HGO573/2013
ID intern unic:  349108
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 573
din  06.08.2013
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
a managementului finanţelor publice 2013-2020
Publicat : 09.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 669
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 (se anexează).
    2. Ministerul Finanţelor va elabora, anual, Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020.
    3. Entităţile guvernamentale implicate vor contribui la realizarea obiectivelor atît pe termen lung, cît şi a celor pe termen scurt din Planul şi Strategia sus-menţionate.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.

    PRIM-MINISTRU                                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 573. Chişinău, 6 august 2013.

   
strategia

    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Strategia de dezvoltare
amanagementuluifinanţelor
publice 2013-2020

LISTA
actelor normative şi legislative relevante Strategiei
    1. Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
    2. Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat.
    3. Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.
    4. Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.
    5. Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.
    6. Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    7. Legea nr.820-XIV din 17 februarie 2000 privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare.
    8. Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000.
    9. Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000.
    10. Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.
    11. Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.
    12. Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
    13. Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la Informatizare şi resursele informaţionale de stat.
    14. Legea nr. 264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală.
    15. Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
    16. Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.
    17. Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
    18. Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    19. Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
    20. Legile bugetare anuale.
    21. Cadrele bugetare pe termen mediu pe 3 ani.
    22. Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor I-IX al Codului fiscal.
    23. Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.
    24. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 39 din 10 martie 1993 „Cu privire la Trezoreria de Stat”.
    25. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1743-III din 19 martie 2004 „Privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova”.
    26. Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 20 octombrie 1994 „Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat”.
    27. Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice”.
    28. Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 8 iunie 2004 „Despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova”.
    29. Hotărîrea Guvernului nr.757 din 5 iulie 2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale”.
    30. Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale”.
    31. Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 „Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”.
    32. Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget”.
    33. Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat”.
    34. Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 „Cu privire la Concepţia guvernării electronice”.
    35. Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat”.
    36. Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”.
    37. Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”.
    38. Hotărîrea Guvernului nr.45 din 24 ianuarie 2008 „Pentru probarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire si evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici”.
    39. Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 14 februarie 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică”.
    40. Hotărîrea Guvernului nr. 178 din 18 februarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire, actualizare şi evidenţă a Listei operatorilor economici calificaţi”.
    41. Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 4 martie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri”.
    42. Hotărîrea Guvernului nr. 580 din 8 mai 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu capital public sau majoritar public”.
    43. Hotărîrea Guvernului nr. 1404 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora”.
    44. Hotărîrea Guvernului nr. 1407 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă”.
    45. Hotărîrea Guvernului nr. 355 din 8 mai 2009 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice”.
    46. Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 19 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an”.
    47. Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 2 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern”.
    48. Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 13 septembrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări”.
    49. Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 2 noiembrie 2010 „Privind organizarea activităţii de inspectare financiară”.
    50. Hotarîrea Guvernului nr.1121 din 10 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări”.
    51. Hotărîrea Guvernului nr.1141 din 16 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015”.
    52. Hotărîrea Guvernului nr. 110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat”.
    53. Hotarîrea Guvernului nr.837 din 11 noiembrie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV)”.
    54. Hotărîrea Guvernului nr. 763 din 11 octombrie 2012 „Cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii”.
    55. Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul tezorerial al Ministerului Finanţelor”.
    56. Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind Clasificaţia Bugetară”.
    57. Ordinul ministrului finanţelor nr. 51 din 23 iunie 2009 „Cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de controlul intern în sectorul public”.
    58. Ordinul ministrului finanţelor nr.139 din 20 octombrie 2010 „Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartea de audit intern (Regulament-model de funcţionare a unităţii de audit intern)”.
    59. Ordinul ministrului finanţelor nr. 132 din 1 noiembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Codului de conduită a angajaţilor cu funcţii de inspectare (control) financiară din cadrul Inspecţiei financiare”.
    60. Ordinul ministrului finanţelor nr. 40 din 2 aprilie 2012 „Privind Clasificaţia Bugetară şi Planul de conturi contabile în sistemul bugetar”.
    61. Ordinul ministrului finanţelor nr.49 din 26 aprilie 2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare”.
    62. Ordinul Serviciului Vamal nr.46 din 7 februarie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului de Dezvoltare Strategică a Serviciului Vamal pentru anii 2012- 2014”.