LPM1453/2002
ID intern unic:  311593
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1453
din  08.11.2002
cu privire la notariat
Publicat : 21.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 154-157     art Nr : 1209     Data intrarii in vigoare : 21.02.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Domeniul reglementării
Prezenta lege stabileşte principiile şi modul de realizare a activităţii notariale, cerinţele de bază înaintate faţă de actele notariale, precum şi statutul notarului.
    [Art.1 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
Articolul 2. Noţiunea de notariat
(1) Notariatul este o instituţie publică de drept abilitată să asigure, în condiţiile legii, ocrotirea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor şi statului prin îndeplinirea de acte notariale în numele Republicii Moldova.
(2) Notariatul îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, prezentei legi, altor acte normative, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(3) Pornind de la caracterul public al notariatului, Ministerul Justiţiei efectuează, în conformitate cu legislaţia, reglementarea şi organizarea activităţii notariale.
(4) Activitatea notarială se realizează de notari şi de alte persoane, abilitate prin lege, prin acte notariale şi consultaţii notariale.
(5) Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, respectîndu-se imparţialitatea.
(6) Activitatea notarială nu este activitate de întreprinzător şi nu poate fi raportată la o astfel de activitate, nu se realizează pe bază de întreprindere şi nu se află sub incidenţa actelor legislative şi altor acte normative ce reglementează activitatea de întreprinzător.
    [Art.2 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
Articolul 3. Actele notariale şi persoanele care le
                        îndeplinesc
(1) Actele notariale pe teritoriul Republicii Moldova se îndeplinesc de notari publici (în continuare – notari), de alte persoane abilitate prin lege, iar pe teritoriul statelor străine - de oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova (în continuare - persoane care desfăşoară activitate notarială).
   
[Art.3 al.(1) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(2) Actul notarial, purtînd sigiliul şi semnătura persoanei care desfăşoară activitate notarială, este de autoritate publică, se prezumă legal şi veridic şi are forţă probantă şi executorie.
   
[Art.3 al.(2) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(3) Actul notarial poate fi prevăzut de lege sau îndeplinit la cererea persoanei interesate şi nu va cuprinde clauze contrare legii şi bunelor moravuri.
   
[Art.3 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
    [Art.3 modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    [Art.3 modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 4. Procedura îndeplinirii actelor notariale
(1) Actele notariale se îndeplinesc în condiţiile legii şi în modul stabilit.
(2) Ministerul Justiţiei elaborează şi aprobă regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale, forma şi conţinutul registrelor actelor notariale, blanchetele speciale pe care se întocmesc actele notariale.
   
[Art.4 al.(2) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP201 din 15.05.03, MO87/23.05.03 art.408]
(3) Blanchetele speciale pe care se întocmesc actele notariale, în cazul  în care acestea sînt de evidenţă strictă, se înregistrează  la Ministerul Justiţiei.
   
[Art.4 al.(3) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
[Art.4 al.(3) introdus prin LP201 din 15.05.03, MO87/23.05.03 art.408]
   
[Art.4 al.(3) introdus prin LP201 din 15.05.03, MO87/23.05.03 art.408]
Articolul 5. Limba lucrărilor notariale
(1)Lucrările de secretariat notariale se efectuează în limba moldovenească.
(2) În conformitate cu art.17 din Legea nr.3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova actele notariale se îndeplinesc în limba moldovenească şi în limba rusă.
(3) Actul notarial poate fi tradus în limba solicitată.
Articolul 6. Păstrarea secretului profesional
   
[Art.6 titlul în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială are obligaţia să păstreze secretul profesional cu privire la actele îndeplinite şi la faptele care i-au devenit cunoscute în timpul activităţii sale.
   
[Art.6 al.(1) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(2) Informaţia cu privire la actele notariale îndeplinite se eliberează persoanei în numele căreia acestea au fost îndeplinite. Informaţia cu privire la testament se eliberează numai după decesul testatorului, în modul stabilit de Ministerul Justiţiei.
    [Art.6 al.(2) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(3) Informaţia cu privire la actele notariale îndeplinite se eliberează la cererea instanţei de judecată, procuraturii, organelor de urmărire penală în legătură cu cauzele penale, civile sau administrative aflate în curs de examinare şi la cererea organelor fiscale în scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de domeniul fiscal.
   
[Art.6 al.(3) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
(4) Comunicarea informaţiei ce ţine de secretul profesional în orice alte cazuri se interzice.
   
[Art.6 al.(4) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(5) Obligaţia de a păstra secretul profesional se extinde şi asupra persoanelor cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiunii.
    [Art.6 al.(5) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(6) Obligaţia de a păstra secretul profesional rămîne în vigoare şi după încetarea de către persoana care desfăşoară activitate notarială a atribuţiilor sale, cu excepţia cazurilor cînd părţile sau instanţa de judecată a eliberat persoana în cauză de această obligaţie în legătură cu judecarea cauzei penale, civile sau administrative.
    [Art.6 al.(6) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(7) Persoanele vinovate de divulgarea secretului profesional poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
    [Art.6 al.(7) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Art.6 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
   
[Art.6 modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.6 modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    Articolul 7. Arhiva activităţii notariale
    (1) Arhiva activităţii notariale este proprietate a statului, fiind parte integrantă a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
    (2) Persoanele care desfăşoară activitate notarială acumulează, ţin evidenţa, utilizează, păstrează şi predau arhiva activităţii notariale în condiţiile prevăzute de legislaţie, de asemenea, sînt obligate să asigure integritatea actelor notariale, a documentelor şi registrelor actelor notariale care se păstrează în arhivă.
    (3) Modul de evidenţă, pregătire, păstrare şi predare la arhivă a actelor notariale se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    (4) Dreptul de a primi informaţii din arhiva notarială îl au persoanele în numele cărora au fost îndeplinite actele notariale.
    (5) Informaţiile cu privire la actul notarial, copia actului notarial, copiile documentelor în baza cărora a fost îndeplinit actul notarial se eliberează din arhivă la solicitarea instanţei de judecată, a procuraturii sau a organelor de urmărire penală în legătură cu cauzele penale, civile sau administrative aflate în curs de examinare.
     [Art.7 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
[Art.7 în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Capitolul II
NOTARUL
Articolul 8. Statutul notarului
(1) Notarul este persoana autorizată de stat să presteze în numele acestuia servicii publice prin desfăşurarea activităţii notariale în baza licenţei eliberate de Ministerul Justiţiei, în condiţiile prezentei legi.
(2) Notarul se numeşte în funcţie prin ordinul ministrului justiţiei.
(3) Notarul suportă toate cheltuielile pentru exercitarea activităţii sale conform prezentei legi.
   
[Art.8 al.(3) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
(4) În activitatea sa notarul este independent şi se supune numai legii.
(5) Orice imixtiune în activitatea notarului este interzisă.
Articolul 9. Dreptul la exercitarea activităţii de notar
Notar poate fi persoana care:
a) este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliu pe teritoriul ei;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) este licenţiat în drept;
d) a efectuat stagiul de 1 an la notar şi a promovat concursul pentru suplinirea locurilor vacante  de notar anunţat de Ministerul Justiţiei;
    [Art.9 lit.a) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
e) posedă limba moldovenească;
f) nu are antecedente penale nestinse;
g) are o reputaţie ireproşabilă.
    [Art.9 lit.g) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 10. Notarul stagiar
(1) Notar stagiar poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.9 lit.a)–c) şi e)–g) şi nu desfăşoară alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie.
    [Art.10 al.(1) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(2) Condiţiile de efectuare a stagiului se stabilesc printr-un regulament aprobat de Ministerul Justiţiei.
    [Art.10 al.(2) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(3) Notarul poate delega notarului stagiar următoarele atribuţii:
a) efectuarea lucrărilor de secretariat;
b) redactarea proiectelor de contracte care urmează a fi legalizate notarial şi de alte acte notariale;
c) analiza şi generalizarea practicii notariale;
   
[Art.10 al.(3), lit.c) modificată prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
d) lucrări de arhivă.
   
(4) Pe parcursul a 3 ani de la data finalizării stagiului, notarul stagiar are dreptul să participe la un concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar. După expirarea acestui termen, persoana care a efectuat stagiul poate participa la concurs cu condiţia executării repetate a stagiului la un notar cu o durată minimă de 3 luni, cu excepţia persoanelor care sînt angajate într-un birou de notar.
    [Art.10 al.(4) introdus prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 11. Comisia de licenţiere a activităţii notariale
(1) Comisia de licenţiere a activităţii notariale se formează, prin ordinul ministrului justiţiei, pe un termen de 4 ani şi este compusă din 11 membri: 6 notari (delegaţi de adunarea generală a notarilor), cîte un reprezentant din partea Procuraturii Generale şi Ministerului Afacerilor Interne, un lector universitar în materie de drept (ales de senat) şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. Persoanele care vor fi incluse în componenţa Comisiei se deleagă la solicitarea ministrului justiţiei.
    (2) Comisia de licenţiere a activităţii notariale adoptă hotărîri privind admiterea la concursul pentru suplinirea locurilor vacante, privind aprobarea rezultatelor concursului şi eliberarea licenţei pentru activitatea notarială.
[Art.11 al.(2) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(3) Comisia de licenţiere a activităţii notariale activează în baza unui regulament aprobat de Ministerul Justiţiei.
    Articolul 12. Organizarea concursului şi admiterea
                          la activitatea notarială
    (1) La activitatea notarială se admit persoanele care au promovat concursul în funcţie de ordinea mediilor şi de opţiunea teritorială solicitată.
    (2) Concursul pentru suplinirea locurilor vacante este susţinut în faţa unei comisii de concurs constituită din 6 membri, dintre care 1 reprezentant delegat de Ministerul Justiţiei, 2 notari şi 3 profesori titulari de drept selectaţi prin concurs public. Condiţiile de organizare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante se aprobă de Ministerul Justiţiei.
    (3) Persoana care a promovat concursul este învestită, la cerere, cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale, prin ordinul ministrului justiţiei, dacă:
    a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.9;
    b) a obţinut licenţa şi a depus jurămîntul;
    c) a depus la Ministerul Justiţiei specimenul semnăturii şi amprenta sigiliului;
    d) a înregistrat la Ministerul Justiţiei sediul biroului notarului;
    [Art.12 al.(3), lit.d) modificată prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    e) a încheiat contract de asigurare de răspundere civilă.
    (4) Condiţiile prevăzute la alin.(3) lit.c)–e) urmează să fie îndeplinite în termen de 90 de zile de la data primirii licenţei pentru activitatea notarială.
    (5) Nerespectarea nemotivată a termenului menţionat la alin.(4) duce la retragerea licenţei.
    (6) Ordinul de învestire cu împuterniciri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
[Art.12 în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 13. Licenţa pentru activitate notarială
(1) Licenţa pentru activitatea notarială se eliberează pe un termen nelimitat în baza ordinului ministrului justiţiei, cu indicarea teritoriului pentru care a fost promovat concursul. Licenţa eliberată se înregistrează în Registrul de stat al notarilor ţinut de Ministerul Justiţiei.
    [Art.13 al.(1) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(2) Licenţa pentru activitate notarială va conţine:
a) denumirea organului care a eliberat licenţa;
b) menţiunea despre exercitarea activităţii de notar;
c) numărul de înregistrare şi data eliberării licenţei;
d) numele şi prenumele persoanei;
e) codul de identificare;
f) semnătura ministrului justiţiei, certificată prin aplicarea ştampilei;
g) seria şi numărul formularului.
(3) Licenţa pentru activitate notarială se eliberează contra unei plăţi în mărime de 450 lei, care se varsă la contul Ministerului Justiţiei.
[Art.13 al.(4) exclus prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 14. Jurămîntul
    (1) Notarul depune solemn în faţa Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi în prezenţa ministrului justiţiei următorul jurămînt:
    «Eu, notarul (numele de familie şi prenumele), jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să-mi îndeplinesc cu onoare şi credibilitate publică, conştiincios şi imparţial obligaţiile ce îmi revin şi să păstrez secretul profesional.»
[Art.14 al.(1) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(2) Textul jurămîntului se semnează de notar şi se păstrează în dosarul său personal la Ministerul Justiţiei.
    Articolul 141. Teritoriul de activitate a notarului
    (1) Notarul este obligat să activeze în teritoriul de activitate pentru care a promovat concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar.
    (2) Schimbarea teritoriului de activitate a notarului se face exclusiv prin concurs pentru locul declarat vacant, în condiţiile prevederilor art. 28 alin. (5) şi (6). La concurs participă notarii care au desfăşurat activitate practică în domeniu de cel puţin 5 ani. Concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului este organizat pînă la desfăşurarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar.
    (3) Condiţiile de organizare a concursului pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului se stabilesc în regulamentul aprobat de Ministerul Justiţiei. Concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului se susţine în faţa comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar.
    (4) Ocuparea posturilor de către notarii care au promovat concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate se face în ordinea mediilor obţinute. În cazul în care doi sau mai mulţi notari au aceeaşi medie, prioritate se acordă notarului care:
    a) are vechime mai mare în funcţia de notar;
    b) în ultimul an nu a fost sancţionat disciplinar;
    c) în ultimii 2 ani nu şi-a schimbat teritoriul de activitate;
    d) domiciliază (împreună cu familia) de mai mult timp în localitatea în care solicită schimbarea teritoriului de activitate.
    (5) În cazul absenţei temporare a notarului de la birou, dacă pe teritoriul unde îşi desfăşoară acesta activitatea nu este alt notar, ministrul justiţiei, ţinînd cont de prevederile art. 20 alin. (1), schimbă temporar, prin ordin, competenţa teritorială a notarului care îl va înlocui pe notarul absent.
    [Art.141 introdus prin LP63 din 01.04.11, MO63-64/20.04.11 art.159]
Articolul 15. Suspendarea activităţii notarului
(1) Activitatea notarului se suspendă în caz de:
a) incompatibilitate, conform art.21 alin.(1);
b) depunere de către notar a cererii conţinînd temeiul suspendării - pe un termen ce nu depăşeşte 3 ani ori pe perioada exercitării unei funcţii publice sau elective;
c) incapacitate temporară de muncă;
d) neachitare a obligaţiilor financiare aferente activităţii sale profesionale, stabilită prin hotărîre judecătorească definitivă, după 6 luni de la scadenţa acestora - pînă la achitarea debitului;
e) comitere, la efectuarea actelor notariale, de încălcări depistate în urma unor controale.
    f) refuz repetat, nemotivat, de a permite membrilor comisiei de control, aprobate de către Ministerul Justiţiei, accesul în biroul notarului pentru efectuarea controalelor şi/sau refuz repetat, nemotivat, de a prezenta actele solicitate de aceştia.
    [Art.15 al.(1), lit.f) introdusă prin LP17-XVI din 15.02.08, MO57-60/21.03.08 art.189]
   
g) emitere a unei hotărîri judecătoreşti irevocabile privind suspendarea provizorie din funcţie sau de aplicare a unei măsuri preventive sub formă de arest preventiv sau arest la domiciliu;
    h) lipsă a contractului de asigurare de răspundere civilă pînă în momentul încheierii contractului;
    i) încălcare a obligaţiilor prevăzute de Codul deontologic al notarilor.
   
[Art.15 al.(1), lit.g)-i) introduse prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    (2) Suspendarea activităţii notarului se dispune prin ordinul ministrului justiţiei. În ordin vor fi indicate temeiurile suspendării, perioada pentru care se suspendă activitatea notarului şi locul de păstrare provizorie a arhivei activităţii notariale. În Registrul de stat al notarilor se va face menţiunea despre suspendarea activităţii notarului.
    [Art.16 al.(2) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    (3) Suspendarea activităţii notarului în temeiurile stipulate la alin.(1) lit.a), d)–f), h) şi i) se efectuează prin ordinul ministrului justiţiei, în baza deciziei colegiului disciplinar.
    [Art.16 al.(3) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    (4) După comunicarea ordinului de suspendare a activităţii sale, notarul este obligat, în termen de 3 zile, să-şi transmită sigiliul spre păstrare provizorie la Ministerul Justiţiei, iar arhiva activităţii notariale, în termen de 1 lună, să o transmită spre păstrare provizorie unui notar din acelaşi teritoriu de activitate. Nerespectarea termenelor de transmitere a sigiliului şi a arhivei activităţii notariale poate servi drept temei pentru retragerea licenţei.
    [Art.16 al.(4) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    (5) Ministerul Justiţiei va ridica, în termen de 3 zile, sigiliul şi, în termen de pînă la 1 lună – arhiva activităţii notariale în cazul în care notarul, din motive obiective, nu are posibilitatea să le transmită personal spre păstrare provizorie.
    [Art.16 al.(5) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    (6) Reluarea activităţii suspendate a notarului se face în baza unei cereri adresate ministrului justiţiei, cu excepţia situaţiei menţionate la alin.(1) lit.g), unde suplimentar se va prezenta şi dovada privind lipsa antecedentelor penale.
    [Art.16 al.(6) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    (7) Ministrul justiţiei, în termen de 2 săptămîni de la depunerea cererii, va emite un ordin privind reînvestirea notarului cu împuterniciri şi va dispune restituirea sigiliului. După reluarea activităţii suspendate, arhiva activităţii notariale transmisă spre păstrare provizorie se restituie notarului integral. În Registrul de stat al notarilor se va face menţiunea despre reluarea activităţii notarului.
[Art.16 al.(7) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
   
(8) Îndeplinirea de către notar a actelor notariale pe perioada suspendării activităţii serveşte drept temei pentru retragerea licenţei.
    [Art.16 al.(8) introdus prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    (9) Actul notarial nu poate fi declarat nul pe motivul că acesta a fost îndeplinit de un notar a cărui activitate a fost suspendată.
    [Art.16 al.(9) introdus prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    (10) Ordinul cu privire la suspendarea activităţii notarului se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   
[Art.16 al.(10) introdus prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 16. Încetarea activităţii notarului
(1) Activitatea notarului încetează în cazul:
a) depunerii cererii;
b) necorespunderii condiţiilor prevăzute la art.9;
c) decesului;
d) condamnării de către instanţa de judecată printr-o hotărîre definitivă pentru săvîrşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
e) declarării lui dispărut fără veste sau declarării morţii lui;
f)  retragerii licenţei;
    g) atingerii vîrstei de 65 de ani.
    [Art.16 al.(1), lit.g) introdusă prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(2) Încetarea activităţii notarului se dispune prin ordinul ministrului justiţiei cu retragerea ulterioară a licenţei, radierea acestuia din Registrul de Stat al Notarilor şi publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a ordinului respectiv.
   
[Art.16 al.(2) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(3) Din momentul aducerii la cunoştinţă a ordinului cu privire la încetarea activităţii, notarul nu are dreptul să îndeplinească acte notariale şi este obligat, în termen de 15 zile, să predea spre lichidare sigiliul şi să prezinte la Ministerul Justiţiei dovada ce confirmă distrugerea acestuia, iar în termen de 1 lună – să predea arhiva activităţii notariale.
    [Art.16 al.(3) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
   
(31) Ministerul Justiţiei va ridica, în termen de 15 zile, sigiliul şi, în termen de 1 lună – arhiva activităţii notariale în cazul în care notarul se află în imposibilitatea de a le transmite personal.
   
[Art.16 al.(31) introdus prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(4) Ordinul cu privire la încetarea activităţii notarului poate fi atacat în instanţa de judecată.
(5) Orice act notarial îndeplinit de notar după încetarea activităţii lui este nul.
Articolul 17. Drepturile notarului
(1) Notarul are dreptul:
a) să solicite de la persoane fizice şi juridice documente şi informaţii necesare pentru îndeplinirea actelor notariale;
b) să aibă acces la informaţiile şi documentele autorităţilor publice, inclusiv ale organelor cadastrale, necesare pentru îndeplinirea actelor notariale;
    
b1) să solicite, în numele persoanelor fizice şi juridice, la cererea scrisă a acestora, înregistrarea drepturilor în registrul bunurilor imobile în cazul autentificării actului juridic sau al eliberării certificatului de moştenitor;

     [Art.17 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
c) să ia cuvîntul în judecată în nume propriu;
d) să încaseze plată pentru îndeplinirea actelor notariale;
e) să încheie contracte cu personalul tehnic şi cu alt personal pentru asigurarea activităţii sale;
    
[Art.17 al.(1), lit.e) modificată prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
f) la concediu anual plătit şi la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, în conformitate cu legislaţia;
g) la asigurare socială de stat şi la pensie pe baza contribuţiilor de asigurări sociale de stat;
h) să aibă concomitent cel mult doi notari stagiari;
i) să fie membru al asociaţiilor profesionale la nivel local, naţional şi internaţional şi să ocupe nu mai mult de o singură funcţie electivă în aceste asociaţii;
j) să dispună de venitul obţinut;
   
[Art.17 al.(1), lit.j) modificată prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
k) să exercite alte operaţiuni ce nu contravin legislaţiei.
(2) Prevederile alin.(1) lit.h) se extind numai asupra notarilor a căror vechime în funcţia de notar este de cel puţin 5 ani.
Articolul 18. Asociaţiile notarilor
(1) Notarii sînt în drept să se asocieze, pe principii benevole, conform legislaţiei cu privire la organizaţiile necomerciale, în asociaţii profesionale locale, naţionale şi internaţionale, în baza calităţii de membru individual sau colectiv, care se înregistrează în modul stabilit.
(2) Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale notarilor pot avea structuri regionale.
Articolul 19. Obligaţiile notarului
Notarul are obligaţia:
a) să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu prezenta lege şi cu jurămîntul depus;
b) să acorde persoanelor fizice şi juridice asistenţă în exerciţiul drepturilor şi în ocrotirea intereselor lor legitime, să explice persoanelor menţionate conţinutul actului notarial, precum şi drepturile şi obligaţiile lor, să-i avertizeze despre consecinţele actelor notariale îndeplinite;
c) să păstreze în taină informaţiile care i-au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiunii. Instanţa de judecată poate să elibereze notarul de această obligaţie dacă împotriva lui a fost intentat dosar penal în legătură cu îndeplinirea actului notarial;
d) să asigure executarea stagiului de către notari stagiari;
e) să-şi ridice continuu nivelul profesional;
f) să-şi onoreze obligaţiile financiare legate de activitatea personală;
g) să păstreze arhiva activităţii notariale în condiţiile prevăzute de lege;
    [Art.19 lit.g) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
   
h) să respecte alte obligaţii prevăzute de Codul deontologic al notarilor, aprobat de adunarea generală a notarilor la propunerea ministrului justiţiei.
    [Art.19 lit.h) introdusă prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 20. Garanţiile activităţii
(1) Notarul îşi exercită personal profesia şi se bucură de stabilitate în funcţie. El este numit pentru o durată nedeterminată şi nu poate fi destituit decît în temeiul legii.
    [Art.20 al.(1) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
2) Percheziţia biroului notarului şi ridicarea documentelor notariale se pot face numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie sau în temeiul unei încheieri a instanţei de judecată.
    [Art.20 al.(2) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
   
(21) Instanţele de judecată, procuratura şi organele de urmărire penală pot dispune ridicarea registrului actelor notariale, a unui act notarial în original şi a altor acte în baza cărora acesta s-a întocmit numai în legătură cu cauzele penale, civile sau administrative aflate în curs de examinare şi în scopul efectuării unei expertize, dacă actul respectiv este cercetat pentru fals în acte publice.
    [Art.20 al.(21) introdus prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(3) Notarul nu poate fi supus percheziţiei corporale sau controlului personal în timpul exercitării atribuţiilor sale profesionale, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă.
(4) În caz de reţinere sau de tragere la răspundere penală a notarului, organul care a aplicat aceste măsuri este obligat, în timp de 6 ore din momentul reţinerii sau tragerii la răspundere penală, să informeze despre aceasta Ministerul Justiţiei.
(5) Organele de drept, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte întreprinderi şi organizaţii acordă sprijin notarilor în exercitarea atribuţiilor lor profesionale.
    [Art.20 al.(5) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
   
Articolul 201. Asigurarea de răspundere civilă
    Pentru a asigura repararea prejudiciului material cauzat de notar în procesul activităţii sale profesionale, notarul este obligat să încheie contract de asigurare de răspundere civilă, în condiţiile legii.
    [Art.201  modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
    [Art.201 al.(2) exclus prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
    [Art.20 1 introdus prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 21. Incompatibilităţi şi restricţii în activitate
(1) Activitatea notarului este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia celei ştiinţifice, didactice şi de creaţie.
(2) Notarul nu are dreptul să îndeplinească acte notariale pe numele şi în numele său, pe numele şi în numele soţului, precum şi pe numele şi în numele rudelor pînă la gradul III inclusiv, sau al afinilor pînă la gradul II inclusiv.
    [Art.21 al.(2) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(3) În cazurile prevăzute la alin.(2), dacă pe teritoriul unde notarul îşi desfăşoară activitatea nu este alt notar care poate îndeplini actul notarial, ministrul justiţiei desemnează notarul care urmează să îndeplinească actul notarial respectiv.
(4) Actul notarial îndeplinit cu încălcarea restricţiilor prevăzute la alin.(1) şi (2) este nul.
Articolul 22. Absenţa notarului de la birou
    [Art.22 titlul modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(1) Notarul nu poate absenta de la birou mai mult de 7 zile lucrătoare consecutive fără a informa Ministerul Justiţiei.
   
[Art.22 al.(1) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
[Art.22 al.(2) abrogat prin LP63 din 01.04.11, MO63-64/20.04.11 art.159]
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
   
Articolul 221. Colegiul disciplinar
    (1) Colegiul disciplinar se constituie pe lîngă Ministerul Justiţiei şi are drept scop examinarea cazurilor privind răspunderea disciplinară a notarilor.
    (2) Mandatul colegiului disciplinar este de 4 ani. Un membru al colegiului disciplinar poate să-şi exercite împuternicirile cel mult două mandate consecutiv.
    (3) Colegiul disciplinar este format din 7 membri, dintre care 1 desemnat de ministrul justiţiei, 2 profesori titulari de drept, 3 notari şi un reprezentant al societăţii civile, aleşi printr-un concurs organizat de Ministerul Justiţiei. Un membru al colegiului disciplinar nu poate fi concomitent şi membru al Comisiei de licenţiere a activităţii notariale.
    (4) Colegiul disciplinar îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Ministerul Justiţiei.
    (5) Colegiul disciplinar examinează, la cererea ministrului justiţiei şi a notarilor, sesizările privind încălcarea de către notari a obligaţiilor profesionale şi/sau a Codului deontologic al notarilor.
    (6) În timpul examinării abaterii disciplinare, participarea notarului tras la răspundere disciplinară este obligatorie. Dacă notarul lipseşte în mod nejustificat, colegiul disciplinar poate să decidă examinarea abaterii disciplinare în lipsa lui.
    (7) Membrii colegiului disciplinar sînt obligaţi să păstreze secretul profesional şi să nu divulge informaţia aflată în cursul procedurilor disciplinare intentate notarilor.
    
[Art.22 1 introdus prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 23. Răspunderea
(1) Notarul poartă răspundere pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale.
[Art.23 al.(2) exclus prin LP17-XVI din 15.02.08, MO57-60/21.03.08 art.189]
Articolul 24. Sancţiunile disciplinare
    (1) În funcţie de gravitatea faptelor, se aplică următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertizarea;
    b) mustrarea;
    c) suspendarea din funcţie pe o durată maximă de 6 luni;
    d) retragerea licenţei.
    (2) Sancţiunile disciplinare se aplică de către ministrul justiţiei, în baza deciziei colegiului disciplinar.
    (3) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată nu mai tîrziu de 6 luni de la data constatării abaterii şi nu mai tîrziu de 2 ani de la data comiterii ei. În termenul indicat nu se include durata procedurii penale.
    (4) Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, colegiul disciplinar este obligat să efectueze o examinare prealabilă.
    (5) Ordinul cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestat în instanţa de judecată.
    [Art.24 în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 25. Dările de seamă ale notarilor
Notarul prezintă Ministerului Justiţiei, o dată în semestru, dare de seamă despre activitatea sa profesională după forma stabilită de minister.
Articolul 26. Sigiliul notarului
   
(1) Notarul dispune de un sigiliu color cu imaginea Stemei de Stat, inscripţiile „Republica Moldova” şi „Notar public”, numele de familie şi prenumele notarului, numărul licenţei. Sigiliul color se aplică pe toate actele ce ţin de activitatea notarială.
    [Art.26 al.(1) modificat prin rectificarea MO11-12/26.01.10 pag.10]
    [Art.26 al.(1) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    (2) Sigiliul se confecţionează după un model unic, aprobat de Ministerul Justiţiei.
   
[Art.26 în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
[Art.26 modificat prin LP201 din 15.05.03, MO87/23.05.03 art.408]
Articolul 27. Biroul notarului şi programul de
                          activitate
    (1) Notarul îşi desfăşoară activitatea într-un birou special amenajat, conform cerinţelor stabilite de Guvern. Notarul îşi deschide biroul în teritoriul de activitate indicat în ordinul ministrului justiţiei privind învestirea cu împuterniciri.
    (2) Notarul îşi poate desfăşura activitatea într-un singur birou.
    (3) Doi sau mai mulţi notari, învestiţi cu împuterniciri pentru desfăşurarea activităţii în acelaşi teritoriu, pot activa  într-un birou comun. Drepturile şi obligaţiile notarilor în vederea deţinerii biroului comun se stabilesc prin contract. În cadrul biroului comun, fiecare notar îşi desfăşoară activitatea notarială în mod individual şi răspunde personal pentru activitatea sa.
    (4) Biroul notarului trebuie să funcţioneze cel puţin 5 zile pe săptămînă. Notarul urmează să activeze conform programului nu mai puţin de 5 ore pe zi în zilele de lucru. Programul de lucru este afişat la sediul biroului.
    [Art.27 al.(4) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    (5) Despre schimbarea sediului biroului notarul este obligat să informeze Ministerul Justiţiei în termen de 10 zile.
    [Art.27 în redacţia LP300 - XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Art.271-274 excluse prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    [Art.271-274 introduse prin LP352 din 31.07.03, MO170/08.08.03 art.725]
   
[Capitolul II abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
  
  [Capitolul II modificat prin LP63 din 01.04.11, MO63-64/20.04.11 art.159]
    [Capitolul II modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
   
[Capitolul II modificat prin LP300 - XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Capitolul II modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
   
[Capitolul II modificat prin LP17-XVI din 15.02.08, MO57-60/21.03.08 art.189]
    [Capitolul II modificat prin LP352 din 31.07.03, MO170/08.08.03 art. 725]
    [Capitolul II modificat prin LP201 din 15.05.03, MO87/23.05.03 art.408]
Capitolul III
CONTROLUL ACTIVITĂŢII NOTARIALE
Articolul 28. Supravegherea activităţii notariale
(1) Supravegherea activităţii notariale este exercitată de Ministerul Justiţiei.
(2) Ministerul Justiţiei asigură practica notarială unică şi efectuează analiza statistică a actelor notariale, precum şi elaborează recomandări metodologice privind aplicarea uniformă a legislaţiei ce reglementează activitatea notarială de către toate persoanele care desfăşoară activitate notarială.
(3) Supravegherea constă în efectuarea controalelor activităţii notariale, inclusiv ţinerea registrelor notariale, păstrarea documentelor,utilizarea legăturii electronice cu registrele prin intermediul reţelei computerizate, respectarea orelor de program. Controlul activităţii notariale se efectuează în baza regulamentului aprobat de către Ministerul Justiţiei. Controlul se efectuează o dată la 2 ani. Activitatea notarului nou numit este supusă primului control la expirarea primului an de activitate. Controale suplimentare pot fi efectuate numai în cazul cînd au devenit cunoscute date care trebuie să fie verificate.
   
[Art.28 al.(3) modificat prin LP17-XVI din 15.02.08, MO57-60/21.03.08 art.189]  
(4) Notarul este obligat să prezinte controlorilor registrele notariale şi alte materiale necesare.
(5) Numărul necesar de notari, numărul de locuri vacante ce urmează a fi scoase la concurs, numărul de notari stagiari, înregistrarea contractelor de stagiu se aprobă de Ministerul Justiţiei după consultarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale.
    [Art.28 al.(5) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Art.28 al.(5) modificat prin LP17-XVI din 15.02.08, MO57-60/21.03.08 art.189]

   
(6) Numărul necesar de notari se stabileşte în fiecare an, de regulă, în primul trimestru, în funcţie de cerinţele dictate de extinderea teritoriului, de numărul locuitorilor şi de volumul solicitărilor din partea publicului.
    [Art.28 al.(6) introdus prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
   
[Art.28 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
    [Art.28 modificat prin LP17-XVI din 15.02.08, MO57-60/21.03.08 art.189]
   
[Art.28 modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 29. Controlul judecătoresc
(1) Controlul judecătoresc al activităţii persoanelor care desfăşoară activitate notarială este exercitat de instanţele de judecată.
(2) Refuzul notarului de a îndeplini actul notarial poate fi contestat în contencios administrativ conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.29 al.(2) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(3) Actele notariale pot fi contestate de către părţi sau de orice persoană interesată, în condiţiile legii, în instanţele judecătoreşti de drept comun din teritoriul în care notarul îşi desfăşoară activitatea. Pînă la anularea de către instanţa de judecată, actul notarial atacat se prezumă veridic şi legal.
    [Art.29 al.(3) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
   
[Art.29 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
   
[Art.29 al.(3) în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 30. Plata pentru serviciile notariale
(1) Actele notariale, acordarea consultaţiilor notariale, redactarea proiectelor de documente şi prestarea altor servicii notariale, se efectuează contra plată.
(2) Pentru serviciile notariale se achită:
a) taxa de stat, care se varsă de solicitant sau de persoana care desfăşoară activitate notarială la bugetul de stat;
[Art.30 al.(2), lit. a) modificat prin LP471 din 21.11.03, MO248-253/19.12.03 art.100]
b) plata pentru serviciul notarial propriu-zis.
(3) Sumele băneşti percepute prevăzute la alin.(2) se indică în mod obligatoriu în actul notarial îndeplinit şi în registrul actelor notariale.
Articolul 31. Taxa de stat
(1) Cuantumul taxei de stat se stabileşte de lege şi nu poate fi modificat.
(2) Taxa de stat se încasează obligatoriu pentru serviciile notariale prestate de către toate persoanele care desfăşoară activitate notarială.
(3) Persoanele care desfăşoară activitate notarială varsă taxa de stat încasată pentru servicii notariale la bugetul de stat cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost îndeplinit actul notarial.
[Art.31 al.(2) introdus prin LP471 din 21.11.03, MO248-253/19.12.03 art.1002]
Articolul 32. Plata pentru serviciul notarial
(1) Mărimea plăţii pentru serviciul notarial prestat se stabileşte de notar şi de altă persoană care desfăşoară activitate notarială de comun acord cu solicitantul în conformitate cu metodologia aprobată de Parlament.
[Art.32 al.(1) modificat prin LP471 din 21.11.03, MO248-253/19.12.03 art.1002]
(2) Notarul stabileşte de sine stătător plata pentru serviciul notarial acordat persoanei.
   
[Art.32 al.(2) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
(3) Unele categorii de persoane beneficiază, în condiţiile legii, de reduceri la plăţile pentru serviciile notariale.
[Art.32 al.(4) exclus prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
(5) Din mijloacele primite de notar pentru servicii notariale se acoperă cheltuielile aferente exercitării activităţii profesionale, asigurării ei tehnico-materiale, arendei şi întreţinerii biroului notarial, plăţii pentru serviciile personalului tehnic angajat.
   
[Art.32 al.(5) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
(6) Suma rămasă după efectuarea tuturor cheltuielilor menţionate la alin.(5) constituie venitul notarului, din care se fac contribuţii de asigurări sociale de stat, precum şi se efectuează alte plăţi obligatorii prevăzute de legislaţie. Contribuţiile de asigurări sociale de stat, stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, asigură persoanelor asigurate - notarilor dreptul la pensie de asigurări sociale, la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, pentru graviditate şi naştere, la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, indemnizaţie pentru îngrijirea copilului şi la indemnizaţie de şomaj.
   
[Art.32 al.(6) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
(7) Impozitarea notarilor se efectuează în conformitate cu legislaţia fiscală.
   
[Art.32 al.(7) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
Articolul 33. Plata pentru serviciile notariale prestate
                     de alte persoane care desfăşoară
                          activitate notarială
(1) Plata pentru serviciile notariale prestate de oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
   
[Art.33 al.(1) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(2) Plata pentru serviciile notariale prestate de persoanele abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale se varsă la bugetul local.
   
[Art.33 al.(3) abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812] 
[Art.33 al.(3) introdus prin LP414 din 24.10.03, MO234/24.11.03 art.937]
Articolul 34. Controlul financiar
Activitatea financiară a notarului este supusă controlului din partea organelor competente ale statului în condiţiile legii.
    [Art.34 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
Capitolul IV
COMPETENŢA PERSOANELOR CARE
DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE NOTARIALĂ
Articolul 35. Competenţa notarului
(1) Notarul îndeplineşte următoarele acte notariale:
a) autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte);
b) procedura succesorală notarială şi eliberarea certificatului de moştenitor;
c) eliberarea certificatelor de proprietate;
d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
e) legalizarea semnăturilor de pe documente;
f) actele de protest al cambiilor;
g) prezentarea cecurilor spre plată şi certificarea neachitării lor;
h) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;
i) efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor;
j) transmiterea cererilor persoanelor fizice şi juridice altor persoane fizice şi juridice;
k) primirea în depozit a sumelor băneşti şi titlurilor de valoare;
l) primirea documentelor la păstrare;
m) întocmirea protestului de mare;
n) asigurarea dovezilor;
o) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
   
[Art.35 al.(1), lit.o) modificată prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
  
 
o1) medierea în condiţiile legii;
    [Art.35 al.(1), lit.o1) introdusă prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
  
  o2) învestirea cu formulă executorie a actelor notariale;
    [Art.35 al.(1), lit.o2) introdusă prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
p) alte operaţiuni care nu contravin legislaţiei.
(2) Notarii dau consultaţii în materie notarială, altele decît cele referitoare la conţinutul actelor notariale pe care le îndeplinesc şi participă, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, notarul are competenţă generală, cu excepţia următoarelor situaţii:
a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu;
b) în cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege pe oricare din notarii care desfăşoară activitate pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu;
c) actele de protest al cambiilor se fac de notarul care desfăşoară activitate pe teritoriul unde se face plata;
d) eliberarea duplicatului de pe actul notarial se face de notarul în a cărui arhivă se păstrează originalul acestuia; precum şi
e) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
Articolul 36. Competenţa oficiilor consulare şi a
                           misiunilor diplomatice
   
[Art.36 titlul în redacţia LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(1) Activitatea notarială a oficiilor consulare şi a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova se desfăşoară în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, ţinîndu-se cont de uzanţele internaţionale.
   
[Art.36 al.(1) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(2) La cererea persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova îndeplinesc următoarele acte notariale:
   
[Art.36 al.(2) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
a) autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte), cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj;
b) luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
c) legalizarea semnăturilor de pe documente;
d) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;
e) efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a extraselor din ele;
f) certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege;
g) primirea documentelor la păstrare;
 
   g1) eliberarea duplicatelor actelor notariale pe care le-au întocmit;
    [Art.36 al.(2), lit.g1introdusă prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
   
g2) întocmirea protestelor de mare;
    [Art.36 al.(2), lit.g2) introdusă prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
h) asigurarea probelor.
    [Art.36 al.(2), lit.h) modificată prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
(3) Legislaţia Republicii Moldova poate prevedea şi alte acte notariale care se îndeplinesc de oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova.
   
[Art.36 al.(3) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
Articolul 37. Competenţa persoanelor cu funcţie de
                     răspundere abilitate ale autorităţilor
                     administraţiei publice locale
Persoanele cu funcţie de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale îndeplinesc următoarele acte notariale:
a) legalizarea semnăturilor de pe documente;
b) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor  din ele;
c) luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
d) autentificarea testamentelor;
e) autentificarea procurilor pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, mijloacelor băneşti repartizate acţionarilor fondurilor de investiţii nemutuale în proces de lichidare, fondurilor de investiţii pentru privatizare în proces de lichidare, pentru primirea sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole;
    [Art.37 lit.e) în redacţia LP185 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.563]
    [Art.37 lit.e) în redacţia LP267-XVI din 07.12.07, MO25-27/05.02.08 art.71]
    [Art.37 lit.e) modificat prin LP201 din 15.05.03, MO87/23.05.03 art.408]
f) autentificarea contractelor de înstrăinare (vînzare-cumpărare, donaţie, schimb) a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor cu destinaţie agricolă. 
Articolul 371. Competenţa registratorilor
                            Camerei Înregistrării de Stat
   
[Art.371 titlul modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
Registratorii Camerei Înregistrării de Stat îndeplinesc următoarele acte notariale:
   
[Art.371 partea introductivă modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
a) autentificarea actelor de constituire a persoanelor juridice fondate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a modificărilor şi completărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice;
   
[Art.371 lit.a) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
b) legalizarea copiilor de pe actele de constituire a persoanelor juridice, a extraselor din aceste acte şi a copiilor de pe certificatele înregistrării de stat din arhiva Camerei Înregistrării de Stat.
   
[Art.371 lit.b) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
[Art.371 introdus prin LP414 din 24.10.03, MO234/24.11.03 art.937]
Capitolul V
REGULI GENERALE DE ÎNDEPLINIRE
A ACTELOR NOTARIALE
Articolul 38. Locul îndeplinirii actelor notariale
(1) Actele notariale se îndeplinesc de persoanele care desfăşoară activitate notarială în orele de program. Actele notariale se îndeplinesc în biroul notarial sau, după caz, în instituţia respectivă.
(2) La solicitarea persoanelor interesate, actele notariale pot fi îndeplinite şi în afara localului indicat la alin.(1), precum şi în afara orelor de program.
Articolul 39. Termenul de îndeplinire a actelor notariale
Actele notariale se îndeplinesc în ziua prezentării tuturor documentelor necesare, dacă legea sau acordul părţilor nu prevede altfel.
Articolul 40. Amînarea şi suspendarea îndeplinirii
                     actului notarial
(1) Îndeplinirea actului notarial poate fi amînată în cazul:
a) necesităţii verificării unor date suplimentare cu privire la actele şi faptele juridice prin solicitarea informaţiei respective;
b) expertizării documentelor prezentate.
(2) Termenul de amînare va fi rezonabil pentru fiecare caz în parte şi va fi adus la cunoştinţa persoanei care solicită îndeplinirea actului notarial.
(3) Îndeplinirea actului notarial se suspendă în baza hotărîrii instanţei de judecată pînă la judecarea cauzei.
Articolul 41. Refuzul de a îndeplini actul notarial
(1) Notarul refuză efectuarea actului  notarial  în cazul dacă:
a) acesta este contrar legii sau nu corespunde cerinţelor legale;
b) actul notarial urmează a fi îndeplinit de un alt notar.
(2) Îndeplinirea actului notarial poate fi refuzată şi în cazul:
a) solicitării îndeplinirii lui în afara orelor de program, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea actului notarial nu suferă amînare din motive obiective;
b) neachitării taxelor şi plăţilor stabilite.
(3) La cererea persoanei căreia i-a fost refuzată îndeplinirea actului notarial, motivul refuzului se expune în scris. Refuzul se aduce la cunoştinţa persoanei interesate, în termen de 10 zile din ziua adresării pentru îndeplinirea actului notarial, şi poate fi atacat în instanţa de judecată.
(4) Dacă documentul prezentat trezeşte îndoieli, iar îndeplinirea actului notarial nu poate fi refuzată, persoana care îndeplineşte actul notarial va atrage atenţia părţilor asupra posibilelor consecinţe juridice şi va face menţiune expresă în act.
(5) Dacă partea nu acceptă menţiunea, persoana abilitată să îndeplinească actul notarial refuză îndeplinirea acestuia.
Articolul 42. Stabilirea identităţii persoanei
(1) La îndeplinirea actului notarial se stabileşte identitatea persoanei care solicită îndeplinirea actului notarial (a mandatarului ei).
(2) Stabilirea identităţii persoanei se face în baza actelor de identitate ale sistemului naţional de paşapoarte.
(3) Identitatea cetăţenilor Republicii Moldova sosiţi cu domiciliu temporar, care au domiciliu permanent peste hotare, se stabileşte după paşaportul lor, iar identitatea cetăţenilor străini şi apatrizilor, care au domiciliu sau se află temporar în Republica Moldova, se stabileşte după permisul de şedere sau după paşaportul naţional cu menţiunea de înregistrare la organele respective conform legislaţiei.
     [Art.42 al.(3) exclus prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692, al.(4) devine al.(3); în vigoare 01.09.04]
  
 
(4) În lipsa actelor de identitate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova stabilesc identitatea persoanei pe baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.
    [Art.42 al.(4) introdus prin LP21 din 17.02.11, MO54-57/08.04.11 art.121]
Articolul 43. Verificarea capacităţii de exerciţiu şi
                     capacităţii juridice a persoanelor
(1) La autentificarea actelor juridice se verifică capacitatea de exerciţiu şi capacitatea juridică a persoanelor participante la aceste acte. În cazul încheierii actului juridic de către mandatar, se verifică şi împuternicirile acestuia.
(2) În cazul în care persoana care desfăşoară activitate notarială pune la îndoială capacitatea de exerciţiu a persoanei care s-a adresat pentru îndeplinirea actului notarial, ea poate amîna îndeplinirea actului notarial pentru a stabili faptul existenţei hotărîrii instanţei de judecată cu privire la recunoaşterea acesteia ca incapabilă sau cu capacitatea de exerciţiu limitată şi instituirea asupra ei a tutelei sau curatelei.
Articolul 44.  Procedura semnării documentelor notariale
(1) La autentificarea actelor juridice şi îndeplinirea altor acte notariale, în cazurile prevăzute de legislaţie, se verifică autenticitatea semnăturilor părţilor şi altor persoane care s-au adresat pentru îndeplinirea actului notarial.
(2) Actele juridice care se autentifică notarial, precum şi cererile şi alte documente se semnează de către părţi în prezenţa persoanei care desfăşoară activitate notarială. Dacă actul juridic, cererea sau un alt document sînt semnate în lipsa persoanei care desfăşoară activitate notarială, semnatarul trebuie să confirme personal că documentul a fost semnat de el.
(3) Dacă persoana care solicită îndeplinirea actului notarial, din cauza unui defect fizic, unei boli sau din alte motive întemeiate nu poate semna personal actul juridic, cererea sau orice alt document, el poate împuternici o altă persoană să le semneze în prezenţa sa şi a persoanei care desfăşoară activitate notarială. Cauza va fi arătată în girul de autentificare. Actul juridic nu poate fi semnat de persoana în folosul sau cu participarea căreia acesta se autentifică.
(4) Dacă solicitantul este analfabet sau nevăzător, persoana care desfăşoară activitate notarială îi citeşte conţinutul documentului, aplicînd pe el girul de autentificare.
(5) Dacă surdul, mutul sau surdomutul este analfabet, la îndeplinirea actelor notariale este obligatorie prezenţa unui interpret special.
Articolul 45. Cerinţe faţă de documentele prezentate
                      şi faţă de actele notariale
(1) Nu pot fi primite pentru îndeplinirea actelor notariale documentele care au ştersături sau adăugiri, cuvinte suprimate sau alte corectări nespecificate, documentele al căror text nu poate fi citit din cauza deteriorării, precum şi documente scrise în creion.
(2) Textele documentelor notariale vor fi scrise citeţ; datele, termenele şi sumele care se referă la conţinutul documentelor vor fi scrise cu litere, cel puţin o singură dată, iar denumirile persoanelor juridice - fără prescurtări, indicîndu-se sediul lor, certificatul de înregistrare şi codul fiscal.
(3) Numele, prenumele şi, după caz, patronimicul persoanelor fizice vor fi scrise deplin, indicîndu-se domiciliul şi codul de identificare.
(4) Dacă documentul este expus pe două sau pe mai multe foi separate, ele vor fi cusute, numerotate şi sigilate.

(5) Locurile goale din rîndurile care nu sînt completate pînă la sfîrşit şi alte locuri albe pe documente vor fi tăiate cu o linie, сu excepţia documentelor destinate pentru străinătate. Adăugirile şi corectările vor fi stipulate înaintea semnăturii persoanelor părţi ale actului juridic  şi a altor persoane care semnează actul juridic, declaraţia sau alt document şi vor fi repetate la sfîrşitul girului de autentificare. Corectările făcute în textul documentului, care nu se semnează de către părţi, vor fi specificate la sfîrşitul girului de autentificare şi stipulate numai de persoana care desfăşoară activitate notarială.

Articolul 46. Girul de autentificare şi certificatul notarial
(1) La autentificarea actelor juridice, legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele, semnăturilor de pe documente, traducerilor şi certificarea neachitării cecurilor, precum şi la autentificarea timpului prezentării documentelor, pe documentele respective se aplică girul de autentificare.
(2) La confirmarea dreptului de moştenire, certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, aflării persoanei într-un anumit loc, identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie şi la primirea documentelor la păstrare se eliberează certificatul respectiv.
(3) Conţinutul girurilor de autentificare şi al certificatelor se elaborează şi se aprobă de Ministerul Justiţiei.
(4) Actele de protest al cambiilor se întocmesc conform modelului prezentat în anexele nr.3 şi nr.4 la Legea cambiei nr.1527-XII din 22 iunie 1993.
Articolul 47. Înregistrarea actelor notariale
(1) Toate actele notariale îndeplinite de persoana care desfăşoară activitate notarială se înregistrează în registrul actelor notariale.
(2) Fiecărui act notarial i se atribuie un număr de ordine aparte, care, în mod obligatoriu, este indicat pe documentele eliberate de persoana care desfăşoară activitate notarială.
Articolul 48. Eliberarea de extrase din registrul actelor
                          notariale
Persoana care desfăşoară activitate notarială este obligată să elibereze extrase din registrul actelor notariale la solicitarea persoanelor fizice şi juridice în al căror nume sau din ale căror împuterniciri au fost îndeplinite actele notariale, precum şi la solicitarea autorităţilor publice abilitate (instanţa de judecată, procuratura, organele de urmărire penală, organele securităţii naţionale) în legătură cu cauzele penale sau civile aflate în curs de examinare.
Articolul 49. Eliberarea de duplicate ale documentelor
(1) Duplicatul documentului se eliberează la cererea scrisă a persoanei în al cărei nume sau din a cărei împuternicire a fost îndeplinit actul notarial.
(2) Moştenitorului indicat în testament sau reprezentantului său legal duplicatul testamentului se eliberează numai după decesul testatorului.
Capitolul  VI
AUTENTIFICAREA ACTELOR JURIDICE
Articolul 50. Autentificarea notarială a actelor juridice
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială autentifică actele juridice pentru care legislaţia stabileşte o formă notarială obligatorie. La dorinţa părţilor pot fi autentificate şi alte acte juridice pentru care nu este prevăzută autentificarea notarială obligatorie.
(2) Persoana care desfăşoară activitate notarială are obligaţia de a explica părţilor sensul şi importanţa proiectului actului juridic şi de a verifica conformitatea conţinutului lui cu intenţiile reale ale părţilor şi dacă nu este în contradicţie cu legislaţia.
(3) Persoana care desfăşoară activitate notarială, va cere părţilor să prezinte toate documentele necesare îndeplinirii actului notarial.
(4) Proprietarul bunului este obligat să comunice notarului şi celeilalte părţi locul aflării bunului înstrăinat (gajat). Răspunderea pentru tăinuirea faptului aflării bunului înstrăinat (gajat) sub interdicţie (sechestru, arest, gaj), comunicarea preţului nereal al bunului, altor date eronate sau prezentarea de documente false (nevalabile) în procesul încheierii actului juridic o poartă partea vinovată.
Articolul 51. Autentificarea contractului de înstrăinare
                     şi contractului de gaj al bunurilor supuse
                          înregistrării
(1) Contractul de înstrăinare şi contractul de gaj al bunurilor supuse înregistrării se autentifică cu condiţia prezentării documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra acestor bunuri, a certificatului organului fiscal teritorial privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective, a extrasului din registrul gajului despre lipsa gajului acestor bunuri.
   
[Art.51 al.(1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (11) În cazul autentificării contractului de ipotecă în baza contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil neînregistrat în Registrul bunurilor imobile, atunci cînd ipoteca este instituită în legătură cu procurarea obiectului contractului de vînzare-cumpărare, în conformitate cu legislaţia cu privire la ipotecă, notarul va verifica documentele care confirmă drepturile de proprietate asupra respectivului bun imobil al vînzătorului şi care, împreună cu contractul de vînzare-cumpărare, vor servi ca documente care confirmă dreptul de proprietate asupra bunului imobil ipotecat.
    [Art.51 al.(11) introdus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
(2) Răspunderea pentru comunicarea informaţiei false sau incomplete o poartă persoana care înstrăinează sau gajează bunurile.
    Articolul 511. Autentificarea contractelor privind
                            investiţiile în construcţii şi a contractelor
                            privind cesiunea drepturilor care rezultă
                            din acestea
    Contractele prin care una dintre părţi se obligă să asigure construcţia unuia sau mai multor apartamente şi să le transmită persoanei fizice care se obligă să achite integral sau parţial preţul imobilului anterior predării acestuia, precum şi contractele privind cesiunea drepturilor care rezultă din acestea se autentifică notarial, cu condiţia prezentării autorizaţiilor necesare pentru construcţie şi a proiectului construcţiei, aprobat în modul stabilit, precum şi a documentelor care confirmă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului (dacă notarul nu deţine aceste documente).

    [Art.511 introdus prin LP164-XVI din 09.07.08, MO138-139/29.07.08 art.561]
Articolul 52. Autentificarea testamentelor
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială autentifică testamentele persoanelor cu  capacitatea de exerciţiu deplină.
(2) Autentificarea testamentelor prin mandatari este interzisă.
(3) La autentificarea testamentelor nu se cere testatorului să prezinte dovezi pentru confirmarea dreptului lui de proprietate asupra bunurilor testate.
(4) Testamentul poate fi revocat sau modificat prin depunere de cerere de către testator sau prin întocmire a unui testament nou.
(5) Semnătura de pe cererea de revocare sau modificare a testamentului va fi autentificată notarial.
Articolul 53. Autentificarea procurilor
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială autentifică procuri în numele unei sau mai multor persoane, pe numele unei sau mai multor persoane.
(2) Termenul de valabilitate a procurii nu poate depăşi termenul stabilit de legislaţia civilă.
(3) Procura de substituire se autentifică notarial la prezentarea procurii de bază în care este menţionat dreptul de substituire sau după prezentarea dovezilor referitoare la faptul că mandatarul procurii de bază a fost silit de împrejurări să facă aceasta pentru a apăra interesele persoanei care a eliberat procura.
(4) Procura de substituire nu poate conţine mai multe împuterniciri decît procura de bază. Termenul de valabilitate al procurii de substituire nu poate depăşi termenul de valabilitate al procurii de bază.
(5) La autentificarea procurilor mandantul nu prezintă dovezi care să confirme dreptul lui de proprietate asupra bunurilor.
(6) Valabilitatea procurii încetează în modul stabilit de legislaţie.
Articolul 54. Numărul de exemplare ale documentului
                     în care se expune conţinutul actului juridic
(1) Numărul de exemplare ale documentului în care se expune conţinutul actului juridic autentificat notarial se stabileşte de persoanele care solicită îndeplinirea actului notarial, dar nu poate depăşi numărul părţilor actului juridic.
(2) Testamentele, procurile şi contractele de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractelor de gaj al bunurilor, se întocmesc în cel puţin două exemplare, unul dintre care se păstrează în arhiva persoanei care desfăşoară activitate notarială.
(3) Toate exemplarele se semnează de părţi şi au aceeaşi putere juridică.
    Articolul 541. Învestirea cu formulă executorie
                          a actelor notariale
    (1) Procedura de învestire cu formulă executorie a actului notarial poate fi aplicată, sub sancţiunea nulităţii, la solicitarea părţilor, doar actelor juridice stabilite de lege care conţin clauza privind acceptarea de către părţi a învestirii cu formulă executorie a actului respectiv.
    (2) Învestirea cu formulă executorie se efectuează concomitent cu autentificarea actului juridic. În girul de autentificare notarul va efectua următoarea menţiune: „La solicitarea părţilor, prezentul act notarial a fost învestit cu formulă executorie.”
    (3) Actele juridice menţionate la alin. (1) care constată o creanţă certă şi lichidă şi care sînt învestite cu formulă executorie au putere de document executoriu la data exigibilităţii creanţei.
    [Art.541 introdus prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
Capitolul VII
PROCEDURA SUCCESORALĂ
Articolul 55. Deschiderea procedurii succesorale
(1) Notarul, primind informaţia despre decesul persoanei, deschide procedura succesorală în baza declaraţiei scrise:
a) a moştenitorilor legali, moştenitorilor  testamentari ori a mandatarilor lor legali de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea;
b) a reprezentanţilor organelor de stat;
c) a creditorilor defunctului.
(2) În cazul în care pe unul şi acelaşi teritoriu îşi desfăşoară activitatea mai mulţi notari, competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale aparţine primului notar sesizat. Notarul este obligat să verifice dacă procedura succesorală nu a fost deschisă de un alt notar din acelaşi teritoriu.
(3) Notarul, primind informaţia despre deschiderea procedurii succesorale de alt notar, este obligat să informeze despre aceasta moştenitorii al căror domiciliu îi este cunoscut.
(4) Notarul poate, de asemenea, chema moştenitorii prin publicarea unui aviz în mijloacele de informare în masă.
(5) Evidenţa dosarelor succesorale şi testamentelor întocmite o ţine Ministerul Justiţiei.
Articolul 56. Depunerea declaraţiilor de acceptare a
                     succesiunii sau de renunţare la ea
(1) La locul de deschidere a succesiunii, notarul primeşte declaraţiile de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea.
(2) Declaraţia de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea se prezintă în scris.
Articolul 57. Primirea pretenţiilor de la creditorii defunctului
(1) La locul de deschidere a succesiunii, în conformitate cu legislaţia, notarul primeşte pretenţiile creditorilor defunctului.
(2)  Pretenţiile se prezintă în scris.
Articolul 58. Refuzul de a deschide procedura succesorală
Notarul refuză să deschidă procedura succesorală în următoarele cazuri:
a) declaraţia de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea a fost depusă de o persoană incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu limitată;
b) declaraţia de acceptare a succesiunii a fost depusă după expirarea termenului stabilit de legislaţie;
c) declaraţia a fost depusă de către creditorul defunctului după expirarea termenului stabilit de legislaţie; precum şi
d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
Articolul 59. Paza bunurilor succesorale
(1) Pentru ocrotirea intereselor moştenitorilor, a legatarilor şi a intereselor publice, notarul sau persoana care desfăşoară activitate notarială de la locul deschiderii succesiunii, la iniţiativa persoanelor interesate, a executorului testamentar sau din oficiu, ia măsurile necesare pentru paza bunurilor succesorale pînă la expirarea termenului stabilit pentru acceptare.
(2) Dacă bunurile succesorale sau o parte din ele nu se află la locul deschiderii succesiunii, notarul sau persoana care desfăşoară activitate notarială de la locul deschiderii  succesiunii, trimite notarului sau, dacă în această localitate nu este notar, persoanei care desfăşoară activitate notarială de la locul aflării bunurilor succesorale însărcinare de a lua măsuri pentru paza lor.
(3) Notarul sau altă persoană care desfăşoară activitate notarială, luînd măsurile pentru paza bunurilor succesorale, informează notarul de la locul deschiderii succesiunii despre luarea acestor măsuri.
Articolul 60. Inventarierea bunurilor succesorale şi 
                      transmiterea lor spre păstrare
(1) Pentru păstrarea bunurilor succesorale persoana care desfăşoară activitate notarială face inventarierea acestor bunuri şi le transmite spre păstrare moştenitorilor sau altor persoane.
(2) Dacă în componenţa masei succesorale sînt bunuri care necesită administrare, precum şi în cazul înaintării pretenţiilor de către creditorii defunctului pînă la primirea succesiunii de către moştenitori, notarul numeşte custodele bunurilor succesorale.
(3) Custodele şi alte persoane cărora li s-au transmis spre păstrare şi administrare bunuri succesorale sînt preveniţi de răspunderea pe care o poartă conform legii pentru irosirea, distrugerea, tăinuirea şi înstrăinarea bunurilor succesorale, precum şi pentru cauzarea de prejudicii moştenitorilor.
Articolul 61. Recompensă pentru păstrarea
                     bunurilor succesorale
(1) Custodele şi alte persoane cărora li s-au transmis spre păstrare şi administrare bunuri succesorale, dacă ei nu sînt moştenitori, sînt în drept să primească de la moştenitori recompensa respectivă.
(2) Persoanelor indicate la alin.(1) de asemenea li se compensează cheltuielile necesare pentru păstrarea şi administrarea bunurilor succesorale, cu excepţia venitului realizat din folosirea acestor bunuri.
Articolul 62. Acoperirea cheltuielilor din contul
                      bunurilor succesorale
(1) Pînă la acceptarea succesiunii de către moştenitori, după acceptare - cu acordul lor, iar dacă succesiunea nu a fost acceptată - pînă la eliberare statului a certificatului de moştenitor, notarul, în cazuri necesare, dă dispoziţie de acordare a unor sume de bani din contul averii succesorale:
a) pentru acoperirea cheltuielilor legate de îngrijirea celui care a lăsat moştenirea în timpul bolii, precum şi de  înmormîntarea lui;
b) pentru cheltuielile de pază şi de administrare a bunurilor succesorale, precum şi pentru publicarea avizului despre deschiderea succesiunii.
(2) În lipsa de sume băneşti în masa succesorală, notarul dă dispoziţie de a elibera lucruri, al căror preţ nu va depăşi sumele cheltuielilor efectuate.
Articolul 63. Ridicarea măsurilor de pază a
                     bunurilor succesorale
(1) Paza bunurilor succesorale continuă pînă la acceptarea succesiunii de către moştenitori, iar dacă aceasta nu a fost acceptată - pînă la expirarea termenului prevăzut de legislaţie pentru acceptarea succesiunii.
(2) Notarul de la locul deschiderii succesiunii este obligat să informeze moştenitorii despre ridicarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale, iar dacă bunurile succesorale pe baza dreptului de succesiune trec la stat - organului financiar respectiv.
Articolul 64. Modul de eliberare a certificatului de
                     moştenitor
(1) Certificatul de moştenitor se eliberează de notar moştenitorilor sau statului la locul deschiderii succesiunii în termenul stabilit de legislaţia civilă.
(2) Certificatul de moştenitor se eliberează moştenitorilor care au acceptat succesiunea în modul stabilit de legislaţia civilă pe numele tuturor moştenitorilor sau, la dorinţa lor, fiecărui în parte.
(3) Moştenitorii care au omis termenul de acceptare a succesiunii pot fi incluşi în certificatul de moştenitor cu consimţămîntul tuturor celorlalţi moştenitori care au acceptat succesiunea în termen. Acest consimţămînt al moştenitorilor va fi prezentat în scris notarului pînă la eliberarea certificatului de moştenitor.
(4) Despre eliberarea certificatului de moştenitor pe numele minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu notarul informează autoritatea tutelară de pe raza domiciliului moştenitorului în scopul protecţiei intereselor lui patrimoniale.
(5) Pînă la eliberarea certificatului de moştenitor legal sau testamentar, notarul stabileşte cercul de persoane care au dreptul la succesiune şi la rezerva succesorală, prevenind moştenitorul despre răspunderea ce îi revine pentru tăinuirea faptului existenţei altor moştenitori.
(6) În cazul în care masa succesorală trece cu drept de succesiune în favoarea statului, certificatul de moştenitor se eliberează organului financiar respectiv.
Articolul 65. Condiţii pentru eliberarea certificatului
                     de moştenitor legal sau testamentar
(1) La eliberarea certificatului de moştenitor legal sau testamentar, notarul verifică faptul decesului celui care a lăsat moştenirea, timpul şi locul deschiderii succesiunii, raporturile de rudenie, existenţa testamentului, compunerea masei succesorale şi costul ei. Documentele justificative vor fi prezentate de moştenitori.
(2) Moştenitorii legali lipsiţi de posibilitatea de a prezenta documentele, care confirmă raporturile de rudenie sau de căsătorie cu cel care a lăsat moştenirea, ce dau dreptul la moştenire legală, pot fi incluşi în certificatul de moştenitor cu acordul scris al tuturor celorlalţi succesori care au acceptat succesiunea şi au prezentat dovezi cu privire la raporturile de rudenie sau de căsătorie cu cel care a lăsat moştenirea.
Capitolul  VIII
ELIBERAREA CERTIFICATULUI CU PRIVIRE LA
DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA COTEI-PĂRŢI
DIN PROPRIETATEA COMUNĂ ÎN DEVĂLMĂŞIE
Articolul 66. Eliberarea certificatului cu privire la dreptul
                          de proprietate asupra cotei-părţi din
                          proprietatea comună în devălmăşie
(1) În baza cererii comune scrise a tuturor coproprietarilor notarul eliberează certificate cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie.
(2) În cazul decesului unuia din coproprietari, certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie se eliberează la locul deschiderii succesiunii în baza cererii scrise a tuturor coproprietarilor şi a moştenitorilor care au dreptul la succesiune.
(3) Mărimea cotelor coproprietarilor în proprietatea comună în devălmăşie se stabileşte în baza cererii scrise a tuturor coproprietarilor dacă legea nu prevede altfel.
(4) Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se eliberează de notar la locul aflării acestor bunuri.
(5) Coproprietarii trebuie să prezinte dovezi scrise despre participarea lor la dobîndirea proprietăţii comune în devălmăşie.
Capitolul IX
LEGALIZAREA COPIILOR DE PE DOCUMENTE
ŞI A EXTRASELOR DIN ELE, SEMNĂTURILOR
DE PE DOCUMENTE ŞI A TRADUCERII
Articolul 67. Legalizarea copiilor de pe documente şi  
                     a extraselor din ele
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială legalizează copiile de pe documente şi extrasele din ele cu condiţia că aceste documente nu sînt în contradicţie cu legea şi au putere juridică.
(2) Persoana care desfăşoară activitate notarială legalizează copia de pe documentul eliberat de cetăţean numai în cazul cînd semnătura de pe document a cetăţeanului este legalizată notarial.
(3) Copia de pe copia documentului se legalizează de persoana care desfăşoară activitate notarială cu condiţia că cea din urmă este legalizată notarial ori este eliberată de o autoritate publică de la care provine documentul. În ultimul caz, copia documentului trebuie să fie făcută pe formularul autorităţii respective cu aplicarea ştampilei şi a semnăturii conducătorului, precum şi cu menţiunea că originalul documentului se află în autoritatea respectivă.
(4) Extrasele din documente pot fi legalizate numai cu condiţia că ele cuprind textul deplin care se referă la o anumită problemă.
Articolul 68. Legalizarea  semnăturilor de pe documente
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială legalizează semnăturile de pe documentele al căror conţinut nu contravine legii şi nu este o expunere a unui act juridic.
(2) În actul juridic poate fi legalizată numai semnătura persoanei, care a semnat pentru o altă persoană care nu poate semna personal din cauza deficienţelor fizice, bolii sau din alte motive întemeiate.
(3) Legalizînd semnăturile, persoana care desfăşoară activitate notarială nu certifică faptele expuse în document, ci numai confirmă că semnătura aparţine persoanei care a semnat, acest fapt fiind indicat în girul de autentificare.
(4) Persoana care desfăşoară activitate notarială poate să nu ceară prezenţa de fiecare dată a persoanelor oficiale de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii dacă există specimenele semnăturilor acestor persoane, primite la adresarea personală şi autenticitatea acestor semnături nu este pusă la îndoială.
Articolul 69. Legalizarea traducerii
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială legalizează traducerea, dacă sînt îndeplinite prevederile art.5.
(2) Dacă notarul nu posedă limba străină, traducerea poate fi efectuată de un traducător autorizat, a cărui semnătură este cunoscută notarului. În acest caz, se legalizează semnătura traducătorului.
(3) Documentul tradus, care este expus pe altă pagină decît originalul, se coase de documentul original sau de copia legalizată notarial, se sigilează şi se semnează de persoana care exercită activitate notarială.
Capitolul X
CERTIFICAREA FAPTELOR
Articolul 70. Certificarea faptului aflării persoanei în
                      viaţă, faptului aflării unei anumite persoane
                           într-un anumit loc
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială certifică faptul că persoana se află în viaţă, faptul că o anumită persoană se află într-un anumit loc.
(2) Certificarea faptului că un minor se află în viaţă, într-un anumit loc se face la cererea reprezentanţilor lui legali la prezentarea documentului cu fotografia care certifică identitatea minorului.
(3) După certificarea faptelor menţionate la alin.(1) persoanei interesate i se eliberează certificatul respectiv.
Articolul 71. Certificarea identităţii persoanei cu
                      persoana înfăţişată în fotografie
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială certifică identitatea persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie la prezentarea de către această persoană a documentului cu fotografia sa.
(2) După certificarea faptului menţionat la alin.(1) persoanei interesate i se eliberează certificatul respectiv.
Articolul 72. Certificarea timpului prezentării documentului
Persoana care desfăşoară activitate notarială certifică timpul cînd i-a fost prezentat documentul. Girul de autentificare a acestui fapt se face pe document, indicîndu-se persoana care l-a prezentat.
Capitolul  XI
MODUL DE TRANSMITERE A CERERILOR ŞI DE
PRIMIRE ÎN DEPOZITA SUMELOR DE BANI
ŞI A TITLURILOR DE VALOARE
Articolul 73. Transmiterea cererilor
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială transmite cererile persoanelor fizice şi juridice către alte persoane fizice şi juridice cu recipisă sau le expediază prin poştă cu aviz poştal.
(2) Cheltuielile legate de utilizarea pentru transmiterea cererilor a mijloacelor tehnice le compensează persoana a cărei cerere se transmite.
(3) La rugămintea persoanei care a depus cererea ei i se eliberează un certificat  de transmitere a cererii.
Articolul 74. Primirea în depozit a sumelor de bani şi
                     a titlurilor de valoare pentru a fi transmise
                     creditorului
    (1) Persoana care desfăşoară activitate notarială de la locul de executare a obligaţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie, primeşte în depozit de la debitori sume de bani şi titluri de valoare pentru a le transmite creditorului. Valuta străină poate fi primită de la debitori numai în cazul în care Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în privinţa obligaţiei în cauză. Depunerea la păstrare se confirmă prin certificat.
    [Art.74 al.(1) modificat prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    [Art.74 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(2) Persoana care desfăşoară activitate notarială înştiinţează creditorul referitor la sumele de bani şi la titlurile de valoare primite pe care le transmite creditorului la cererea acestuia.
(3) Restituirea sumelor de bani şi a titlurilor de valoare către persoana care le-a depus se admite numai cu consimţămîntul  scris al persoanei în al cărei folos  s-a făcut depunerea sau în baza hotărîrii instanţei de judecată.
    Articolul 741. Păstrarea sumelor de bani primite
                           în depozit
    (1) Persoana care desfăşoară activitate notarială depune neîntîrziat suma de bani primită în depozit într-un cont curent special deschis la o bancă comercială care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, în limitele teritoriului de activitate al notarului. Pentru fiecare sumă de bani primită în depozit se deschide un cont curent separat.
    (2) Suma de bani păstrată în contul curent special nu constituie venitul persoanei care desfăşoară activitate notarială şi nu poate fi urmărită în baza pretenţiilor creditorilor acesteia.
    (3) De sumele de bani păstrate în conturile curente speciale este în drept să dispună numai persoana care desfăşoară activitate notarială. Dispunerea de banii păstraţi în contul curent special se efectuează numai în folosul creditorului, la cererea scrisă a acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege privind restituirea mijloacelor băneşti către debitor.
    (4) Suma de bani păstrată în contul curent special se transmite, la cererea scrisă, creditorului persoană juridică prin virament în contul lui bancar, iar creditorului persoană fizică – prin virament în contul lui bancar sau în numerar, dacă legea nu prevede altfel.
    (5) În cazul calculării dobînzilor şi altor beneficii aferente sumei de bani păstrate în contul curent special, acestea aparţin creditorului, iar în cazul restituirii sumei către debitor, dobînzile şi beneficiile trec în proprietatea acestuia.
    (6) În cazul încetării sau suspendării activităţii notarului, Ministerul Justiţiei dispune prin ordin declinarea către altă persoana care desfăşoară activitate notarială a competenţei de dispunere de sumele de banipăstrate în conturile curente speciale.
     [Art.741 introdus prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
Articolul 75. Acte de protest al cambiilor
Persoana care desfăşoară activitate notarială efectuează  acte de protest al cambiilor, în caz de neacceptare, neachitare şi nedatare a acceptului în conformitate cu Legea cambiei.
Articolul 76. Prezentarea cecurilor spre achitare şi
                     certificarea neachitării lor
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială de la locul aflării debitorului primeşte, după expirarea a 10 zile de la eliberarea lor, cecul emis pe teritoriul Republicii Moldova pentru a-l  prezenta spre achitare, iar cecul emis pe teritoriul unui stat străin - după expirarea a 6 luni, dar nu mai tîrziu de ora 12 a zilei care urmează după acest termen.
(2) Persoana care desfăşoară activitate notarială prezintă în aceeaşi zi băncii cecul spre achitare. În caz de neachitare a cecului, persoana care desfăşoară activitate notarială certifică acest fapt, făcînd o menţiune pe cec după forma stabilită şi consemnînd acest fapt în registru. Totodată, trimite emiţătorului de cec o înştiinţare despre neachitarea cecului de către bancă şi despre menţiunea făcută pe cec.
Articolul 77. Primirea documentelor la păstrare
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială primeşte la păstrare documente, conform unui inventar întocmit în două exemplare, eliberînd persoanei care a depus documentele la păstrare certificat şi un exemplar al inventarului.
(2) Documentele primite la păstrare se restituie la prezentarea certificatului şi a inventarului sau în baza unei hotărîri a instanţei de judecată.
Articolul 78. Protestul de mare
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială primeşte declaraţia scrisă a căpitanului navei cu privire la accidentul care a avut loc în timpul navigaţiei sau staţionării navei, ce poate constitui temei pentru a prezenta proprietarului navei pretenţii patrimoniale.
(2) Notarul, în baza declaraţiei căpitanului, a datelor din jurnalul de bord şi, dacă e posibil, a depoziţiilor a cel puţin 2 martori din echipajul navei, alcătuieşte un act de protest de mare şi îl certifică. Un exemplar al actului se eliberează căpitanului.
Articolul 79. Asigurarea dovezilor
(1) La cererea persoanelor interesate, persoana care desfăşoară activitate notarială asigură dovezile necesare, dacă sînt motive de a crede că ulterior prezentarea dovezilor va deveni imposibilă sau dificilă.
(2) Persoana care desfăşoară activitate notarială nu asigură dovezi asupra cauzelor care la momentul adresării persoanelor interesate către notar se află în curs de examinare în instanţa de judecată sau sînt transmise spre examinare în autoritatea administraţiei publice.
(3) La efectuarea actelor de asigurare a dovezilor, persoana care desfăşoară activitate notarială se conduce de prevederile Codului de procedură civilă.
Capitolul XII
APLICAREA LEGISLAŢIEI CU PRIVIRE LA NOTARIAT
FAŢĂ DE CETĂŢENII STRĂINIŞI APATRIZI. APLICAREA
LEGISLAŢIEI ALTOR STATE.
TRATATELE ŞI ACORDURILE INTERNAŢIONALE
Articolul 80. Actele notariale pentru cetăţenii străini,
                     apatrizi şi persoanele juridice străine
(1) Cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice străine au dreptul, ca şi cetăţenii şi persoanele juridice din Republica Moldova, să se adreseze notarilor, oficiilor consulare şi misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, pentru îndeplinirea de acte notariale.
    [Art.80 al.(1) modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139; în vigoare 01.01.12]
   
(2) Guvernul poate stabili restricţii de răspuns pentru cetăţenii şi persoanele juridice ale acelor state care au stabilit restricţii speciale asupra dreptului cetăţenilor şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova de a se adresa organelor notariale.
Articolul 81. Aplicarea normelor de drept străin
(1) Persoanele care desfăşoară activitate notarială aplică normele de drept străin în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) Persoanele care desfăşoară activitate notarială acceptă documentele întocmite în conformitate cu normele de drept străin, precum şi aplică giruri de autentificare în forma prevăzută de legea străină dacă faptul acesta nu vine în contradicţie cu legislaţia Republicii Moldova sau dacă decurge din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 82. Acceptarea documentelor întocmite în alte state
(1) Documentele întocmite în alte state cu participarea autorităţilor competente din aceste state sau cele emise de ele se acceptă de notarii din Republica Moldova cu condiţia legalizării lor de organele Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Fără legalizare astfel de documente se acceptă de notarii din Republica Moldova în condiţiile prevăzute de acordurile bilaterale şi internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 83. Executarea misiunilor şi adresarea cu  
                     misiuni în organele de justiţie ale altor state
(1) Persoanele care desfăşoară activitate notarială îndeplinesc misiunile transmise lor, în modul stabilit, de organele de justiţie ale altor state privind efectuarea unor anumite acte notariale, cu excepţia cazurilor cînd:
a) îndeplinirea misiunii ar fi în contradicţie cu suveranitatea Republicii Moldova sau ar ameninţa securitatea ei;
b) îndeplinirea misiunii nu este de competenţa notarilor din Republica Moldova.
(2) Misiunile organelor de justiţie ale altor state privind îndeplinirea unor anumite acte notariale se execută în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
(3) Notarii din Republica Moldova se pot adresa, prin intermediul Ministerului Justiţiei, în organele de justiţie ale altor state cu misiuni privind îndeplinirea unor anumite acte notariale.
Articolul 84. Asigurarea dovezilor cerute pentru
                     soluţionarea cauzelor în organele de
                     justiţie ale altor state
(1) Notarii din Republica Moldova asigură dovezile cerute pentru soluţionarea cauzelor în organele de justiţie ale altor state.
(2) Actele de asigurare a dovezilor şi procedura de asigurare a acestora se efectuează în temeiul dispoziţiilor prevăzute de Codul de procedură civilă.
Articolul 85. Tratatele şi acordurile internaţionale
(1) Dacă tratatul sau acordul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme cu privire la actele notariale decît cele cuprinse în legislaţia Republicii Moldova, la îndeplinirea actelor notariale se aplică normele tratatului sau acordului internaţional.
(2) Dacă tratatul sau acordul internaţional la care Republica Moldova este parte pune în competenţa notarilor din Republica Moldova îndeplinirea unui act notarial neprevăzut de legislaţia naţională, notarii îndeplinesc acest act notarial în modul stabilit de tratatul sau acordul respectiv.
Capitolul XIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 86
Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării, cu  excepţia art.88 care intră  în vigoare la data publicării.
Articolul 87
(1) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi dispun de licenţă pentru activitate notarială au dreptul să activeze în continuare ca notari  în baza acestor licenţe.
(2) Se stabileşte, că notarii stagiari, care au făcut stagiul în conformitate cu Legea nr.1153-XIII din 11 aprilie 1997 cu privire la notariat, şi persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aflau în funcţia de notar stagiar, sînt în drept să primească licenţă pentru activitate notarială în urma susţinerii examenului de calificare în faţa Comisiei de licenţiere a activităţii notariale, constituite în conformitate cu art.11 din prezenta lege.
Articolul 88
(1) Guvernul:
a) în termen de o lună, va prezenta Parlamentului proiectul actului legislativ cu privire la metodologia calculării plăţii pentru serviciile notariale;
b) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
c) în termen de o lună, va lua măsurile necesare pentru elaborarea proiectelor de acte normative privind asigurarea tehnico-materială a activităţii notarilor de stat şi privind remunerarea acestora.
(2) Ministerul Justiţiei, în termen de 2 luni:
a) va elabora şi va aproba actele normative necesare organizării şi funcţionării notariatului;
b) va verifica dosarele personale ale notarilor în exerciţiu;
c) va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova listele notarilor.
Articolul 89
La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.1153-XIII din 11 aprilie 1997 cu privire la notariat se abrogă.
    [Capitolul XIII abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                             Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 8 noiembrie 2002.
Nr. 1453-XV.