CCGPSM1/2004
ID intern unic:  285910
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 1
din  03.02.2004
Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza
contractelor individuale de muncă
Publicat : 20.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 30-34     art Nr : 268     Data intrarii in vigoare : 01.02.2004
    MODIFICAT
    CC7 din 18.05.07, MO70-73/25.05.07 art.584
    CC6 din 11.07.06, MO120-123/04.08.06 art.908
    CC5 din 25.07.05, MO101/29.07.05 art.828

    Părţile semnatare, - Guvernul, Patronatele, reprezentate de Confederaţia Naţională a Patronatului, şi Sindicatele, reprezentate de Confederaţia Sindicatelor şi Confederaţia Sindicatelor Libere "Solidaritate" fiind hotărîte să întreprindă măsuri coordonate în scopul asigurării realizării prevederilor Codului muncii, Legii salarizării şi altor acte normative ce reglementează salarizarea, au convenit asupra celor ce urmează:
    Articolul 1. Salariul tarifar pentru categoria I de calificare
    (1) Începînd cu 1 iunie 2007, salariul tarifar pentru categoria I de calificare a personalului angajat în unităţile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, va constitui:
pentru angajaţii unităţilor cu autonomie financiară, cu excepţia celor din ramura agriculturii şi silviculturii - cel puţin 5,33 lei pe oră sau cel puţin 900 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună;
pentru angajaţii din ramura agriculturii şi silviculturii, cu excepţia personalului auxiliar din ramura agriculturii - cel puţin 4,15 lei pe oră sau cel puţin 700 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună;
pentru personalul auxiliar din ramura agriculturii - cel puţin 3,26 lei pe oră sau cel puţin 550 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună.
    (2) Unităţile economice vor implementa treptat noul cuantum al salariului tarifar categoria I de calificare, pe măsura posibilităţilor financiare, dar nu mai tîrziu de 1 septembrie 2007."
    [Art.1 în redacţia CC7 din 18.05.07, MO70-73/25.05.07 art.584]
    [Art.1 modificat prin CCGPS6 din 11.07.06, MO120-123/04.08.06 art.908] 
    [Art.1modificat prin CCGPS5 din 25.07.05, MO101/29.07.05 art.828]
    Articolul 2. Sporul la salariu pentru munca prestată
                   în condiţii nefavorabile
    Angajaţilor care prestează muncă în condiţii nefavorabile li se stabilesc, în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă, spor de compensare, după cum urmează:
        Numărul                           Mărimea sporului, în lei
    de puncte în funcţiede gradul
    de nocivitate,
stabilite în
    conformitate
cu prevederile
    Hotărîrii Guvernului
    
    nr. 1335 din 10 octombrie 2002  
    0,5 - 2,0                              100
    2,1 - 4,0                              120
    4,1 - 6,0                              140
    6,1 - 8,0                              160
    8,1 - 10,0                             180
    mai mult de 10                         200"

    [Art.2 în redacţia CC7 din 18.05.07, MO70-73/25.05.07 art.584]
    [Art.2  modificat prin CCGPS6 din 11.07.06, MO120-123/04.08.06 art.908]
    Articolul 3. Alte sporuri cu caracter stimulatoriu
    (1) Sporurile pentru vechime în muncă, în unităţile cu autonomie financiară, pot fi stabilite în cuantum de minimum 5% pentru 3 ani şi maximum 40% din salariul de bază pentru o vechime de peste 20 ani de activitate de profil în ramura respectivă. Modalitatea şi mărimea concretă a sporurilor pentru vechime în muncă se stabilesc în convenţii sau contracte colective de muncă la nivel de ramură sau unitate.
    (2) Patronii pot stabili plăţi suplimentare de stimulare anuală salariaţilor, care şi-au adus aportul nemijlocit la obţinerea profitului întreprinderilor.
    Pentru stabilirea acestor plăţi vor fi utilizate mijloacele profitului net al întreprinderii.
    Modalitatea, cota concretă şi categoriile de salariaţi se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de întreprindere.
    Articolul 4.
    Sub incidenţa prezentei Convenţii cad toate unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.
    Articolul 5.
    Convenţia colectivă intră în vigoare la 1 februarie 2004.
    Din partea Guvernului:

    PRIM-MINISTRU                                        Vasile TARLEV
    Din partea Patronatelor:
    Preşedintele
    Confederaţiei Naţionale
    a Patronatului                                                  Leonid Cerescu
    Din partea Sindicatelor:
    Preşedintele Confederaţiei Sindicatelor         Petru Chiriac
    Preşedintele Confederaţiei
    Sindicatelor Libere "Solidaritate"                 Leonid Manea

    Chişinău, 3 februarie 2004.
    Nr. 1.