HCC37/2000
ID intern unic:  286006
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 37
din  26.10.2000
cu privire la validarea mandatelor de deputat în
Parlamentul Republicii Moldova
Publicat : 02.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 139-140     art Nr : 40     Data intrarii in vigoare : 26.10.2000
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională în componenţa:
    Pavel BARBALAT - preşedinte
    Nicolae CHISEEV - judecător
    Mihai COTOROBAI - judecător
    Constantin LOZOVANU - judecător-raportor
    Ivan VASILATI - judecător
    cu participarea grefierului Aliona Balaban, în prezenţa dlui Nicolae Televco, vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale, reprezentantului Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Andrei Neguţa, candidaţilor supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Iosif Chetraru şi Anatolie Stîngaci, examinînd, în baza art. 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, adresarea Comisiei Electorale Centrale cu privire la validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite candidaţilor supleanţi Iosif Chetraru şi Anatolie Stîngaci,
a c o n s t a t a t:
    La 22 septembrie 2000, prin Hotărîrea nr. 1235-XIV, şi la 29 septembrie 2000, prin Hotărîrea nr. 1260-XIV, Parlamentul a aprobat demisia deputaţilor în Parlament Iulian Magaleas şi Vasile Pentelei, astfel devenind vacante două mandate de deputat în Parlament.
    La 13 octombrie 2000 Comisia Electorală Centrală a solicitat Curţii Constituţionale validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite dlor Iosif Chetraru şi Anatolie Stîngaci, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
    Prin decizia Curţii Constituţionale din 17 octombrie 2000 adresarea a fost acceptată pentru examinare în fond şi înscrisă în ordinea de zi.
    Din materialele prezentate şi examinate în şedinţa plenară a Curţii rezultă că Partidul Comuniştilor din Republica Moldova dispune de două mandate de deputat, devenite vacante în urma aprobării demisiei deputaţilor în Parlament Iulian Magaleas şi Vasile Pentelei. Următorii candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova sînt Iosif Chetraru şi Anatolie Stîngaci.
    Potrivit prevederilor art. 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. Conform art. 88 alin. (4) din Codul electoral, candidaţii care au fost incluşi pe listă, dar care nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, organizaţiei social-politice, blocului electoral pe care îl reprezintă devine vacant.
    Avînd în vedere că în şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat atribuite dlor Iosif Chetraru şi Anatolie Stîngaci, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2031 din 11 octombrie 2000, aprobată în conformitate cu art. 62 din Constituţie, precum şi faptul că, potrivit art. 70 alin. (1) din Constituţie, candidaţii supleanţi şi-au asumat angajamentul de a nu deţine orice altă funcţie retribuită, Curtea Constituţională, conducîndu-se după prevederile art. 69 alin. (1), art. 135. alin. (1) lit. e), art. 140 din Constituţie şi art. 62 lit. d) din Codul jusrisdicţiei constituţionale,
h o t ă r ă ş t e :
    1. Validează mandatele de deputat atribuite dlor Iosif Chetraru şi Anatolie Stîngaci, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
    2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

    PREŞEDINTELE
    CURŢII CONSTITUŢIONALE                 Pavel BARBALAT

    Chişinău, 26 octombrie 2000.
    Nr. 37.