HGO723/2017
ID intern unic:  371431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 723
din  08.09.2017
cu privire la aprobarea Programului național de incluziune socială
a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 827
    În scopul executării prevederilor art. 2 din Legea nr. 166 din 9 iulie 2010 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.126-128, art.428) și Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155-159, art. 508), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022, conform anexei nr.1;
    2) Planul de acţiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022, conform anexei nr.2.
    2. Finanţarea acțiunilor prevăzute în Planul de acţiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022 se va efectua de către autorităţile responsabile din contul și în limitele mijloacelor bugetului public național și din alte surse financiare, conform legislației în vigoare.
    3. Autorităţile administrației publice centrale responsabile:
    1)  vor prevedea anual mijloacele financiare necesare realizării acțiunilor incluse în Planul de acţiuni nominalizat;
    2) vor întreprinde, în baza competenţelor funcționale, măsurile ce se impun pentru realizarea Programului naţional menţionat şi vor raporta anual, pînă la
    1 martie, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale rezultatele obţinute.
    4. Se recomandă autorităților administraţiei publice locale să asigure:
    1) în limitele mijloacelor financiare planificate și aprobate, implementarea acțiunilor incluse în Planul de acţiuni nominalizat, conform cadrului legal și necesităților la nivel local;
    2) în baza competenţelor funcționale, întreprinderea măsurilor ce se impun pentru realizarea Programului naţional menţionat şi să raporteze anual, pînă la 1 martie, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale rezultatele obţinute.
    5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, în baza rapoartelor prezentate de către autoritățile responsabile, va generaliza și va prezenta Guvernului anual, pînă la 15 aprilie, un raport cu privire la realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului național numit.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se atribuie Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                        Octavian Calmîc
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                       Stela Grigoraş
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                   Monica Babuc
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                 Vasile Bîtca
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                      Vladimir Cebotari

    Nr. 723. Chişinău, 8 septembrie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2