OBN16/16/1996
ID intern unic:  285712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
ORDONANŢĂ Nr. 16/16
din  21.05.1996
Ordonanţă cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea
administratorului în oficiu al băncii comerciale "Basarabia"
Publicat : 23.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 31     Data intrarii in vigoare : 21.05.1996
    În perioada 16-30 aprilie 1996 la banca comercială "Basarabia" a avut loc un control cu scopul de a determina îndeplinirea Ordonanţei din 18.03.96 nr.10/09 prin care banca "Basarabia" a fost obligată  să-şi aducă situaţia financiară şi operaţiunile în conformitate cu Legea instituţiilor financiare în termen pînă la 15.04.96. În urma acestui control s-au stabilit următoarele:
    - capitalul normativ total al băncii la 16.04.96 este negativ în mărime de -13767,4 mii lei, şi corespunzător nu poate alcătui o  pătrime  din mărimea minimă a capitalului normativ total stabilit prin  Regulamentul  "Cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc" adoptat la 31.05.95, proces-verbal nr. 17, capitolul V "A" p. 2 în mărime de 4 mln. lei;
    - coeficientul  de suficienţă a capitalului nu corespunde  normativului  de  4 % stabilit de Regulamentul "Cu privire la suficienţa  capitalului ponderat la risc";
    - nu este respectată mărimea maximală a depunerilor băneşti atrase de bancă (coeficientul K2 ceea ce contravine p.2 capit.3 al Regulamentului nr.1 privind reglementarea activităţii băncilor comerciale (pe  acţiuni) private şi cooperatist e şi hotărîrii Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale cu privire la stabilirea normativului K2 pentru banca comercială "Basarabia" proces-verbal nr. 18 din 19.06. 95;
    - nu este respectat nivelul  maxim al datoriei nete la creditele acordate de bancă unei persoane sau unui grup de persoane în interconexiune, ceea ce contravine capit. IV "A" al Regulamentului cu  privire la creditele "mari" nr. 3/09 din 01.12.95;
    - nu este respectat  nivelul minim al indicelui de lichiditate curentă - la 16.04.96 el a constituit 0,01 ceea ce contravine Regulamentului privind reglementarea activităţii băncilor comerciale (pe acţiuni) private şi cooperatiste, nr.1 din 29.06.93 conform cărora  mărimea minimă a acestui coeficient trebuia să fie 0,3.
    Plus, la încălcările depistate banca "Basarabia" are o datorie expirată  faţă de Banca Naţională, care la data controlului alcătuia mai mult de 2,7 mln. lei, şi nu este în stare să-şi onoreze obligaţiunile sale către Fondul Social şi alţi agenţi economici care au  conturi  în această bancă.
    Nerespectarea de către banca "Basarabia" a cerinţelor regulamentelor referitor la menţinerea mărimii minimale a capitalului normativ şi lichiditate  a  condus la pierderi care au provocat reducerea totală a capitalului reglementat.
    Reieşind din cele expuse BC "Basarabia" se determină insolvabilă la data  de 16.04.96 şi pînă în prezent continuă să fie insolvabilă în baza definiţiei  insolvabilităţii  expusă  în  art.39 al. 1 "a"  al  Legii instituţiilor financiare.
    Dat fiind că toate faptele menţionate denotă o situaţie ce contravine Legii instituţiilor financiare şi actelor normative ale  Băncii Naţionale care se prelungeşte pe parcursul a mai mult de 6 luni de  zile,  iar Ordonanţa Băncii Naţionale nr. 10/09 din 18.03.96 n-a fost  îndeplinită,în  scopul protecţiei intereselor clienţilor băncii şi  stabilităţii sistemului financiar al ţării, în conformitate cu art. 38 al. 4, art. 39 alineatele 1 lit. a), b), 3 al Legii instituţiilor  financiare, în baza art. 11, 24 ale Legii cu privire la Banca Naţională,
O R D O N:
    1. Se retrage autorizaţia  băncii comerciale "Basarabia" de la  21 mai 1996.
    2. Se numeşte administrator în oficiu al băncii comerciale "Basarabia" cu începere de la 21 mai 1996 dl Dumitru Baxan.
    3. Prezenta Ordonanţă intră în vigoare la data emiterii.

    GUVERNATORUL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                           Leonid TALMACI

    Chişinău, 21 mai 1996.
    Nr. 16/16.