HVMA65/1/1997
ID intern unic:  310125
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA DE STAT PENTRU PIAŢA HÎRTIILOR DE VALOARE
HOTĂRÎRE Nr. 65/1
din  04.09.1997
despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la
suspendarea activităţii companiilor fiduciare
Publicat : 23.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 069     art Nr : 122
Abrogat prin HCNVM29/4 din 16.07.05, MO98-100/22.07.05 art.336
    În scopul reglementării procedurii  lichidării  şi  reorganizării companiilor fiduciare,
    COMISIA DE STAT PENTRU PIAŢA HÎRTIILOR DE VALOARE
                              HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Instrucţiunea   cu  privire  la  suspendarea   activităţii companiilor fiduciare
    PREŞEDINTELE
    COMISIEI DE STAT PENTRU
    PIAŢA HÎRTIILOR DE VALOARE                            Ion HÎNCU
    Chişinău, 4 septembrie 1997.
    Nr. 65/1.
INSTRUCŢIUNE
CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII
COMPANIILOR FIDUCIARE
    Prezenta instrucţiune  determină  modul de suspendare a  activităţii companiilor   fiduciare  constituite  conform  Decretului  Preşedintelui Republicii   Moldova  nr.48  din 16  februarie  1994  "Cu   privire   la proprietatea   fiduciară   (trust)"  şi  Regulamentului  provizoriu   al companiilor  fiduciare,  adoptat prin Decretul Preşedintelui  Republicii Moldova nr.50 din 1994.
    Prezenta instrucţiune  nu reglementează cazurile suspendării forţate a activităţii companiei (faliment, revocare a licenţei etc.)
I. Dispoziţii generale
    1.1. Activitatea    companiilor    fiduciare   (în   continuare    - "companiilor")     conform    prevederilor    Codului    civil,    Legii antreprenoriatului şi întreprinderii, Legii cu privire la societăţile pe acţiuni, Regulamentului provizoriu al companiilor fiduciare poate înceta prin lichidare sau reorganizare.
    1.2. Reorganizarea   companiei   este  suspendarea  activităţii   cu trecerea  drepturilor şi obligaţiunilor participanţilor la  reorganizare (întreprinderilor)  la  cele  nouformate. Reorganizarea  are  loc  prin: fuziune, aderare, divizare, eliminare, transformare.
    a) Fuziune este   apariţia  întreprinderii  noi  prin   transmiterea tuturor  drepturilor  şi obligaţiunilor  companiilor  (întreprinderilor) care  îşi  sistează  activitatea  în  legătură  cu  fuziune.  Companiile (întreprinderile)   antrenate  în  fuziune  încheie  un  contract   care determină modul şi condiţiile fuziunii, precum şi modul de determinare a cotelor-părţi  ale proprietăţii şi oformarea drepturilor de  proprietate asupra lor pentru fiecare acţionar (asociat).
    b) Aderare se  consideră  sistarea activităţii uneia sau mai  multor companii   (întreprinderi)   cu  transmiterea  tuturor  drepturilor   şi obligaţiunilor  întreprinderii  (companiei) care se păstrează.  Compania (întreprinderea)  care aderă şi compania (întreprinderea) la care  aderă prima  încheie  un  contract de aderare în care se stipulează  modul  şi condiţiile  aderării, precum şi modul de determinare a cotelor-părţi din avere  şi oformarea drepturilor de proprietate asupra lor pentru fiecare acţionar (acociat) al companiei (întreprinderii) participante la aderare.
    c) Divizare se   consideră   suspendare  a   activităţii   companiei (întreprinderii)  prin transmiterea tuturor drepturilor şi  obligaţiilor companiilor  (întreprinderilor)  nou-formate. La divizare drepturile  de proprietate şi obligaţiile companiei care e supusă reorganizării trec la cele nou-formate conform părţilor respective în bilanţul de diviziare şi conform condiţiilor contractului.
    d) Eliminare  se  consideră  crearea unei sau  mai  multor  companii (întreprinderi)   cu   transmiterea   unei  părţi  din   drepturile   şi obligaţiunile  companiei  reorganizate fără a sista activitatea  sa.  La eliminarea din componenţa unei sau mai multor înreprinderi drepturile şi obligaţiile  companiei  reorganizate prin eliminare trec la fiecare  din ele conform bilanţului de divizare şi condiţiile contractului.
    e) Transformare se consideră  acţiunea  de  substituire  a  formei organizaţional-juridică.        La        transformarea        companiei (întreprinderii)drepturile   şi   obligaţiile  companiei  trec  la   cea nou-formată.
    1.3. Lichidare  a  companiei înseamnă suspendarea  activităţii  fără trecerea  drepturilor şi obligaţiilor în mod succesiv la alte  persoane, însă  cu  transmiterea (remiterea) averii companiei  către  proprietarii actuali, după achitarea cu creditorii.
    1.4. În cazurile   prevăzute  de  legislaţia  antimonopol,  compania (întreprinderea)  nu  poate  suspenda activitatea  sa  fără  permisiunea organului care duce politica antimonopolă.
    1.5. Modificările   cauzate  de  suspendarea  activităţii  companiei (întreprinderii)   sînt  menite  înregistrării  obligatorii  la   Camera Înregistrării  de  Stat  de pe lîngă Ministerul Justiţiei.  Compania  se consideră  reorganizată  sau lichidată numai din momentul  înregistrării modificărilor respective în Registrul Comercial de Stat.
    1.6. Licenţele cu dreptul de a desfăşura activitate profesionistă la piaţa  valorilor  mobiliare,  eliberate de CSPHV pe  numele  persoanelor  juridice menite lichidării sau antrenate (participante) în reorganizare, îşi pierd valoarea.
    1.7. Structurile    create   în   rezultatul   reorganizării,   care intenţionează   să  activeze  la  piaţa  valorilor  mobiliare  în   plan profesionist, în modul stabilit, sînt obligate să obţie la CSPHV licenţa respectivă.
    1.8. Companiile   (întreprinderile)   care   desfăşurau   activitate profesionistă  la piaţa valorilor mobiliare pînă la reorganizare şi care intenţionează  să  continue  această activitate după  reorganizare  sînt obligate, în termen de 15 zile din ziua înregistrării datelor respective în  Registrul  Comercial  de  Stat,  să facă  demers  la  CSPHV  privind substituirea  licenţelor  obţinute  anterior,  cele  noi  se  eliberează gratuit.
II. Condiţiile suspendării activităţii companiei
    2.1. Suspendarea    activităţii   (lichidarea   sau   reorganizarea) companiei  are loc în mod forţat - la decizia judecăţii sau benevol (din propria  iniţiativă)  -  la  decizia adunării  generale  a  acţionarilor (asociaţilor).
    2.2. Compania suspendă activitatea sa în cazul:
    - falimentării ei;
    - încălcării   prevederilor   legislaţiei  la   efectuarea   genului respectiv de activitate;
    - recunoaşterii documentelor de instituire nevalabile;
    - în baza condiţiilor stipulate în contract;
    - expirării termenului de activitate;
    - atingerii scopului urmărit la crearea ei;
    - dacă la finele  anului  al  doilea financiar sau al  unui  alt  an ulterior  valoarea activelor nete conform bilanţului este mai mică decît valoarea capitalului statutar (pentru societăţi pe acţiuni);
    - alte cazuri dacă nu contravin legislaţiei.
    2.3. Dacă reorganizării  sau lichidării se supune compania de  formă organizaţional-juridică  a  societăţii  pe  acţiuni,  hotărîrea  privind suspendarea  activităţii  companiei  este legală,  dacă  pentru  decizia respectivă  s-au  exprimat  2/3  de voturi  prezente  la  adunare.  Dacă compania-participantă  a reorganizării are formă organizaţional-juridică a  societăţii  cu  răspundere  limitată  hotărîrea  privind  suspendarea activităţii  ei  se  adoptă  prin majoritatea  de  voturi  ale  adunării generale la care asistă 3/4 din asociaţi.
III. Împuternicirile Comisiei de Stat pentru Piaţa
Hîrtiilor de Valoare la suspendarea activităţii
companiei (lichidării sau reorganizării)
    3.1. Compania, termenul de activitate a căreia e mai mic de doi ani, invocînd  suspendarea  activităţii sale, pînă a expune această  hotărîre spre   examinare  adunării  generale  a  acţionarilor  (asociaţilor)  în conformitate cu p.5.2. şi 6.2. ale prezentei Instrucţiuni, este obligată să    obţie   autorizaţia   respectivă   a   CSPHV   pentru   lichidarea (reorganizarea).
    3.2. Pentru a   obţine   autorizaţia  pentru  lichidarea   companiei (întreprinderii) ea va prezenta la CSPHV:
    - întemeierea lichidării;
    - modalitatea şi termenele prezumtive ale lichidării;
    - modalitatea prezumtivă de achitare cu creditorii şi debitorii;
    - modalitatea  prezumtivă  de repartizare a averii  între  acţionari (asociaţi) ai companiei;
    - modalitatea  prezumtivă de suspendare a contractului şi aplanare a relaţiilor cu fondatorii trustului;
    - componenţa  comisiei de lichidare, împuternicirile şi termenul  de acţiune.
    Pentru a primi     autorizaţia    pentru    reorganizare    compania (întreprinderea) prezintă la CSPHV:
    - argumentarea reorganizării;
    - formele reorganizării;
    - denumirile întreprinderilor care participă la reorganizare;
    - denumirile  întreprinderilor  planificate  pentru a fi  create  în rezultatul reorganizării, scopurile şi genurile de activitate de bază;
    - termenele reorganizării;
    - componenţa   comisiei  pentru  reorganizare,  împuternicirile   şi termenul de acţiune;
    - modul prezumtiv  de suspendare a contractului de trust şi aplanare a relaţiilor cu fondatorii trustului;
    - modalitatea  prezumtivă  de răscumpărare a acţiunilor (cotelor  de participare)   acţionarilor   (asociaţilor)  care  au  votat   împotriva reorganizării companiei;
    - modalitatea prezumtivă de aplanare a relaţiilor cu creditorii;
    - contractele   de   instituire  ale  întreprinderilor   create   în rezultatul  fuziunii, alipirii transformării, precum şi contractele care stipulează   drepturile  şi  obligaţiunile  întreprinderilor  create  în rezultatul divizării companiei;
    - proiectele statutelor (modificărilor în statut) planificate pentru a fi create în rezultatul reorganizării.
    Comisia este  în  drept  să ceară orice alte  documente,  care  după aprecierea ei dezvăluie situaţia reală a companiei supuse lichidării sau reorganizării şi pot influenţa procesul suspendării activităţii ei.
    3.3. Comisia  examinează documentele respective în termen de 15 zile din  ziua  recepţionării  lor. Dacă Comisia va considera  că  planul  de  lichidare (reorganizare) a fost elaborat fără a fi respectate intereselefondatorilor  trustului sau, că în rezultatul reorganizării (lichidării)  vor  fi  lezate  drepturile  fondatorilor  trustului,  ea  poate  refuzaeliberarea autorizaţiei pentru lichidare (reorganizare).
    Comisia notifică compania despre decizia sa de a respinge eliberarea autorizaţiei respective în termen de 3 zile după adoptarea ei.
    3.4. Dările de  seamă  conform  p.p.5.12.3. şi 6.12.  ale  prezentei Instrucţiuni,  în  termen  de 10 zile după aprobarea  lor  la  adunările  generale ale acţionarilor se prezintă la CSPHV pentru aprobare.
    Companiile antrenate   în   reorganizare   (lichidare)   concomitent prezintă   CSPHV  şi  originalul  licenţei  cu  dreptul  de   activitate profesionistă la piaţa hîrtiilor de valoare.
    Documentele prezentate  de către companie se examinează în termen de 15  zile din ziua recepţionării lor. Odată cu decizia privind  adoptarea rezultatelor     lichidării     (reorganizării),    Comisia     anulează (reînregistrează)   licenţa   participantului  profesionist   la   piaţa hîrtiilor  de  valoare  şi,  dacă e necesar,  efectuează  modificări  în Registrul  de Stat al hîrtiilor de valoare (le exclude din registru  sau reînregistrează      acţiunile     companiilor     care     au     formă organizaţional-juridică de societate pe acţiuni).
    3.5. Comisia  este  în  drept  să  respingă  aprobarea  rezultatelor lichidării  (reorganizării)  şi să prescrie companiei supuse  lichidării (reorganizării)   unele  indicaţii  dacă  după  aprecierea  comisiei  în procesul lichidării (reorganizării) au avut loc:
    - devieri de la legislaţie;
    - acte de lezare   a   intereselor  acţionarilor   şi   fondatorilor trustului;
    - nu au fost   întreprinse   măsurile  necesare  pentru   informarea fondatorilor trustului inclusiv stabilirea adreselor noi la domiciliu în cazul plecării de la locul precedent de trai;
    - nu este finalizat    procesul    înregistrării   drepturilor    de proprietate ale fondatorilor trustului, inclusiv averea nereclamată;
    - alte fapte  care  vor  fi  calificate de comisie  drept  lezare  a drepturilor fondatorilor trustului.
    Respingerea aprobării  de  către Comisie a  rezultatelor  lichidării (reorganizării) poate fi contestată în ordin judiciar.
    3.6. Prescripţie  este dispoziţia scrisă a Comisiei prin care obligă emitentul  în termenul stabilit să înlăture încălcările şi care  conţine descrierea  modului de înlăturare a încălcărilor respective. Prescripţia se expediază companiei şi trebuie să fie executată în termenul fixat.
    3.7. Companiile  supuse  lichidării (reorganizării) nu pot  prezenta documentele    pentru   efectuarea   înscrierilor   respective   (despre reorganizare  sau  lichidare) în Registrul Comercial de Stat fără  a  fi aprobate de CSPHV rezultatele lichidării (reorganizării).
    3.8. Comisia  examinează  plîngerile acţionarilor şi a  fondatorilor trustului  ale  companiilor supuse lichidării (reorganizării)  în  modul stabilit de legislaţie.
IV. Principiile de bază pentru stabilizarea
relaţiilor pe contractele de trust
    4.1. Concomitent  cu suspendarea activităţii proprietarului fiduciar (lichidării sau reorganizării lui), îşi încetează acţiunea şi contractul de instituire a trustului.
    La expirarea  termenului  contractului  cu  privire  la  instituirea trustului   toată   averea,   drepturile   patrimoniale   şi   personale nepatrimoniale   care  constituie  obiectul  acestui  contract  trec  la fondatorul trustului sau la succesorii lui.
    Obiect al contractului  de  instituire a trustului se consideră  cît patimoniul   (drepturile  patrimoniale)  transmis  în  administrare   la momentul  încheierii  lui, atît şi patrimoniul acumulat de  proprietarul fiduciar în procesul activităţii sale conform condiţiilor contractului.
    4.2. Întreprinderile  create  în  rezultatul reorganizării  care  au obţinut sau au menţinut statutul de companie fiduciară, pot fi succesori conform  contractelor de trust încheiate şi să administreze în  calitate de  proprietar fiduciar averea fondatorului trustului numai din  acordul expus în scris a celui de-al doilea.
    4.3. După adoptarea  de  către organul de conducere al  companiei  a hotărîrii privind suspendarea activităţii (reorganizarea sau lichidarea) ceea  ce  înseamnă  suspendarea acţiunii contractului  de  instituire  a trustului,  compania  nu  este  în  drept  să  efectueze  operaţiuni  de înstrăinare  a patrimoniului care aparţine fondatorului trustului altfel decît din indicaţia scrisă suplimentară a fondatorului trustului.
    Compania care  va  activa fără indicaţia respectivă  a  fondatorului trustului  poartă  răspundere pentru pagube materiale, iar  tranzacţiile efectuate  cu patrimoniul fondatorului trustului fără autorizaţia scrisă pot  fi  declarate nevalabile conform acţiunii intentate  de  fondatorul trustului sau CSPHV.
    4.4. Remunerarea   companiei  pentru  administrarea   patrimoniului, fondatorul  trustului este obligat s-o achite conform condiţiilor şi  în termenul stabilit în contractul de instituire a trustului.
    Dacă la momentul   suspendării  activităţii  companiei,   fondatorul trustului   are  datorii  la  plata  remunerării  pentru   administrarea patrimoniului (în continuare "datoria fondatorilor trustului"), compania în  modul  stabilit de p.p. 5.5.1. - 5.5.6. ale  prezentei  Instrucţiuni informează  fondatorul  trustului privind suma datoriei şi  termenul  de stingere.
    Această datorie   poate  fi  achitată  prin  intermediul  uneia  din metodele coordonate cu fondatorii trustului: bani în numerar, transferul mijloacelor   băneşti   de  pe  contul  bancii  comerciale,   transferul mijloacelor  de pe contul de decontări al întreprinderii unde  activează fondatorul  trustului, prin reţinerea remunerării din venitul obţinut la comercializarea acţiunilor (cotelor-părţi).
    4.5. Modul de  achitare  a datoriei fondatorilor trustului  în  baza contractelor  de  trust  se stabileşte, fiind coordonat de  companie  cu fiecare fondator al trustului.
    La doleanţa sa  fondatorul  trustului  poate inclusuv  să  efectueze plata  remunerării  din contul patrimoniului său, aflat în  proprietatea fiduciară  a companiei sau din contul mijloacelor obţinute în rezultatul înstrăinării   acestui  patrimoniu.  Despre  doleanţa  sa  de  a   plăti  remunerarea  prin  unul  din modurile menţionate,  fondatorul  trustuluiinformează compania în scris.
    4.6. Dacă părţile au convenit la o modalitate de achitare a datoriei prin   transferarea   directă  a  acţiunilor  aflate  în   administrarea companiei,  fondatorul  trustului va semna dispoziţia de transmitere  cu indicaţia  despre  transferarea  pe  contul companiei  a  unei  părţi  a patrimoniului  "în  contul  achitării datoriei existente".  Un  asemenea transfer  al  acţiunilor  (cotelor-părţi) se califică ca  tranzacţie  de cumpărare-vînzare cu toate consecinţele respective.
    Pentru reînregistrarea în registrul acţionarilor companiei, odată cu dispoziţia  de transmitere semnată de fondatorul trustului, ea  prezintă din  numele  său dispoziţia de transmitere privind  trecerea  acţiunilor fondatorului respectiv al trustului de la contul companiei, ca deţinător nominal,  la  contul  deţinătorului real al  acţiunilor  -  fondatorului trustului.
    Fondatorul trustului  la  achitarea datoriei faţă de  companie  prin transferul  cotelor-părţi ale societăţii cu răspundere limitată,  pentru efectuarea  modificărilor  respective în listele asociaţilor,  odată  cu cererea   companiei  privind  reînregistrarea  cotelor-părţi  pe  numele fondatorului  trustului,  expediază  în  adresa  cîrmuirii  SRL  cererea privind  reînregistrarea  numărului de cote-părţi coordonat cu  compania respectivă   pe  numele  companiei  cu  indicele  "în  contul  achitării datoriei".
    4.7. În cazul în care există acordul scris al fondatorului trustului pentru achitarea datoriei prin vînzarea unei părţi a patrimoniului aflat în administrare fiduciară la companie, în scopul vînzării la un preţ cît mai obiectiv, realizează, convenind cu fondatorul trustului, patrimoniul prin   intermediul   bursei  de  valori  sau  prin  oferta   publică   a patrimoniului   în  cauză  unui  cerc  nelimitat  de  cumpărători   prin mass-media.
    4.8. Dacă datoria   conform  contractului  de  trust  urmează  a  fi achitată  prin cote de participare ale SRL sau mijloace băneşti obţinute în  rezultatul  înstrăinării cotelor-părţi transmise companiei de  către fondatorul  trustului, compania la realizarea acestor cote-părţi trebuie să  ţină  cont  de  faptul că legislaţia prevede  dreptul  prioritar  al asociaţilor    societăţii   respective   la   procurarea   cotelor-părţi înstrăinate.  Înstrăinarea cotei-părţi persoanei care nu este asociat al societăţii  respective,  este posibilă numai în cazul în care  asociaţii societăţii respective refuză să le procure.
    4.9. Termenul  stabilit pentru efectuarea de către companiile supuse reorganizării  sau lichidării a decontărilor cu fondatorii trustului  nu trebuie  să  depăşească şase luni din data adoptării  hotărîrii  privind suspendarea  activităţii  de către organul de conducere a  companiei  şi poate fi prelungită numai după coordonarea cu CSPHV.
   4.10. Dacă fondatorul  trustului  nu a îndeplinit  obligaţiunile  la decontările  cu compania respectivă în termenul indicat în  înştiinţare, compania  este  în  drept  de a intenta o acţiune  în  judecată  privind perceperea forţată a datoriei în cauză.
V. Lichidarea companiei (întreprinderii)
    5.1. Lichidarea companiei (întreprinderii) include următoarele etape:
    - adoptarea hotărîrii  privind lichidarea şi crearea comisiei pentru lichidare de către organul administrativ;
    - realizarea  procesului de lichidare în modul stabilit de  adunarea generală a acţionarilor şi prezenta Instrucţiune;
    - aprobarea rezultatelor definitive ale lichidării de către adunarea generală a acţionarilor societăţii şi prezentarea dării de seamă privind lichidarea în cauză la CSPHV;
    - efectuarea înscrierilor respective în registrul comercial de stat.
    5.2. La lichidarea   benevolă   a  companiei  cîrmuirea   societăţii prezintă  spre examinare adunării generale a acţionarilor  (asociaţilor) proiectul (planul) lichidării.
    Hotărîrea privind  lichidarea companiei se adoptă de către  adunarea generală  a  acţionarilor (asociaţilor) în modul prevăzut în  p.1.4.  şi 2.3. ale prezentei Instrucţiuni.
    Hotărîrea privind lichidarea companiei include:
    - temeiul lichidării;
    - modul şi termenul prezumtiv al lichidării;
    - modul prezumtiv  de  efectuare  a decontărilor  cu  creditorii  şi debitorii;
    - modul prezumtiv  de  distribuire a patrimoniului între  acţionarii (asociaţii) companiei;
    - modul prezumtiv   de  suspendare  a  acţiunii  contractului  şi  a aplanării relaţiilor cu fondatorii trustului;
  - componenţa  comisiei pentru lichidare, valoarea remunerării muncii membrilor, împuternicirile şi termenul de acţiune.
    Componenţa comisiei  de  lichidare  în mod  obligatorui  trebuie  să includă   un  auditor  independent  care  are  relaţii  contractuale  cu compania,  precum şi auditor independent care nu a încheiat cu  compania respectivă contract de deservire.
    5.3. Activitatea comisiei pentru lichidare.
    5.3.1. În termen  de  10  zile din ziua adoptării de  către  organul administrativ   al   companiei  (întreprinderii)  a   hotărîrii   pentru lichidare,  comisia  pentru  lichidare publică  în  "Monitorul  Oficial" anunţul  despre  lichidarea întreprinderii, indicînd modul  şi  termenul extrem  pentru prezentarea pretenţiilor de către creditori, care urmează a  constitui  cel  puţin  două luni din  momentul  publicării  anunţului oficial privind lichidarea companiei.
    Din momentul  publicării în "Monitorul Oficial" a anunţului  privind lichidarea  companiei (întreprinderii), firma companiei (întreprinderii) se foloseşte cu anexarea cuvintelor "în procesul lichidării".
    5.3.2. Comisia  de lichidare este obligată în termen de 15 zile  din ziua adoptării de către adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor) a hotărîrii  privind  lichidarea companiei, în scris să  informeze  Camera Înregistrării  de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei care  efectuează în   Registrul   Comercial   de  Stat  informaţia  despre   faptul,   că întreprinderea (compania) respectivă este supusă lichidării.
    Informaţia despre   lichidarea  companiei  (întreprinderii)  în  mod obligatoriu  va  fi  expediată în adresa Comisiei de Stat  pentru  Piaţa Hîrtiilor  de  Valoare,  a Inspectoratului Fiscal de  Stat,  a  Fondului Social şi alte organe prevăzute de legislaţie.
    Fiecare din instanţele  sus-numite  este  în drept  să  efectueze  o inspectare  a  dărilor  de  seamă ale companiei  în  scopul  verificării decontărilor   impozitelor  şi  plăţilor  cuvenite.  Organizaţiile  care efectuează   controlul  trebuie  să  finalizeze  calculele  necesare  în termenul  stabilit  de  către  comisia de  lichidare  pentru  înaintarea pretenţiilor din partea creditorilor.
    5.3.3. Hotărîrea  privind lichidarea companiei (întreprinderii),  cu indicarea  termenului de activitate a comisiei pentru lichidare şi  fişa legalizată  cu  specimenele  semnăturilor şi a  amprentei  ştampilei  se prezintă în instituţia de deservire a băncii.
    5.4. Efectuarea   inventarierii  patrimoniului,  a  decontărilor  şi obligaţiunilor
    5.4.1. La lichidarea   companiei  (întreprinderii)  comisia   pentru lichidare   conform   Legii   despre   evidenţa   contabilă   efectuează inventarierea    patrimoniului,    a   decontărilor,   drepturilor    şi obligaţiunilor  companiei (întreprinderilor). Inventarierea urmează a fi efectuată  în două săptămîni după adoptarea hotărîrii privind lichidarea companiei.   Pentru  executarea  ei  în  baza  ordinului   (dispoziţiei, hotărîrii)  şefului comisiei pentru lichidare se creează comisia  pentru inventariere.
    Modul de efectuare a inventarierii este stabilit de Regulile de bază pentru   inventarierea  mijloacelor  de  bază,  a  valorilor  materiale, mijloacelor   şi  decontărilor,  aprobate  la  30.12.82  cu   modificări ulterioare,  precum  şi  Indicaţiile  metodice cu privire  la  modul  de desfăşurare a inventarierii valorilor materiale, a articolelor valutare, altor  active  şi  pasive a bilanţului de  lichidare  a  întreprinderii, indiferent de forma de proprietate (din 20.09.94 nr.11-3-27-153).
    5.4.2. Pe parcursul     inventarierii    patrimoniului    (activelor nemateriale,  mijloacelor de bază, investiţiilor financiare,  stocurilor pentru producţie, precum şi a mijloacelor băneşti în casă) se stabileşte corespunderea activelor existente cu cele indicate în evidenţă.
    5.4.3. La inventarierea  activelor nemateriale se verifică existenţa documentelor,  care confirmă veridicitatea reflectării lor la  capitolul active nemateriale, se verifică pentru fiecare tip de active nemateriale valoarea  de  bilanţ iniţială şi suma valorii amortizate  reflectate  la bilanţ.
    5.4.4. Inventarierea   depunerilor  financiare  se  va  efectua   în contextul patrimoniului propriu al companiei şi a patrimoniului aflat în administrare  fiduciară. Confirmarea veridicităţii investirii in  hîrtii de   valoare  (cote-părţi)  se  efectuează  prin  expedierea  în  adresa deţinătorilor    registrelor   emitenţilor   şi   deţinătorilor   cărţii asociaţilor  (cîrmuirii  SRL) a extraselor din  registrul  deţinătorului nominal   despre  valoarea  hîrtiilor  de  valoare  (cotelor-părţi)   în administrarea   fiduciară   a  companiei.  Deţinătorii  registrelor   şi deţinătorii cărţii asociaţilor urmează să confirme informaţia extraselor respective sau să prezinte obiecţiile sale.
    Suma totală a patrimoniului conform conturilor analitice de evidenţă ale  emitenţilor trebuie să fie egală cu datele ce se conţin în evidenţa sintetică la conturile investiţiilor financiare.
    5.4.5. Hîrtiile   de  valoare  de  stat,  obligaţiile  care  aparţin companiei  în  drept  de proprietate se inventariază în  modul  stabilit pentru inventarierea formularelor de evidenţă strictă.
    5.4.6. Rezultatele  inventarierii valorilor materiale se înscriu  în borderoul de inventar, iar mijloacele băneşti în casă şi a investiţiilor financiare  se  reflectă  în acte. Sechestrul şi actele se  semnează  de către  membrii comisiei şi persoanele care poartă răspundere  materială.
Surplusul  şi deficitul valorilor inventariate se reflectă în  borderoul de  confruntare  în  conformitate  cu evaluarea  lor  în  registrele  de evidenţă.
    5.4.7. Modalitatea  de trecere la pierderi a mijloacelor băneşti  şi investiţiilor     financiare    conform    rezultatelor    inventarierii patrimoniului  companiei  care se lichidează benevol, o determină  şeful comisiei  pentru  lichidare  în conformitate cu  regulile  stabilite  în art.42 al Legii privind evidenţa contabilă.
    5.4.8. Inventarierea  decontărilor,  drepturilor  şi  obligaţiunilor constă  în determinarea conform documentelor a soldurilor şi verificarea sumelor  care  se  află  la evidenţă. Comisia  stabileşte  termenele  de apariţie   şi   realitatea  datoriilor  la  conturile   debitorilor   şi creditorilor.
    5.4.9. Confirmarea  realităţii datoriilor debitorilor se  efectuează prin  expedierea  în  adresa  lor  a  extraselor  din  datele  evidenţei analitice   privind  suma  datoriilor.  Întreprinderile  debitoare  sînt obligate să confirme soldul datoriilor sau să expună obiecţiile sale.
    5.4.10. În procesul   inventarierii   decontărilor   cu   fondatorii trustului se verifică coincidenţa sumelor soldurilor patrimoniului aflat în  proprietate  fiduciară  la conturile personale cu volumul  total  al capitalului   acumulat  conform  contractelor  de  trust,  reflectat  în evidenţa contabilă.
    5.4.11. Se verifică corectitudinea reflectării remunerării calculate a  companiei  la  conturile personale ale fondatorilor trustului  şi  la conturile evidenţei contabile.
    - În cazul aplicării  de  către companie a metodei acumulării,  suma remunerării calculate pentru fiecare cont personal trebuie să corespundă sumei totale a datoriei pe conturile evidenţei sintetice.
    - În cazul aplicării metodei de casă, după efectuarea inventarierii, contabilul   face  adaos  la  calculul  remunerării  pînă  la   momentul lichidării. Suma totală a adaosului la calculul remunerării companiei pe conturile personale se reflectă la conturile evidenţei contabile.
    5.4.12. În rezultatul  inventarierii  decontărilor,  drepturilor  şi obligaţiunilor  se  întocmeşte un act cu indicaţia datoriilor  debit  şi credit   depistate,   datoriilor   debit   desperate   (insolvabilitatea debitorului,  lichidarea întreprinderii etc.), datoriile debit şi credit pentru care a expirat termenul prescripţiei de acţiune.
    5.4.13. La actul rezultatelor inventarierii decontărilor se anexează:
    - lista fondatorilor  trustului  cu indicarea adresei, numărului  şi valorii  acţiunilor (cotelor-părţi) transmise în proprietate  fiduciară, sumele  datoriilor  fondatorilor  trustului  la  remunerarea  calculată, sumele datoriilor companiei la venituri neplătite;
    - lista debitorilor  şi  creditorilor,  care  conţine  denumirea  şi adresele debitorilor şi creditorilor, suma şi data apariţiei datoriei.
    5.4.14. Decizia  privind  modul de trecere la pierderi a  datoriilor debit  şi  credit  în rezultatul inventarierii o ia  şeful  comisiei  de lichidare.  Datoria  debit  desperată pentru percepere  şi  cu  termenul prescripţiei  de  acţiune  expirat  se trece  la  pierderile  companiei.
Datoria  credit cu termenul prescripţiei de acţiune expirat se trece  la venituri.
    5.5. Expedierea notificărilor fondatorilor trustului.
    5.5.1. În termen   de  o  săptămînă  după  efectuarea  inventarierii comisia   de   lichidare   expediază   notificări   scrise   recomandate fondatorilor trustului.
    5.5.2. Notificările  scrise se expediază conform adreselor  indicate în   registrul   deţinătorului  nominal.  Data  expedierii   notificării recomandate  se  indică  în lista fondatorilor  trustului  întocmite  la inventarierea decontărilor companiei.
    5.5.3. În notificare   odată   cu  informaţia   privind   lichidarea companiei,  în baza datelor de la conturile personale se indică  numărul şi   valoarea  acţiunilor  (cotelor-părţi)  care  aparţin   fondatorului trustului  conform  emitenţilor,  suma veniturilor  încasate  la  contul personal,  precum  şi  suma  datoriei  fondatorului  trustului  faţă  de companie la remunerarea calculată pentru administrarea patrimoniului.
    5.5.4. Notificarea   trebuie   să   conţină   solicitarea   adresată fondatorilor  trustului  privind  necesitatea coordonării  metodelor  de  stingere   a  datoriilor  la  plata  remunerării  pentru   administrarea patrimoniului fondatorilor trustului.
    5.5.5. În cazul    remiterii   notificărilor   expediate   în   urma inexistenţei  adresei  indicate (plecării destinatarului) compania  este obligată  să  întreprindă  toate măsurile necesare pentru  a  afla  noua adresă a fondatorului trustului (deplasarea reprezentanţilor teritoriali la   faţa   locului,  interpelări  oficiale  la  primării,  în   birouri republicane  pentru  adrese, publicări în presa republicană etc.) şi  în termen  de  20  zile  din  data  remiterii  înştiinţării,  să  expedieze înştiinţare recomandată repetată.
    5.5.6. Nu mai  tîrziu  decît  după  o lună  din  ziua  recepţionării notificării  fondatorul  trustului  prezintă comisiei  pentru  lichidare obiecţiile  sale referitor la tipul şi suma cerinţelor reciproce, precum şi propune metoda de stingere a datoriei faţă de companie.
    5.5.7. Registrul   poştal  al  notificărilor  recomandate  expediate fondatorilor  trustului  şi  registrul notificărilor  remise  din  cauza lipsei (plecării) destinatarului constitue o parte componentă a dării de seamă privind lichidarea companiei, care urmează a fi prezentat de către comisia   pentru   lichidare   la  adunarea  generală   a   acţionarilor (asociaţilor).
    5.6. Expunerea   obiecţiilor   de  către  fondatorii  trustului   şi cerinţelor de către creditori.
    5.6.1. Pretenţiile creditorilor şi obiecţiile fondatorilor trustului parvenite  în adresa companiei, inclusiv cele orale, se înregistrează şi se examinează de către Comisie în termen de 15 zile. La fiecare obiecţie  a  fondatorului trustului (cerinţă a creditorului) compania ia o decizie aparte.
    5.6.2. În cazul  acceptării de către comisie a obiecţiilor expuse de fondatorul  trustului,  modificările respective se efectuează în  datele evidenţei contabile, registrul deţinătorului nominal, lista fondatorilor trustului, perfectat pentru stingerea obligaţiunilor faţă de ei.
    5.6.3. În cazul  recunoaşterii  legitimităţii cerinţelor  expuse  de creditori,  aceste cerinţe se includ în lista pretenţiilor  creditorilor care urmează a fi satisfăcute.
    5.6.4. În cazul  în  care comisia pentru lichidare nu  a  recunoscut obiecţiile fondatorului trustului (cerinţelor creditorilor) ea expediază un  răspuns  oficial  care la rîndul său poate fi apelat  în  instanţele judiciare.
    5.6.5. Cerinţele  creditorilor,  expuse  după  expirarea  termenului stabilit  de  comisia  de  lichidare  pentru  prezentarea  lor,  se  vor satisface din patrimoniul companiei supuse lichidării, care a rămas după satisfacerea cerinţelor creditorilor, declarate la timp.
    5.7. Evaluarea patrimoniului companiei fiduciare supuse lichidării
    5.7.1. În conformitate  cu prevederile art.33 al Legii cu privire la antreprenoriat  şi  întreprinderi  comisia pentru lichidare  trebuie  să asigure evaluarea patrimoniului în numerar al companiei fiduciare supuse lichidării.
    5.7.2. Evaluarea  se  efectuează  în  scopul  obţinerii  informaţiei despre componenţa patrimoniului companiei fiduciare supuse lichidării şi despre lista cerinţelor înaintate de creditori.
    5.7.3. Evaluarea patrimoniului companiei fiduciare supuse lichidării trebuie să asigure determinarea divizată a componenţei şi valorii părţii patrimoniului,   care   se  află  în  administrare   fiduciară   conform contractelor  de  trust şi a părţii care compania o deţine în  drept  de proprietar.
    5.7.4. Evaluarea patrimoniului companiei fiduciare supuse lichidării se  efectuează la data expirării termenului, acordat creditorilor pentru  înaintarea  pretenţiilor  sale.  Pentru aceasta cerinţele  înaintate  decreditori vor fi examinate de către comisia pentru lichidare.
    5.7.5. Comisia  pentru  lichidare poate evalua patrimoniul  de  sine stătător,  sau cu implicarea experţilor independenţi - specialiştilor în domeniul   evaluării  patrimoniului  întreprinderilor,  care  dispun  de licenţa respectivă.
    5.7.6. În rezultatul  evaluării  patrimoniului se  întocmeşte  actul evaluării  patrimoniului  aflat  în administrare fiduciară.  La  act  se anexează   lista  fondatorilor  trustului  cu  indicaţia  obligaţiunilor companiei  faţă de ei, precum şi lista pretenţiilor expuse de  creditori
care  urmează  a  fi satisfăcute. Actul evaluării se semnează  de  către
membrii comisiei pentru lichidare.
    5.8. Perceperea datoriei debit
    5.8.1. Temei  pentru  aplicarea perceperii datoriei  debit  serveşte lista  debitorilor,  întocmită  în procesul  inventarierii  decontărilor companiei fiduciare.
    5.8.2. Comisia   pentru  lichidare  întreprinde  măsurile   necesare orientate  spre perceperea datoriilor, inclusiv intentarea acţiunilor în judecată.
    5.8.3. O operaţiune  specifică  de percepere a datoriei  debit  este stingerea  obligaţiunilor  fondatorilor trustului la  plata  remunerării calculate   companiei   pentru   administrarea   patrimoniului   conform contractului de trust.
    Perceperea datoriilor  fondatorului trustului se efectuează luînd în consideraţie prevederile compartimentului IV al prezentei Instrucţiuni.
    5.9. Patrimoniul nereclamat al fondatorului trustului Hîrtiile de valoare (cote-părţi) nereclamate se consideră patrimoniu la  care nu pot pretinde creditorii şi fondatorii trustului (acţionarii) companii   fiduciare.   Ele  se  transmit  emitentului  (societăţii   cu răspundere  limitată) în baza unei dispoziţii de transmitere speciale cu reînregistrarea  pe numele fondatorului trustului. Sechestrul  hîrtiilor de  valoare (cotelor-părţi) se anexează la darea de seamă prezentată  la CSPHV.
    5.10. Satisfacerea cerinţelor creditorilor
    5.10.1. Pretenţiile  creditorilor faţă de compania supusă lichidării se  satisfac  din contul patrimoniului, care aparţine  companiei  supuse lichidării în drept de proprietate.
    5.10.2. Satisfacerea  cerinţelor creditorilor se efectuează de către comisia  pentru  lichidare în următoarea ordine dacă altă modalitate  nu este prevăzută de legislaţie:
    a) stingerea  datoriei pe plăţile obligatorii în buget şi  fondurile extrabugetare;
    b) satisfacerea cerinţelor înaintate de persoanele care activează în baza  contractului  individual  de muncă, inclusiv  a  contractului  (cu acordarea  ajutorului  material şi a salariului,  acordarea  remunerării pentru  contracte onorarii) precum şi a cerinţelor cetăţenilor, faţă  de care  compania  supusă  lichidării  poartă  răspundere  pentru  cauzarea pericolului pentru viaţa sau sănătatea lor.
    c) satisfacerea cerinţelor tuturor celorlalţi creditori.
    5.10.3. În cazul  insuficienţei  mijloacelor băneşti pentru a  onora obligaţiunile  faţă  de  creditori, comisia pentru  lichidare  în  modul stipulat în statutul companiei fiduciare vinde patrimoniul.
    5.10.4. Pretenţiile  creditorilor  nerecunoscute  de  către  comisia pentru  lichidare (dacă creditorul nu a intentat o acţiune în judecată), precum  şi cele, onorarea căror a fost respinsă prin decizia  judiciară, se vor considera satisfăcute.
    5.10.5. Pretenţiile creditorilor nesatisfăcute din cauza insuficienţei patrimoniului companiei fiduciare se consideră satisfăcute.
    5.11. Folosirea  patrimoniului  rămas după  satisfacerea  cerinţelor creditorilor
    5.11.1. Patrimoniul  rămas după satisfacerea cerinţelor creditorilor se  va folosi conform prevederilor legislaţiei, statutului şi deciziilor adunării generale a acţionarilor.
    5.11.2. Dacă  compania  supusă  lichidării  activa  în  calitate  de societate  cu răspundere limitată, atunci în conformitate cu statutul şi decizia  adunării generale a asociaţilor, patrimoniul companiei poate fi repartizat între asociaţi proporţional cotelor-părţi care le revin.
    5.11.3. Dacă  compania  supusă  lichidării  activa  în  calitate  de societate  pe  acţiuni, patrimoniul rămas după  satisfacerea  cerinţelor creditorilor se repartizează între posesorii acţiunilor conform Legii cu privire la societăţile pe acţiuni, statutul şi decizia adunării generale a  acţionarilor, proporţional numărului şi valorii nominale a acţiunilor care le aparţin.
    5.11.4. Asociaţii  (acţionarii) companiei, care au investit depuneri nebăneşti  în capitalul statutar beneficiază de dreptul prioritar asupra patrimoniului transmis anterior societăţii.
    5.12. Măsurile  definitive  pentru lichidarea benevolă  a  companiei fiduciare
    5.12.1. Comisia  pentru lichidare întocmeşte darea de seamă  privind lichidarea  companiei,  partea  de bază a căreea va  constitui  bilanţul lichidării,   calculat  la  data  finalizării  tuturor  calculelor.   La efectuarea   corectă  a  măsurilor  şi  calculelor  privind   lichidarea companiei, la fiecare capitol al bilanţului se va reflecta indicele zero.
    5.12.2. Conform  art.47  al Legii cu privire la  evidenţa  contabilă darea  de seamă privind lichidarea companiei urmează a fi  autentificată de o firmă de audit.
    5.12.3. Comisia   pentru  lichidare  prezintă  adunării  generale  a acţionarilor  (asociaţilor) darea de seamă privind lichidarea companiei, care va include următoarele:
    - actul inventarierii;
    - listele debitorilor, fondatorilor trustului şi ale creditorilor;
    - darea de seamă privind suspendarea contractelor de trust;
    - registrul poştal    al    notificărilor   recomandate    expediate fondatorilor trustului;
    - actul evaluării patrimoniului;
    - sechestrul hîrtiilor de valoare (cotelor-părţi) nereclamate;
    - lista cheltuielilor pentru lichidare, reorganizare;
    - bilanţul de lichidare;
    - avizul auditorilor.
    5.12.4. Dărea  de  seamă  se adoptă în modul stabilit în  p.2.3.  al prezentei  Instrucţiuni.  Darea  de seamă privind  lichidarea  companiei adoptată  de adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor) se  prezintă la CSPHV.
    5.12.5. Închiderea  contului  de  decontare  şi  altor  conturi  ale companiei  fiduciare  se efectuează la băncă în baza cererii  pe  numele managerului  cu  anexarea  cărţii de cec. Contabilul-şef  al  băncii  pe originalul   adeverinţei   înregistrării  de  stat  face  notă   privind închiderea  conturilor  şi  legalizează prin semnătura  sa  şi  ştampila băncii.   Companiei  fiduciare  i  se  eliberează  un  document  privind închiderea contului pentru a fi prezentat la inspectoratul fiscal.
    5.12.6. La inspectoratul fiscal orăşenesc se îndeplineşte declaraţia privind predarea codului fiscal.
    5.12.7. Lichidarea ştampilei se efectuează la comisariatele raionale de  poliţie care eliberează documentul de confirmare a faptului predării ştampilei.
    5.12.8. Odată  cu  prezentarea  la CSPHV a dării  de  seamă  privind lichidarea  companiei  (rezultatele  lichidării)  aprobate  la  adunarea generală  a acţionarilor (asociaţilor) comisia pentru lichidare prezintă la inspectoratul fiscal de stat următoarele documente:
    - actul de control  al calculelor definitive ale diferitor decontări în buget şi fonduri nebugetare întocmit de către inspectoratul fiscal;
    - adeverinţa privind predarea codului fiscal;
    - certificat  eliberat  de  Fondul Social al R.M.  şi  de  comitetul sindical de ramură privind lipsa datoriilor faţă de aceste organizaţii;
    - certificat  de  confirmare a lichidării ştampilei la  comisariatul poliţiei;
    - certificat despre închiderea contului de decontare şi altor tipuri de conturi la bancă;
    - bilanţul de lichidare;
    - avizul auditorilor.
    Inspectoratul   fiscal   eliberează  adeverinţa  semnată  de   şeful inspectoratului fiscal şi legalizată prin ştampilă.
    5.12.9. În termen de 10 zile din momentul adoptării de către CSPHV a dării  de seamă privind lichidarea companiei şi a obţinerii  adeverinţei respective de la inspectoratul fiscal, comisia pentru lichidare prezintă la Camera Înregistrării de Stat următoarele documente:
    - originalul statutului;
    - originalul contractului de instituire;
    - adeverinţa despre înregistrarea companiei;
    - adeverinţa inspectoratului fiscal de stat;
    - hotărîrea CSPHV cu privire la adoptarea rezultatelor lichidării.
    Lichidarea companiei se consideră finalizată din momentul efectuării înscrierii respective în Registrul Comercial de Stat.
    5.12.10. Comisia  pentru lichidare transmite registrele de  evidenţă şi  alte  documente privind operaţiunile gospodăreşti ale  companiei  la Arhiva de Stat.
VI. Reorganizarea companiei (întreprinderii)
    6.1. Reorganizarea  companiei  (întreprinderii) include  următoarele etape:
    - adoptarea de  către  organul suprem administrativ al  companiei  a hotărîrii  privind  reorganizarea  ei şi desemnarea  membrilor  comisiei pentru reorganizare;
    - întreprinderea  măsurilor  pentru reorganizarea companiei  conform legislaţiei în vigoare şi prezentei Instrucţiuni;
    - adoptarea de    către   adunările   generale   ale    acţionarilor întreprinderilor    participante   la   reorganizarea   întreprinderilor (companiilor):
    * a contractului    constitutiv   (contractului   pentru   divizarea drepturilor şi obligaţiunilor);
    * a bilanţului de divizare sau actului de transmitere;
    - convocarea  adunărilor  generale de instituire la  întreprinderile create  în  rezultatul  reorganizării  pentru  adoptarea  statutului  şi alegerea organelor de conducere;
    - prezentarea  la  CSPHV a dării de seamă privind  reorganizarea  şi efectuarea înscrierilor respective în registrul comercial de stat.
    6.2. La reorganizarea     companiei    (întreprinderii)    cîrmuirea societăţii  prezintă spre examinare la adunarea generală a  acţionarilor (asociaţilor) proiectul (planul) reorganizării.
    Hotărîrea privind   reorganizarea   benevolă  se  adoptă  de   către adunările  generale  ale fiecărei companii implicate în reorganizare  în modul stabilit în p.1.4. şi 2.3. ale prezentei Instrucţiuni.
    Hotărîrea privind reorganizarea întreprinderii include:
    - motivele reorganizării;
    - formele reorganizării;
    - denumirea întreprinderilor implicate în procesul reorganizării;
    - denumirea întreprinderilor   planificate  spre  a  fi  create   în rezultatul reorganizării, scopurile şi genurile principale de activitate;
    - termenele reorganizării;
    - componenţa   comisiei  pentru  reorganizare,  împuternicirile   şi termenul de activitate;
    - modul prezumtiv   de  sistare  a  contractelor  de  trust  şi   de soluţionare a divergenţelor cu fondatorii trustului;
    - modul prezumtiv  de răscumpărare a acţiunilor (cotelor-părţi)  ale acţionarilor   (asociaţilor)  care  au  votat  împotriva   reorganizării companiei;
    - modul prezumtiv de soluţionare a litigiilor cu creditorii.
    6.3. La reorganizarea întreprinderii (companiei) adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor) este în drept să ia decizia privind stingerea  înainte  de termen a cerinţelor creditorilor şi să stabilească modul  deefectuare a acestei proceduri.
    6.4. Comisia   pentru  reorganizare  întreprinde  măsurile  necesare pentru   executarea   hotărîrii   adunării   generale   a   acţionarilor (asociaţilor)  privind  reorganizarea  întreprinderii  (  a  proiectului pentru reorganizare).
    Conform hotărîrii  adunării  generale a  acţionarilor  (asociaţilor) participanţi  la  reorganizarea  întreprinderii  (companiei),  funcţiile comisiei  pentru  reorganizare pot fi atribuite organelor executive  ale întreprinderii (companiei supuse reorganizării).
    6.5. În procesul realizării proiectului pentru reorganizare, comisia pentru reorganizare execută următoarele atribuţii:
    - Publicarea  în  "Monitorul  Oficial"  (în termen de  15  zile  din momentul  adoptării hotărîrii privind reorganizarea) a anunţului privind reorganizarea   şi  înştiinţarea  organelor  enumerate  în  p.5.3.2.  al prezentei  Instrucţiuni  despre  hotărîrea cu privire  la  reorganizarea companiei (întreprinderii);
    - inventarierea patrimoniului;
    - determinarea  întregului  complex  de drepturi  şi  obligaţii  ale companiei (întreprinderii) supuse lichidării;
    - sistarea contractelor  de  trust  în modul  stabilit  de  prezenta Instrucţiune;
    - desfăşurarea   tratativelor   cu  întreprinderile   implicate   în reorganizare  şi elaborarea proiectului contractului pentru reorganizare (comasare,   alipire,   eliminare,  divizare),  precum   şi   elaborarea proiectului statutului întreprinderilor (companiilor) planificate spre a fi  create  în rezultatul reorganizării sau proiectul  modificărilor  şi completărilor  în statutele existente ale întreprinderilor  (companiilor participante la reorganizare prin alipire;
    - întocmirea bilanţului de divizare la divizarea (eliminarea), sau a actului  de  transmitere (actului de transmitere-recepţionare) în  cazul fuziunii, alipirii sau restructurării;
    - alte atribuţii   prevăzute  de  hotărîrea  adunării  generale   şi legislaţia în vigoare.
    6.6. Sistarea  contractelor de trust se efectuează conform prezentei Instrucţiuni.
    6.7. Contractele  de  constituire  ale  întreprinderilor  create  în rezultatul  reorganizării,  adăugător la datele prevăzute de  legislaţie pentru   contractele  de  constituire  ale  întreprinderilor  cu   formă organizaţional-juridică respectivă trebuie să includă următoarele date:
    1. motivele reorganizării;
    2. forma reorganizării;
    3. denumirile  întreprinderilor participante la reorganizare, precum şi  denumirile  întreprinderilor  create  în  rezultatul  reorganizării, scopurile şi genurile principale de activitate;
    4. termenele reorganizării;
    5. modul de conversiune a acţiunilor (cotelor-părţi) ale companiilor implicate   în   procesul  reorganizării  în  acţiuni   (cote-părţi)   a întreprinderilor nouformate în rezultatul reorganizării;
    6. modul de determinare   a  cotelor  de  participare   (acţiunilor, cote-părţi)  la  întreprinderile nouformate şi termenele de  oformare  a drepturilor  de proprietate asupra lor pentru fiecare acţionar (asociat) implicat în reorganizarea întreprinderii (companiei);
    7. modul de votare   la  adunarea  generală  comună  a  acţionarilor (asociaţilor)  întreprinderilor create în rezultatul fuziunii,  alipirii etc.;
    8. modul de răscumpărare    a    acţiunilor   (cotelor-părţi)    ale acţionarilor   (asociaţilor)  care  au  votat  împotriva   reorganizării companiei;
    9. alte condiţii ce nu contravin legislaţiei.
    Contractele de constituire ale întreprinderilor create în rezultatul reorganizării   pot   include  alte  condiţii  speciale  de   creare   a întreprinderilor  în  rezultatul reorganizării, neexecutarea  cărora  va servi temei pentru declararea procesului de reorganizare nevalabil.
    6.8. Bilanţul  de divizare sau actul de transmitere stabileşte  care patrimoniu,  drepturi şi obligaţiuni trec la întreprinderile  nouformate în  rezultatul  reorganizării.  Actul  de transmitere  sau  bilanţul  de divizare trebuie să conţină întregul complex al obligaţiunilor companiei (întreprinderii) reorganizate inclusiv cele la care nu a venit timpul de executare,  precum  şi  obligaţiile  care pot  fi  contestate  de  către compania supusă reorganizării.
    6.9. Conversiunea  acţiunilor  (cotelor-părţi) ale  întreprinderilor implicate  în procesul reorganizării, precum şi oformarea drepturilor de proprietate  în  întreprinderile nouformate în rezultatul  reorganizării întreprinderii   (formarea  registrelor,  listelor  asociaţilor   etc.), trebuie  să  fie  finalizată  în  termen de cel mult  o  lună  din  data efectuării înscrierilor necesare în Registrul Comercial de Stat.
    6.10. La conversiunea  acţiunilor  (cotelor-părţi)  toţi  acţionarii (asociaţii) care deţin acţiuni de aceeaşi clasă au drepturi egale.
    Conversiunea acţiunilor privilegiate se efectuează în modul prevăzut de  statut sau adunarea generală a acţionarilor. Statutul poate  stipula dreptul  de vot pentru acţiunile privilegiate la luarea deciziei privind reorganizarea sau lichidarea companiei.
    6.11. Comisia  pentru reorganizare întocmeşte darea de seamă conform rezultatelor   activităţii   sale  şi  prezintă  adunării   generale   a acţionarilor   spre  aprobare  darea  de  seamă  privind   reorganizarea companiei, care va cuprinde următoarele documente:
    - actul inventarierii;
    - listele debitorilor şi ale creditorilor;
    - darea de seamă  cu  privire la încetarea contractelor de trust  cu anexarea  registrelor  poştale ale notificărilor  recomandate  expediate fondatorilor trustului;
    - sechestrul  hîrtiilor  de  valoare, cotelor-părţi  nereclamate  de către fondatorii trustului;
    - bilanţul de divizare, sau actul de transmitere;
    - proiectul contractului de reorganizare.
    Spre aprobare  la adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor)  se înaintează  de asemenea proiectele statutelor (modificări la statut) ale întreprinderilor create în rezultatul reorganizării.
    Darea de seamă privind reorganizarea companiei precum şi documentele de  constituire  enumerate  ale întreprinderilor formate  în  rezultatul reorganizării  se  vor adopta în modul stipulat în p. 2.3. al  prezentei Instrucţiuni.
    6.12. Darea de  seamă  privind  fuziunea companiei se va  adopta  la adunările  generale  ale  acţionarilor la  fiecare  din  întreprinderile implicate în fuziune.
    Statutul întreprinderii   (companiei)   nou-formate  în   rezultatul fuziunii  se  va  adopta  la adunarea  generală  comună  a  acţionarilor (asociaţilor)  ale  tuturor întreprinderilor (companiilor) implicate  în fuziune.
    6.13. În cazul aderării darea de seamă privind aderarea companiei se adoptă   la   adunările  generale  ale  acţionarilor  la   fiecare   din întreprinderile implicate în procesul aderării.
    Modificările  şi completările efectuate în documentele  constitutive ale  întreprinderii se adoptă la adunarea generală comună a acţionarilor (asociaţilor) ale tuturor întreprinderilor implicate la aderare.
    6.14. Darea de seamă cu privire la reorganizarea întreprinderii prin divizare  se va adopta la adunarea generală a întreprinderii (companiei) supuse divizării.
    Statutele întreprinderilor  (companiilor) nou-formate în  rezultatul divizării se adoptă la adunările generale ale acţionarilor (asociaţilor) la  fiecare  din  întreprinderile  (companiile)  formate  în  rezultatul divizării.
    6.15. Darea de seamă cu privire la reorganizarea întreprinderii prin eliminare,  precum  şi  modificările  în statut se  adoptă  la  adunarea generală  a  întreprinderii (companiei), din componenţa căreia iese  una sau mai multe întreprinderi.
    Statutele întreprinderilor  (companiilor) nou-formate în  rezultatul eliminării   se   adoptă   la  adunările   generale   ale   acţionarilor (asociaţilor)  la  fiecare din întreprinderile (companiile)  formate  în rezultatul eliminării.
    6.16. Darea de  seamă cu privire la reformarea întreprinderii se  va adopta   la  adunarea  generală  a  întreprinderii  (companiei)   supuse reformării.
    Documentele d e constituire ale întreprinderii (companiei) nouformate în rezultatul reformării se adoptă la adunările generale ale persoanelor participante le reformare.
    6.17. Adoptarea  de către adunarea generală a dării de seamă privind reorganizarea  întreprinderii nu poate fi efectuată anterior finalizării procedurii încetării contractului de trust.
    6.18. Fiind aprobate  la  adunările  generale  ale  întreprinderilor supuse reorganizării:    
darea de seamă   privind  reorganizarea  întreprinderii,   statutele (modificările   în  statute)  întreprinderilor  formate  în   rezultatul reorganizării şi originalele licenţelor se prezintă la CSPHV pentru a fi adoptate rezultatele reorganizării.
    6.19. Examinarea  rezultatelor reorganizării se va efectua de  către Comisie  în  modul  stipulat  în  punctele 3.4.  -  3.6.  ale  prezentei Instrucţiuni.
    6.20. Compania  nu  este  în drept să  prezinte  documentele  pentru efectuarea  modificărilor respective în Registrul Comercial de Stat fără a fi adoptate la CSPHV rezultatele reorganizării.
VII. Modul de răscumpărare a acţiunilor (cotelor-părţi)
de la acţionari (asociaţi) care au votat împotriva
reorganizării.
    7.1. Compania   este  în  drept  să  stabilească  plata   acţiunilor răscumpărate  în  rate,  însă  nu mai mult timp decît  un  an  din  data adoptării  de către adunarea generală a hotărîrii privind  reorganizarea întreprinderii.
    7.2. Modul de determinare a preţului pentru răscumpărarea acţiunilor menţionate  îl stabileşte adunarea generală şi nu poate fi mai mic decît cele  stabilite pe piaţa organizată la data adoptării hotărîrii  privind reorganizarea întreprinderii (companiei).
    7.3. În cazul   în  care  asemenea  preţuri  lipsesc,  compania   la determinarea   preţului  se  va  orienta  la  valoarea  activelor  nete, calculîndu-l pentru fiecare acţiune.
    7.4. Dacă decontările  cu  acţionarii  nu sînt  finalizate  pînă  la convocarea  adunării  generale  a  acţionarilor la  care  urmează  a  fi adoptată   darea   de   seamă  privind   reorganizarea   întreprinderii, obligaţiunile de răscumpărare trec în mod obligatoriu la întreprinderile ce  s-au  păstrat sau au fost formate în rezultatul reorganizării  fiind efectuate  înscrierile  respective  în  statutele  lor,  bilanţurile  de divizare, actele de transmitere.