HPO683/1991
ID intern unic:  309453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 683
din  23.08.1991
сu privire la Partidul Comunist din Moldova
Publicat : 30.08.1991 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 138     Data intrarii in vigoare : 23.08.1991
    De-a lungul anilor, Partidul Comunist din Moldova, care este o parte componentă a PCUS, a dus o politică antipopulară. Urmărind scopuri utopice, Partidul Comunist, care a uzurpat puterea şi s-a substituit organrelor puterii şi administraţiei de stat, a fost organizatorul represiunilor şi deportărilor în masă, al colictivizării forţate, al foametei planificate, devalorizind şi numicind metodic şi sistematic cultura naţională, obieceiurile şi tradiţiile populare, limbile naţionale, falsificînd istoria.
    Executînd orbeşte derectivele Centrului imperial, Partidul Comunist din Moldova a deformat dezvoltarea economiei naţionale a republicii, conducînd o catastrofă ecologică şi o degradare considerabilă a fondului genetic al societăţii. Fuziunea Partidului Comunist cu structurile puterii de stat şi uzurparea de către acesta a rolului conducător în societate au dus la acumularea, pe seama mai multor generaţii ai republicii, a unor imense mijloace materiale în mîinele respectivului partid.
    Nefiind înregistrat în modul stabilit şi acţionînd contrar legii, Partidul Comunist din Moldova caută cu orice preţ să menţină regimul totalitar, sistemul administrativ de comandă şi vechile practici. El a acţionat împotriva renaşterii naţionale a poporului moldovenesc, fapt demonstrat de faimoasele Teze ale CC al PCM din 1983, a contribuit la formarea, pe teritoriul statului nostru suveran, a două pseudorepublici - marionete ale Centrului, a pus obstacole în calea înfăptuirii reformelor economice şi politice, vădindu-şi astfel caracterul conservator, reacţionar.
    Faţa adevărată şi scopurile muniţios camuflate ale Partidului Comunist s-au manefistat deosebit de pregant în organizarea şi sprijinirea înfăptuirii loviturii de stat anticonstituţionale de dreapta reprezentînd partea cea mai reacţionară a societăţii şi alcătuită din exponenţi ai aparatului de partid nomenclaturist, ai complexului militar-industrial şi din grupul de deputaţi "Soiuz" , lovitură care a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 1991 şi a fost îndreptată spre răsturnarea prin mijloace violente a puterii de stat instaurate în mod legal.
    În temeiul Decrtetului cu privire la puterea de stat, articolelor 4 şi 7 ale Constituţiei Republicii Moldova, Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova h o t ă r ă ş t e:
    1. Se interzice activitatea Partidului Comunict din Moldova pe întreg teritoriul republicii.
    2. Se naţionalizează întreaga avere a Partidului Comunist din Moldova, care se consideră de acum înainte proprietate de stat a republicii, dreptul de a dispune de ea transmiţîndu-se Guvernului Republicii Moldova.
    3. Guvernul Republicii Moldova să ia imediat sub pază bunurile naţionalizate (clădirile, mijloacele de transport, întreprinderile editurile, tipografiile, documentele arhivei de partid ş.a.), inclusiv bunurile transmise prin tranzacţii altor persoane.
    4. Guvernul Republicii Moldova să ceară organelor de resort ale U.R.S.S. să transmită neîntîrziat Republicii Moldova toate documentele şi materialel de arhivă vizind activitatea Partidului Comunist din Moldova.
    5. Preşedintele Băncii Naţionale a Moldovei să sisteze toate operaţiile băneşti potrivit conturilor Partidului Comunist din Moldova, structurilor organizatorice, întreprinderilor şi filialelor acestuia şi să verse mijloacele băneşti, inclusiv valuta, în venitul bugetului republicii.
    6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei Hotărîri se pune în sarcina Primului ministru al Republicii Moldova.
    7. Prezenta Hotărîre intră vigoare din momentul adoptării ei.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA               Alexandru MOŞANU

    Chişinău, 23 august 1991.
    Nr.683-XII