LPA443/1995
ID intern unic:  311669
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 443
din  04.05.1995
serviciului public
Publicat : 02.11.1995 în Monitorul Oficial Nr. 61     art Nr : 681
    LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239
    LP335-XVI din 16.12.05, MO1-4/06.01.06 art.22
    LP273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771
    LP294-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.747
    LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482
    LP550-XV din 25.12.03, MO16-18/23.01.04 art.108
    LP504-XV din 11.12.03, MO254/25.12.03 art. 1026
    LP358-XV din 31.07.03 MO173/12.08.03 art.742, în vigoare de la 01.01.04
    LP313-XV din 17.07.03, MO163-166/01.08.03 art.662
    LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
    LP146-XV din 27.03.03, MO60/01.04.03 art.265
    LP1146-XV din 20.06.02, MO96/05.07.02 art.707
    LP543-XV din 12.10.01, MO141/22.11.01 art. 1095
    LP520-XV din11.10.01, MO136/15.11.01 art.1051
    LP61-XV din 11.04.01, MO49/03.05.01
    LP1428-XIV din 28.12.00, MO8-10/25.01.01
    LP946-XIV din 21.04.00, MO70/22.06.00
    LP358-XIV din 15.04.99, MO55/28.05.99
    LP1375-XIII din 19.11.97, MO05/22.01.98
    LP1282-XIII din 18.07.97, MO54/21.08.97
    LP888-XIII din 21.06.96,MO52/08.08.96

    Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni
    În sensul prezentei legi:
    serviciul public înseamnă totalitatea autorităţilor publice şi activitatea persoanelor ce ocupă posturi în aparatul acestor organe, îndreptată spre realizarea împuternicirilor acestor autorităţi în scopul dezvoltării economiei, culturii, sferei sociale, promovării politicii externe, apărării ordinii de drept şi asigurării securităţii naţionale, ocrotirii drepturilor,  libertăţilor şi  intereselor  legitime ale cetăţenilor;
   funcţie publică înseamnă unitatea primară a autorităţii publice, care determină locul şi rolul cetăţenilor în munca socială în sistemul serviciului public, drepturile şi obligaţiile, exigenţele faţă de pregătirea lui profesională;
    funcţie de demnitate publică este funcţia publică care se ocupă prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, în condiţiile legii.
    funcţionar public înseamnă persoana care ocupă funcţie de stat remunerată şi care dispune de ranguri şi  grade, stabilite în conformitate cu principiile prezentei legi;
   persoană cu funcţie de răspundere este funcţionarul public învestit cu atribuţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţilor publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie şi organizatorico-economice.
    [Art.1 modificat prin LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]
    Articolul 2. Legislaţia privind serviciul public
    (1) Legislaţia privind serviciul public cuprinde Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative referitoare  la acest serviciu.
    (2) Raporturile de muncă, de asigurare cu pensii, alte relaţii privind serviciul public nereglementate prin prezenta lege se reglementează de legislaţia respectivă.
    Articolul 3. Sfera de acţiune a prezentei legi
    (1) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra persoanelor care deţin funcţii publice în autorităţile publice centrale şi locale prevăzute în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei legi.
    [Art.3 al.(2) in redactia LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
   (2) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra judecătorilor, procurorilor, locţiitorilor şi ajutorilor acestora, ofiţerilor de urmărire penală, colaboratorilor din serviciul diplomatic, serviciul fiscal, garda financiară, din organele controlului vamal, securităţii statului, din organele de interne, asupra militarilor, în partea în care nu este reglementată prin acte legislative speciale  privind  statutul  lor juridic.
    [Art. 3 al.(2) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
  (3) Acţiunea prezentei legi nu se extinde asupra Preşedintelui Republicii Moldova, deputaţilor în Parlament, membrilor Guvernului, judecătorilor Curţii Constituţionale, membrilor Curţii Supreme de Justiţie, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, consilierilor autorităţilor administraţiei publice locale şi primarilor al căror statut juridic este stabilit de Constituţie şi de alte legi.
    (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică pentru persoanele care efectuează deservirea tehnică ce asigură  funcţionarea  autorităţilor publice indicate la alin. (1).
    Articolul 4. Principiile fundamentale ale activităţii
                       serviciului public
    Serviciul public  îşi desfăşoară activitatea pe următoarele principii fundamentale:
    a) devotamentul faţă de stat şi faţă de poporul Republicii  Moldova;
   b) respectarea strictă a legilor şi altor acte juridice conform legii, respectarea disciplinei de stat, răspunderea personală a funcţionarilor publici pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    c) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, ale autorităţilor administraţiei  publice locale;
    d) profesionalismul, competenţa şi spiritul de iniţiativă;
    e) obligativitatea hotărîrilor organelor ierarhic superioare;
    f) democratismul şi publicitatea: crearea de posibilităţi egale tuturor cetăţenilor de a ocupa funcţii publice după aptitudinile şi pregătirea lor profesională; punerea în discuţie publică a proiectelor de decizii  în probleme de importanţă socială; examinarea cererilor şi plîngerilor cu participarea petiţionarilor (la revendicarea cetăţenilor); informarea organelor de presă şi a altor mijloace de informare  în masă despre activitatea autorităţilor publice (cu exepţia datelor ce constituie secret de stat sau un alt secret ocrotit de lege);
    g) protejarea activităţii legitime a funcţionarului public: curmarea încercărilor de al împiedica să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu, responsabilitatea cetăţenilor pentru atentatele la activitatea legală a funcţionarului şi pentru nesupunere dispoziţiilor sau cerinţelor lui legitime.
    Articolul 5. Sarcinile principale ale serviciului public
    Sarcinile principale ale serviciului public sînt:
    a) executarea prevederilor Constituţiei şi legislaţiei;
    b) apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, ale autorităţilor administraţiei  publice  locale, asigurarea exercitării lor;
    c) asigurarea unei activităţi eficiente autorităţilor publice în conformitate cu scopurile, sarcinile şi competenţele lor, prevăzute de legislaţie;
    d) perfecţionarea  organizării activităţii administraţiei publice,  a pregătirii profesionale a funcţionarilor publici.
    Articolul 6. Organele de conducere a cadrelor serviciului public
   (1) Politica de cadre în serviciul public este realizată de Direcţia pentru politica de cadre în componenţa Cancelariei  de Stat a Republicii Moldova, care activează în baza unui regulament, aprobat de Guvern.
    (2) Direcţia  pentru politica de cadre  are următoarele  atribuţii principale:
   a) organizarea şi conducerea activităţii de prognozare şi planificare a necesarului de cadre pentru aparatul autorităţilor publice;
    b) organizarea, conducerea metodologică şi coordonarea activităţii de selectare şi repartizare a funcţionarilor publici;
    c) organizarea  şi  conducerea  metodologică  a  sistemului  de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;
    d) organizarea şi conducerea metodologică a activităţii de evaluare a muncii funcţionarilor publici;
    e) elaborarea  şi aprobarea indicaţiilor şi  recomandărilor  metodice privind organizarea muncii funcţionarilor publici;
    f) organizarea  şi  coordonarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul politicii  de cadre, implementarea  în practica muncii  cu  cadrele a realizărilor  moderne ale ştiinţei şi tehnicii, a metodelor progresiste de  formare, selectare şi repartizare a cadrelor, precum şi  organizarea activităţii administratve.
    (3) Conducerea nemijlocită a cadrelor din autorităţile publice este exercitată de administraţia autorităţilor respective prin intermediul serviciului  de cadre în temeiul Regulamentului unic al serviciului de cadre, aprobat de Direcţia pentru politica de cadre.
    [Art. 6 modificat prin LP436 din 27.07.01, MO108/06.09.01 art. 830]
 
Capitolul II
STATUTUL JURIDIC AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC
    Articolul 7. Instituirea funcţiei publice
    (1) Funcţia publică şi statutul ei juridic se instituie de Parlament, de Preşedintele Republicii  Moldova, de Guvern şi de  alte autorităţi publice centrale  sau locale, în limita competenţei lor  stabilite  de Constituţie şi de alte legi.
    (2) Statutul  juridic al  funcţiei publice se stabileşte  potrivit nivelului organizatorico-juridic al autorităţii publice care  angajează funcţionarul, locului şi rolului acestei funcţii în structura autorităţii publice, caracterului şi nivelului de  competenţă profesională care se cer pentru ocuparea funcţiei respective.
    (3) Statutul  juridic al funcţiei publice  include  drepturile, obligaţiile, responsabilitatea funcţionarului public, exigenţele faţă de pregătirea lui profesională.
    (4) În scopul perfecţionării sistemului de formare, selectare şi repartizare a cadrelor din serviciul public, al organizării raţionale şi sporirii  eficienţei  muncii lor, diferenţierii salariilor în raport cu complexitatea activităţii în funcţia dată, precum şi în scopul soluţionării altor chestiuni ce ţin de serviciul public se elaborează un Clasificator unic al funcţiilor publice şi Caracteristicile model de calificare a funcţiilor publice, aprobate de Guvern.
    (5) Statutul juridic al funcţiei este elaborat în temeiul Clasificatorului unic al funcţiilor publice şi Caracteristicilor  model de calificare a funcţiilor publice.
    Articolul 8. Rangurile funcţiilor publice
    Funcţiile publice sînt de trei ranguri:
    - rangul întîi include funcţiile de conducere din autorităţile publice centrale, funcţiile de conducere din autorităţile administraţiei publice  a unităţilor teritoriale autonome cu statut special, conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei legi;
    - rangul doi  include  funcţiile de conducere din unităţile autorităţilor publice centrale, funcţionarii de execuţie din aceste autorităţi şi funcţionarii de conducere din autorităţile administraţiei publice locale, conform anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei legi;
    - rangul trei include celelalte funcţii din autorităţile publice.
    [Art.8 lin.3 modificat prin LP313 din 17.07.03, MO163/01.08.03 art.662]
    [Art.8 modificat prin LP946 din 21.04.00, MO70/22.06.00]
    [Art.8 modificat prin LP61 din 11.04.01, MO49/03.05.01]
    Articolul 9. Gradele de calificare ale funcţionarilor publici
    (1) Pentru fiecare rang se stabileşte trei grade de calificare  ale funcţionarilor publici:
    - rangul întîi:
     consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I
     consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a II-a
     consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a III-a
   - rangul doi:
     consilier de stat de clasa I
     consilier de stat de clasa a II-a
     consilier de stat de clasa a III-a
   - rangul trei:
     consilier de clasa I
     consilier de clasa a II-a
     consilier de clasa a III-a
    (2) Trecerea funcţionarului public, inclusiv la rugămintea lui, într-un alt grad de calificare se face succesiv, în  corespundere  cu pregătirea  lui  profesională, cu rezultatele muncii şi  ale atestării, efectuate în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Persoanelor care au activat în funcţia de membru al Guvernului cel puţin doi ani li se conferă grade de calificare de rangul întîi.
    (4) Gradul de calificare se conferă de autoritatea publică ce a angajat funcţionarul. Conferirea gradului se consemnează în carnetul de muncă al acestuia.
    (5) Pentru trecerea în gradul de calificare imediat superior vechimea în grad este de cel puţin doi ani.
    (6) Pentru îndeplinirea unor misiuni de răspundere deosebită, funcţionarul  public poate fi trecut, înainte de termen în gradul ce  îl depăşeşte pe cel anterior cu un grad.
    (7) Conferirea gradelor de calificare se face conform Regulamentului de conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici, adoptat de Parlament.
    (8) Gradele de calificare se conferă pe viaţă. Funcţionarul public poate fi degradat sau retrogradat numai prin  hotărîre judecătorească pentru săvîrşirea unor acţiuni ilegale, ce prevăd  răspundere penală, precum şi pentru  conferire a gradului de calificare cu  încălcarea regulamentului.
    (9) Se poate stabili ca funcţionarul public să poarte  uniformă  şi însemne ale gradului de calificare, în modul stabilit de Guvern.
    [Art.9 modificat prin LP946 din 21.04.00, MO70/22.06.00]
    Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile funcţionarului public
    (1) Funcţionarul public are dreptul:
    a) să examineze probleme şi să ia decizii  în  limitele împuternicirilor sale;
    b) să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească de la alte  autorităţi  publice, precum şi de la persoane fizice şi  juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma lor de organizare juridică, informaţia necesară;
    c) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională;
    d) să avanseze în serviciu corespunzător pregătirii lui profesionale, capacităţilor intelectuale, rezultatelor atestării, conştiinciozităţii în exercitarea atribuţiilor, în cazul în care participă  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de un rang superior;
    e) să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile de serviciu;
    f) să fie remunerat  conform  funcţiei,  pregătirii  profesionale  şi experienţei sale de muncă;
    g) să se asocieze  în sindicate şi să participe la activitatea lor în afara orelor de program;
    h) să beneficieze de protecţie juridică, în corespundere cu statutul său.
    (2) Funcţionarul public  este obligat:
    a) să execute la timp şi calitativ deciziile autorităţilor publice în problemele ce ţin de competenţa lui;
    b) să dirijeze  în cunoştinţă de cauză sectorul de muncă încredinţat, să manifeste iniţiativă şi  perseverenţă, să asigure  îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce stau în faţa autorităţii publice;
    c) să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile  cetăţenilor;
    d) să se călăuzească,  în exercitarea atribuţiilor, de legislaţia  în vigoare,  să fie obiectiv şi imparţial, să nu dea dovadă de tergiversări şi birocratism;
    e) să examineze la timp propunerile, cererile şi plîngerile cetăţenilor în domeniul activităţii sale de serviciu, în conformitate cu legislaţia;
    f) să studieze  opinia  publică  şi  să  ţină  cont  de  aceasta  în activitatea sa;
    g) să păstreze secretul de stat şi un alt secret ocrotit  de lege precum  şi al informaţiilor despre cetăţeni de care ia cunoştinţă  în exercitarea atribuţiilor, dacă astfel este stabilit de legislaţie;
    h) să-şi perfecţioneze  în  permanenţă   pregătirea  profesională.
    (3) Funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legislaţiei  în vigoare şi în limitele atribuţiilor sale de serviciu. În cazul în care funcţionarului public i se încredinţează o însărcinare a cărei legalitate este îndoielnică, el are obligaţia să informeze imediat şeful nemijlocit, iar dacă însărcinarea rămîne în vigoare, să  se adreseze  conducerii ierarhic superioare şi să execute însăcinarea, dacă se confirmă legitimitatea ei. La solicitarea funcţionarului, însărcinarea a cărei legalitate trezeşte îndoieli se emite  în  scris. Răspunderea  pentru  efectele îndeplinirii unor însărcinări  nelegale o poartă persoana cu funcţie de răspundere care a aprobat executarea lor.
    (4) Drepturile  şi  obligaţiile funcţionarului public sînt  stabilite conform Caractiristicilor model de calificare ale funcţiilor publice şi se aprobă de conducătorul autorităţii publice.
    Articolul 11. Restricţii
    (1) Nu poate ocupa o funcţie publică persoana care:
    a) este considerată,  prin hotărîre judecătorească, incapabilă sau cu o capacitate de exerciţiu restrinsă;
    b) are  antecedente penale  rezultate din infracţiuni intenţionate ce nu au fost ridicate sau stinse în modul stabilit de lege;
    [Lit. b) completată prin Legea nr.1282-XIII din 18.07.97]
    c) nu este aptă,  din punct  de vedere medical,  pentru  exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale faţă de sănătatea persoanelor în cauză.
    (2) Funcţionarul  public nu poate ocupa o funcţie în subordinea sau sub controlul funcţiilor deţinute în aceei autoritate publică sau  în altele de rudele lui directe (părinţii, fraţii, surorile, copiii) sau de rudele lui prin alianţă (soţul, soţia, părinţii, fraţii, surorile soţiei soţului). În cazul în care sînt încălcate aceste  restricţii, funcţionarul public este  transferat într-o funcţie care ar exclude o astfel de subordonare, iar dacă transferul este imposibil, unul  este concediat, la decizia organului ierarhic superior.
    (3) Funcţionarul public nu are dreptul:
    a) să deţină două funcţii în acelaşi timp sau să cumuleze o altă muncă în autorităţile publice, să deţină două funcţii în acelaşi timp sau să cumuleze o altă muncă prin contract sau acord, în întreprinderi   străine  sau întreprinderi şi  organizaţii  mixte, în întreprinderi,  instituţii  şi organizaţii  cu orice  formă de organizare juridică şi în asociaţii obşteşti, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor  ştiinţifice, didactice, de creaţie şi  de reprezentare a  statului în societăţile economice. Modul de cumulare  a acestor activităţi cu funcţia publică este stabilit de Guvern;
    [Art.11 al.(3) lit.a) modificată prin L358-XIV din 15.04.99, MO55/28.05.99]
    b) să fie împuternicit  al unor terţe persoane în autoritatea publică în care este angajat;
    c) să desfăşoare nemijlocit activitate de întreprinzător ori să înlesnească, în virtutea funcţiei sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor  fizice  şi juridice în schimbul unor recompense,  servicii, înlesniri;
    d) să aibă conturi nedeclarate în băncile din străinătate;
    [Lit. d) în redacţia Legii nr.1282-XIII din 18.07.97]
    e) să plece în  delegaţie peste hotare din contul persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia deplasărilor de serviciu, prevăzute  în acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte sau conform înţelegerilor dintre autorităţile publice ale Republicii Moldova şi organele respective din alte state;
    f) să primească daruri şi servicii pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu excepţia semnelor de atenţie simbolice, conform normelor de politeţe şi ospitalitate recunoscute;
    [Lit. f) modificată prin Legea nr.1282-XIII din 18.07.97]
    g) să participe  la grevele care dereglează funcţionarea  autorităţii publice  respective, de a cărei activitate depinde asigurarea societăţii cu bunuri şi servicii de importanţă vitală.
    h) să  săvîrşească  acţiuni  interzise  prin articolul 8 din  Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismului.
    [Lit. h) introdusă prin Legea nr.1375-XIII din 19.11.97]
   
i) să exercite o funcţie care prevede acces la secretul de stat, în cazul deţinerii cetăţeniei altui stat.
    [Art.11 al.(3), lit.i)  introdusă prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
    (4) Funcţionarul public, antrenat în una din activităţile enumerate la alin.(3), cu excepţia activităţii prevăzute la lit.i), se avertizează de conducătorul autorităţii publice ca să abandoneze activitatea. Dacă după expirarea unei luni  de  la  data avertizării  funcţionarul nu abandonează activitatea, este concediat din funcţia publică.
   
[Art.11 al.(4) modificat prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
    (5) Funcţionarul public concediat (demisionat) nu poate reprezenta interesele persoanelor fizice şi juridice în problemele ce constituie obiectul activităţii  lui de serviciu şi sînt considerate prin lege  un secret de stat sau un alt secret ocrotit de lege.
    Articolul 12. Exigenţe speciale
    La încadrarea în serviciul public şi ulterior în fiecare an, funcţionarul public este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate.
    [Art.12 modificat prin L136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482]
    [Alin. (1) modificat prin Legea nr.1282-XIII din 18.07.97]
Capitolul III
ÎNCADRAREA ÎN SERVICIUL PUBLIC ŞI EXERCITAREA LUI
    Articolul 13. Dreptul la încadrare în serviciul public
    (1) Dreptul de a se angaja  în serviciul public îl au cetăţenii Republcii Moldova, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, confesiune, care domiciliază permanent  în republică, posedă studiile corespunzătoare şi sînt apte din  punct de  vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate, şi nu li se aplică restricţiile prevăzute la art. 11.
    (2) Persoana care se angajează  în serviciul public trebuie să cunoască limba moldovenească în limitele prevăzute de legislaţia privind funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 14. Ocuparea funcţiilor publice
    (1) Ocuparea  funcţiilor publice se face  prin  angajare,  numire, alegere, concurs.
    (2) Funcţiile de specialisti  se ocupă prin  angajare  şi  concurs.
    (3) Funcţiile de  conducere  (de răspundere) se ocupă  prin  numire, alegere şi concurs.
    (4) Ocuparea funcţiilor publice prin numire se efectuează  de autoritatea  publică  ierarhic superioară sau de persoana cu funcţie de răspundere împuternicită.
    (5) Ocuparea funcţiilor publice prin angajare, alegere şi concurs se efectuează  de autoritatea publică în cadrul căreia persoana urmează  să lucreze.
    (6) Funcţiile publice le ocupă persoanele care au gradul de calificare  necesar. Dacă persoanele care se încadrează în serviciul public nu au gradul de calificare respectiv, li se stabileşte o perioadă de probă, conform art.16. Comisia de atestare examinează, în perioada  stabilită, corespunderea acestora funcţiei deţinute şi  decide asupra conferirii gradului de calificare.
    (7) Modul de ocupare a funcţiilor publice prin  angajare, numire, alegere şi concurs, cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie, este determinat de Guvern.
  (8) Funcţionarii aparatului Parlamentului, aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, ministerelor şi altor autorităţi publicecentrale sînt angajaţi  în  funcţie  prin actul conducătorului serviciului public respectiv. Intrarea în funcţie a unor noi conducători ai serviciilor publice menţionate are ca efect încetarea activităţii  în funcţiile respective prin demisionare a  consilierilor, ajutorilor, funcţionarilor serviciilor de presă şi secretarilor.
    [Alin. (8) în redacţia Legii nr.1282-XIII din 18.07.97]
    Articolul 15. Jurămîntul funcţionarului public
    (1) Cetăţenii încadraţi pentru prima dată în serviciul public în calitate de persoane cu funcţii de răspundere şi funcţionarii  publici promovaţi  pentru  prima dată în posturi cu funcţie de răspundere  depun următorul jurămînt:
    "Conştient de responsabilitatea ce-mi revine în serviciul public în calitate de persoană cu funcţie de răspundere, jur solemn să servesc cu credinţă  statul şi poporul Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr interesele şi autoritatea statului, drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale cetăţenilor, să port cu demnitate titlul de funcţionar public, să-mi exercit în mod conştiincios obligaţiile. Dacă voi încălca acest jurămînt, sînt gata să  port răspundere cu toată rigoarea legii".
    (2) Jurămîntul se depune o singură dată, în prezenţa colectivului unităţii respective a autorităţii publice, în faţa simbolurilor de stat, la cel mult 10 zile de la ocuparea funcţiei.
    (3) Persoana  cu  funcţie de răspundere semnează jurămîntul, care  se anexează la dosarul său personal.
    (4) La trecerea în serviciul unei alte autorităţi publice, indiferent de motiv, persoana cu funcţie de răspundere nu mai depune jurămîntul. 
    Articolul 16.
Perioada de probă
    (1) La încadrarea în serviciul public prin angajare sau numire părţile pot conveni asupra susţinerii unei perioade de probă, în care se verifică  dacă persoana corespunde funcţiei. Perioada de probă nu  poate fi  mai  mare de 6 luni, în care nu intră lipsele  întemeiate  de  la serviciu.
    (2) Dacă perioada de  probă  a expirat,  iar  funcţionarul  public continuă  să-şi exercite fincţiile, se consideră că el a susţinut proba. În cazul  în care persoana nu susţine proba, ea  este eliberată din funcţie, conform legislaţiei muncii.
    (3) Persoana cu funcţie de răspundere care susţine proba depune, în termen de cel mult 10 zile după expirarea perioadei de probă, jurămîntul prevăzut la art. 15.
    (4) Încadrarea  în  serviciul  public  prin alegere  sau  concurs nu prevede perioada de probă. Aceasta nu se  stabileşte  nici  în  cazul transferării funcţionarului public în o altă autoritate publică.
    Articolul 17. Încadrarea în serviciul public
    Încadrarea în serviciul public se efectuează prin  încheierea unui acord individual de  muncă, prin emiterea unei  hotărîri  (decizii, dispoziţii) sau a unui ordin.
    Articolul 18. Timpul de muncă
    (1) Timpul de muncă al funcţionarului public îl  constituie  partea timpului  calendaristic în care funcţionarul este obligat să-şi exercite atribuţiile de serviciu.
    (2) Timpul de  muncă  al  funcţionarului  public  se  stabileşte  în conformitate cu legislaţia muncii.
    Articolul 19. Avansarea în serviciu
    (1) Avansarea  în  serviciu  a  funcţionarului public se face prin transferarea într-o funcţie superioară sau prin conferire a unui grad de calificare superior.
    (2) De dreptul  la avansare în serviciu beneficiază funcţionarii care au obţinut rezultate  mai bune în muncă, au dat dovadă de spirit de iniţiativă, îşi perfecţionează continuu pregătirea profesională, sînt incluşi în rezerva de cadre şi au gradul de calificare necesar.
    Articolul 20. Rezerva de cadre pentru serviciul public
    (1) În autorităţile publice se crează o rezervă de cadre pentru completarea oportună a posturilor vacante şi pentru avansare în funcţie.
    (2) În rezerva de cadre sînt incluşi funcţionarii publici  care  au urmat  cursul de perfecţionare, au gradul de calificare necesar şi sînt recomandaţi, de comisia de atestare, pentru funcţii superioare, precum şi persoanele care prin calităţile lor pot deţine funcţiile respective.
    Articolul 21. Pregătirea de specialişti pentru serviciul public,
                          perfecţionarea lor profesională
    (1) Pregătirea de specialişti pentru serviciul public se efectuează în instituţii de învăţămînt specializate  în domeniul  administrării publice şi în alte instituţii de profil.
    (2) Funcţionarii  publici îşi perfecţionează pregătirea profesională prin  diverse forme de instruire în sistemul de stat de  pregătire  şi reciclare a cadrelor.
    (3) Funcţionarii publici urmează cursuri de perfecţionare o dată la 4 ani.
    (4) Rezultatele instruirii şi nivelul de calificare obţinut se iau în conformitate la avansarea în serviciu.
    Articolul 22. Atestarea
    (1) Pentru ameliorarea activităţii serviciului public, îmbunătăţirea procesului de selecţionare, repartizare şi educare a cadrelor, pentru stimularea perfecţionării profesionale, ridicarea calităţii şi eficienţei muncii, pentru asigurarea salariului în raport cu rezultatele muncii, funcţionarii  publici, cu excepţia celor care deţin funcţii de rangul întîi, sînt supuşi atestării periodice (o dată la 3 ani).
    (2) Autorităţile  publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale creează comisii de atestare, care acţionează în baza unui regulament aprobat de aceste autorităţi.
    (3) Comisia de atestare apreciază activitatea funcţionarului public, competenţa lui profesională, cultura juridică, capacitatea de a lucra cu oamenii şi corespunderea funcţiei pe care o deţine.
    (4) În conformitate cu rezultatele atestării funcţionarilor, autoritatea publică decide asupra corespunderii acestora funcţiei deţinute, asupra conferirii gradului de calificare, majorării  sau reducerii salariului  funcţiei, stabileşte, schimbă  sau  anulează sporurile la salariul funcţiei, cu excepţia sporurilor pentru grad de calificare şi vechime în muncă, îi  recomandă  pentru  cursuri  de perfecţionare, pentru includere în rezerva de cadre.
    (5) Modul şi condiţiile atestării funcţionarilor publici se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern.
    [Art.22 al.(5) în redacţia LP520 din 11.10.01, MO136/15.11.01 art.1051]
    Articoul 23. Registrul şi dosarul personal
    (1) Registrul   funcţionarilor publici  conţine  informaţii despre persoanele care deţin  funcţii publice, precum şi despre  funcţionari publici pensionaţi.
    (2) Modul de ţinere a registrului se stabileşte de Guvern.
   (3) Dosarul personal al funcţionarului  public este completat de serviciul de cadre al autorităţii  publice. În cazul trecerii funcţionarului  într-o altă autoritate publică, dosarul se transmite  la noul  loc de serviciu. Nu se admite ca aceluiaşi funcţionar public să  i se îndeplinească mai multe dosare personale.
   (4) Dosarul personal conţine informaţii despre funcţionarul public şi despre modul în care acesta îşi exercită atribuţiile. Funcţionarul are dreptul să ia cunoştinţă de dosarul personal.
    (5) Este interzis  să  se  facă referiri, în dosarul personal  şi  în registru, la apartenenţa politică şi religioasă sau la viaţa particulară a funcţionarului public.
Capitolul IV
RETRIBUIREA MUNCII ŞI GARANŢIILE
SOCIALE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
    Articolul 24. Salarizarea
    Salarizarea funcţionarilor publici se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Art.24 în redacţia LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]
    Articolul 25. Garanţiile sociale şi compensaţiile
   (1) Funcţionarii publici şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei beneficiază de asistenţă medicală gratuită la nivel minim necesar în instituţii curative profilactice de stat, inclusiv după pensionare.
    (2) Funcţionarii publici sînt asiguraţi cu locuinţă în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Funcţionarii publici delegaţi în misiuni de serviciu beneficiază de locuri rezervate la hotel şi de bilete rezervate la toate tipurile de transport.
    (4) În cazul lichidării sau reorganizării autorităţii publice ori reducerii statelor de personal, funcţionarii disponibilizaţi, cu excepţia persoanelor care au dreptul la pensie conform Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, primesc o indemnizaţie de concediere egală cu 6 salarii medii lunare dacă vechimea în serviciul public este de cel puţin 2 ani, precum şi o indemnizaţie de şomer egală cu un salariu mediu, în modul stabilit de legislaţie. De astfel de indemnizaţii beneficiază şi funcţionarii publici cu funcţii de rangul întîi în cazul expirării mandatului acestora şi netransferării lor în altă funcţie. De indemnizaţiile nominalizate beneficiază şi funcţionarii demisionaţi în conformitate cu art.14 alin.(8), inclusiv în cazul reangajării sau angajării în oricare altă funcţie în autorităţile publice.
    (5) În cazul pensionării anticipate ori obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau în cazul încetării contractului individual de muncă, funcţionarul public, la cererea lui scrisă, beneficiază, pentru fiecare an complet de activitate în serviciul public, de dreptul la o indemnizaţie unică în proporţie de 50% din salariul funcţiei (funcţionarii publici care deţin funcţii publice de rangul întîi - în proporţie de 50% din salariul lunar) stabilit pe funcţia deţinută la momentul depunerii cererii în cauză.
    (51) În cazul în care funcţionarul public a primit indemnizaţia unică în condiţiile specificate la alin.(5) şi continuă să activeze în serviciul public sau în cazul angajării noi (repetate) în serviciul public, la încetarea contractului individual de muncă, indemnizaţia unică i se va acorda în mărimea cuvenită pentru anii compleţi de activitate în serviciul public după perioada pentru care a fost achitată indemnizaţia unică anterioară.
    (52) Persoanele care au deţinut anterior funcţii publice, dar nu s-au folosit de dreptul la indemnizaţie unică vor putea beneficia de aceasta în cazul unei angajări noi (repetate) în serviciul public şi încetării ulterioare a contractului individual de muncă sau în cazul pensionării acestora în perioada aflării în serviciul public.
    (6) Funcţionarilor publici al căror contract individual de muncă a fost desfăcut în condiţiile art.28 alin.(1) lit.h) li se păstrează garanţiile sociale şi compensaţiile prevăzute în prezentul articol.
    (7) Funcţionarului public şi membrilor familiei lui li se garantează apărare contra violenţei, ameninţărilor, insultelor şi altor acţiuni nelegitime în legătură cu exercitarea funcţiei sale.
    (8) În cazul în care funcţionarul public este eliberat din funcţie în legătură cu săvîrşirea unor acţiuni ilegale, inclusiv neîndeplinirea sistematică a atribuţiilor, dreptul la garanţiile sociale şi la compensaţiile stabilite în prezentul articol nu se păstrează.
    (9) Schimbarea conducătorilor autorităţilor publice nu este temei pentru încetarea exercitării atribuţiilor funcţionarilor publici din iniţiativa noilor conducători, cu excepţia celor care deţin funcţiile indicate la art.14 alin.(8).
    [Art.25 modificat prin LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]
    [Art.25 în redacţia LP1358 din 03.11.00, MO152/07.11.00]
    Articolul 26. Stimulentele pentru merite deosebite în serviciul public
    (1) Funcţionarii  publici  pot  fi  stimulaţi  pentru exercitarea exemplară  a atribuţiilor, spirit activ şi spirit de iniţiativă, pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă.
    (2) Măsurile de stimulare  şi  modul de aplicare  a  acestora  sînt stabilite de legislaţia muncii.
    (3) Pentru merite deosebite în muncă  funcţionarii publici sînt propuşi spre a fi distinşi cu decoraţii de stat şi titluri onorifice.
    Articolul 27. Concediul anual
    (1) Funcţionarii publici au dreptul la concediu anual plătit, cu o durată de 30 de zile lucrătoare. În cazul în care vechimea în serviciul public depăşeşte 5 ani, 10 ani, 15 ani concediul de odihnă  plătit  se măreşte respectiv cu 2, cu 4, cu 6 zile lucrătoare.
    (2) Funcţionarii publici au dreptul la un concediu anual neplătit de cel  mult  60 de zile lucrătoare. Concediu fără plată se acordă  în cazuri excepţionale stabilte de autoritatea publică respectivă.
Capitolul V
ÎNCETAREA SERVICIULUI PUBLIC
    Articolul 28. Temeiurile încetării serviciului public
    (1) Încetarea  serviciului  public  are loc în temeiul şi în modul stabilit de legislaţia muncii. Serviciul public încetează şi în cazul:
    a) neexecutării obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (2);
    b) încălcării restricţiilor prevăzute la art. 11 alin. (3);
    c) comiterii încălcărilor enumerate la art. 30 alin. (4);
    d) nerespectării exigenţelor speciale prevăzute la art.12;
    e) refuzului de a depune jurămîntul, prevăzut la art. 15;
    f) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    g) expirării împuternicirilor în funcţia publică;
    h) desfacerii contractului individual de muncă în legătură cu schimbarea conducătorilor autorităţii publice, a persoanelor care deţin funcţiile prevăzute la art.14 alin. (8);
   (2) Încetarea serviciului public în cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a), b), c), d), e), f), g) şi h) are loc prin desfacerea contractului individual de muncă, la iniţiativa autorităţii publice.
    (3) Desfacerea contractului individual de muncă în cazurile prevăzute la alin. (2) se efectuează de autoritatea publică de a  cărei competenţă ţine încadrarea funcţionarului în serviciul public.
    [Art.28 modificat prin LP273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771]
    [Art.28 al.(1) lit.d) modificată prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482]
    [Art.28 modificat prin LP358 din 31.07.03 MO173/12.08.03 art.742 la data 01.01.04]
    [Art.29 în redacţia LP1358 din 03.11.00, MO152/07.11.00]
    Articolul 29. Vechimea în muncă în serviciul public
   (1) Vechimea în muncă în serviciul public include perioadele de activitate în funcţii publice în autorităţile publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, prevăzute în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei legi.
    (2) În vechimea în muncă în serviciul public se includ, de asemenea, perioadele de activitate în autorităţile administraţiei publice care au funcţionat pe teritoriul Republicii Moldova pînă la punerea în aplicare a prezentei legi.
    (3) Sînt asimilate vechimii în muncă în serviciul public perioadele de activitate a funcţionarilor publici în funcţiile de conducere din autorităţile publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, deţinute prin numire sau alegere (membru al Guvernului, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau al comitetului executiv raional, primar şi viceprimar al municipiului, oraşului, comunei, satului, pretor), perioadele de activitate în organismele internaţionale la care Republica Moldova este parte în calitate de reprezentanţi permanenţi sau funcţionari cu împuterniciri respective, numiţi de către autorităţile publice competente.
    [Art.291 devine art.29 prin LP273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771]
    [Art.291 introdus  prin LP946 din 21.04.00, MO70/22.06.00]
    [Art.292 se exclude prin LP358 din 31.07.03 MO173/12.08.03 art.742 la data 01.01.04]"
    [Art.292 introdus prin LP146 din 27.03.03, MO60/01.04.03 art.265]
    Articolul 30. Responsabilitatea
    (1) Funcţionarii pot fi traşi la răspundere disciplinară, materială, administrativă sau penală numai în temeiul şi în  modul  stabilit  de legislaţie.
    (2) Se aplică  sancţiune disciplinară  în  cazul  neexercitării  sau exercitării necorespunzătoare a funcţiei.
    (3) Sancţiunile disciplinare şi modul lor de aplicare se stabilesc în conformitate cu legislaţia muncii şi prezenta lege.
    (4) Persoanele cu funcţie de răspundere care încalcă regulile concursului de angajare în serviciul public, care angajează ignorînd restricţiile prevăzute la art. 11 şi nu respectă regulile de atestare a funcţionarilor publici  şi de conferire a gradelor de calificare sînt retrogradaţi pe un termen de pînă la un an sau concediaţi, dacă acţiunile lor nu atrag răspundere penală.
    (5) Dacă acţiunile funcţionarului, legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, întrunesc elementele componente ale infracţiunii,  conducătorul autorităţii publice este obligat să prezinte materialele respective organelor de urmărire penală  şi, în  baza deciziei acestora, să-l înlăture de la exercitarea obligaţiilor de serviciu cu suspendarea salariului.
    (6) Durata înlăturării din funcţie nu poate depăşi termenele stabilite de legislaţie pentru urmărire penală sau judecare a cauzei.
    (7) Dacă în urma  urmăririi penale se constată  că decizia de înlăturare dun funcţie nu este legitimă, ea se anulează, iar funcţionarului public i se plăteşte salariul mediu lunar pentru întreaga perioadă de înlăturare.
    [Art.30 al.(5)-(7) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    Articolul 31. Examinarea litigiilor de muncă
    Litigiile de  muncă ale funcţionarilor publici se examinează în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 32.
    Prezenta lege reprezintă baza legislativă a activităţii serviciului public şi este un act de acţiune directă referitor la încetarea serviciului public conform  prevederilor art. 28 alin. (1) şi la răspunderea disciplinară conform art. 30 alin. (4).
    Articolul 33
    Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1996, cu excepţia:
    - articolului 24  în partea în care se referă la stabilirea  noilor condiţii  şi cuantumuri ale retribuirii muncii, precum  şi  la plata sporurilor la salariu pentru grad de calificare, cunoaştere a două  sau mai  multe limbi, una dintre care este limba de stat, dacă sînt folosite în exercitarea atribuţiilor, acest articol urmînd să fie pus în aplicare de la 1 ianuarie 1997;
    [În redacţia Legii nr.888 din 21.06.96]
    - articolului  29 în partea care se referă la acordarea dreptului de demisie în  cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi  c),  acest articol urmînd să fie pus în aplicare de la 1 iulie 1996;
    - articolului  28  alin.(1)  lit. h) care urmează să fie pus  în aplicare  după primele alegeri ale Preşedintelui Republicii Moldova, ale Parlamentului, ce vor avea loc după intrarea în vigoare a prezentei legi, cu formarea Guvernului în urma acestor alegeri.
    Articolul 34
    Persoanele încadrate  în serviciul public pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi sînt obligate să depună jurămîntul prevăzut la art. 15 în decursul a 3 luni de la data intrării în vigoare.
    Articolul 35
    Guvernul, pînă la 1 ianuarie 1996:
    - va prezenta  Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu această lege:
    - va adopta actele  normative  necesare  puse  în  competenţa  sa  de prezenta lege.
    Articolul 36
    Pînă la aducerea legislaţiei în conformitate cu legea de faţă, actele legislative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                              Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 4 mai 1995.
    Nr. 443-XIII.
Anexa nr.1
AUTORITĂŢILE PUBLICE CARE CAD SUB INCIDENŢA
LEGII SERVICIULUI PUBLIC
    Aparatul Parlamentului
    Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova
    Cancelaria de Stat
    Secretariatul Curţii Constituţionale
   
Centrul pentru Drepturile Omului
    Aparatul şi unităţile Curţii de Conturi
    Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii
    Aparatele autorităţilor publice centrale constituite de către Preşedintele Republicii Moldova, Parlament sau Guvern;
   Conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aparatul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi cel al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic;
    Conducerea şi aparatul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare;
    Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova ca centru naţional de promovare a politicii de stat în domeniul administraţiei publice;
    Structurile reprezentative ale Republicii Moldova în organismele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    Aparatele centrale şi unităţile teritoriae ale ministerelor,departamentelor şi ale altor autorităţi publice centrale de specialitate;
    Aparatele şi unităţile teritoriale ale departamentelor şi ale altor organe ale administraţiei publice din subordinea autorităţilor  publice centrale de specialitate;
    Organele centrale şi unităţile teritoriale ale Serviciului de Stat de arhivă;
    Autorităţile  administraţiei publice locale, direcţiile şi  secţiile  lor autonome, indiferent de sursele de finanţare;
    Organele instanţelor judecătoreşti, procuraturii, serviciului diplomatic, serviciului fiscal, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, inspectoratelor de stat, controlului  vamal, securităţii statului, din  organele de  interne, organele  apărării, precum  şi persoanele care deţin funcţii publice în  autorităţile publice enumerate, a căror activitate nu este reglementată  prin acte legislative speciale privind statutul juridic al acestor  autorităţi publice.
   
[Anexa nr.1 modificată prin LP56-XVI din 20.03.08, MO80/22.04.08 art.263]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP294-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.747]
    [Anexa nr.1 al.8 introdus prin LP550 din 25.12.03, MO16-18/23.01.04 art.108]
    [Anexa nr.1 al.8 exclus prin LP313 din 17.07.03, MO163/01.08.03 art.662]
    [Al.7, 8 şi 9 introdus prin LP946 din 21.04.2000, MO70/22.06.2000]
    [Anexa1 al.14 modificat prin LP1146 din 20.06.2002, MO96/05.07.2002 art.707]
    [Anexa 1 al.14 modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    [An.1 ult. al. modificat prin LP1358 din 03.11.2000, MO152/07.11.2000]    
    
Anexa nr. 2
FUNCŢIILE PUBLICE DE RANGUL ÎNTÎI
    Viceministru
    Agent guvernamental
    [Anexa nr.2 al.2 introdus prin LP335 din 16.12.05, MO1/06.01.06 art.22]
   Conducător de autoritate publică centrală de specialitate, care nu este membru al Guvernului, constituită de Preşedintele Republicii Moldova, de Parlament sau de Guvern; adjunctul lui;
    Membru al Curţii de Conturi
    Conducător al Cancelariei de Stat, adjunctul lui
    - Prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    - Preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare;
    [Anexa nr.2 al.5-6 introduse prin LP294-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.747]
    Rectorul şi vicerectorii Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
    [Anexa nr.2 al.5 introdus prin LP550 din 25.12.03, MO16/23.01.04 art. 108]
    Reprezentant permanent în structura reprezentativă a Republicii Moldova în organismul internaţional la care Republica Moldova este parte, dacă statutul juridic al acestei structuri nu este reglementat de altă lege
    [Al.4 şi 5 introdus prin LP946 din 21.04.00, MO70/22.06.00]
    Conducător de autoritate a  administraţiei publice a unităţii teritoriale autonome cu statut special care nu este membru al Guvernului;
    Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
    Consilier al Preşedintelui Parlamentului
    Consilier al Prim-ministrului
    Consilier al Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie
    [Anexa nr. 2 CPCSJ introdus prin LP504 din 11.12.03, MO254/25.12.03 art. 1026]
Anexa nr. 3
FUNCŢIILE PUBLICE DE RANGUL AL DOILEA
    Conducător adjunct  de autoritate a administraţiei publice a unităţii teritoriale autonome cu statut special
    Conducător de  unitate a aparatului Preşedintelui Republicii Moldova; adjunctul lui
    Conducător de unitate a aparatului Parlamentului; adjunctul lui
    Conducător de unitate a Cancelariei de Stat; adjunctul lui
    Şef al Secretariatului   Curţii   Constituţionale, adjunctul lui, consilier al Preşedintelui Curţii Constituţionale
    [Alin.5 introdus prin Legea nr.1572-XIII din 26.02.98]
    Directorul executiv şi vicedirectorul aparatului Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
    [Anexa nr.3 al.6 introdus prin LP294-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.747]
    Director de departament, şef de direcţie, şef de catedră, şef de secţie (din compartimentele care nemijlocit realizează instruirea funcţionarilor publici) ai Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
    [Anexa nr.3 al.6 introdus prin LP550 din 25.12.03, MO16/23.01.04 art. 108]
    [Anexa nr.3 al.6 exclus prin LP313 din17.07.03, MO163/01.08.03 art.662]
    Funcţionar cu împuterniciri respective în structura reprezentativă a Republicii Moldova în organismul internaţional la care Republica Moldova este parte, dacă statutul juridic al acestei structuri nu este reglementat de altă lege
    [Al.6 şi 7 introdus prin LP946 din 21.04.00, MO70/22.06.00]
    Conducător de  departament, de un alt organ al administraţiei publice din  subordinea administraţiei  publice  centrale  de specialitate; adjunctul lui
    Conducător de  subsecţie,  controlor  superior de stat al  Curţii  de Conturi
    [Alin.7 în redacţia Legii nr.1572-XIII din 26.02.98]
    Conducător de direcţie autonomă, conducător de secţie autonomă şi conducător de secţie din componenţa direcţiei ministerului, departamentului, conducător de serviciu, de un alt organ al administraţiei publice din subordinea administraţiei publice centrale de specialitate, adjuncţii lor, alte funcţii echivalente.
    [Al.10 modificat prin LP504 din 11.12.03, MO254/25.12.03 art.1026]
    Ajutor, purtător de cuvînt , referent, consultant, expert şi consilier din aparatul Preşedintelui Republicii  Moldova, din aparatul Parlamentului, din aparatul Curţii Supreme de Justiţie, din Cancelaria de Stat, din minister şi departament.
    [Al.modificat prin LP1428 din 28.12.00, MO8-10/25.01.01]
    Conducător de direcţie, conducător de secţie, conducător de serviciu şi  adjuncţii lor, consultant, specialist, alte funcţii echivalente din Secretariatul Curţii Constituţionale
    [Alin.introdus prin Legea nr.1572-XIII din 26.02.98]
   
Şef de serviciu, şef de reprezentanţă, consilier al avocatului parlamentar, consultant din Centrul pentru Drepturile Omului.
   
[Alineat introdus prin LP56-XVI din 20.03.08, MO80/22.04.08 art.263]
    Conducător de direcţie, conducător de secţie, conducător de serviciu şi alte funcţii echivalente din autoritatea administraţiei publice a unităţii teritoriale autonome cu statut special, din autoritatea administraţiei publice locale, precum şi din unitatea teritorială a departamentului, serviciului şi unui alt organ al administraţiei publice dun subordinea administraţiei publice centrale de specialitate, conducător de serviciu  de stat de arhivă din raion, secretar şi viceprimar salarizat al autorităţii administraţiei publice locale
    [Al.modificat prin LP1233 din 21.09.00, MO127/12.10.2000]
   Conducător de direcţie, conducător de secţie, conducător de serviciu şi alte funcţii echivalente din instanţă judecătorească, procuratură, din serviciul diplomatic, serviciul  fiscal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, din organele controlului vamal, securităţii statului, organele de interne, organele apărării, a căror activitate nu este reglementată prin acte legislative speciale privind statutul juridic al  acestor autorităţi publice; adjuncţii lor.
    [Anexa3 al.14 modificat prin LP1146 din 20.06.02, MO96/05.07.2002 art.707]
    [Anexa 3 al.14 modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
Anexa nr.4
FUNCŢIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ
    I. Funcţiile de demnitate publică obţinute în urma alegerilor
    Preşedinte al Republicii Moldova
    Preşedinte al Parlamentului
    Vicepreşedinte al Parlamentului
    Preşedinte al comisiei permanente a Parlamentului
    Vicepreşedinte al comisiei permanente a Parlamentului
    Membru al Biroului permanent al Parlamentului
    Secretar al comisiei permanente a Parlamentului
    Deputat în Parlament
    Guvernator (başcan) al U.T.A.Găgăuzia
    Preşedinte al Adunării Populare a U.T.A.Găgăuzia
    Vicepreşedinte al Adunării Populare a U.T.A.Găgăuzia
    Preşedinte al comisiei permanente a Adunării Populare a U.T.A.Găgăuzia
    Primar general al municipiului
    Preşedinte al raionului
    Primar al municipiului
    Primar al oraşului, satului (comunei), sectorului
    Vicepreşedinte al raionului
    Viceprimar al municipiului
    Viceprimar al oraşului, satului (comunei), sectorului
    Preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte şi secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    II. Funcţiile de demnitate publică obţinute prin numire
    Prim-ministru
    Prim-viceprim-ministru
    Viceprim-ministru
    Ministru
    Preşedinte, judecător şi judecător-asistent al Curţii Constituţionale
    Preşedinte, vicepreşedinte, judecător, prim-judecător-asistent, judecător-asistent al Curţii Supreme de Justiţie
    Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al Curţii de Apel
    Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al Curţii de Apel Economice
    Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al judecătoriei
    Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Curţii de Conturi
    Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct al Procurorului General, procuror de toate nivelurile
    Director al Serviciul de Informaţii şi Securitate şi adjuncţii lui
    Director al Centrului pentru Drepturile Omului, avocat parlamentar
    Preşedinte, vicepreşedinte, secretar al Comisiei Electorale Centrale
    Preşedinte, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
    [Anexa nr.4 introdusă prin LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]