HCNVM63/6/2006
ID intern unic:  318561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRÎRE Nr. 63/6
din  23.11.2006
cu privire la activitatea companiilor fiduciare
"Europa - Trust" SRL şi "Econ - Renaştere" SRL
 în calitate de participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare
Publicat : 01.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 184-185     art Nr : 638     Data intrarii in vigoare : 01.12.2006
    În cadrul verificării executării de către CF "Europa - Trust" SRL şi CF "Econ - Renaştere" SRL a cerinţelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), specificate în Hotărîrea CNVM nr. 30/8 din 25.05.2006, şi a cerinţelor actelor normative în vigoare, s-au constatat următoarele:
    Companiile fiduciare "Europa - Trust" SRL şi "Econ - Renaştere" SRL pînă în prezent nu au restabilit complet informaţia din registrele deţinătorilor de valori mobiliare, astfel nerespectînd prevederile art. 8 alin. (4) al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare, precum şi ale Instrucţiunii provizorii cu privire la ţinerea registrului de către deţinătorul nominal al hîrtiilor de valoare, aprobată prin Hotărîrea CSPHV nr. 36-4 din 16.05.1996, cu modificările ulterioare (în continuare - Instrucţiune).
    În scrisorile parvenite de la CF "Europa - Trust" SRL nr. 176 din 01.11.2006 şi nr. 177 din 06.11.2006 şi CF "Econ - Renaştere" SRL nr. 51 din 01.11.2006 se menţionează, că la moment au fost iniţiate lucrări de restabilire a datelor referitor la circa 60 000 de fondatori ai administrării fiduciare. Însă, informaţia dată nu este confirmată prin probe documentare.
    Astfel, se constată, că în activitatea desfăşurată pînă la moment, companiile fiduciare nu au întreprins măsuri pentru a asigura plenitudinea datelor, care se conţin în registrul clienţilor deţinătorului nominal, prin păstrarea documentelor primare care au fost perfectate în relaţiile cu registratorul independent conform pct. 3.2 al Contractului-tip pentru ţinerea registrului clienţilor Deţinătorului nominal, aprobat prin Hotărîrea CNVM nr. 68/3 din 03.10.1997, precum şi documentelor care justifică introducerea înscrierilor şi modificărilor în registrul menţionat, conform prevederilor pct. 11.1 şi pct. 11.2 ale Instrucţiunii. Ca rezultat al acestei atitudini neadecvate pot fi cauzate daune în proporţii mari drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale celor 337 mii de clienţi, care au transmis în administrare active în valoare de peste 100 mln. lei.
    Deşi, conform informaţiei prezentate CNVM, CF "Europa - Trust" SRL a exclus şi a trecut la pierderi valorile mobiliare ale societăţilor specificate în Hotărîrea CNVM nr. 30/8 din 25.05.2006, în activele administrate de aceasta sînt prezente societăţi pe acţiuni lichidate, valorile mobiliare ale cărora au fost excluse din Registrul de stat al valorilor mobiliare, şi anume: SA "Constructorul - Drochia", SA "Librăria - Luminiţa" şi SA "Mărfconsum - Rezina", valoarea de bilanţ a cărora constituie circa 287635 lei.
    Faptul dat confirmă iresponsabilitatea administratorului fiduciar şi administrarea ineficientă a activelor companiei pe parcursul anului 2006.
    De asemenea, CF "Europa - Trust" SRL şi CF "Econ - Renaştere" SRL nu au asigurat informarea fondatorilor administrării despre excluderea din activele companiilor a societăilor lichidate şi radiate din Registrul de stat al valorilor mobiliare.
    În temeiul pct. 3 al Hotărîrii CNVM nr. 30/8 din 25.05.2006, administratorii fiduciari urmau să informeze lunar CNVM despre măsurile întreprinse în vederea executării cerinţelor acesteia, ceea ce nu s-a efectuat pînă în luna noiembrie 2006.
    În conformitate cu Ordonanţa CNVM nr.59/8-O din 26.10.2006 şi a Ordinului Preşedintelui CNVM nr. 61 din 06.11.2006, a fost iniţiat controlul tematic în partea ce ţine de verificarea procesului de restabilire a informaţiei din registrele deţinătorilor de valori mobiliare ale CF "Europa - Trust" SRL şi CF "Econ - Renaştere" SRL, în rezultatul căruia s-au constatat următoarele:
    În perioada preconizată de desfăşurare a controlului (07.11.2006 - 16.11.2006), membrii grupului de control nu au avut acces la documentele necesare controlului din motivul lipsei în incinta sediului companiilor menţionate a persoanelor cu funcţii de răspundere.
    Aceasta contravine prevederilor pct. 36 lit. a) al Regulamentului cu privire la modul de efectuare a controalelor activităţii participanţilor la piaţa valorilor mobiliare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Hotărîrea CNVM nr.9/7 din 14.03.2002, care stipulează, că în timpul efectuării controlului participantul la piaţa valorilor mobiliare este obligat să asigure prezenţa conducătorului, contabilului-şef, sau a suplinitorilor acestora, precum şi pct. 37 şi pct. 38 ale aceluiaşi Regulament, care prevăd că cerinţele membrilor grupului de control sînt obligatorii pentru participanţii la piaţa valorilor mobiliare supuşi controlului, iar neexecutarea sau executarea neadecvată a cerinţelor respective se consideră drept opunere efectuării controlului.
    Contrar prevederilor pct. 3.6. al Regulamentului privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea pe piaţa valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea CNVM nr.12/1 din 28.10.1999, nu a fost asigurată prezenţa persoanelor cu funcţii de răspundere care ar exercita atribuţiile conducătorului în lipsa acestuia.
    Astfel, prin acţiunile sale, persoanele cu funcţii de răspundere ale CF "Europa - Trust" SRL şi CF "Econ - Renaştere" SRL au  împiedicat activitatea legală a membrilor grupului de control prin neadmiterea efectuării controalelor, neprezentarea documentelor corespunzătoare, neexecutarea altor cerinţe legale ale membrilor grupului de control.
    Reieşind din cele expuse, în situaţia cînd implicarea persoanelor cu funcţii de răspundere ale companiilor nominalizate reprezintă o necesitate iminentă la restabilirea bazei de date a registrelor de valori mobiliare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 lit. b) şi lit. c), art.8 lit. c) şi lit. o), art. 9 alin. (1) lit. i), art. 21 alin. (1), art. 29 ale Legii nr. 192 - XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, art. 1, art. 42 alin. (1), art. 53 alin. (5), art. 66 lit. g), art. 67 ale Legii nr.199 - XIV din 18.11.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, Codului cu privire la contravenţiile administrative, pct. 36 lit. a), lit. c) şi lit. f), pct.37 şi pct.38 ale Regulamentului cu privire la modul de efectuare a controalelor activităţii participanţilor la piaţa valorilor mobiliare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Hotărîrea CNVM nr.3/5 din 22.07.1999,    
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se prelungeşte suspendarea activităţii participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare CF "Econ - Renaştere" SRL şi CF "Europa - Trust" SRL pînă la restabilirea completă a informaţiei din registrele clienţilor deţinătorului nominal, cu excepţia următoarelor activităţi:
    a) întreprinderea măsurilor necesare pentru adresarea în instanţa de judecată în cazul lezării drepturilor şi intereselor clienţilor;
    b) participarea la adunările generale ale acţionarilor societăţilor din portofoliul investiţional, cu condiţia că votarea asupra chestiunilor din ordinea de zi ce ţin de lichidarea, reorganizarea societăţii, precum şi asupra deciziilor cu privire la tranzacţiile de proporţii, va fi efectuată cu acordul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
    2. Solicitările acordurilor prealabile ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare privind acţiunile preconizate de organele de conducere ale CF "Econ - Renaştere" SRL şi CF "Europa - Trust" SRL urmează a fi prezentate în termen de cel puţin 15 zile pînă la producerea acţiunii.
    3. Se iniţiază procedura de tragere la răspundere administrativă a persoanelor cu funcţii de răspundere ale CF "Europa - Trust" SRL şi CF "Econ - Renaştere"SRL în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative.
    4. Se avertizează dl Scutelnic Vasili, managerul CF "Europa - Trust" SRL şi CF "Econ - Renaştere" SRL, despre necesitatea asigurării necondiţionate a conformării activităţii companiilor cerinţelor legislaţiei şi neadmiterea pe viitor a încălcărilor actelor normative în vigoare.
    5. CF "Europa - Trust" SRL şi CF "Econ - Renaştere" SRL vor informa lunar Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare despre măsurile întreprinse în vederea executării prezentei Hotărîri şi derularea procedurii de restabilire a informaţiilor din registrele clienţilor deţinătorului nominal.
    6. CF "Europa - Trust" SRL şi CF "Econ - Renaştere" SRL vor finaliza, în termen de pînă la 6 luni din data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri, toate măsurile necesare restabilirii informaţiilor din registrele clienţilor deţinătorului nominal.
    7. Se sesizează Procuratura Generală a Republicii Moldova şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în vederea constatării semnelor infracţionale în activitatea persoanelor cu funcţii de răspundere ale CF"Europa - Trust" SRL şi CF "Econ - Renaştere" SRL şi luării de atitudine.
    8. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Departamentului investiţii colective.
    9. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI NAŢIONALE A
    VALORILOLR MOBILIARE                                  Dumitru URSU

    Nr. 63/6. Chişinău, 23 noiembrie 2006.