BNO164/1999
ID intern unic:  285714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
ORDONANŢĂ Nr. 164
din  16.03.1999
cu privire la  retragerea autorizaţiei şi numirea
administratorului în oficiul BCIA "Vias"
Publicat : 18.03.1999 în Monitorul Oficial Nr. 026     Promulgat : 16.03.1999     Data intrarii in vigoare : 16.03.1999
   BCIA "Vias" pe  parcursul  anului 1998 a înregistrat  o  înrăutăţire continuă  a  situaţiei  financiare. În cadrul  controlului  complex  din septembrie  1998,  controlului  tematic din ianuarie 1999  efectuate  de către inspectorii Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi în baza datelor rapoartelor financiare lunare prezentate de către BCIA "Vias" la BNM, au fost  depistate  un  şir de încălcări ale prevederilor legale,  care  se exprimă prin următoarele:
    . Banca nu-şi  onorează  obligaţiunile  faţă de  clienţi.  Datoriile neachitate  (datoriile conform incasourilor înregistrate de către secţia conturi  "LORO"  a  BNM în registrul "Privind documentele  de  decontare percepute  în mod incontestabil") la 11 martie 1999 au constituit 1589,0 mii lei şi constitue 44,3% din obligaţiunile băncii.
    . Capitalul normativ  al băncii la 28 februarie 1999 este negativ în mărime  de  -167,8 mii lei, ceea ce contravine capitolului IV,  p.1  din Regulamentul  cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc  din 25  decembrie  1997  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova  nr.8  din 30.01.1998).
    . Suficienţa  capitalului nu corespunde normativului de 10 la  sută, ceea  ce  contravine capitolului IV, p.2 din Regulamentul cu privire  la suficienţa capitalului ponderat la risc din 25 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8 din 30.01.1998).
    . Au fost depistate  un  şir  de  încălcări  ale  Regulamentului  cu privire   la  creditele  "mari"  şi  a  Regulamentului  cu  privire   la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova.
    . Coeficientul  lichidităţii  curente  a băncii (principiul  II)  la situaţia  din 28.02.1999 constituie 1,02% din totalul activelor. Conform Regulamentului  cu  privire  la  lichiditatea  băncii,  începînd  cu  23 noiembrie  1998  băncile  trebuie să atingă şi să  menţină  coeficientul lichidităţii curente de cel puţin 10,0%.
    . Banca încalcă  prevederile Ordonanţei nr.110/09-02 din 28 ianuarie 1998 şi actele normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei.
    . Conducerea băncii este neadecvată.
    Nerespectarea  de către BCIA "Vias" a prevederilor legale  referitor la   menţinerea   mărimii  minime  a  capitalului  normativ   total   şi coeficienţilor   de  lichiditate,  precum  şi  încălcarea   prevederilor Ordonanţei  nr.110/09-02  din  28 ianuarie 1998 a  condus  la  pierderea totală a capitalului.
    Luînd în consideraţie   că   situaţia  financiară a   BCIA   "Vias" contravine   prevederilor  Legii  instituţiilor  financiare  şi  actelor normative  ale  Băncii  Naţionale a Moldovei, ţinînd  cont  de  cererile deponenţilor,  precum  şi  de  faptul că faţă de  BCIA  "Vias"  au  fost aplicate  toate  măsurile  şi  pîrghiile legale, care nu  au  condus  la ameliorarea situaţiei financiare a băncii ca urmare a refuzului tacit al conducerii  BCIA  "Vias"  de a-şi  îndeplini  obligaţiunile  funcţionale privind  realizarea  acestor  măsuri,  în  scopul  neadmiterii  riscului excesiv  la prestarea serviciilor financiare şi stabilităţii  sistemului financiar  al ţării, respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu  articolele  38,  alin.(4),  39 din  Legea  instituţiilor  financiare (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova nr.1 din 01.01.96),  în  baza articolelor  11,  24,  75  din Legea cu privire  la  Banca  Naţională  a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.56-57 din 12.10.95),
                              O R D O N:
    1. Se retrage  de la 18 martie 1999 autorizaţia BCIA "Vias"  privind desfăşurarea activităţii financiare înregistrată în Registrul Central al Băncilor cu nr.64 din 17 ianuarie 1994 şi reînregistrată cu nr.64 din 15  august 1996.
    2. Se numeşte  administratorul în oficiu la BCIA "Vias" începînd  cu 18 martie 1999 dl Ion Mihailă.
    3. Prezenta ordonanţă   intră   în  vigoare  la  data  emiterii   cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    GUVERNATORUL
    BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                     Leonid TALMACI
    Chişinău, 16 martie 1999.
    Nr. 164/09-02.