HGO212/2018
ID intern unic:  374736
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 212
din  07.03.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind
deșeurile de echipamente electrice și electronice
Publicat : 23.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 95-104     art Nr : 262     Data intrarii in vigoare : 23.09.2018
    În temeiul art. 12 alin. (15) și art. 50 alin. (7) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                    Chiril Gaburici
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    și mediului                                                                            Liviu Volconovici
    Ministrul afacerilor externe
    și integrării europene                                                          Tudor Ulianovschi

    Nr. 212. Chişinău, 7 martie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 212 din 7 martie 2018
REGULAMENT
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
    Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în continuare – Regulament) transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, publicată în jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 197 din 24 iulie 2012.
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament reglementează categoriile de deșeuri echipamente electrice și electronice (în continuare – DEEE) enumerate în anexa nr. 1A pentru gestionarea acestora în scopul prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului și a sănătății umane, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă a societății și punerea în aplicare a prevederilor art. 12 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. Aplicarea prezentului Regulament va contribui la îmbunătățirea performanțelor de protecție a mediului și sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor, precum și prin îmbunătățirea eficienței utilizării acestora.
    2. Prezentul Regulament stabilește condițiile de protecție a sănătății tuturor celor implicați în ciclul de viață al echipamentelor electrice și electronice (în continuare – EEE), precum producătorii, importatorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a DEEE.
    3. Sînt supuse prevederilor prezentului Regulament toate EEE enumerate în anexa nr. 1B la Regulament plasate pe piață, cu excepția celor menționate în pct. 5.
    4. Prevederile prezentului Regulament se aplică fără a se aduce atingere legislației naționale privind cerințele de protecție a mediului și a sănătății populației și legislației privind gestionarea deșeurilor.
    5. Fac excepție de la prevederile prezentului Regulament:
    1) echipamentele necesare pentru protecția intereselor și securității statului, inclusiv armele, munițiile și materialul de război destinat scopurilor specific militare;
    2) echipamentele care sînt proiectate și instalate ca parte a unui alt tip de echipament ce nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului;
    3) becurile cu filament;
    4) echipamentele proiectate pentru a fi trimise în spațiu;
    5) uneltele industriale fixe de mari dimensiuni;
    6) instalațiile fixe de mari dimensiuni, cu excepția echipamentelor care sînt în astfel de instalații, dar care nu sînt special proiectate și instalate ca parte a instalațiilor respective;
    7) mijloacele de transport al persoanelor sau mărfii, exclusiv vehiculele electrice cu două roți care nu sînt omologate;
    8) echipamentele mobile fără destinație rutieră accesibile doar pentru uz profesional;
    9) echipamentele proiectate special doar în scopuri de cercetare și dezvoltare și accesibile doar în cadrul unor tranzacții între întreprinderi;
    10) dispozitivele medicale și cele de diagnostic in vitro, atunci cînd se preconizează că aceste dispozitive vor fi infectate înaintea încheierii ciclului de viață, precum și dispozitivele medicale implantabile active;
    11) echipamentele ce nu sînt destinate niciunei operațiuni menționate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (operațiuni de valorificare sau eliminare) și sînt destinate reutilizării directe sau extinse de către proprietarul inițial în scopuri pentru care au fost destinate inițial;
    12) echipamentele destinate analizării, reparării sau recondiționării defecțiunilor, cu intenția reutilizării sau utilizării extinse de către proprietarul inițial în scopurile pentru care au fost destinate inițial.
    6. Echipamentele similare (echipamente cu același uz sau cu un uz similar) celor prevăzute la pct. 5 subpct. 1), care nu sînt destinate scopurilor cu specific militar, se supun prevederilor prezentului Regulament. Echipamentele menționate la pct. 5 subpct. 11) și 12) se supun prevederilor pct. 102-122.
    7. În sensul prezentului Regulament, suplimentar la noțiunile din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, se aplică noțiunile de mai jos, care au următoarele semnificații:
    1) echipamente electrice și electronice (EEE) – echipamente a căror funcționare corespunzătoare depinde de curenți electrici sau cîmpuri electromagnetice și echipamente de generare, transport și de măsurare a acestor curenți și cîmpuri din categoriile prevăzute în anexa nr. 1A și proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volți curent alternativ sau 1.500 volți curent continuu;
    2) deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) – echipamente electrice și electronice care constituie deșeuri potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile parte integrantă a echipamentelor în momentul în care acestea devin deșeuri;
    3) producător – persoană fizică sau juridică, indiferent de tehnica de vînzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanță, care:
    a) fabrică și vinde echipamente electrice și electronice sub propria marcă;
    b) revinde sub propria marcă echipamente produse de alți furnizori, vinde un obiect cumpărat (revînzător), nefiind considerat „producător”, atunci cînd marca producătorului figurează pe echipament conform pct. 1 din Regulament; sau
    c) importă ori exportă EEE, cu titlu profesional, în sau din Republica Moldova;
    d) vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanță direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în Republica Moldova, și are sediul într-un alt stat.
    Persoana fizică sau juridică care asigură o finanțare în cadrul sau ca urmare a unui acord de finanțare nu este considerată „producător” decît dacă desfășoară totodată una dintre activitățile prevăzute la subpct. 3);
    4) cu titlu profesional – în cadrul activității desfășurate în mod obișnuit, în mod normal și repetat;
    5) distribuitor – persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare care face disponibile pe piață echipamente electrice și electronice. Această definiție nu împiedică un distribuitor să fie în același timp și producător, în sensul literei c);
    6) DEEE provenite de la gospodăriile particulare – DEEE provenite de la gospodării particulare și din surse comerciale, industriale, instituționale, precum și din alte surse, care, datorită naturii și cantității lor, sînt similare celor provenite de la gospodării particulare;
    7) perioadă de garantare – interval de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător, în cadrul căruia produsele de folosință îndelungată trebuie să își mențină caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare, la sfîrșitul căruia se consideră că un echipament electric și electronic devine deșeu;
    8) plasare pe piață a unui EEE – acțiunea de a face disponibil pe piață, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un echipament electric ori electronic în vederea distribuirii și/sau utilizării. Echipamentele fabricate exclusiv pentru un agent economic care își aplică denumirea/marca pe echipament se consideră a fi introduse pe piața națională de către acesta;
    9) produse orfane – produse ale unor producători care și-au încetat activitatea sau care nu pot fi identificați la momentul cînd acestea devin deșeuri;
    10) sistem „unul la unul” – sistem prin care, la achiziționarea unui EEE, se preia un DEEE de tip echivalent, îndeplinind aceleași funcții (sau similare) ca echipamentul furnizat;
    11) sistem colectiv – organizație nonprofit, creată de cel puțin doi producători de EEE, care este înregistrată în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale în scopul preluării și îndeplinirii obligațiilor producătorilor de EEE sau ale reprezentanților autorizați care acționează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
    12) deșeuri istorice – DEEE provenite de la EEE introduse pe piața națională înainte de data intrării în vigoare a prezentului Regulament.
II. PROIECTAREA PRODUSULUI
    8. În contextul aplicării prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, producătorii introduc în fabricație acele EEE ale căror proiecte iau în considerare, pe lîngă prevederile Legii nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, următoarele aspecte:
    1) să faciliteze operațiunile de demontare și valorificare a componentelor;
    2) să prevadă posibilități de reutilizare și reciclare a DEEE, a componentelor și materialelor acestora.
    9. Producătorii nu împiedică reutilizarea DEEE prin impunerea unor caracteristici specifice de proiectare sau fabricare, cu excepția cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare ori procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante în ceea ce privește protecția mediului și a sănătății populației.
    10. Utilizarea substanțelor periculoase în EEE este reglementată de prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    11. Prevederile pct. 10 se aplică EEE care intră sub incidența categoriilor 1-7 și 10 prevăzute în anexa nr. 1A, precum și becurilor electrice și corpurilor de iluminat din gospodării.
    12. Prevederile anexei nr. 2 nu se aplică pieselor de schimb pentru repararea sau reutilizarea EEE introduse pe piață înainte de data intrării în vigoare a prezentului Regulament.
    13. Se admite introducerea pe piață numai a EEE noi care nu conțin plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurați (BPB) sau eteri de difenil polibromurați (DEPB).
    14. Prevederile pct. 13 nu se aplică în cazul utilizărilor plumbului, mercurului, cadmiului și cromului hexavalent în aplicațiile prevăzute în anexa nr. 2.
III. COLECTAREA SEPARATĂ
    15. Obligațiile producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului prevăzute în art. 12 alin. (5) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, se realizează:
    1) individual; sau
    2) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către sistemul colectiv.
    16. În cazul onorării responsabilității extinse a producătorului în mod individual, preluarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare se efectuează prin intermediul propriilor puncte de colectare a DEEE.
    17. În scopul colectării separate a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, producătorii care își onorează responsabilitatea extinsă a producătorului prin intermediul sistemelor colective, de comun acord cu autoritățile publice locale ale unităților administrativ-teritoriale:
    1) vor organiza, vor gestiona și vor coordona colectarea separată a DEEE de la gospodăriile particulare și transportul acestora la punctele de colectare fixe și mobile prin intermediul serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. La solicitarea sistemului colectiv, administrația publică locală pune la dispoziție gratuit spațiu pentru crearea punctului de colectare a DEEE;
    2) vor stabili și vor comunica organului central de mediu al administrației publice modalitatea și frecvența de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare, prin intermediul serviciului de salubrizare sau prin intermediul unui alt agent economic autorizat pentru colectarea DEEE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Frecvența de colectare trebuie sa fie de cel puțin o dată pe semestru;
    3) vor preda DEEE colectate către producătorii sau sistemele colective ale acestora în vederea realizării tratării și reciclării DEEE colectate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    4) vor asigura existența și funcționarea a cel puțin unui punct de colectare a DEEE provenite de la gospodăriile particulare pentru localitățile cu un număr minim de 10 000 de locuitori. Pentru localitățile mai mici, colectarea DEEE se va efectua în cadrul campaniilor de colectare a DEEE, organizate semestrial de către serviciul de salubrizare;
    5) vor asigura evidența DEEE intrate și ieșite din punctele de colectare prevăzute la subpct. 4) și raportarea anuală a datelor organului central de mediu al administrației publice, conform modului de evidență și de raportare a informațiilor stabilit în art. 32 alin. (3) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    18. Sistemele colective, autorizate în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, care acționează în numele producătorilor, în scopul onorării responsabilităților acestora de colectare separată a DEEE și al asigurării țintelor de reciclare, recuperare și eliminare în conformitate cu prevederile art. 12 și 29 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, vor asigura îndeplinirea condițiilor contractuale privind gestionarea DEEE, prin:
    1) încheierea contractelor de aderare la sistemul colectiv cu oricare dintre producătorii care solicită acest lucru și care acceptă condițiile contractuale;
    2) acceptarea în rîndul membrilor sistemului colectiv a producătorilor care solicită acest lucru și care corespund criteriilor prevăzute în statutul sistemului colectiv. Sistemul colectiv nu poate refuza cererea de aderare, cu excepția cazului în care prezintă o justificare întemeiată și primește aprobarea organului central de mediu;
    3) încheierea contractelor cu agenții economici autorizați;
    4) preluarea DEEE și facilitarea transferului către agenții economici autorizați care asigură valorificarea acestora;
    5) încheierea contractelor cu agenții economici care efectuează operațiuni de întreținere și reparații de EEE și care acceptă condițiile contractuale atît pentru valorificarea componentelor reutilizabile, cît și pentru preluarea pieselor înlocuite care constituie deșeuri;
    6) reinvestirea eventualului profit în aceleași tipuri de activități întreprinse în vederea îndeplinirii responsabilităților care le revin producătorilor pentru care au preluat responsabilitatea;
    7) încheierea contractelor cu reciclatorii și valorificatorii autorizați care au capacitatea de valorificare a DEEE sau a materialelor și componentelor acestora;
    8) afișarea valorii tarifelor de preluare a responsabilității de gestionare a DEEE pe fiecare categorie în parte pentru care a solicitat și a primit autorizație pe site-ul web oficial în termen de 15 zile de la emiterea autorizației;
    9) afișarea listei cu producătorii afiliați sistemului colectiv pe site-ul propriu în termen de 15 zile de la emiterea autorizației și actualizarea ei cînd este cazul.
    19. Sistemele colective suportă costurile de colectare și de separare a deșeurilor colectate prin intermediul punctelor de colectare. Costurile se stabilesc de comun acord cu autoritățile publice locale ale unităților administrative, dar nu trebuie să depășească taxa unitară stabilită pentru serviciul de salubritate pentru populație.
    20. Punctele de colectare ale sistemelor individuale sau colective trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
    1) deșeurile să fie depozitate fără a afecta sănătatea populației, a mediului sau a împrejurimilor imediate;
    2) în timpul depozitării, deșeurile sînt manipulate într-o manieră organizată și regulată;
    3) deșeurile sînt colectate în conformitate cu prevederile Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și ale prezentului Regulament;
    4) sistemul de colectare contribuie la gestionarea durabilă a materialelor;
    5) colectarea continuă este garantată prin transmiterea către operatorii autorizați pentru valorificare a DEEE colectate separat.
    21. Amplasarea punctelor de colectare ale sistemelor individuale sau colective se aprobă de organul central de mediu al administrației publice și fac parte integrantă a planului de operare, elaborat în conformitate cu prevederile art.25 alin. (6) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    22. Punctele de colectare ale sistemelor colective prevăzute la pct. 17 subpct. 4), se amplasează în locuri și la distanțe care să asigure un acces ușor, ținîndu-se cont, în special, de densitatea populației.
    23. Punctele de colectare ale sistemelor individuale sau colective preiau deșeurile de echipamente electrice și electronice de la deținători și distribuitori cel puțin fără a solicita plată.
    24. Ținînd cont de normele de sănătate și securitate a muncii, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, DEEE care prezintă riscuri prin contaminarea mediului și pot avea impact asupra sănătății personalului din punctele de colectare vor fi stocate (depozitate) temporar, cu asigurarea condițiilor necesare și cu predarea ulterioară a acestora agenților economici autorizați sau vor fi refuzate la colectare, în conformitate cu prevederile anexei. nr. 3 și 4 vor fi refuzate la colectare.
    25. Pentru categoria de DEEE prevăzute la pct. 24 trebuie respectate prevederile anexei nr. 3 privind măsurile specifice pentru colectarea DEEE care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea și sănătatea personalului din punctele de colectare.
    26. La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii preiau DEEE în sistem „unul la unul”, fără a solicita plată pentru predarea DEEE, în aceleași condiții precum condițiile de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat.
    27. Distribuitorii de EEE care desfășoară activități în unitățile comerciale cu o suprafață comercială mai mare de 200m2, destinată comercializării de echipamente electrice și electronice, asigură preluarea gratuită în imediata sa vecinătate a DEEE de dimensiuni mici (dimensiune exterioară nu este mai mare de 25cm), fără obligația de a cumpăra EEE de tip similar. În acest scop, producătorii de EEE trebuie să pună la dispoziție un container de colectare. Distribuitorul de EEE trebuie să plaseze containerul de colectare într-un loc vizibil în zona de vînzare.
    28. Prevederile pct. 26 nu se aplică dacă echipamentul nu conține componentele esențiale ale DEEE sau dacă echipamentul conține alte deșeuri decît DEEE.
    29. Producătorii sînt obligați să asigure colectarea DEEE, altele decît cele provenite de la gospodăriile particulare, cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 24.
IV. ELIMINAREA ȘI TRANSPORTUL DEEE
COLECTATE

    30. Conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, se interzice eliminarea finală prin depozitare a DEEE colectate separat. Deșeurile colectate separat vor fi transportate pentru reciclare la instalațiile autorizate pentru tratarea DEEE.
    31. DEEE preluate potrivit pct. 26 vor fi ulterior predate către instalațiile autorizate de tratare a DEEE ori către producători ori către sistemele colective ale acestora pentru tratare și reciclare, cu excepția cazului în care DEEE sînt reutilizate în întregime ca produse de mîna a doua.
    32. Producătorii urmăresc ca toate DEEE colectate potrivit prevederilor pct. 15, 17 și 26 să fie transportate la instalațiile de tratare autorizate, conform capitolul VI și prevederilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, iar reutilizarea preconizată să nu ducă la încălcarea prevederilor prezentului Regulament, în special ale capitolul III, IV și VI. Colectarea și transportul DEEE colectate separat se efectuează astfel încît să fie optimizată reutilizarea și reciclarea componentelor sau a aparatelor întregi care pot fi reutilizate ori reciclate.
    33. Agenții economici autorizați pentru operațiuni de colectare a DEEE conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile vor respecta cerințele tehnice prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 4 ce țin de depozitare, inclusiv depozitarea temporară a DEEE colectate.
V. ȚINTE DE COLECTARE
    34. Începînd cu data de 1 ianuarie 2020, fără a aduce atingere prevederilor pct. 15, producătorii de EEE sînt obligați să realizeze țintele de colectare minime prevăzute în tabelul din anexa nr. 5, calculate ca raport procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv, potrivit art. 15-33, și masa medie a cantității totale de EEE introduse pe piață în ultimii 3 ani.
    35. Pentru a se stabili dacă s-a atins ținta minimă de colectare, producătorii individuali sau sistemele colective care acționează în numele acestora și agenții economici autorizați care desfășoară activități de colectare și tratare transmit organului central de mediu al administrației publice informațiile privind DEEE colectate separați privind DEEE, în conformitate cu pct. 90, care:
    1) au fost preluate de centrele de colectare și tratare;
    2) au fost preluate de distribuitori;
    3) au fost colectate separat de către producătorii sau operatorii economici care colectează în numele acestora.
VI. TRATAREA DEEE
    36. În scopul asigurării respectării prevederilor de protecție a mediului și sănătății populației, tratarea DEEE cuprinde cel puțin îndepărtarea tuturor fluidelor, precum și o tratare selectivă în conformitate cu prevederile anexei nr.6, care stabilește cerințele privind tratarea selectivă a materialelor și componentelor.
    37. Agenții economici autorizați pentru operațiuni de tratare a DEEE respectă cerințele prevăzute în anexa nr. 6 privind tratarea selectivă a materialelor și componentelor DEEE colectate, precum și cerințele tehnice prevăzute în anexa nr. 4, privind depozitarea și tratarea DEEE colectate.
    38. Operațiunea de tratare poate fi realizată, de asemenea, în afara Republicii Moldova, dacă transportatorul DEEE respectă prevederile Regulamentului privind controlul transportării transfrontiere a deșeurilor și eliminării acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 637 din 27 mai 2003, în condițiile în care transportarea transfrontalieră a DEEE poate asigura faptul că transportarea este efectuată în conformitate cu cerințele Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, și dacă există o dovadă scrisă ce confirmă că tratarea și recuperarea DEEE au fost întreprinse în condiții similare celor prevăzute de prezentul Regulament.
VII. VALORIFICAREA DEEE
    39. În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, producătorii sau sistemele colective care acționează în numele producătorilor au obligația să asigure colectarea și transmiterea pentru valorificare a DEEE colectate separat în conformitate cu prevederile capitolului V. Producătorii, sistemele colective care acționează în numele producătorilor și agenții economici care dețin autorizație de mediu pentru desfășurarea activităților de tratare și valorificare a DEEE au obligația să îndeplinească țintele pentru DEEE tratate conform prevederilor capitolului VI:
    1) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 10 din anexa nr. 1A:
    a) rata de valorificare de minimum 80% din greutatea medie pe aparat;
    b) rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, a materialelor și a substanțelor de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
    2) pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 4 din anexa nr. 1A:
    a) rata de valorificare de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
    b) rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și a substanțelor de minimum 65% din greutatea medie pe aparat;
    3) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 6, 7 și 9 din anexa nr. 1A:
    a) rata de valorificare trebuie să crească pînă la minimum 70% din greutatea medie pe aparat;
    b) rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și a substanțelor trebuie să crească pînă la minimum 50% din greutatea medie pe aparat;
    4) pentru lămpile cu descărcare în gaz rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor trebuie să crească pînă la minimum 80% din greutatea lămpilor.
    40. Atingerea obiectivelor prevăzute în pct. 39 se calculează pentru fiecare categorie ca raport procentual dintre masa fracțiilor provenite din tratarea DEEE intrate în instalația de valorificare sau reciclare/pregătire pentru reutilizare și masa tuturor DEEE colectate separat din categoria respectivă.
    41. Activitățile preliminare, inclusiv sortarea și stocarea anterioare valorificării, nu sînt luate în considerare la realizarea obiectivelor prevăzute la pct. 39.
    42. Valorificarea DEEE se face acordîndu-se prioritate reutilizării echipamentelor întregi.
    43. În scopul realizării obiectivelor prevăzute la pct. 39, producătorii sau sistemele colective care acționează în numele producătorilor și agenții economici autorizați vor desfășura activități economice de tratare, valorificare sau eliminare finală nepoluantă a DEEE și vor ține evidența cantității de DEEE, a componentelor, materialelor și a substanțelor acestora la intrarea și ieșirea din instalația de tratare sau la intrarea în instalația de valorificare ori de reciclare, conform modului de evidență și de raportare a informațiilor stabilit în art. 32 alin. (3) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    44. Emiterea, reexaminarea și anularea autorizației de operare a sistemului colectiv și a agenților economici care dețin autorizație de mediu pentru desfășurarea activităților de tratare și valorificare a DEEE se face în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
VIII. ÎNREGISTRAREA
    45. Pentru monitorizarea respectării cerințelor prezentului Regulament, organul central de mediu al administrației publice ține evidența producătorilor de EEE, inlcusiv a celor care furnizează EEE prin intermediul tehnicilor de comunicare la distanță, astfel cum sînt prevăzuți la pct. 7 subpct. 3) lit. d) și, în acest sens, întocmește și menține Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor (în continuare – Lista producătorilor), prin intermediul unui subsistem informațional parte integrantă a Sistemului informatic automatizat „Managementul deșeurilor” (SIAMD), stabilit conform prevederilor art. 33 alin. (4) lit. c) și art. 12 alin. (5) lit. c) și alin. (6) lit. b) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile
    46. Producătorii existenți pe piață au obligația de a se înregistra în Lista producătorilor în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, primind un număr de înregistrare, pe care îl vor comunica tuturor rețelelor comerciale prin care sînt vîndute EEE în maximum 30 de zile calendaristice de la atribuire.
    47. Producătorii noi intrați pe piață au obligația de a se înregistra în Lista producătorilor în termen de trei luni de la înregistrare la Agenția Servicii Publice, pînă la inițierea activități de plasare pe piață a EEE.
    48. Dacă producătorii prevăzuți la pct. 46 nu sînt înregistrați în Republica Moldova potrivit pct. 45, înregistrarea se face prin intermediul reprezentanților autorizați ai acestora, astfel cum se prevede în capitolul XV.
    49. La depunerea cererii de înregistrare în Lista producătorilor, producătorii vor depune la organul central de mediu al administrației publice, în formă electronică sau pe suport de hîrtie, următoarele documente:
    1) cererea completată, conform modelului prezentat în anexa nr. 7-1;
    2) informațiile generale, completate conform modelului prezentat în anexa nr. 7-2;
    3) dovada unui sistem individual, luînd în considerare prevederile pct. 63 și 65 sau certificarea calității de membru al unui sistem colectiv de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a EEE ce au devenit deșeuri, conform art. 12 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    50. Numărul de înregistrare se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului. Înregistrarea este valabilă pentru o perioadă de 3 ani.
    51. Cererea de reînnoire a înregistrării se înaintează cu două luni înaintea expirării perioadei de valabilitate, cu prezentarea documentelor enumerate în pct. 49 subpct. 1)-3).
    52. Începînd cu 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în Lista producătorilor prevăzută la pct. 45.
    53. Producătorii care renunță la punerea pe piață a echipamentelor electrice și electronice, în termen de 30 de zile de la încetarea activității, notifică în scris despre aceasta organului central de mediu al administrației publice, în conformitate cu anexa nr. 9, pentru a putea fi radiați din Lista producătorilor.
IX. REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII
SISTEMELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE

    54. Conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, agenții economici care efectuează operațiuni de tratare a DEEE trebuie să dețină o autorizație de mediu pentru gestionarea deșeurilor, cu indicarea explicită a tipurilor de EEE tratate conform anexei nr.1A și a operațiunilor de valorificare și eliminare pe care le poate aplica asupra DEEE, conform anexei nr.1 și nr.2 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    55. Derogările de la obligația de autorizare se acordă numai cu respectarea prevederilor art. 27 și 28 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    56. Producătorii individuali și sistemele colective au dreptul să își desfășoare activitatea numai dacă dețin un plan de operare elaborat în conformitate cu cerințele anexei nr. 8 și aprobat de organul central de mediu al administrației publice. Planul de operare se depune la organul central de mediu al administrației publice în termen de 30 de zile de la primirea numărului de înregistrare, în conformitate cu pct. 46.
    57. Organul central de mediu al administrației publice ia o decizie cu privire la aprobarea planului de operare în termen de 30 de zile, termen în care organul central de mediu al administrației publice poate solicita clarificări și informații necesare pentru a permite o evaluare substanțială a planului.
    58. Sistemele colective prevăzute la pct. 15 subpct. 2) trebuie să obțină autorizația de desfășurare a activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorului, în conformitate cu art. 25 alin. (4) și (6) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, care include planul de operare aprobat de organul central de mediu. Setul de documente pentru obținerea autorizației se transmite în 30 de zile de la primirea numărului de înregistrare.
    59. Producătorii individuali și sistemele colective notifică organului central de mediu al administrației publice printr-o scrisoare intenția de a desfășura activitatea în anul următor. Scrisoarea de intenție se transmite pînă la data de 20 noiembrie a fiecărui an în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 9.
X. FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR DE
GESTIONARE A DEEE PROVENITE DE
LA GOSPODĂRIILE PARTICULARE

    60. Producătorii asigură finanțarea colectării, transportării, tratării, valorificării și eliminării nepoluante a DEEE generate în gospodăriile particulare și depozitate la punctele de colectare, create conform prevederilor pct. 15, 16, 17 și 26.
    61. La introducerea unor EEE pe piață, fiecare producător garantează finanțarea gestionării tuturor DEEE provenite de la EEE introduse pe piața națională, care acoperă sumele necesare finanțării operațiilor prevăzute la pct. 60 în cazul în care producătorul EEE și-a încetat activitatea.
    62. Pentru evitarea unor situații în care costurile de gestionare a DEEE provenite de la produse orfane să fie suportate de populație sau de producătorii care rămîn în activitate, fiecare producător trebuie să asigure o garanție la introducerea unui EEE pe piață care să demonstreze că va fi finanțată gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE respective, potrivit prevederilor prezentului Regulament.
    63. Garanția finanțării operațiunilor prevăzute la pct. 60 și 61 pentru producătorii de EEE constă în:
    1) scrisoarea de garanție bancară, pusă la dispoziția autorității publice responsabile de colectarea acestor plăți pentru perioada de garantare, a cărei valoare reprezintă costurile reale ale finanțării operațiunilor prevăzute la pct. 60 pentru EEE introduse pe piața națională și o dobîndă calculată la rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei;
    2) aderarea la unul dintre sistemele colective autorizate care acționează în numele producătorilor.
    64. În cazul producătorilor individuali, valoarea garanției financiare se reduce în felul următor:
    1) 40% în cazul întreprinderilor cu certificare de mediu, conform standartului internațional SM SR EN ISO 14001:2006, emise de un organism acreditat în conformitate cu legislația în vigoare; sau
    2) 50% pentru producătorii care participă la un sistem de management de mediu și audit.
    65. Producătorii individuali vor depune garanția financiară conform pct. 63 subpct. 1) începînd cu 1 ianuarie 2019.
    66. Metodologia de constituire și gestionare a garanției financiare prevăzute la pct. 63 subpct. 1) și 2) și pct. 64 se stabilește potrivit prevederilor anexei nr. 11.
    67. Fiecare sistem colectiv autorizat care acționează în numele producătorilor va constitui un provizion care trebuie să corespundă costurilor estimate pentru ca sistemul colectiv să activeze timp de 6 luni fără alte încasări.
    68. Provizionul face parte componentă a planului de operare constituit conform anexei nr. 8, prezentat anual spre aprobare organului central de mediu al administrației publice conform pct. 56 și 57.
    69. Finanțarea gestionării deșeurilor istorice de EEE provenite de la gospodăriile particulare se face de către toți producătorii existenți pe piața națională în momentul generării costurilor de gestionare, prin sistemele stabilite la pct. 15, proporțional și nediscriminatoriu cu cota de piață, în cadrul categoriei din care face parte EEE introdus pe piață.
    70. Cota de piață prevăzută la pct. 69 pentru organizațiile colective și producătorii care au optat să îndeplinească în mod individual obligațiile prevăzute de prezentul Regulament se calculează de către aceștia ca raportul procentual între cantitatea exprimată în unități de masă de EEE destinate gospodăriilor particulare introduse pe piață în anul precedent celui în care se face finanțarea și cantitatea totală de EEE introduse pe piață la nivel național în anul precedent de către producătorii înregistrați conform pct. 46, comunicată de către organul central de mediu al administrației publice pe propriul site pînă la data de 15 iunie a fiecărui an.
    71. Costurile de colectare, tratare și eliminare nepoluantă nu se evidențiază separat la momentul vînzării de noi produse.
    72. Prin derogare de la prevederile pct. 71, pînă la data de 13 februarie 2020, la vînzarea de noi produse, producătorii pot informa compărătorii despre costurile de colectare, tratare și eliminare nepoluanta a DEEE provenite din produsele prevăzute în anexa nr. 1A, cu excepția produselor din categoria 1 din aceeași anexă, pentru care data pînă la care producătorii pot comunica cumpărătorilor aceste informații este 13 februarie 2018. Costurile astfel evidențiate nu trebuie sa depășească costurile reale generate de operațiunile de colectare, tratare și eliminare.
    73. Sumele colectate de sistemele colective de la producători, reprezentînd costurile prevăzute la pct. 60, se folosesc exclusiv pentru finanțarea operațiunilor de colectare, transport, tratare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE provenite de la gospodăriile particulare și pentru finanțarea campaniilor de educare și informare a consumatorilor cu privire la operațiunile de colectare a DEEE, conform prevederilor legale.
    74. Producătorii care furnizează EEE prin mijloace de comunicare la distanță vor respecta cerințele privind finanțarea activităților de gestionare a DEEE provenite de la gospodăriile particulare stipulate în prezentul capitol pentru echipamentul furnizat cumpărătorului echipamentului respectiv.
    75. Valoarea unitară de gestionare de referință reprezintă valoarea medie a costurilor de gestionare transmise de către sistemele colective pentru anul de raportare pentru fiecare categorie de EEE cuprinsă în anexa nr. 1A și se utilizează pentru calculul garanției financiare în anul următor anului de raportare.
    76. Sistemele colective vor transmite organului central de mediu al administrației publice costurile unitare de gestionare corespunzătoare anului precedent pînă la data de 20 noiembrie a fiecărui an.
    77. Organul central de mediu al administrației stabilește și publică pe pagina proprie de internet, pînă la 31 decembrie a fiecărui an, potrivit modelului tabelar prevăzut în anexa nr. 12, valoarea unitară de gestionare de referință utilizată pentru calculul garanției financiare pentru fiecare categorie de EEE cuprinsă în anexa nr.1A, calculată ca valoare unitară de gestionare de referință stabilită pentru anul precedent, corectată cu procentajul anual mediu de creștere sau scădere al valorii costurilor de gestionare transmise anual de către sistemele colective.
XI. FINANȚAREA GESTIONĂRII DEEE PROVENITE DE
LA ALȚI UTILIZATORI DECÎT GOSPODĂRIILE
PARTICULARE

    78. Începînd cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, costurile pentru colectarea, tratarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a DEEE provenite de la utilizatori, alții decît gospodăriile particulare, și cele generate de produsele introduse pe piață vor fi suportate de către producători.
    79. Responsabilitatea finanțării gestionării deșeurilor istorice va fi asigurată de către toți producătorii existenți în cadrul unor sisteme individuale și colective, în mod proporțional, după cum urmează:
    1) în cazul deșeurilor istorice înlocuite cu echipamente noi echivalente sau cu echipamente noi care îndeplinesc aceleași funcții, finanțarea costurilor de gestionare vor fi asigurate de producătorii acestor produse la introducerea lor pe piață. Utilizatorii, alții decît gospodăriile particulare, pot să participe, parțial sau în totalitate, la finanțarea costurilor de gestionare a acestei categorii de deșeuri;
    2) în cazul altor deșeuri istorice decît cele prevăzute la subpct. 1), finanțarea costurilor de gestionare va fi asigurată de utilizatori, alții decît gospodăriile particulare.
    80. Fără sa se încalce prevederile prezentului Regulament, producătorii și utilizatorii, alții decît gospodăriile particulare, pot încheia acorduri care stabilesc alte metode de finanțare.
XII. INFORMAȚIILE PENTRU UTILIZATORI
    81. Producătorii vor oferi utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare toate informațiile necesare cu referință la:
    1) obligația de a nu elimina DEEE ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE;
    2) sistemele de predare și colectare puse la dispoziția lor;
    3) rolul utilizatorilor în reutilizarea, reciclarea și celelalte forme de valorificare a DEEE;
    4) efectele potențiale asupra mediului și sănătății umane ca urmare a prezenței substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice;
    5) semnificația simbolului prevăzut în anexa nr. 13.
    82. Producătorii, în coordonare cu organul central de mediu al administrației publice, precum și autoritățile administrației publice locale promovează și cofinanțează campanii de informare și educare a consumatorilor pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de colectare, reutilizare, tratare și valorificare a DEEE.
    83. În scopul reducerii la minimum a eliminării DEEE ca deșeuri municipale nesortate și pentru a facilita colectarea lor selectivă, producătorii vor aplica simbolul prevăzut în anexa nr. 13 pe EEE introduse pe piață.
    84. În cazul în care, din cauza dimensiunii echipamentului sau modului de funcționare a acestuia, nu este posibilă aplicarea simbolului pe echipament, simbolul respectiv va fi aplicat pe ambalaj, pe instrucțiunile de utilizare și pe certificatul de garanție al echipamentului electric și electronic în cauză.
    85. Toate informațiile prevăzute la pct. 81 sînt furnizate de către producători și/sau distribuitori în instrucțiunile de utilizare sau la punctul de vînzare.
XIII. INFORMAȚIILE PENTRU INSTALAȚIILE
AUTORIZATE DE TRATARE

    86. Pentru a facilita reutilizarea și tratarea adecvată și în condiții de protecție a mediului a DEEE, precum și întreținerea, îmbunătățirea, repararea și reciclarea acestora, în termen de un an de la introducerea pe piață a echipamentului, producătorii vor oferi centrelor de reutilizare, instalațiilor autorizate de tratare și reciclare a deșeurilor informații referitoare la reutilizarea și tratarea fiecărui tip nou de EEE introdus pe piață, la solicitarea acestora.
    87. Pentru tipurile de EEE noi introduse pe piață națională de mai mult de un an, producătorii vor oferi centrelor de reutilizare, instalațiilor autorizate de tratare și reciclare, la cerere, informațiile prevăzute la pct. 86 sub formă de manuale pe suport de hîrtie, în format electronic ori pe pagina proprie de internet în termenul prevăzut la pct. 86.
    88. Informațiile prevăzute la pct. 86 vor cuprinde date referitoare la componentele și materialele ce intră în componența EEE, precum și la localizarea substanțelor și amestecurilor periculoase conținute în aceste echipamente.
    89. Un marcaj specific va arăta faptul că echipamentele au fost introduse pe piață după data de intrare în vigoare a prezentului Regulament. Cerințele referitoare la marcajul specific aplicat EEE introduse pe piața după data de 31 decembrie 2018 sînt stabilite în anexa nr. 14.
XIV. INFORMAȚII PRIVIND RAPORTAREA
GESTIONĂRII DEEE

    90. În conformitate cu pct. 45, organul central de mediu al administrației publice întocmește Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, în care sînt centralizate anual informații cu privire la:
    1) cantitățile și categoriile de EEE introduse pe piața națională;
    2) cantitățile și categoriile de DEEE care au fost colectate prin toate mijloacele și care au fost reutilizate, reciclate și recuperate;
    3) cantitățile și categoriile de DEEE exportate.
    91. În vederea constituirii și menținerii Listei producătorilor, producătorii raportează anual, pînă la data de 30 aprilie, în format electronic sau pe suport de hîrtie, autorității administrației centrale în domeniul mediului următoarele:
    1) datele privind cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață conform anexei nr. 7-41;
    2) cantitățile, numărul și categoriile de deșeuri de echipamente electrice și electronice care au fost colectate prin toate mijloacele și transmise pentru valorificare, reciclate și reutilizate conform anexelor nr. 7-42a, 7-42b și 7-42c;
    3) greutatea sau numărul deșeurilor de echipamente electrice și electronice colectate și exportate conform anexei nr. 7-42d;
    4) raportul narativ privind sinteza (descrierea) activităților derulate pentru realizarea responsabilității extinse a producătorului, conform planului de operare.
    92. Sistemele colective și individuale transmit, în format electronic sau pe suport de hîrtie, organului central de mediu al administrației publice datele pentru anul precedent referitoare la echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și electronice în numele agenților economici pentru care au preluat responsabilitatea.
    93. Autoritatea de supraveghere și control verifică rapoartele prezentate de către producătorul individual sau sistemul colectiv, conform prevederilor pct. 90, avînd la bază cerințele enumerate în anexa nr. 10 și comunică, în termen de 10 zile, producătorului individual sau sistemului colectiv, obiecții sau lipsa acestora.
    94. Autoritatea de supraveghere și control poate aplica sancțiuni în conformitate cu pct. 127 și 128 al prezentului Regulament în cazul în care:
    1) producătorul individual sau sistemul colectiv nu a transmis datele în conformitate cu pct. 90 și 91;
    2) sistemul colectiv nu a atins țintele de colectare conform anexei nr. 5 și țintele de valorificare și reciclare conform pct. 39.
    95. Producătorul individual sau sistemul colectiv are la dispoziție 30 de zile de la data comunicării obiecțiilor pentru remedierea neregulilor constatate și remiterea raportului corectat sau a informațiilor solicitate suplimentar.
    96. Producătorii individuali care nu au atins țintele în conformitate cu pct. 34 și 39 în doi ani consecutivi sînt obligați, începînd cu anul următor, în termen de 45 de zile de la notificarea autorității de reglementare, să transfere responsabilitățile îndeplinirii țintelor către un sistem colectiv care deține autorizație validă.
    97. Producătorul individual se radiază de drept din Lista producătorilor, în situația specificată în pct. 96 și în cazul în care nu își transferă responsabilitățile îndeplinirii obiectivelor către un sistem colectiv care deține autorizație validă în termenul prevăzut în același punct. În cazul radierii din Lista producătorilor, este interzis producătorului de echipamente electrice și electronice să pună pe piață echipamente electrice și electronice pînă cînd nu obține un nou număr de înregistrare.
    98. Producătorii care dețin filiale în diferite raioane sau mai multe localități din același raion vor raporta o singură dată situația detaliată pe toate punctele de lucru, conform cerințelor pct. 91.
    99. Prima raportare se va face în anul următor înregistrării.
    100. Producătorii care au transferat responsabilitatea privind realizarea țintelor anuale de colectare, valorificare și reciclare a DEEE transmit autorității administrației centrale în domeniul mediului datele de identificare a sistemului colectiv autorizat cu care a încheiat contractul de transfer al responsabilității pînă la data de 20 noiembrie a fiecărui an.
    101. Producătorii menționați la pct. 100 vor fi informați trimestrial de către sistemul colectiv autorizat cu care au încheiat contractul de transfer de responsabilitate cu privire la îndeplinirea obligațiilor de raportare a țintelor.
    102. Autoritățile administrației publice locale și agenții economici care administrează puncte de colectare a DEEE raportează, pînă la data de 30 aprilie a fiecărui an, autorității teritoriale pentru protecția mediului din raionul în care funcționează fiecare filială informații conform anexei nr. 7-5 în format electronic sau pe suport de hîrtie.
    103. Agenții economici care tratează, reciclează sau valorifică DEEE raportează, pînă la data de 30 aprilie a fiecărui an, autorității teritoriale pentru protecția mediului din raionul în care funcționează fiecare filială informații conform anexei nr.7-6.
    104. Autoritățile teritoriale pentru protecția mediului transmit anual, pînă la data de 31 mai, datele centralizate la organul central de mediu al administrației publice.
    105. Producătorii sau sistemele colective autorizate țin evidența deșeurilor și gestionării acestora conform modului de evidență și de raportare a informațiilor stabilit în art. 32 alin. (3) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. deșeuri și gestionarea acestora. Evidența va conține aceleași date prevăzute în tabelele din anexele nr. 7-41, nr.7-42a, nr. 7-42b, nr.7-42c, nr.7-5 și nr. 7-6.
    106. Răspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum și obligația justificării prin documente a acesteia îi revin persoanei juridice responsabile.
    107. Prezentarea informației prevăzute în anexele nr. 7-5 și nr.7-6 se va face pentru anul precedent celui în care a fost desfășurată activitatea.
    108. Denumirile categoriilor de echipamente care se folosesc pentru completarea tabelelor din anexele menționate se utilizează cu semnificația stabilită în anexa nr. 1B.
    109. În scopul asigurării accesului publicului la aceste informații, sinteza datelor privind EEE și DEEE la nivel național sînt disponibile pe pagina web oficială a organului central de mediu al administrației publice.
    110. Producătorii care furnizează EEE tranzacționate prin mijloace de comunicare la distanță transmit organului central de mediu al administrației publice informații în conformitate cu cerințele prevăzute la pct. 74 și 105.
    111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45.
XV. REPREZENTANTUL AUTORIZAT
    112. Pentru a vinde în Republica Moldova EEE, oricare producător stabilit în alt stat are dreptul, prin derogare de la prevederile pct. 7 subpct. 3) lit. a)-c), să desemneze o persoană fizică autorizată sau juridică stabilită pe teritoriul Republicii Moldova drept reprezentant autorizat care este responsabil de îndeplinirea obligațiilor producătorului respectiv, potrivit prevederilor prezentului Regulament.
    113. Sistemele colective prevăzute la pct. 15 subpct. 2) pot deține simultan și calitatea de reprezentanți autorizați conform pct. 112.
    114. Pentru a vinde EEE către un alt stat în care nu are sediul, oricare producător, definit conform prevederilor din pct. 7 subpct. 3) lit. d), care are sediul pe teritoriul Republicii Moldova este obligat să desemneze un reprezentant autorizat în statul respectiv, care este responsabil de îndeplinirea obligațiilor producătorului în cauză, potrivit prevederilor prezentului Regulament.
XVI. TRANSPORTAREA EEE ȘI A DEEE
    115. Transportarea DEEE pe teritoriul național la întreprinderile de valorificare se efectuează în conformitate cu art. 44 și 45 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    116. Orice transport de deșeuri periculoase, inclusiv DEEE și alte tipuri de deșeuri, peste frontieră trebuie să primească aprobarea notificării pentru export sau tranzit de către autoritățile competente desemnate de țara importatoare, cu respectarea normelor privind transferurile de deșeuri.
    117. Deșeurile periculoase, inclusiv DEEE și alte tipuri de deșeuri care sînt transportate peste frontiere trebuie să fie ambalate, etichetate în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    118. Transportarea echipamentului uzat menționat în pct. 5 subpct. 11) se va realiză cu condiția prezentării, atît înainte, cît și pe parcursul transportării transfrontaliere, autorităților competente a următoarelor documente:
    1) copia facturii și a contractului privind vînzarea și/sau transferul de proprietate asupra echipamentului uzat;
    2) informațiile privind echipamentul uzat, întocmite conform formularului din anexa nr. 15.
    119. Transportarea echipamentului uzat menționat în pct. 5 subpct. 12) se va realiza cu condiția prezentării către autoritățile competente a următoarelor documente:
    1) informația privind echipamentul uzat, întocmită conform formularului din anexa nr. 16;
    2) copia contractului valabil între persoana care organizează transportul și reprezentantul legal al unității unde echipamentul urmează să fie reparat, recondiționat sau supus analizării defecțiunilor, care va conține următoarele prevederi:
    a) intenția efectuării transportului transfrontalier (analizarea defecțiunilor, reparație sau recondiționare);
    b) dispozițiile privind respectarea principiilor gestionării raționale din punct de vedere ecologic a tuturor deșeurilor reziduale periculoase generate în urma analizării defecțiunilor și a activităților de reparație sau recondiționare;
    c) prevederea ce stipulează responsabilitatea persoanei care organizează transportul de a respecta legislația națională aplicabilă;
    d) dispoziția care prevede responsabilitatea anumitor persoane pe parcursul întregului proces, de la export pînă la analizarea, repararea sau recondiționarea echipamentelor, pentru ca acestea să fie pe deplin funcționale, inclusiv cazurile în care echipamentele nu sînt acceptate de o unitate și trebuie să fie returnate;
    e) prevederea care solicită unității să ofere persoanei care a organizat transportul comentarii privind analizarea defecțiunilor și activitățile de reparare sau recondiționare efectuate la echipamente și privind gestionarea deșeurilor reziduale periculoase care puteau fi generate în urma acestui tip de activități.
    120. Persoana care organizează transportul peste frontiere al unui echipament uzat destinat reutilizării ce cade sub incidența pct. 118 și 119 nu reprezintă deșeuri electronice va asigura evaluarea și testarea echipamentului uzat destinat reutilizării directe, realizat de un centru de deservire tehincă specializat, certificat în reparația EEE.
    121. Testele efectuate în funcție de tipul echipamentului vor constata funcționalitatea echipamentului și vor evalua prezența substanțelor sau componentelor periculoase enumerate în anexa nr. 3.
    122. Rezultatele evaluării și testării echipamentelor uzate, precum și declarația semnată de către compania responsabilă pentru dovada funcționalității sînt prezentate în conformitate cu formularul din anexa nr. 15 la prezentul Regulament.
    123. Persoanele care organizează transportul echipamentului uzat trebuie să se asigure că echipamentul este însoțit de documentația corespunzătoare în conformitate cu pct. 118-119, aprobată de autoritatea de reglementare, și că acesta este protejat împotriva deteriorării pe perioada transportării, încărcării, descărcării, în special printr-o ambalare și o stivuire corespunzătoare a încărcăturii, pentru a demonstra că articolul vizat nu face parte din categoria deșeurilor electronice.
    124. Fiecare încărcătură cu echipament uzat este însoțită de o declarație de responsabilitate din partea persoanei responsabile, întocmită conform anexelor nr. 15 și nr.16, și de un document de transport emis de către autoritatea de reglementare, utilizînd Sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor.
    125. Autoritățile vamale consideră că articolul respectiv constituie deșeu electronic periculos în absența:
    1) documentelor confirmative precum că un articol este echipament uzat și nu deșeu electronic, emise conform pct.118-122;
    2) unei protecții corespunzătoare împotriva deteriorării în timpul transportului, încărcării și descărcării, în special printr-o ambalare și stivuire corespunzătoare a încărcăturii, acestea fiind obligații ale persoanei care organizează transportul.
    126. În cazul în care deșeurile electronice sînt exportate ca deșeuri periculoase, fiecare lot trebuie să fie însoțit de documentația solicitată conform procedurii de control a Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și a eliminării acestora și art. 64 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. În absența unui consimțămînt oferit în conformitate cu cerințele Convenției menționate, se consideră că exportul constituie un caz de trafic ilegal.
XVII. INSPECȚIA ȘI CONTROLUL
    127. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenții și se sancționează conform prevederilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și art. 154 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.
    128. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va exercita funcția de supraveghere și control privind respectarea prevederilor Regulamentului, în baza Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legii nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică, Legii nr. 1515 din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător și a Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

    anexa nr. 1A

    anexa nr. 1B

    anexa nr. 2

    anexa nr. 3

    anexa nr. 4

    anexa nr. 5

    anexa nr. 6

    anexa nr. 7

    anexa nr. 8

    anexa nr. 9

    anexa nr. 10

    anexa nr. 11

    anexa nr. 12

    anexa nr. 13

    anexa nr. 14

    anexa nr. 15

    anexa nr. 16