LPM1569/2002
ID intern unic:  312785
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1569
din  20.12.2002
cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de
pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 1416     Data intrarii in vigoare : 01.01.2003
    LP375-XVI din 07.12.06, MO195-198/22.12.06 art.924
    LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686
    LP61-XVI din 23.03.06, MO102-105/07.07.06 art.480
    LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
    LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.61; în vigoare 01.01.06
    LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165
    LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04, art.346

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Culturii” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului" prin LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Articolul 1. Scopul legii şi domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege stabileşte modul de trecere peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice a mărfurilor, obiectelor de uz personal şi a mijloacelor de transport auto.
    (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică la trecerea bunurilor de către persoane fizice peste frontiera vamală a zonelor economice libere.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    a) persoană fizică - rezident sau nerezident care nu este subiect al activităţii de întreprinzător;
    b) persoană fizică rezidentă - cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid care dispune de loc permanent de trai în Republica Moldova, ceea ce se confirmă prin actele respective;
    [Art.2 lit.b) modificată prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.346]
    c) persoană fizică nerezidentă - cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid care nu este menţionat la lit.b);
    d) loc permanent de trai -  loc de trai pe teritoriul unui stat al unei persoane fizice, cu condiţia că aflarea acesteia pe teritoriul dat nu este în legătură cu exercitarea obligaţiilor de serviciu sau cu efectuarea studiilor;
    e) bunuri - mărfuri, obiecte de uz personal şi mijloace de transport;
    f) mărfuri - orice bunuri mobile, obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (monedă naţională şi valută străină în numerar, valori mobiliare materializate şi instrumente de plată exprimate în monedă naţională şi valută străină), gaze naturale, energie electrică, energie termică, alt fel de energie, precum şi mijloace de transport, cu excepţia celor prevăzute la lit.h);
   
[Art.2 lit.f) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    g) obiecte de uz personal – orice obiect destinat uzului sau consumului personal, sau necesităţilor casnice, inclusiv haine şi încălţăminte personală, lenjerie de pat, echipament destinat uzului personal sau satisfacerii necesităţilor gospodăreşti, obiecte de parfumerie, de cosmetică, de igienă, medicamente, produse alimentare de necesitate personală, bunuri destinate cerinţelor familiale uzuale, animale de casă, precum şi instrumente portabile de care persoana are nevoie în exercitarea ocupaţiei sau profesiei, toate aceste bunuri neputînd fi destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    [Art.2 lit.g) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    h) mijloc de transport - orice mijloc de transport care se află la evidenţă permanentă în alt stat, folosit pentru transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, inclusiv containere şi alte instalaţii de transport;
    i) trimitere poştală internaţională - orice trimitere poştală, perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale actelor Uniunii Poștale Universale, care parvine pe teritoriul Republicii Moldova sau se acceptă pentru expediere peste hotarele ei;
   
[Art.2 lit.i) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    j) bagaj neînsoţit - bunuri expediate de către proprietar (posesor) sau la indicaţia lui, care sînt deplasate peste frontiera vamală de către transportator şi nu sînt însoţite de către proprietar (posesor);
    k) declarare verbală - formă de declarare care prevede oferirea de către proprietar (posesor), în formă verbală, la cererea factorului de decizie, organului vamal a tuturor datelor cu privire la cantitatea, calitatea şi valoarea mărfurilor, obiectelor de uz personal care sînt deplasate peste frontiera vamală;
    l) declarare în scris - formă de declarare stabilită de prevederile Codului vamal şi ale altor acte normative adoptate în baza lui;
    m) declarare prin acţiune - formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scuteşte persoana fizică de completarea unor acte vamale cu condiţia prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto (respectînd condiţiile prevăzute la art.10 alin.(3), (5) şi (14) din prezenta lege), cu înregistrarea ulterioară a acestuia în sistemul informaţional al Serviciului Vamal. În cazul aplicării formei de declarare prin acţiune, acte vamale nu se eliberează;
    n) măsuri de politică economică - restricţii la introducerea şi la scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport, stabilite din considerentele statului, ce prevăd licenţierea, cotarea şi impozitarea;
    o) valori culturale - obiecte care, conform determinării organului competent, constituie valoare pentru artă, literatură, ştiinţă, cultură şi religie;
    p) mijloc de transport auto, autovehicul - sistem mecanic cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, care serveşte la transportul de călători, bagaje şi mărfuri sau care execută orice alte lucrări;
   
r) autovehicul de epocă – mijloc de transport auto de orice marcă şi tip şi cu vîrsta mai mare de 30 de ani, ce reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute, confirmat de instituţia de stat competentă;
    [Art.2 lit.r) introdusă prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
   
s) coridor verde sau „nimic de declarat” – coridor destinat persoanelor fizice care nu dispun de bunuri, mărfuri sau care dispun numai de bunuri, mărfuri admise în ţară care nu necesită declararea vamală în formă scrisă. Trecerea persoanelor fizice prin coridorul verde este calificată ca declarare vamală concludentă a bunurilor, mărfurilor respective, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    [Art.2 lit.s) introdusă prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    t)  coridor roşu – coridor destinat persoanelor fizice care trec bunuri, mărfuri ce se declară în formă scrisă, prevăzute de  legislaţia în vigoare.
    [Art.2 lit.t) introdusă prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.2 modificat prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    Articolul 3. Trecerea bunurilor
    (1) Persoanele fizice au dreptul de a introduce şi scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bunuri în conformitate cu prezenta lege, Codul vamal şi cu alte acte normative ce reglementează trecerea bunurilor peste frontiera vamală. Prevederile articolelor 4–11 nu se aplică la trecerea de către persoanele fizice a valorilor valutare peste frontiera vamală.
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Introducerea, expedierea şi scoaterea în/din Republica Moldova de către persoanele fizice a valorilor valutare (altele decît monedele metalice ce conţin metale preţioase), inclusiv declararea valorilor valutare menţionate, se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei valutare.
    [Art.3 al.(2) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330; alineatul unic devine al.(1)]
    (3) Persoanele fizice au dreptul să introducă, să expedieze şi să scoată în/din Republica Moldova valori valutare fără achitarea drepturilor de import şi de export.
    [Art.3 al.(3) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.3 modificat prin LP61-XVI din 23.03.06, MO102-105/07.07.06 art.480]
   
Articolul 31. Introducerea şi scoaterea numerarului şi cecurilor în moneda
                         naţională a Republicii Moldova, precum şi a numerarului şi
                         cecurilor de călătorie în valută străină
    Persoanele fizice sînt obligate să declare în scris numerarul şi cecurile în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi numerarul şi cecurile de călătorie în valută străină, în următoarele cazuri:
    a) la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană;
    b) la scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană;
    c) la solicitarea colaboratorului vamal.
    [Art.31 introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.31 abrogat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.31modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.31 introdus prin LP61-XVI din 23.03.06, MO102-105/07.07.06 art.480]
    Articolul 4. Modul de declarare a bunurilor
    (1) Bunurile trecute de persoane fizice peste frontiera vamală sînt supuse declarării obligatorii conform prezentei legi, Codului vamal şi altor acte normative adoptate în corespundere cu acesta.
   
[Art.4 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP61-XVI din 23.03.06, MO102-105/07.07.06 art.480]
    (2) La introducerea bunurilor, bagajului neînsoţit pe teritoriul vamal, persoanele fizice sau transportatorul declară şi achită drepturile de import organului vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat. La solicitare, bunurile şi bagajul neînsoţit pot fi vămuite la organul vamal interior, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    [Art.4 al.(2) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) La scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele fizice sînt în drept de a vămui mărfurile la organele vamale interne.
    (4) Persoanele fizice au dreptul de a declara verbal organului vamal următoarele bunuri:
    a) obiectele de uz personal introduse în ţară, precum şi mărfurile indicate în anexa la prezenta lege;
    b) bunurile introduse în ţară, altele decît cele menţionate la lit.a), a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
   
[Art.4 al.(4), lit.b) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.4 al.(4), lit.b) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    c) mărfurile ce se scot din ţară a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 1000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    d) mărfurile menţionate la art.8 pct.1) lit.a) şi pct.2) lit.a).
    (5) Bunurile introduse şi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajului neînsoţit se declară în scris, în modul stabilit.
    Articolul 5. Introducerea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Persoanele fizice au dreptul:
    a) de a introduce pe teritoriul ţării, fără achitarea drepturilor de import, obiecte de uz personal, bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi mărfuri menţionate în anexa la prezenta lege, cu condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    [Art.5 al.(1), lit.a) modificată prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    [Art.5 al.(1), lit.a) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.5 al.(1), lit.a) modificată prin LP61-XVI din 23.03.06, MO102-105/07.07.06 art.480]
    b) de a introduce pe teritoriul ţării, fără achitarea drepturilor de import, alte bunuri decît cele indicate la lit.a) a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. Dacă valoarea în vamă a bunurilor depăşeşte cuantumul neimpozabil menţionat, drepturile de import se vor percepe reieşind din valoarea bunului în vamă (cuantumul neimpozabil indicat nu micşorează valoarea impozabilă a bunului);
   
[Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    c) de a introduce pe teritoriul ţării sau de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau a bagajelor neînsoţite, bunuri, fără achitarea drepturilor de import, cu condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, în legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova sau cu obţinerea acestor bunuri prin moştenire. Faptul stabilirii pentru trai permanent sau obţinerii moştenirii se confirmă prin actele respective. Modul de acordare a înlesnirilor menţionate se stabileşte de Serviciul Vamal;
    [Art.5 al.(1), lit.c) modificată prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    d) de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, fără achitarea drepturilor de import, bunuri, cu condiţia că valoarea lor în vamă nu depăşeşte suma de 300 de euro pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului terestru sau de 430 de euro pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului aerian sau maritim şi nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro sau de 430 de euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora;
   
[Art.5 al.(1), lit.d) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.5 al.(1), lit.d) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.5 al.(1), lit.d) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.5 al.(1), lit.d) modificată prin LP375-XVI din 07.12.06, MO195-198/22.12.06 art.924]
    e) de a introduce pe teritoriul ţării mărfuri care nu sînt prevăzute la lit.a) şi lit.b) şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării tuturor drepturilor de import şi declarării în modul stabilit;
    [Art.5 al.(1), lit.f) exclusă prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    g) de a primi bunuri prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau al bagajelor neînsoţite, cu condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, precum şi cu condiţia achitării drepturilor de import, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit.d), şi declarării în modul stabilit.
    (2) Persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova numai în conformitate cu regimurile vamale de import, de tranzit naţional şi de admitere temporară – în cazul declarării prin acţiune.
    [Art.5 al.(2) moldificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) Persoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce bunuri pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu regimurile vamale de import, de admitere temporară (cu respectarea prevederilor art.7) şi de tranzit.
    (4) Mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova, de persoane fizice nerezidente, în regimul vamal de tranzit şi destinate activităţii comerciale sau de producţie ori alte categorii de mărfuri decît cele prevăzute în anexa la prezenta lege sînt supuse declarării şi măsurilor de garantare prevăzute de legislaţie.
    [Art.5 al.(4) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (5) Bunurile destinate activităţii comerciale sau de producţie pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoane fizice agenţi economici, înregistrate în modul stabilit ca subiecte ale activităţii de întreprinzător.
    [Art.5 al.(5) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    [Art.5 al.(5) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
   
(6) Bunurile destinate activităţii în domeniul comerţului cu amănuntul pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, conform art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, înregistrate în modul stabilit. La importul acestor bunuri se vor achita drepturile de import. Importul se va permite doar pentru mărfurile care fac obiectul activității desfăşurate în comerţul cu amănuntul de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente.
    [Art.5 al.(6) introdus prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 6. Scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia declarării lor în modul stabilit şi dacă aceste bunuri nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    b) bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite) destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100000 euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit
    [Art.6 al.(1), lit.b) modificată prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 ar.346]
    (2) Bunurile destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă depăşeşte suma de 100000 euro pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, în modul stabilit, numai de agenţii economici care sînt înregistraţi la organul înregistrării de stat ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător.
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.346]
    (3) Se pune în sarcina Serviciul Vamal determinarea procedurii de declarare a mărfurilor destinate exportului şi asigurarea evidenţei scoaterii bunurilor din teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cu prezentarea lunară a informaţiei Serviciului Fiscal de Stat.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.6 al.(3) modificată prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    [Art.6 al.(3) introdus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165; al.(3) devine al.(4)]
    (4) Se interzice persoanelor fizice de a scoate din Republica Moldova utilaj, mijloace de transport folosite în producţie, cu excepţia utilajului şi mijloacelor de transport destinate aplicării în viaţa cotidiană.
    [Art.6 al.(4) abrogat prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
    Articolul 7. Admiterea temporară a bunurilor
    (1) Persoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova în regim vamal de admitere temporară bunuri necesare activităţii lor sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) declararea bunurilor în modul stabilit;
    b) bunurile să nu fie destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    c) achitarea drepturilor de import;
    d) şederea temporară a persoanei în Republica Moldova, confirmată prin actele respective.
    (2) Persoanele fizice nerezidente nu au dreptul de a scoate bunuri  de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu regimul vamal de export temporar.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) Persoanele fizice rezidente au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu regimul vamal corespunzător, bunuri (indiferent de valoarea lor) dacă ele nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit şi respectării prevederilor art.8 pct.2) lit.c) şi art.9 alin.(2) şi (3).
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (4) Persoanele fizice rezidente nu au dreptul de a introduce bunuri pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu regimul vamal de admitere temporară.
    (5) Vămuirea mărfurilor introduse şi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu regimul vamal de admitere temporară se efectuează la organul vamal în a cărui rază de activitate locuieşte persoana respectivă.
    Articolul 8. Introducerea şi scoaterea obiectelor şi bijuteriilor din metale
                        şi pietre preţioase
    Persoanele fizice au dreptul:
    1) de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) bijuterii din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor), fără achitarea drepturilor de import, cu condiţia că bijuteriile menţionate nu sînt omogene;
    b) obiecte din metale şi pietre preţioase care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de import şi declarării în modul stabilit;
    2) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) bijuterii din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia că bijuteriile indicate nu sînt omogene;
    b) obiecte din metale şi pietre preţioase produse de agenţii economici autorizaţi (cu excepţia celor indicate la lit.a) a prezentului punct) a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 10000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit;
    c) obiecte din metale şi pietre preţioase a căror valoare în vamă depăşeşte suma de 10000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de export, declarării în modul stabilit şi prezentării organului vamal a autorizaţiei eliberate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin care se confirmă costul lor şi faptul că obiectele respective nu prezintă valoare culturală;
    d) obiecte din metale şi pietre preţioase (inclusiv şi cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), produse de agenţii economici autorizaţi şi destinate activităţii comerciale sau de producţie, a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100000 euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit.
    [Art.8 al.(2), lit.d) modificată prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 ar.346]
    Articolul 9. Introducerea şi scoaterea valorilor culturale
    (1) Persoanele fizice au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova valori culturale cu condiţia prezentării organului vamal a autorizaţiei eliberate de autoritatea competentă a statului de expediere, respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de import şi declarării în modul stabilit. Alte valori din domeniul artei, literaturii, ştiinţei, culturii şi religiei pot fi introduse pe teritoriul ţării cu condiţia respectării prevederilor art.4, 5, 7 şi 8.
    (2) În cazul apariţiei suspiciunilor referitoare la obiectul deplasat precum că acesta prezintă valoare culturală, dar persoana fizică nu dispune de autorizaţia respectivă eliberată de autoritatea competentă a statului de expediere, organul vamal va permite trecerea bunului menţionat cu condiţia prezentării autorizaţiei eliberate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, prin care se va confirma costul lui şi faptul că obiectul respectiv nu prezintă valoare culturală.
    (3) Persoanele fizice nu au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova valori culturale. Alte valori din domeniul artei, literaturii, ştiinţei, culturii şi religiei pot fi scoase de pe teritoriul ţării cu condiţia respectării prevederilor art.4, 6, 7 şi 8 şi prezentării autorizaţiei eliberate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în care se specifică costul obiectului şi faptul că acesta nu prezintă valoare culturală.
    Articolul 10. Introducerea şi scoaterea mijloacelor de transport auto
    (1) Persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 (cu excepția autovehiculelor de epocă al căror termen de exploatare este mai mare de 50 de ani) destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705 (cu excepția autovehiculelor de epocă al căror termen de exploatare este mai mare de 50 de ani), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30000, 8701 90 900 (cu excepția tractoarelor de epocă al căror termen de exploatare este mai mare de 50 de ani), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 12 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110 – 8701 90 500 (cu excepția tractoarelor de epocă al căror termen de exploatare este mai mare de 50 de ani), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 20 de ani;
    – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă al căror termen de exploatare este mai mare 30 de ani), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani;
    – autovehicule concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702 (cu excepția autovehiculelor de epocă al căror termen de exploatare este mai mare de 50 de ani), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani,
    – motociclete clasificate la poziţia tarifară 8711(cu excepția motocicletelor de epocă al căror termen de exploatare este mai mare de 50 de ani), precum şi motoarele lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani.
    procurate (obţinute prin donaţie) în străinătate, cu condiţia declarării şi achitării drepturilor de import la organul vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat. Mijloacele de transport menţionate trebuie să fie scoase de la evidenţă de la autoritatea competentă a statului de expediere;
    [Art.10 al.(1), lit.a) modificată prin LP229 din 01.11.18, MO441-447/30.11.18 art.705; în vigoare 30.11.18]
    [Art.10 al.(1), lit.a) modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.10 al.(1), lit.a) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.10 al.(1), lit.a) modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    [Art.10 al.(1), lit.a) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.10 al.(1), lit.a) modificată prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(1), lit.b) abrogată prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
   
b) – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi motoare şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30, 8701 90 900, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 12 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110 – 8701 90 500, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 20 de ani;
    – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani;
    – autovehicule concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani
    – motociclete clasificate la poziţia tarifară 8711, precum şi motoarele lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani
    obţinute în folosinţă (fapt confirmat prin actele respective), cu condiţia aflării acestora la evidenţă permanentă în alt stat şi declarării lor la intrare în ţară conform modului stabilit, fără achitarea drepturilor de import.
    [Art.10 al.(1), lit.a) modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.10 al.(1), lit.b) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.10 al.(1), lit.b)  modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    [Art.10 al.(1), lit.b) modificată prin LP221 din 19.10.21, MO228/31.10.12 art.732; în vigoare 01.11.12]
    [Art.10 al.(1), lit.b) introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
(11) Persoanele fizice rezidente au dreptul de a plasa sub regim vamal de import mijloacele de transport auto prevăzute la alin. (1) lit. a), pînă la data de 31 ianuarie a anului următor, care au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova în regim vamal de tranzit și/sau care se află în zona de control vamal a posturilor vamale de la frontieră, în ultima lună a anului în care intervine prohibiția.
    [Art.10 al.(11) introdus prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    (2) Persoanele fizice rezidente nu au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi motoare şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    b) tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 870130000, 8701 90 900, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 12 ani;
    [Art.10 al.(2), lit.b) modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.10 al.(2), lit.b) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    c) tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110 – 8701 90 500, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 20 de ani;
    [Art.10 al.(2), lit.c) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    d) mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    [Art.10 al.(2), lit.d) modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    e) autovehicule concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani,
inclusiv cele obţinute prin moştenire şi în legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova, indiferent de regimul vamal ales.
   
[Art.10 al.(2) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    (3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art. 20 al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate în regimul vamal de admitere temporară pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu achitarea vinietei şi cu respectarea următoarelor condiţii:
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP280 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.945; în vigoare 01.01.17]
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP170 din 21.07.14, MO223-230/08.08.14 art.513]
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP221 din 19.10.21, MO228/31.10.12 art.732; în vigoare 01.11.12]
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 01.11.12]
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]

    a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;
   
b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;
    [Art.10 al.(3), lit.b) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.10 al.(3), lit.b) în redacţia LP221 din 19.10.21, MO228/31.10.12 art.732; în vigoare 01.11.12]
   
[Art.10 al.(3), lit.b) modificată prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 01.11.12]
    c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;
    d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;
    e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto
declarat prin acţiune, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.
   
[Art.10 al.(3), lit.e) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.10 al.(3) în redacţia LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(3) modificat LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
   
[Art.10 al.(3) modificat prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.346]
  
  (31) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin. (3) lit. a)–d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.10 al.(31) introdus prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(32) abrogat prin LP170 din 21.07.14, MO223-230/08.08.14 art.513]
    [Art.10 al.(32) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.10 al.(32) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.10 al.(32) introdus prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
   
(33)  Mijloacele de transport auto introduse în condiţiile alin. (3) nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel stabilit de Codul vamal al Republicii Moldova, indiferent de persoanele care le introduc.
    [Art.10 al.(33) în redacția LP170 din 21.07.14, MO223-230/08.08.14 art.513]
    [Art.10 al.(33) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
(34) În cazul în care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de legislaţie, iar acesta nu mai există (a fost distrus sau vîndut la piese, fapt confirmat prin documente justificative), organul vamal va încasa pentru mijloacele de transport ce se încadrează în termenul admisibil de exploatare – drepturile de import, iar în cazul în care acestea sînt prohibite, va percepe contravaloarea lor conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.10 al.(34) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (35) În cazul mijloacelor de transport distruse în urma acţiunii unei forţe majore, confirmate în modul stabilit, persoana fizică nu este responsabilă de plata drepturilor de import sau a contravalorii mijloacelor de transport distruse.
    [Art.10 al.(35) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.10 al.(4) abrogat prin LP56 din 25.03.10, MO44-46/30.03.10 art.125]
    [Art.10 al.(4) introdus prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.346]
     [Art.10 al.(5) abrogat  prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(5) în redacţia LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    [Art.10 al.(6) abrogat prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.10 al.(6) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.10 al.(6) în redacţia LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(6) introdus prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686; al.(6)-(12) devin al.(7)-(14)]
   
[Art.10 al.(7) abrogat prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.10 al.(7) în redacţia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    [Art.10 al.(7) modificat prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
   
(8) Persoanelor fizice li se interzice introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a motoarelor şi caroseriilor care au termenul de exploatare de peste 10 ani (cu excepţia celor pentru autovehiculele de epocă de la poziţia tarifară 8703), iar a motoarelor şi caroseriilor destinate autovehiculelor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702 – termenul de exploatare de peste 7 ani, cu excepţia motoarelor şi caroseriilor introduse pe teritoriul ţării de persoane fizice nerezidente în conformitate cu regimul vamal de tranzit, cu condiţia escortării obligatorii a acestora de către serviciul de supraveghere şi escortare.
    [Art.10 al.(8) în redacţia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    [Art.10 al.(8) modificat prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
     [Art.10 al.(9) abrogat  prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
  
  (10) Se interzice organelor vamale vămuirea mijloacelor de transport auto, motoarelor şi caroseriilor care au termenul de exploatare de peste 10 ani (cu excepţia autovehiculelor de epocă de la poziţia tarifară 8703), iar a celor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor pentru acestea – termenul de exploatare de peste 7 ani, care aparţin persoanelor fizice rezidente.
    [Art.10 al.(10) în redacţia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    [Art.10 al.(10) modificat prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    (11) Drept bază la calcularea termenului de exploatare a mijlocului de transport auto, motorului şi caroseriei se ia anul de producţie. Anul de producţie se stabileşte în baza datelor ce se conţin în certificatul de înmatriculare (paşaportul tehnic) şi în codul VIN, indicat în numărul de identificare al vehiculului de modelul respectiv. În cazul necorespunderii datelor ce se conţin în documentele de înmatriculare cu datele ce se conţin în codul VIN, drept bază se iau datele uzinei producătoare a vehiculului. În cazul în care o persoană prezintă copii ale actelor de înmatriculare, anterior eliberate de ţara exportatoare a vehiculului, şi dacă există careva suspiciuni privind anul de producţie indicat în copiile acestor acte, anul de producţie se stabileşte în baza datelor uzinei producătoare. Dacă, prin aceste metode, nu se stabileşte anul de producţie al vehiculelor supuse evidenţei în Registrul de stat al transporturilor, în modul respectiv al sistemului informaţional “Asycuda World” se face menţiunea de rigoare.
    [Art.10 al.(11) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    [Art.10 al.(11) modificat prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
   
[Art.10 al.(11) introdus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    (12) Persoanele fizice care au obţinut titlu de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova răspund solidar cu persoanele care le-au introdus pentru achitarea drepturilor de import dacă aceste mijloace de transport auto nu au fost vămuite de organele vamale.
   
[Art.10 al.(12) introdus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    [Art.10 al.(13) abrogat prin LP56 din 25.03.10, MO44-46/30.03.10 art.125]
    [Art.10 al.(13) introdus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    (14) La introducerea mijloacelor de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova, organele vamale eliberează actele respective contra plată.
    (15) Persoanele fizice, în cazul scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport auto ce deţin statutul de mărfuri autohtone, sînt obligate să le declare prin acţiune, aceste mijloace de transport auto fiind plasate pe un termen nelimitat sub regimul vamal export temporar. În cazul înstrăinării în alte state a mijlocului de transport auto, acesta urmează a fi scos de la evidenţa structurilor teritoriale ale Agenției Servicii Publice, cu condiţia perfectării actelor vamale corespunzătoare.
    [Art.10 al.(15) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.10 al.(15) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.10 al.(15) introdus prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    [Art.10 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    Articolul 11. Particularităţile determinării destinaţiei mărfurilor
    (1) Destinaţia mărfurilor deplasate de către persoana fizică peste frontiera vamală se determină reieşind din categoria mărfii, cantitatea ei, precum şi din analiza tuturor circumstanţelor călătoriei.
    (2) Mărfurile sînt calificate ca mărfuri destinate uzului personal dacă ele sînt introduse (scoase) în bagajele personale ale persoanelor care călătoresc în exclusivitate pentru a fi utilizate de către persoana respectivă și/sau de către membrii familiei acesteia (pentru consum final).
    [Art.11 al.(2) în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    (3) Membri ai familiei sînt soţul (soţia), copiii (inclusiv cei adoptivi), părinţii, persoanele asupra cărora este instituită, conform legii, tutela sau curatela.
    (4) La stabilirea destinaţiei mărfurilor se iau în considerare următoarele:
    a) categoria mărfii: modul de consum, practica de utilizare;
    b) cantitatea mărfii: articole omogene de aceeaşi denumire, de aceeaşi mărime, model, culoare etc.;
    c) circumstanţele legate de călătorie: scopul călătoriei, durata ei, ţara în care s-a aflat şi ţara în care pleacă persoana.
    (5) Obligaţia de a confirma faptul că marfa nu este destinată activităţii comerciale sau de producţie se pune în seama persoanei fizice care deplasează marfa.
    (6) Valoarea în vamă a mărfurilor deplasate de persoane fizice se determină în conformitate cu prevederile Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    Articolul 12. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2003.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni:
    - va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    - va elabora actele normative de executare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                     Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 20 decembrie 2002.
    Nr. 1569-XV.

Anexă
LISTA

mărfurilor a cărăr trecere de o singură dată pe

 teritoriul Republicii Moldovade către persoane fizice

se efectuează fără achitarea drepturilor de import

Codul
Denumirea poziţiei
Cantitatea
1
2
3
2203
Bere fabricată din malţ
5 litri
2204-2208 90

Vinuri naturale din struguri, inclusiv
vinuri alcoolizate must din struguri,
altul decît cel de la poziţia 2009 vermuturi
băuturi alcoolice tari, lichioruri şi alte băuturi
spirtoase

2 litri
2402
Ţigări de foi, trabucuri
50 bucăţi
 
Ţigări din tutun sau din substituenţi de tutun
200 bucăţi
27
Carburanţi

Carburanţi pentru mijlocul  de transport auto,
cu condiţia că aceştia se află în rezervoarele 
mijlocului de transport cu care persoana
intră pe teritoriul Republicii Moldova

42

Obiecte din piele: articole de voiaj, genţi şi alte
produse similare

3 unitate
43

Blănuri naturale şi articole din blană blănuri
artificiale

1 unitate
61

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate
şi croşetate

3 unităţi
62

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decît
cele tricotate sau croşetate

3 unităţi
64
Încălţăminte
2 perechi
8471

Maşini de prelucrare automată a datelor şi părţi
ale acestora

1 unitate
8517 12 000

Telefoane pentru reţeaua de telefonie mobilă şi pentru alte reţele fără fir

2 unităţi
8519

Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului

1 unitate
8521

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar
încorporînd un receptor de semnale videofonice

1 unitate
8525
Aparate de luat vederi fixe şi alte camere video
1 unitate
8527

Aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

1 unitate
90
Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice
1 unitate din grupă
91
Ceasuri de toate tipurile
3 unităţi
9004  

 Ochelari (de corecţie, de protecţie sau altele) şi articole
similare  

4 unităţi

    [Anexa modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa modificată prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]