LPM1402/2002
ID intern unic:  312769
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1402
din  24.10.2002
serviciilor publice de gospodărie comunală
Publicat : 07.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 14-17     art Nr : 49
    LP374-XVI din 01.12.06, MO189-192/15.12.06 art.897
    LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04  art.631
    LP130-XV din 29.04.04, MO100-103/25.06.04 art.516
    LP482 -XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48

    NOTĂ:

    În cuprinsul legii, cuvîntul „utilizator” se substituie cu cuvîntul „consumator” prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Art.1. - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi  organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor.
    Art.2. - În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următorul înţeles:
    servicii publice de gospodărie comunală - servicii scoase din subordinea autorităţilor publice centrale şi constituite ca structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    servicii publice de gospodărie comunală furnizate/prestate - ansamblu de activităţi şi acţiuni de interes public, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale la realizarea lucrărilor necesare în gospodăria comunală;
    alimentare cu apă - totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul captării, tratării, transportării, înmagazinării şi distribuirii apei potabile către consumatori;
    apă tehnologică – apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare, răcire etc.);
    [Art.2 noțiunea în redacţia LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    alimentare cu energie termică -  totalitatea  activităţilor şi lucrărilor  efectuate în scopul producerii, transportării, transformării şi distribuirii energiei termice către consumatori;
    canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale - totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul  colectării, transportării, epurării şi evacuării apelor uzate şi pluviale într-un receptor natural;
    salubrizarea, înverzirea localităţilor - totalitatea activităţilor şi lucrărilor de colectare, transportare, sortare, prelucrare, tratare, valorificare, neutralizare (incinerare) şi depozitare a deşeurilor menajere, precum şi măturatul, spălatul şi stropitul străzilor, înverzirea lor, lucrărilor de  dezinfecţie, deratizare şi ecarisaj;
    asigurarea cu transport public local - totalitatea activităţilor efectuate în vederea realizării, la nivel local, a transportului în comun de persoane;
    administrarea fondului locativ public şi privat - activitate de gospodărire a locuinţelor, avînd drept obiect administrarea,  închirierea, repararea şi reabilitarea fondului locativ public şi privat, inclusiv alocarea şi valorificarea investiţiilor în acest domeniu;
    administrarea domeniului public - totalitatea activităţilor cuprinzînd construcţia, modernizarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, pieţelor publice, tîrgurilor, oboarelor, podurilor, viaductelor, pasajelor pentru transport şi pietonale, organizarea circulaţiei rutiere şi pietonale, introducerea unor sisteme moderne de semnalizare şi dirijare a circulaţiei rutiere, asigurarea iluminării localităţilor, întreţinerea zonelor verzi, grădinilor publice şi scuarurilor, terenurilor şi sălilor de sport şi  cabinetelor de fizioterapie de pe lîngă acestea, locurilor de agrement, deszăpezirea drumurilor şi trotuarelor, amenajarea pîrtiilor şi instalaţiilor de schiere, locurilor de afişaj şi publicitate, întreţinerea reţelelor de cabluri, întreţinerea staţiilor de transport auto, hotelurilor, monumentelor, înfiinţarea şi întreţinerea menajeriilor, asigurarea funcţionării băilor publice etc.;
    sisteme publice de gospodărie comunală - ansamblu de construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice, prin  intermediul cărora se asigură administrarea, întreţinerea în condiţii de bună funcţionare şi eficienţa tuturor componentelor domeniului locativ-comunal;
    operator – persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreţine un sistem public de gospodărie comunală şi furnizează consumatorilor servicii publice de gospodărie comunală în baza unui contract;
    [Art.2 noțiunea în redacţia LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    [Art.2 noţiunea în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 at.631]
    consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de servicii publice de gospodărie comunală în baza unui contract încheiat cu operatorul;
    [Art.2 noțiunea în redacţia LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    intermediar la decontări – persoană juridică care, în numele operatorului sau a gestionarului fondului locativ, asigură, în bază de contract, distribuirea pe apartamente a volumelor de servicii comunale furnizate/prestate, emiterea şi expedierea bonurilor de plată, perceperea plăţilor de la consumatori şi transferul acestora operatorilor, informarea consumatorilor privind facturarea şi obligaţiile de achitare a plăţilor pentru serviciile consumate;
    [Art.2 noțiunea în redacţia LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    [Art.2 modificat prin LP130-XV din 29.04.04, MO100-103/25.06.04 art.516]
   
gestionar al fondului locativ – persoană juridică care este învestită cu drepturi şi împuterniciri pentru executarea obligaţiilor ce ţin de administrarea, întreţinerea şi exploatarea fondului locativ.
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    Art.3. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală asigură furnizarea/prestarea următoarelor servicii:
    a) alimentarea cu apă;
    b) alimentarea cu energie termică;
    c) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
    d) salubrizarea, înverzirea localităţilor;
    e) asigurarea cu transport public local;
    f) administrarea fondului locativ public şi privat.
    (2) În funcţie de necesităţi, prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale, se pot înfiinţa diverse structuri de gospodărie comunală, avînd ca obiect alte activităţi decît cele prevăzute la alin.(1).
    (3) Domeniile menţionate la alin.(1) şi (2) pot fi reglementate mai detaliat prin legi ordinare sau prin alte acte normative, după caz.
    (4) La organizarea şi dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală, interesul general al cetăţenilor este prioritar.
    (5) Agenţii economici care furnizează/prestează servicii publice de gospodărie comunală percep plăţile direct sau prin intermediari la decontări, abilitaţi pe bază de contract prin concurs.
   
[Art.3 al.(5) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    Art.4. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală se furnizează/prestează prin intermediul sistemelor publice de gospodărie comunală, care fac parte integrantă din infrastructura edilitară a localităţilor.
    (2) Sistemele publice de gospodărie comunală, inclusiv terenurile aferente, fiind de folosinţă, interes sau utilitate publică, aparţin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) Dacă amplasarea, valorificarea şi dezvoltarea sistemelor publice de gospodărie comunală impun ocuparea definitivă a unor terenuri sau dezafectarea unor clădiri, altele decît cele aparţinînd domeniului public, acestea vor fi trecute în proprietate publică potrivit legii.
    Art.5. -(1) Sistemele publice de gospodărie comunală cu terenurile aferente se inventariază şi evidenţa lor se ţine în cadastrele imobiliar-edilitare, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale conform legii, în vederea identificării, înregistrării şi reprezentării pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi în documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului.
   
(2) Sistemele publice de gospodărie comunală sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.
    [Art.5 al.(2) introdus prin LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 01.01.16];
    Art.6. - (1) Organizarea şi administrarea serviciilor publice de gospodărie comunală se efectuează în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Serviciile publice de gospodărie comunală se organizează şi se administrează cu respectarea următoarelor principii:
    a) dezvoltarea durabilă;
    b) responsabilitatea şi legalitatea;
    c) autonomia locală;
    d) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală;
    e) antrenarea şi consultarea populaţiei în procesul de adoptare a deciziilor privind dezvoltarea infrastructurii edilitare;
    f) asocierea intercomunală şi parteneriatul;
    g) corelarea cerinţelor cu resursele;
    h) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
    i) asigurarea mediului concurenţial;
    j) accesul liber la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală;
    k) colaborarea strînsă dintre autorităţile publice de diferite niveluri;
    l) protecţia şi ocrotirea mediului natural şi conservat, utilizarea raţională şi păstrarea resurselor naturale.
    Art.7. - Prezenta lege garantează tuturor persoanelor dreptul de a  beneficia de  servicii publice de gospodărie comunală prin:
    a) accesul liber la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală;
    b) accesibilitatea egală la serviciile publice de gospodărie comunală;
    c) dreptul de asociere în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea şi promovarea intereselor consumatorilor;
    d) dreptul de a fi consultate, direct sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale, la elaborarea şi adoptarea deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală;
    e) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor administraţiei publice ori instanţelor judecătoreşti în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.
    Art.8. - Statul sprijină prin măsuri legislative şi economice dezvoltarea şi îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a serviciilor publice de gospodărie comunală furnizate/prestate, precum şi optimizarea dezvoltării infrastructurii edilitare a localităţilor.
    Art.9. - (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor publice aferente sistemelor publice de gospodărie comunală se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:
    a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice şi manageriale prin  păstrarea unei părţi a veniturilor realizate din activităţi proprii la nivelul comunităţilor locale;
    b) consolidarea autonomiei fiscale locale pentru crearea mijloacelor financiare necesare funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, în condiţiile legii;
    c) promovarea creării pieţelor locale de capital;
    d) consolidarea autonomiei locale prin contractarea şi garantarea împrumuturilor necesare pentru finanţarea serviciilor publice de gospodărie comunală, în condiţiile legii.
    (2) Finanţarea cheltuielilor curente de capital ale sistemelor publice locale de gospodărie comunală se asigură din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor, care se formează prin încasarea de la consumatori a sumelor reprezentînd contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi prin instituirea unor taxe speciale potrivit legii, şi suplimentar, din bugetele locale sau, după caz, din alocaţiile acordate de Guvern.
    Art.10. - Serviciile publice de gospodărie comunală sînt furnizate/prestate de operatori specializaţi (întreprinderi municipale şi individuale, societăţi pe acţiuni, în comandită, societăţi cu răspundere limitată, întreprinderi cu alte forme juridice de organizare), care pot fi:
    a) compartimente de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale;
    b) agenţi economici, indiferent de forma juridică de organizare.
    [Art.10 modificat prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 art.631]
   
c) persoane fizice şi/sau asociaţii ale acestora.
    [Art.10 lit.c) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Art.11. - Operatorii aflaţi sub autoritatea administraţiei publice centrale şi locale, alte organizaţii abilitate cu dreptul de a furniza/presta servicii publice de gospodărie comunală se înfiinţează, în condiţiile legii.     Totodată se ţine cont de importanţa social-economică a localităţii, de mărimea şi de gradul de  dezvoltare a acesteia, de infrastructura edilitară existentă.
    Art.12. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii esenţiale:
    a) continuitate, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în furnizarea/prestarea serviciilor de gospodărie comunală pe bază contractuală;
    b) adaptabilitate la cerinţele consumatorilor;
    c) accesibilitate egală la serviciile publice furnizate/prestate pe bază contractuală;
    d) asigurarea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii.
    (2) Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să asigure:
    a) satisfacerea cerinţelor consumatorilor în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea serviciilor furnizate/prestate potrivit prevederilor contractuale;
    b) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică, a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini şi cu instrucţiunile de  exploatare;
    c) protecţia domeniului public şi a mediului prin respectarea reglementărilor legale;
    d) informarea şi consultarea cetăţenilor în vederea protejării sănătăţii populaţiei care beneficiază de serviciile respective.
    (3) Operatorii au faţă de consumatori următoarele obligaţii:
    a) să-şi coordoneze activitatea cu sistemul de servicii de gospodărie comunală;
    b) să furnizeze/să presteze servicii conform contractelor încheiate cu consumatorii şi conform legislaţiei în vigoare;
    [Art.12 al.(3),lit.b) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
   
[Art.12 al.(3), lit.b) modificată prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 art.631]
    c) să respecte parametrii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale;
    d) să asigure protecţia mediului;
    e) să realizeze contractele în termenele stabilite;
    f) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate;
    g) să asigure accesul la documentaţia referitoare la serviciile publice de  gospodărie comunală furnizate/prestate, în conformitate cu  clauzele contractului de operare.

Capitolul  II
ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢILOR
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR
PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Secţiunea A
Atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţilor
administraţiei publice centrale
    Art.13. - (1) Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul gospodăriei comunale, în concordanţă cu programul de guvernare şi cu obiectivele strategiei dezvoltării social-economice a ţării, prin:
    a) iniţierea şi prezentarea spre adoptare a unor proiecte de legi privind reglementarea activităţii din domeniul respectiv;
    b) adoptarea unor regulamente şi norme în domeniul gospodăriei comunale, acolo unde se impune reglementarea la nivel central;
    c) sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte înfiinţarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi dezvoltarea infrastructurii din acest domeniu.
    (2) Guvernul examinează periodic starea serviciilor publice de gospodărie comunală şi, în baza unor strategii specifice, stabileşte măsuri pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii serviciilor furnizate/prestate corespunzător cerinţelor consumatorilor şi nevoilor localităţilor.
    (3) Guvernul îşi exercită atribuţiile menţionate la alin.(1) în temeiul următoarelor principii:
    a) armonizarea strategiilor şi politicilor în domeniul gospodăriei comunale cu strategiile privind dezvoltarea social-economică, urbanismul şi amenajarea teritoriului, protecţia şi conservarea mediului;
    b) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală şi consolidarea autonomiei locale în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării acestor servicii;
    c) elaborarea strategiilor şi politicilor locale în domeniul gospodăriei comunale  în baza subsidiarităţii;
    d) implementarea în sfera serviciilor publice de gospodărie comunală a mecanismelor specifice economiei de piaţă prin crearea unui mediu concurenţial, atragerea capitalului privat, promovarea concesiunii, a altor forme de parteneriat public-privat şi a privatizării;
   
[Art.13 al.(3), lit.d) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    e) întărirea capacităţii decizionale şi manageriale a autorităţilor administraţiei publice locale în exercitarea atribuţiilor acestora privind înfiinţarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de  gospodărie comunală;
    f) promovarea parteneriatului şi asocierii intercomunale pentru înfiinţarea şi exploatarea unor sisteme tehnico-edilitare zonale;
    g) promovarea parteneriatului public-privat, asocierii autorităţilor administraţiei publice locale şi a operatorilor cu capital privat - local sau străin - pentru finanţarea şi creditarea în comun a unor servicii publice de gospodărie comunală, pentru furnizarea/prestarea serviciilor respective;
   
[Art.13 al.(3), lit.g) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    h) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală, restrîngerea şi reglementarea ariilor unde prevalează condiţiile de monopol natural;
    i) stabilirea cadrului legal în aprobarea tarifelor pentru serviciile publice furnizate/prestate în condiţii de monopol natural şi urmărirea evoluţiei acestora.
    (4) Guvernul va sprijini autorităţile administraţiei publice locale pentru înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală, la solicitarea acestora, în scopul administrării eficiente a serviciilor respective furnizate/prestate. Sprijinul va fi acordat, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice centrale competente, sub forma asistenţei tehnice sau financiare.
    Art. 131. – Reglementarea serviciilor publice de gospodărie comunală furnizate/prestate, inclusiv a tarifelor, se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.131 în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    [Art.131 modificată prin LP130-XV din 29.04.04, MO100-103/25.06.04 art.516]
    [Art.131 modificată prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
Secţiunea B
Atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţilor
administraţiei publice locale
    Art.14. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă privind înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    (2) Administrarea bunurilor din patrimoniul public, specifice sistemelor publice de gospodărie comunală ale unităţilor administrativ-teritoriale, se face cu diligenţa unui bun proprietar.
    (3) În cazul gestiunii directe, numirea în funcţie a managerilor-şefi se va efectua prin concurs.
   
[Art.14 al.(3) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    (4) Autorităţile administraţiei publice locale pot adopta decizii în legătură cu:
    a) elaborarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme publice de gospodărie comunală, în condiţiile legii;
    b) coordonarea proiectării şi executării lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare social-economică a localităţilor, cu planurile de amenajare a teritoriului, planurile generale de urbanism şi programele de mediu;
    c) asocierea serviciilor publice de gospodărie comunală în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară;
    d) iniţierea parteneriatului public-privat pentru gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală, privatizarea acestor servicii, precum şi a bunurilor proprietate publică din infrastructura tehnico-edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale;
    [Art.14 al.(4), lit.d) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    e) participarea lor cu capital social sau cu bunuri  la capitalul sau bunurile agenţilor economici pentru realizarea de lucrări şi furnizarea/prestarea de servicii publice de gospodărie comunală la nivel local sau raional, după caz, pe bază de convenţii care prevăd şi resursele financiare constituite din contribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale. Convenţiile se încheie de către ordonatorii principali de credite, în baza mandatelor aprobate de fiecare consiliu local sau raional;
    f) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de gospodărie comunală a localităţilor - efectuarea de lucrări noi, extinderi, dezvoltarea de capacităţi, inclusiv reabilitarea, modernizarea şi reechiparea sistemelor existente;
    g) garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor contractate pentru formarea stocurilor de combustibil lichid şi solid suficiente pentru sezonul rece;
    h) elaborarea şi aprobarea normelor locale pentru reglementarea serviciilor publice de gospodărie comunală în baza normelor şi a regulamentelor aprobate de Guvern, autoritatea publică centrală de specialitate, organul central de reglementare în domeniul respectiv.
    [Art.14 al.(4), lit.h) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    (5) Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, precum şi tarifele pentru serviciile auxiliare la furnizarea serviciilor de bază se aprobă de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.14 al.(5) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    [Art.14 al.(5) modificat prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
    [Art.14 modificat prin LP374-XVI din 01.12.06, MO189-192/15.12.06 art.897]
    [Art.14
modificat prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 art.631]
    [Art.14
modificat prin LP130-XV din 29.04.04, MO100-103/25.06.04 art.516]
    [Art.14
modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
    Art.15. - (1) În exercitarea atribuţiilor, autorităţile administraţiei publice locale au faţă de consumatori următoarele obligaţii:
   
a) gestiunea directă sau delegarea gestiunii prin parteneriat public-privat a serviciilor publice de gospodărie comunală, pe criterii de competitivitate şi eficienţă managerială;
    [Art.15 al.(1), lit.a) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    b) promovarea reabilitării infrastructurii din sectorul utilităţilor publice de gospodărie comunală;
    c) monitorizarea şi controlul periodic ale activităţilor de furnizare/prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în conformitate cu actele normative, şi luarea de măsuri în cazul în care operatorul nu asigură performanţa pentru care s-a obligat;
    d) asigurarea continuităţii serviciilor publice de gospodărie comunală;
    e) consultarea cu
consumatorii la stabilirea politicilor şi strategiilor locale în domeniul gospodăriei comunale, la adoptarea normelor locale şi negocierea contractelor de parteneriat public-privat;
   
[Art.15 al.(1), lit.e) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    f) informarea periodică a consumatorilor asupra politicii promovate în domeniul utilităţilor publice de gospodărie comunală, precum şi asupra necesităţii de stabilire a unor taxe;
    g) medierea conflictelor dintre
consumator şi operator, la cererea uneia dintre părţi.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatori următoarele drepturi:
    a) să solicite informaţii privind calitatea serviciilor furnizate/prestate;
    b) să invite pentru audieri operatorul în vederea soluţionării divergenţelor dintre el şi
consumator;
    c) să se pronunţe asupra
tarifelor propuse de operator;
   
[Art.15 al.(2), lit.c) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    d) să sancţioneze operatorul, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă la care s-a obligat, prin:
    - refuzul de a aproba tarifele propuse de operator;
    - revocarea deciziei prin care s-a aprobat concesionarea.
   
e) să rezilieze contractul de parteneriat public-privat în condiţiile Legii cu privire la parteneriatul public-privat.
    [Art.15 al.(2), lit.e) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatori următoarele obligaţii:
    a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii din cadrul comunităţii respective;
    b) să asigure, în exercitarea atribuţiilor stabilite prin prezenta lege, un mediu de afaceri transparent;
    c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea operatorilor.
    (4) Deciziile autorităţilor administraţiei publice locale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ de către persoanele fizice sau juridice i
nteresate, în condiţiile legii.
Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR PUBLICE
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Secţiunea A
Administrarea şi gestionarea serviciilor publice
de gospodărie comunală
    Art.16. - Organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, coordonarea activităţii lor sînt atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
   
Art. 17. – (1) Gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală se organizează şi se realizează prin:
    a) gestiune directă;
    b) gestiune delegată.
    (2) Alegerea formei de gestionare a serviciilor publice de gospodărie comunală se efectuează prin decizia autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz​​, a organului central de specialitate al administraţiei publice în calitatea lor de fondatori.
    [Art.17 în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    [Art.17 modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Art.18. - (1) În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, administrarea şi gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală.
    (2) Gestiunea directă se realizează prin compartimentele specializate organizate în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.
   
[Art.18 al.(2) modificat prin L234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 art.631]
    (3) Fiecare serviciu public de gospodărie comunală constituit şi exploatat în regim de gestiune directă îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament de organizare şi funcţionare, elaborat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile regulamentului-tip elaborat şi aprobat de autoritatea publică centrală de specialitate.
    Art. 19. – (1) În cazul gestiunii delegate prin contract de parteneriat public-privat, autorităţile administraţiei publice locale pot apela la unul sau la mai mulţi operatori cărora le-a fost încredinţată, în baza contractului respectiv, gestiunea furnizării/prestării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice  tehnico-edilitare.
    (2) Gestiunea delegată a serviciilor publice de gospodărie comunală se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (3) În conformitate cu competenţele şi obligaţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale îşi exercită atribuţiile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de gospodărie comunală, precum şi dreptul de a controla şi de a supraveghea executarea contractelor prin care a fost delegată gestiunea serviciilor, inclusiv:
    a) modul de îndeplinire de către operatori a obligaţiilor asumate;
    b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
    c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
    d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune a sistemelor publice din infrastructura edilitară a localităţilor, precum şi activitatea de dezvoltare şi/sau modernizare a acestor sisteme;
    e) modul de formare şi de stabilire a tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală furnizate/prestate.
    [Art.19 în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    [Art.19 modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Art.20. - Desfăşurarea activităţilor specifice fiecărui serviciu public de gospodărie comunală, organizat şi realizat prin delegare a gestiunii, se face pe bază de contract.
   
[Art.20 modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
Secţiunea B
Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală
    Art.21. - (1) Operatorii beneficiază, în temeiul prezentei legi, de acelaşi regim juridic, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
    (2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodărie comunală către operatori se va face în condiţii de transparenţă, prin licitaţie publică organizată conform legii.
În cazul operatorilor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, înfiinţaţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau centrale de specialitate, cu capital social public majoritar, delegarea gestiunii serviciilor poate fi atribuită direct acestora.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 art.631]
    Art.22. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală aflate sub autoritatea administraţiei publice locale pot fi privatizate în condiţiile legii.
    (2) Operatorii sînt în drept să deschidă filiale şi reprezentanţe, să adere la asociaţii, concerne şi consorţii sau să le susţină material şi financiar, numai cu acordul autorităţii administraţiei publice locale care i-a înfiinţat şi al organului public central de specialitate care exercită controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol.
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP130-XV din 29.04.04, MO100-103/25.06.04 art.516]

    Art.23. - (1) Operatorii înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de raza teritorială în care acţionează, pot fi de interes local şi, respectiv raional.
    [Art.23 al.(1) modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]

    (2) Operatorii de interes local se află în subordinea consiliilor locale şi se organizează pentru furnizarea/prestarea unui sau mai multor tipuri de servicii, în funcţie de mărimea localităţilor, de gradul de echipare tehnico-edilitară a acestora şi de alţi factori specifici locali.
   
(3) Operatorii care furnizează/prestează servicii la nivel de regiune, raion, municipiu se înfiinţează în condiţiile legii, de regulă, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către cele centrale de specialitate pentru următoarele activităţi:
    a) construirea, exploatarea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi podurilor de interes regional, raional, municipal;
    b) alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
    c) alimentarea cu energie termică;
    d) salubrizarea, înverzirea localităţilor;
    e) transportul de persoane, inclusiv de elevi, între localităţi.
    [Art.23 al.(3) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    [Art.23 al.(3) modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
    (4) Operatorii înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale îşi pot desfăşura activitatea şi în afara razei teritoriale a acestora, participînd astfel la dezvoltarea pieţei libere a operatorilor.
    (5) În cazul furnizării/prestării mai multor tipuri de servicii, operatorul va ţine o evidenţă separată a acestora, cu o contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare, după caz, astfel încît activităţile sale din diferite sectoare să fie uşor de monitorizat, controlat şi evaluat.
    Art.24. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, prevăzută de legislaţia în vigoare.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art.25. - (1) Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii publice de gospodărie comunală sînt obligate să achite contravaloarea serviciilor prestate, conform facturilor primite, în termenul prevăzut de contractul încheiat între operator şi consumator.
    (2) Dacă suma datorată, inclusiv penalităţile, nu a fost achitată în termenul stabilit în contract, operatorul poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.
    (3) Reluarea furnizării/prestării serviciilor publice de gospodărie comunală se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii, iar cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, vor fi suportate de
consumator.
    (4) Dacă după suspendarea contractului (sau după debranşare)
consumatorul nu achită suma datorată, operatorul este în drept să acţioneze consumatorul în judecată.
    (5) Agenţii economici care furnizează/prestează servicii de gospodărie comunală fără contracte cu
consumatorii, în caz de neachitare a sumelor datorate, pot acţiona conform prevederilor alin.(2)-(4).
    (6) Sumele încasate de către intermediari la decontări în baza bonurilor de plată perfectate de ei se transferă operatorilor şi se atribuie de către aceştia în contul facturilor expuse spre plată în baza contractelor de furnizare/prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, încheiate cu gestionarii fondului locativ. Volumul serviciului facturat în baza contractelor şi nedistribuit spre plată consumatorilor rămîne în seama gestionarului fondului locativ, care este obligat  să-l achite operatorului în mărimea şi în termenul prevăzute în factură.
    [Art.25 al.(6) introdus prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    Art.26. - (1) Guvernul:
    a) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) în termen de 2 luni, va elabora regulamentul cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală.
   
[Art.26 al.(1), lit.b) modificată prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.0 art.631]
    (2) Pînă la aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege, ea se va aplica în măsura în care nu contravine acesteia.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 24 octombrie 2002.
    Nr. 1402-XV.