LPM142/2005
ID intern unic:  312972
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 142
din  07.07.2005
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor
în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I
Publicat : 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103     art Nr : 476     Data intrarii in vigoare : 07.07.2005
Art.1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, expus în anexele nr.1 şi nr.2, părţi integrante ale prezentei legi.
Art.2. - Studiile superioare de licenţă se organizează pe domenii de formare profesională (specialităţi) în conformitate cu Nomenclatorul nominalizat, cu excepţia domeniilor reglementate în Uniunea Europeană prin norme speciale.
Art.3. - Guvernul:
va întreprinde măsurile necesare în vederea aplicării Nomenclatorului nominalizat, parte componentă a standardelor de stat în domeniul pregătirii cadrelor, în instituţiile de învăţămînt superior de stat şi private, începînd cu anul de studii 2005-2006, pentru studenţii admişi la anul I;
va asigura, exclusiv în instituţiile de învăţămînt de stat, pregătirea cadrelor la domeniile de formare profesională "Administraţie publică", "Medicină", "Farmacie", "Militărie" şi cele ce ţin de menţinerea ordinii publice şi securitatea statului;
va stabili modul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior private şi în cele de stat pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii.
Art.4. - Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, aprobat prin Legea nr.1070-XIV din 22 iunie 2000, rămîne în vigoare pentru instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, precum şi pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt superior admişi la studii pînă în anul 2004-2005, care îşi vor finaliza studiile în conformitate cu prevederile acestui nomenclator.
Art.5. -  Prezenta lege se pune în aplicare de la data adoptării.

PREŞEDINTELE 
PARLAMENTULUI                                        Marian  LUPU

Chişinău, 7 iulie  2005.
Nr.142-XVI.

anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP100 din 21.05.15, MO144-149/12.06.15 art.282]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP63 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.284; în vigoare 01.06.14]
    [Anexa nr.1 modificată prin  LP156 din 28.06.13, MO152-158/19.07.13 art.481]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP233 din 25.10.12, MO242-244/23.11.12 art.775]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP86 din 13.04.12, MO92/15.05.12 art.316]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP178 din 15.07.10, MO135-137/03.08.10 art.480]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP70-XVI din 28.03.08, MO117-118/09.07.10 art.353]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP165-XVI din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.514]

Anexa nr.2
Nomenclatorul specialităţilor
pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior
la domeniul 7 "Sănătate",  reglementat special în cadrul
 Uniunii Europene

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii Codul şi denumirea domeniului  general de studiu Codul şi denumirea specialităţii /domeniului  de formare profesională iniţială (studii superioare de specialitate) Numărul creditelor de studiu
7 Sănătate      
  71 Medicină    
    711 Medicină generală 360
    712 Stomatologie 300
    713 Sănătate publică 300
    714 Pediatrie 360
  721 Farmacie    
    721 Farmacie 300