BNO179/1999
ID intern unic:  285719
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
ORDONANŢĂ Nr. 179
din  02.11.1999
Nr.179/09-02 cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea
            administratorului în oficiu la "BIID MB" S.A.
Publicat : 04.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 120     Promulgat : 02.11.1999
    "Banca Internaţională  de  Investiţii  şi  Dezvoltare  MB"  S.A.  pe parcursul  anului 1999 a înregistrat o înrăutăţire continuă a  situaţiei financiare.  În  cadrul controlului complex din iulie 1999,  controlului tematic  din  octombrie  1999  efectuate  de  către  inspectorii  Băncii Naţionale  a  Moldovei  au  fost  depistate  un  şir  de  încălcări  ale prevederilor  legale. Aceste încălcări sînt confirmate şi în  rapoartele financiare  prezentate de către "BIID MB" S.A la BNM şi se exprimă  prin următoarele:
    - Banca nu dispune  de capital normativ total (capital  reglementat) necesar pentru a-şi desfăşura activitatea în conformitate cu autorizaţia "A"  pe  care o deţine, ceea ce contravine prevederilor art.25  alin.(2) din   Legea  instituţiilor  financiare  şi  prevederilor  cap.  IV   din Regulamentul  cu  privire  la suficienţa capitalului ponderat  la  risc. Astfel, conform datelor controlului la situaţia din 30.09.1999 capitalul normativ total al "BIID MB" S.A. constituie 341,1 mii lei.
    - Calitatea portofoliului  de  credite este extrem de joasă,  ce  se exprimă  prin ponderea înaltă a creditelor clasificate nefavorabil, care la   30.09.1999  constituiau 98,4   %  din  totalul   portofoliului   de credite (9609,7 mii lei).
    - Banca nu dispune   de   mijloace   necesare  pentru   a-şi   onora obligaţiunile   curente.   Datoriile   neachitate   (datoriile   conform incasourilor  înregistrate  de  către  secţia conturi "Loro"  a  BNM  în registrul   "Privind   documentele   de  decontare  percepute   în   mod incontestabil")  la  26 octombrie 1999 au constituit 236,1 mii  lei.  De asemenea  banca  nu-şi  poate  onora  obligaţiunile  la  vedere,  aceste obligaţiuni  în  sumă  de 5539,8 mii lei nu sînt acoperite  prin  active lichide.
    - Coeficientul  lichidităţii curente la 30.09.1999 constituia 10,0 % şi nu corespundea limitei de 20,0 % prevăzute în Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii.
    - Banca aplică  incorect  prevederile Regulamentului cu  privire  la clasificarea  creditelor  şi  formarea reducerilor  pentru  pierderi  la credite.  Mărimea  necompletă a reducerilor pentru pierderi  la  credite constituie   2901,3  mii  lei  şi  a  apărut  în  urma  divergenţei   în clasificarea  portofoliului  de credite efectuată de  către  inspectorii BNM. La 30.09.1999 reducerile pentru pierderi la credite au fost formate în  mărime  de  10442,1 mii lei, ceea ce constituie 78,0 %  din  mărimea calculată de echipa de control (13343,4 mii lei).
    - Banca încalcă  toate limitele maxime prevăzute în Regulamentul  cu privire la creditele "mari", precum şi prevederile art.28 alin.(1) p. b) şi c) din Legea instituţiilor financiare.
    - Banca încalcă  prevederile Ordonanţei nr. 176/09-02 din  9.09.1999 şi actele normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei.
    Nerespectarea  de  către  "Banca  Internaţională  de  Investiţii  şi Dezvoltare  MB"  S.A.  a  prevederilor legale  referitor  la  menţinerea mărimii  minime  a  capitalului normativ total,  cerinţelor  prudenţiale privind activitatea creditară şi a coeficienţilor de lichiditate, precum şi  încălcarea  prevederilor  Ordonanţei nr. 176/09-02 din  9.09.1999  a condus la pierderea capitalului.
    Luînd în consideraţie    că    situaţia   financiară    a    "Băncii Internaţionale  de  Investiţii şi Dezvoltare MB" S.A.  contravine  Legii instituţiilor  financiare  şi actelor normative ale Băncii  Naţionale  a Moldovei  şi  ţinînd  cont de faptul că faţă de "BIID MB" S.A.  au  fost aplicate  toate  măsurile  şi  pîrghiile legale, care nu  au  condus  la ameliorarea situaţiei financiare a băncii şi ca urmare a refuzului tacit al conducerii "BIID MB" S.A. de a-şi îndeplini obligaţiunile funcţionale privind  realizarea  acestor  măsuri,  în  scopul  neadmiterii  riscului excesiv  la prestarea serviciilor financiare şi stabilităţii  sistemului financiar  al ţării, respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu  articolele  38,  alin.(4),  39 din  Legea  instituţiilor  financiare (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova nr.1 din 1.01.1996)  în  baza articolelor  11,  24,  75  din Legea cu privire  la  Banca  Naţională  a Moldovei   (Monitorul   Oficial  al  Republicii  Moldova  nr.56-57   din 12.10.1995)
                             O R D O N:
    1. Se retrage   de   la   4  noiembrie  1999   autorizaţia   privind desfăşurarea   activităţii   financiare  a  "Băncii  Internaţionale   de Investiţii  şi Dezvoltare MB" S.A., înregistrată în registrul central al băncilor cu nr.85 din 11 septembrie 1996.
    2. Se numeşte  administrator  în oficiu la "Banca Internaţională  de Investiţii  şi  Dezvoltare  MB"  S.A. începînd cu 4  noiembrie  1999  dl Gheorghe Chiriac.
    3. Prezenta ordonanţă   intră  în  vigoare  la  data  publicării  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    GUVERNATORUL
    BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                     Leonid TALMACI
    Chişinău, 2 noiembrie 1999.
    Nr. 179/09-02.