DCCO1/2004
ID intern unic:  286350
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
DECIZIE Nr. 1
din  03.08.2004
privind Hotărîrea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 20 aprilie 2004  în cazul
Gheorghe Amihalachioaie  versus Republica Moldova
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138     art Nr : 21
Curtea Constituţională în componenţa:
Victor PUŞCAŞ    - preşedinte, judecător-raportor  
Mircea IUGA    - judecător
Dumitru PULBERE    - judecător
Elena SAFALERU    - judecător
cu participarea grefierului Maia Ţurcan şi a dlui Gheorghe Amihalachioaie, a examinat din oficiu dosarul privind aplicarea sancţiunii administrative preşedintelui  Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova Gheorghe Amihalachioaie.
Examinînd materialele dosarului, audiind explicaţiile dlui Gheorghe Amihalachioaie şi informaţia judecătorului-raportor,  Curtea Constituţională a  c o n s t a t a t :
La 15 februarie 2000 Curtea Constituţională a exercitat controlul  parţial al Legii  nr. 395-XIV din 13 mai 1999 "Cu privire la  avocatură" şi, prin Hotărîrea nr. 8, a declarat drept neconstituţionale unele dispoziţii ale acesteia.
După pronunţarea hotărîrii menţionate preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova Gheorghe Amihalachioaie a acordat un interviu ziarului \xaeЭкoнoмическoе oбoзрение\xaf (nr. 6, februarie 2000), în care a declarat că "datorită Hotărîrii Curţii Constituţionale în sistemul avocaturii se va instaura  o anarhie deplină"  şi că în acest context "apare întrebarea dacă este constituţională însăşi Curtea Constituţională". Gheorghe Amihalachioaie a declarat de asemenea  că "pentru  judecătorii Curţii Constituţionale Curtea Europeană pentru Drepturile Omului nu este o autoritate".
Curtea Constituţională a constatat că declaraţiile dlui Gheorghe Amihalachioaie constituie o  manifestare a lipsei de respect faţă de autoritatea  de jurisdicţie constituţională şi, prin decizia din 6 martie 2000, în baza art. 81 şi 82 din Codul jurisdicţiei constituţionale, i-a aplicat o sancţiune administrativă sub formă de amendă în mărime de 20 de salarii minime.
Suma amenzii de 360 lei a fost încasată la 7 iulie 2000, conform chitanţei nr. 564.
La 14 iulie 2000 Gheorghe Amihalachioaie a înaintat Curţii Europene a Drepturilor Omului o cerere împotriva Republicii Moldova, în care a invocat  violarea art. 10 (Libertatea de exprimare) şi art. 13 (Dreptul la un recurs efectiv) din Convenţia europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale*, deoarece a fost sancţionat pentru critica unei hotărîri a Curţii Constituţionale, solicitînd  de la  statul  moldovenesc  despăgubiri  morale  în sumă  de  100 000 de euro şi compensarea cheltuielilor de judecată în sumă de 2000 dolari americani.
La 23 aprilie 2002 Curtea Europeană a admis cererea în partea violării art. 10 şi a respins-o în partea violării art. 13 din Convenţie. La 20 aprilie 2004 Curtea Europeană a adoptat hotărîrea  prin care a constatat că critica dlui Gheorghe Amihalachioaie la adresa Curţii Constituţionale nu a depăşit limitele admisibile ale art. 10 din  Convenţie şi că sancţionarea sa administrativă  nu a constituit "o necesitate socială imperioasă". Curtea Europeană nu a satisfăcut cererea reclamantului privind plata despăgubirilor morale  în  valoare  de  100 000  de  euro  şi  compensarea cheltuielilor de judecată, considerînd că  constatarea violării art. 10 din Convenţie prin sine constituie o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul moral cauzat.
De menţionat  că Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr. 1298-XIII din 24 iulie 1997, a ratificat Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, precum şi unele protocoale adiţionale la această Convenţie**.
Deoarece în termen de 3 luni părţile în cazul Gheorghe Amihalachioaie  versus Republica Moldova  nu au solicitat trimiterea cauzei în faţa Marii Camere a Curţii Europene a Drepturilor Omului, fapt confirmat în şedinţă de dl Gheorghe Amihalachioaie,  la 20 iulie anul curent hotărîrea Curţii (secţia a doua) a devenit definitivă, conform art. 44 paragraful 2 lit. b) din Convenţie.
Potrivit prevederilor art. 46 paragraful 1  din Convenţie, Republica Moldova este obligată  să se conformeze hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor  Omului în litigiile  în care ea este parte.
Pentru considerentele expuse, în baza art. 46 paragraful 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, conducîndu-se după art. 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art. 61 şi art. 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională D E C I D E:
1. Se restituie de la bugetul de stat domnului Gheorghe Amihalachioaie, domiciliat în mun.Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 80, ap. 25, 360 lei încasaţi de la el la 7 iulie 2000, în baza deciziei Curţii Constituţionale  din 6 martie 2000, conform chitanţei nr. 564.
2. Prezenta Decizie este definitivă, se aduce la cunoştinţa Ministerului Finanţelor pentru executare şi se publică  în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE                                  Victor PUŞCAŞ
Chişinău,  3 august 2004.
Nr. 1.
* Tratate internaţionale, vol.1, pag. 355.
**  M.O., 1997, nr. 54-55, art. 502.