CMFO287/2001
ID intern unic:  286173
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
COMUNICAT Nr. 287
din  16.05.2001
privind scutirea de TVA a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice
Publicat : 06.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 075
Departamentul Vamal
Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Ministerul Finanţelor, drept călăuză şi îndrumare în lucrul practic, intervine cu următoarele.
Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, Titlul III \x01+' Taxa pe valoarea adăugată'' nr.1415-XIII din 17 decembrie 1997, de TVA sînt scutite producţia de carte şi publicaţiile periodice vizînd domeniile culturii, religiei, educaţiei, ştiinţei şi învăţămîntului, precum şi serviciile de redactare, editare şi executare poligrafică a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice ce ţin de domeniile menţionate (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic).
Reieşind din cele expuse, se stabileşte următoarea modalitate de aplicare a art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal.
I. Privind producţia de carte şi publicaţiile
periodice ce ţin de domeniile culturii,
      religiei, educaţiei, ştiinţei  şi învăţămîntului.
De TVA se scuteşte producţia de carte ce ţine de domeniile culturii, religiei, educaţiei, ştiinţei şi învăţămîntului către care se atribuie:
- ediţiile oficiale, inclusiv ediţiile ştiinţifice, monografii, materiale ale simpozioanelor etc.;
- ediţiile de referinţă pentru specialişti din diverse domenii ale economiei naţionale;
- culegeri de materiale şi acte normative;
- ediţiile metodice pentru învăţători, educatori, părinţi;
- manuale pentru toate tipurile de şcoli, precum şi cărţi pentru elevi în ajutorul disciplinelor de program;
- ediţiile de popularizare a ştiinţei;
- literatura artistică, inclusiv cărţi de critică şi istorie literară, folclor etc.;
- ediţiile de divertisment;
- ediţiile informaţionale ( enciclopedii, dicţionare etc.);
- ediţiile de artă;
- albume;
- cărţi poştale (ilustrate);
- placarde.
De asemenea, de TVA sînt scutite şi publicaţiile periodice ce ţin de domeniile culturii, religiei, educaţiei, ştiinţei şi învăţămîntului la care se atribuie:
- revistele;
- buletinele;
- ziarele.
Totodată trebuie de avut în vedere, că abonarea, comercializarea, precum şi importul producţiei de carte şi/sau a publicaţiilor periodice ce ţin de domeniile culturii, religiei, educaţiei, ştiinţei şi învăţămîntului se efectuează fără aplicarea TVA, cu excepţia producţiei de carte şi/sau a publicaţiilor periodice cu caracter erotic şi publicitar.
La cele expuse, menţionăm că atribuirea producţiei de carte şi/sau a publicaţiilor periodice la domeniile ce ţin de cultură, religie, educaţie, ştiinţă şi învăţămînt, inclusiv  la cele ce ţin de domeniile publicităţii şi eroticii se efectuează în baza certificatului eliberat de către Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova.
II. Privind activitatea (serviciile) de redactare, editare şi executare poligrafică a producţiei de carte şi a
  publicaţiilor periodice ce ţin de domeniile cul-
    turii, religiei, educaţiei, ştiinţei şi învăţămîntului.
Potrivit art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000, activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor editurii (organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în:
- pregătirea - totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor;
- tipărirea -  proces tehnologic de multiplicare a originalului editorial;
- difuzarea - distribuirea producţiei editoriale prin reţeaua de comerţ şi alte căi.
În aşa fel, atît  activitatea de redactare cît şi cea de executare poligrafică fac parte din activitatea editorială, înţelegînd prin:
- activitate de redactare - procesul de redactare propriu-zisă a textului manuscrisului, redactarea şi prezentarea artistică, redactarea tehnică şi machetarea;
- activitate de executare poligrafică - procesul de lucru din tipografii, care duce în final la apariţia producţiei gata.
Activităţile sus specificate, care vizează domeniile culturii, religiei, educaţiei, ştiinţei şi învăţămîntului se scutesc de TVA.
Totodată ţinem să menţionăm, că activitatea (serviciile) de redactare, editare şi  executare poligrafică a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice cu caracter erotic şi publicitar se consideră livrare impozabilă şi se supune cu TVA pe principii generale, la cota de 20%.
De asemenea, trecerea în cont a TVA aferentă procurărilor de mărfuri şi servicii legate de producţia de carte şi/sau a publicaţiilor periodice ce ţine de cultură, religie, educaţie, ştiinţă şi învăţămînt se efectuează în conformitate cu prevederile art. 102 din Codul fiscal.
În contextul celor relatate, circulara Ministerului Finanţelor nr. (10-13-02/1-352)4  din 22 ianuarie 2001 îşi pierde acţiunea.
Despre cele expuse urmează de adus la cunoştinţa contribuabililor.
MINISTRUL FINANŢELOR          Mihail MANOLI
Chişinău, 16 mai 2001.
Nr. 05/1-2-07/287.