OMJ235/2009
ID intern unic:  331827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 235
din  10.06.2009
despre aprobarea Regulilor privind modalitatea prezentării
de către notari a cererilor de înregistrare a drepturilor şi a
actelor justificative la oficiul cadastral teritorial
Publicat : 17.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 524
 ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 692 din 25 iunie 2009
Ministru_______ Vitalie Pîrlog

    În temeiul art.301 al Legii Cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1998, nr. 44-46, art.318) cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulile privind  modalitatea prezentării de către notari a  cererilor de înregistrare a drepturilor şi a actelor justificative la oficiul cadastral teritorial (conform anexei).
    2. Se stabileşte că comisioanele bancare pentru transferul plăţilor încasate de notari în contul oficiului cadastral teritorial vor fi suportate de către ultimul.
    3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                    Directorul general al Agenţiei
                                                                                  Relaţii Funciare şi Cadastru

    Vitalie Pîrlog                                                          Alexandr Bannicov

    Nr.235. Chişinău, 25 iunie 2009.                          Nr. 92. Chişinău, 10 iunie 2009.
Anexă
la Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
nr. 92 din 10 iunie 2009 şi Ministerului Justiţiei
nr. 235 din 25 iunie 2009

Regulile
privind  modalitatea prezentării de către notari
a cererilor de înregistrare a drepturilor şi a actelor
justificative la oficiul
cadastral teritorial
    1. Prezentele Reguli stabilesc modalitatea prezentării de către notarul care a autentificat actul juridic sau a eliberat certificatul de moştenitor  a cererii de înregistrare a drepturilor ce derivă din aceste acte la oficiul cadastral teritorial.
    2. Înregistrarea drepturilor ce derivă din actul juridic sau a certificatului de moştenitor poate fi solicitată de notar la cererea scrisă a părţii actului juridic sau a moştenitorului (modelul cererii este prezentat în anexa nr.1).
    3. Notarul poate cere înregistrarea dreptului susceptibil de a fi înscris în registru, numai dacă imobilul care face obiectul actului notarial a fost anterior înregistrat în registrul bunurilor imobile (ceea ce se confirmă prin extrasul din acest registru) şi există plan cadastral sau geometric al bunului imobil.
    4. Notarul care a întocmit actul juridic sau eliberat certificatul de moştenitor va transmite oficiului cadastral teritorial în a cărui rază de activitate se află bunul imobil un demers (de modelul stabilit în anexa nr. 2) însoţit de actul notarial în original şi o copie legalizată notarial, copia actului de identitate al noului titular(i) de drepturi – în cazul persoanelor fizice; copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice şi copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice – în cazul persoanelor juridice,  documentul ce confirmă achitarea serviciilor pentru înregistrare, după caz alte documente.
    5. Demersul de înregistrare poate fi depus de notar personal sau de un angajat al biroului notarial (curier), împuternicirile căruia vor fi indicate expres în demersul notarului. În acest caz, suplimentar la actele indicate în pct. 4 se va prezenta şi copia buletinului de identitate al curierului.
    6. Bunul imobil care face obiectul actului juridic sau certificatului de moştenitor va fi identificat în actul notarial prin adresă poştală, număr cadastral, suprafaţă (pentru construcţii, apartamente şi încăperi izolate se va indica atît suprafaţa din documentele justificative, cît şi cea din registrul bunurilor imobile), după caz, destinaţie sau mod de folosinţă. Părţile actului notarial vor fi identificate prin nume, prenume, data naşterii, domiciliu, numărul de identificare – în cazul persoanelor fizice; denumirea, sediul, numărul de identificare – în cazul persoanelor juridice.
    7. Registratorul va admite demersul de înregistrare şi va efectua înregistrarea dreptului patrimonial în registrul bunurilor imobile, dacă actul notarial corespunde exigenţilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.
    8. În cazul depistării cărorva erori sau inexactităţi în actul notarial, registratorul va contacta de îndată notarul pentru soluţionarea acestora.
    9. Registratorul va respinge demersul de înregistrare a actului lovit de nulitate absolută, în mod vizibil, sau dacă există temeiuri ce fac imposibilă înregistrarea în registrul bunurilor imobile în conformitate cu Legea cadastrului bunurilor imobile.
    10. La primirea actelor indicate în pct. 4, registratorul va completa cererea în programul „Cadastru” după modelul stabilit, suplimentar indicînd numele notarului care a depus actele. Cererea completată de registrator se imprimă în trei exemplare şi se semnează de notar sau curier. Un exemplar al cererii se restituie notarului, alte două exemplare se anexează la actele justificative ce vor servi ca temei al efectuării înscrierilor în registrul bunurilor imobile.
    11. După efectuarea înregistrării în registrul bunurilor imobile, registratorul va elibera notarului (curierului) actul juridic sau certificatul de moştenitor pe care este aplicată parafa de înregistrare, pentru a fi transmise titularului de drepturi. Pentru ridicarea actelor notarul sau curierul va prezenta pentru vizualizare cererea indicată în pct. 10.
    12. La cererea scrisă a părţilor actului juridic notarul poate solicita în numele acestora extrasul din registrul bunurilor imobile, precum şi alte documente necesare efectuării actului notarial. Pentru solicitarea documentelor menţionate notarul va depune un demers la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.
    13. Notarul va determina mărimea plăţii pentru serviciile oficiului cadastral teritorial în conformitate cu Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia, aprobată prin Legea nr. 393 XVI din 08 decembrie 2006 şi Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 02 iulie 2007 pentru aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat „Cadastru” şi filialele acesteia.
    În cazul în care pentru serviciul de înregistrare solicitat se aplică tariful variabil, notarul va determina cuantumul tarifului prin aplicarea cotei procentuale a tarifului aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 02 iulie 2007, la valoarea bunului imobil indicată în certificatul privind valoarea bunului, emis de oficiul cadastral teritorial.
    14. Plata pentru serviciile oferite de oficiul cadastral teritorial poate fi  încasată de notar în numele oficiului cadastral teritorial pe baza dispoziţiei de încasare (formularul interdepartamental tipizat OC-1). Sumele încasate se virează în contul Întreprinderii de Stat „Cadastru”.
    15. Plata pentru serviciile oferite de oficiul cadastral teritorial poate fi efectuată de notar şi direct în casieria filialei în care se depune cererea de înregistrare.
    16. În cazul în care  plata pentru serviciile oficiului cadastral teritorial va fi efectuată de solicitant, aceasta se efectuează  la oficiile băncilor comerciale indicate de Î.S. „Cadastru”, în baza documentelor de plată (bonuri de plată, facturi)  întocmite de notar. Formularele documentelor de plată vor fi puse la dispoziţia notarilor de Întreprinderea de Stat „Cadastru”. Solicitantul prezintă notarului copia ordinului de încasare a numerarului sau bonul de plată cu menţiunile şi ştampila băncii, pentru a fi anexat la documentele ce urmează a fi depuse la oficiul cadastral teritorial.
Anexa nr. 1 la Regulile privind modalitatea prezentării
de către notari a  cererilor de înregistrare a drepturilor şi
a actelor justificative la oficiul cadastral teritorial
Notarului _______________________
de la cet. _______________________
numărul de identificare___________
domiciliat_______________________

(în cazul reprezentării se indică numele, domiciliul reprezentantului
 şi temeiul reprezentării; în cazul persoanei juridice se indică denumirea,
sediul,  numărul de identificare a acesteia,  calitatea reprezentantului şi temeiul reprezentării)

C E R E R E
    Subsemnatul __________________ Rog să solicitaţi înregistrarea în Registrul bunurilor imobile în conformitate cu art. 17 alin. (1) pct. b1) al Legii cu privire la notariat nr. 1453-XV din 8.11.2002 şi art. 301 alin. (1) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 a dreptului__________________________ asupra bunului imobil situat pe adresa______________________________, înscris cu numărul cadastral__________________________ în temeiul _________________________ pe numele __________________________ *.
    * În cazul proprietăţii comune pe cote-părţi cererea se depune de către fiecare coproprietar individual. În cazul proprietăţii comune în devălmăşie, cumpărătorul solicită înregistrarea dreptului cu indicarea tuturor coproprietarilor devălmaşi, anexînd copiile actelor de identitate ale acestora.
    La prezenta cerere se anexează:
    -
    -
    -
              Data____________________                      Semnătura_____________________

Anexa nr. 2 la Regulile privind modalitatea prezentării
de către notari a  cererilor de înregistrare a drepturilor şi
a actelor justificative la oficiul cadastral teritorial
Oficiul cadastral teritorial____________________
filială a Î.S. „Cadastru”
Demers
    Eu __________________ notar ________ solicit în conformitate cu art. 17 al Legii cu privire la notariat nr. 1453-XV din 8 decembrie 2002 şi art. 301 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 la cererea ________________________________________ înregistrarea în registrul bunurilor imobile a dreptului _____________________ în temeiul _______________________________________pe numele _________________________________________________________________________.
    La prezentul demers anexez:
    -
    -
    -
    Pentru depunerea actelor la oficiul cadastral teritorial este împuternicit angajatul biroului notarului _________________ buletin de identitate ____________ eliberat de oficiul _____ (copia se anexează).
                                                                             ______________________
                                                                                (semnătura notarului)

                                                                                            L.Ş