unui importator (%)
2204 Vin din struguri proaspeţi, inclusiv vinuri îmbogăţite cu alcool; must din struguri, altul decît cel de la poziţia 2009 300 10 20
2205 Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromate cu plante sau cu substanţe aromatizante 100 15 15
2206 00 Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate, amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte 100 15 15
2207 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool, determinată în funcţie de volum de 80% vol sau peste; alcool etilic şi alte distilate denaturate, de orice concentraţie 100 15 15
2208 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool în funcţie de volum de pînă la 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase 100 10 15
2401 Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri: 500 0 20
2402 Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri şi ţigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun 50 5 10
2403 Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate; tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite"; extracte şi esenţe de tutun 50 0 10

         Anexa nr.7
la Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din
ţările-membre ale Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est
Lista produselor industriale
tratate ca produse agricole în sensul acordurilor de comerţ liber

Poziţia tarifară Descrierea produsului
2905 43 000 Manitol
2905 44 d-glucitol ( sorbitol)
2905 45 000 - - glicerină
3301 Uleiuri esenţiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele aşa-zise "concrete" sau "absolute"; rezinoide; oleorăşini de extraţie; soluţii concentrate de uleiuri esenţiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanţe similare, obţinute prin extracţie din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esenţiale; ape distilate aromatice şi soluţii apoase ale uleiurilor esenţiale:
  - uleiuri esenţiale de citrice:
3301 90 210 - - - de lemn dulce şi de hamei
3301 90 300 - - - altele
3301 90 900 - - altele
3302 10 100 - - - - avînd o concentraţie de alcool peste 0,5% vol
  - - - - altele:
3302 10 210 - - - - - care nu conţin grăsimi provenite din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conţin în greutate sub 1,5% grăsimi provenite din lapte, sub 5% zaharoză sau izoglucoză, sub 5% glucoză sau amidon sau fecule
3302 10 290 - - - - - altele
3501 10 - cazeină:
3501 10 100 - - destinată fabricării fibrelor textile artificiale
3501 10 500 - - destinată utilizării industriale, alta decît pentru fabricarea produselor alimentare sau furajere
3501 10 900 - - altele
3501 90 900 - - altele
3502 Albumine (inclusiv concentratele conţinînd două sau mai multe proteine din zer, cu un conţinut de proteine din zer peste 80% din greutatea substanţei uscate), albuminaţi şi alţi derivaţi din albumine:
  - albumină din ouă:
3502 11 100 - - - improprie sau devenită improprie alimentaţiei umane
3502 11 900 - - - altele
3502 19 100 - - - improprii alimentaţiei umane sau destinate pentru prelucrarea în scopuri nealimentare
3502 19 900 - - - altele
3502 20 100 - - improprii alimentaţiei umane sau destinate pentru prelucrarea în scopuri nealimentare
3502 20 910 - - - uscate (în foi, solzi, fulgi, cristale, pudre etc.)
3502 20 990 - - - altele
3502 90 200 - - - improprii alimentaţiei umane sau destinate pentru prelucrarea în scopuri nealimentare
3502 90 700 - - - altele
3502 90 900 - - albuminaţi şi alţi derivaţi din albumine
3505 Dextrine şi alte amidonuri şi fecule modificate (de exemplu, amidonuri şi fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate:
3505 10 - dextrine şi alte amidonuri şi fecule modificate:
3505 10 100 - - dextrine
  - - alte amidonuri şi fecule modificate:
3505 10 900 - - - altele
3505 20 - cleiuri
3809 Agenţi de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanţelor colorante şi alte produse şi preparate (de exemplu, produse pentru scrobit şi preparate pentru mordansare) de felul celor folosite în industria textilă, industria hîrtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite şi necuprinse în altă parte:
3809 10 - pe bază de substanţe  amilacee:
3809 91 000 - - de felul celor folosite în industria textilă sau în industrii similare
3809 92 000 - - de felul celor utilizate în industria hîrtiei sau în industrii similare
3809 93 000 - - de felul celor folosite în industria pielăriei sau în industrii similare
3823 Acizi graşi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli graşi industriali:
  - acizi graşi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare
3824 60 Sorbitol, altul decît la subpoziţia 2905 44
4101 - 4103 Piei  de bovine (inclusiv de bivol) sau de cabaline (proaspete sau sărate, uscate, cenuşărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau despicate (şpăltuite):Alte piei  (proaspete sau sărate, uscate, cenuşărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate nici altfel preparate),  chiar epilate sau despicate (şpăltuite), altele decît cele excluse prin Nota 1b) sau 1c) a prezentului Capitol:
4301 Blănuri brute (inclusiv capete, cozi, labe şi alte părţi utilizabile în blănărie), altele decît pieile brute de la poziţiile 4101, 4102 sau 4103
4501 Plută naturală brută sau simplu prelucrată; deşeuri de plută; plută concasată, granulată sau pulverizată
5001 - 5003 Gogoşi de viermi de mătase pe care se pot depăna fire, mătase brută, şi deşeuri de mătase
5101 - 5103 Lînă, păr fin sau grosier de animale, deşeuri de lînă sau de păr grosier de animale
5201 - 5203 Bumbac şi deşeuri de bumbac
5301 In, brut sau prelucrat dar nefilat; cîlţi şi deşeuri din in (inlcusiv deşeuri din fire şi destrămătură)
5302 Cînepă (Cannabis sativa), brută sau prelucrată, dar nefilată; cîlţi sau deşeuri de cînepă (inclusiv deşeuri de fire şi destrămătură)

Anexa nr.8
la Regulamentul privind importul în Republica
Moldova al produselor originare din ţările-
membre ale Pactului de Stabilitate pentru
Europa de Sud-Est
Lista produselor industriale, importate din Republica Macedonia,
exceptate parţial de la plata taxelor vamale la import în Republica Moldova
Taxele vamale la import aplicate în Republica Moldova pentru produsele industriale originare din Republica Macedonia vor fi anulate din data intrării în vigoare a Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Macedonia, cu excepţia produselor enumerate mai jos, taxele vamale pentru care  vor fi reduse în corespundere cu următorul grafic:
în primul an     - 90% din taxa vamală de bază;
în al doilea  an     -  80% din taxa vamală de bază;
în al treilea  an        - 60% din taxa vamală de bază;
în al patrulea  an    - 50% din taxa vamală de bază;
în al cincilea  an     - 40% din taxa vamală de bază;
în al şaselea  an      -  taxa vamală va fi anulată.

252010   610433   620453   760200   870422
252020   610443   620459   761010   870840
252100   610462   620461   831110   870899
271290   610463   620462   841112   871639
300590   610510   620463   841191   880212
330129   610520   620469   841370   880230
330190   610610   620520   841960   880240
330210   610711   620630   842230   880330
330590   610811   620640   842240   901420
330720   610831   620690   843230   901580
380810   610891   620891   843351   901890
380830   610910   621010   843390   903090
392310   610990   621132   843860   903180
392330   611020   621133   845012   903190
392340   611030   621142   845019   940430
392350   611120   621143   847150   940560
392390   611130   630399   847160   940600
392690   611241   630790   847330   960310
410110   611420   640399   848071    
410121   620111   640419   850710    
410210   620112   640510   851690    
410422   620113   640520   851790    
410431   620191   640610   852520    
410439   620192   640699   852691    
420212   620193   650590   852910    
420219   620291   680422   852990    
420239   620293   680919   853120    
440920   620311   681019   853690    
441520   620312   700420   853810    
470710   620331   701091   854389    
470790   620332   701092   854411    
481099   620333   701093   854459    
481840   620342   701400   854810    
490199   620343   720431   860400    
540773   620413   721310   860610    
551219   620429   730890   860620    
570241   620431   730900   860691    
570249   620432   731029   860692    
581099   620433   731100   860699    
600293   620439   731816   870120    
610130   620443   732690   870130    
610342   620451   740400   870323    
610343   620452   760120   870324    

Anexa nr.9
la Regulamentul privind importul în
Republica Moldova al produselor îriginare
din ţările-membre ale Pactului de      Stabilitate  pentru Europa de Sud-Est
Lista produselor industriale sensibile, al căror  import din Republica Bulgaria  se taxează:
la 1 ianuarie 2005 - 50% din taxa de bază;
la 1 ianuarie 2006 - 25% din taxa de bază;
la 1 ianuarie 2007 - taxa vamală se anulează.

2809 10 000   3307 20 000   5509 21 100   5513 33 000   7003 30 000
2811 11 000   3307 30 000   5509 21 900   5513 41 000   8209 00 200
2811 19 100   3307 41 000   5509 22 100   5513 42 000   8209 00 800
2811 19 200   3307 49 000   5509 22 900   5513 43 000   8308 10 000
2811 19 800   3307 90 000   5509 31 100   5513 49 000   8308 20 000
2811 22 000   3901 30 000   5509 31 900   5515 11 100   8514 10 050
2811 29 100   3904 50 100   5509 32 100   5515 11 300   8514 10 100
2811 29 300   3904 50 900   5509 32 900   5515 11 900   8514 10 800
2811 29 900   3904 61 000   5509 41 100   5515 12 100   8514 20 050
2838 00 000   3904 69 100   5509 41 900   5515 12 300   8514 20 100
2915 13 000   3904 69 900   5509 42 100   5515 12 900   8514 20 800
2915 22 000   3904 90 000   5509 42 900   5515 19 100   8514 30 110
2915 29 000   3905 91 000   5509 59 000   5515 19 300   8514 30 190
2915 31 000   3905 99 100   5509 61 100   5515 19 900   8514 30 910
2915 32 000   3905 99 901   5509 61 900   5515 21 100   8514 30 990
2915 34 000   3905 99 909   5509 62 000   5515 21 300   8514 40 000
2915 35 000   3908 90 000   5509 69 000   5515 21 900   8514 90 200
2915 39 100   3909 20 000   5509 91 100   5515 22 110   8514 90 800
2915 39 300   3909 30 000   5509 91 900   5515 22 190   9025 19 100
2915 39 500   3910 00 000   5509 92 000   5515 22 910   9025 19 910
2915 39 900   3925 10 000   5509 99 000   5515 22 990   9025 19 990
2915 40 000   3925 20 000   5511 10 000   5515 29 100   9025 80 150
2915 50 000   3925 30 000   5512 21 000   5515 29 300   9025 80 200
2917 39 110   3925 90 100   5512 29 100   5515 20 900   9025 80 910
2917 39 190   3925 90 200   5512 29 900   5515 91 100   9025 80 990
2917 39 300   3925 90 800   5512 91 000   5515 91 300   9025 90 100
291739 400   4011 99 000   5512 99 100   5515 91 900   9025 90 900
2917 39 500   5306 10 100   5512 99 900   5515 92 110   9607 20 100
2917 39 600   5306 10 300   5513 13 000   5515 92 190   9607 20 900
2917 39 700   5306 10 500   5513 21 100   5515 92 910    
2917 39 800   5306 10 900   5513 21 300   5515 92 990    
3303 00 100   5408 21 000   5513 21 900   7003 12 100    
3303 00 900   5408 31 000   5513 22 000   7003 12 910    
3304 20 000   5408 33 000   5513 23 000   7003 12 990    
3304 30 000   5408 34 000   5513 29 000   7003 19 100    
3304 91 000   5509 11 000   5513 31 000   7003 19 900    
3307 10 000   5509 12 000   5513 32 000   7003 20 000    

Anexa nr. 10
la Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

     COD DE ÎNREGISTRARE A ÎNTREPRINDERII_______________DECLARAŢIA SUPLIMENTARĂ A IMPORTATORULUI1.  Declar pe propria răspundere că în obiectul de activitate al societăţii pentru care       solicit certificatul de import este cuprins şi importul de produse alimentare.2.  Mă angajez ca în termen de 10 zile de la data utilizării certificatului de import      (vămuirii mărfii) să prezint la cancelaria Ministerului Economiei şi Comerţului copia       declaraţiilor vamale de import atestînd utilizarea cotei alocate.3.  În cazul în care nu am utilizat certificatul de import în termenul de       valabilitate înscris, mă angajez ca în decurs de 10 zile de la expirarea acestuia       să îl returnez la cancelaria Ministerului Economiei şi Comerţului, pentru a evita       blocarea cotei.     _________________________________________________________________     (denumirea firmei, ştampila, numele şi semnătura solicitantului)

Anexa nr. 11
la Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
MODELUL CERTIFICATULUI DE IMPORT

1. Importator (nume, adresa) ORIGINAL 2. Nr.
3. Anul/cota 4. Ţara de origine a mărfii
1. Exportator (nume, adresa, ţara) CERTIFICAT DE IMPORT (CONTINGENTE TARIFARE)
2. Mijlocul de transport
  Unitatea de măsură/cantitatea netă Valoarea conform contractului de livrare
8.  Viza autorităţilor competenteCantitatea/unitatea de măsură _______________________________Document valabil pînă la _____________________________ 9. Declaraţia importatoruluiDeclar că produsele menţionate în prezentul certificat îndeplinesc criteriile de origine pentru a beneficia de regimul preferenţial solicitat
(data, ştampila, semnătura autorizată) (data, ştampila, semnătura autorizată)