HGO493/2013
ID intern unic:  348674
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 493
din  04.07.2013
cu privire la Programul pe termen mediu de elaborare
a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016
Publicat : 09.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 145     art Nr : 583
    În vederea executării prevederilor Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 1-2, art. 2), cu modificările ulterioare, Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148, art. 465), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni privind implementarea Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării Planului de acţiuni privind implementarea Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016.
    3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă, în limitele competenţelor atribuite prin lege, acţiunile corespunzătoare pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                              Marcel Răducan

    Nr. 493. Chişinău, 4 iulie 2013.


    anexa nr.1

    anexa nr.2