DCGM1239/1998
ID intern unic:  286376
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII TERITORIULUI, CONSRUCŢIILOR ŞI GOSPODĂRIEI COMUNALE
REGULAMENT Nr. 1239
din  21.08.1998
provizoriu privind contorizarea consumului de apă
rece şi caldă utilizată de populaţie şi modul de
achitare pentru serviciile prestate Nr.1239-08-01
Publicat : 28.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 007
MODIFICAT
MMM318/30.06.00, MO102/17.08.00
"Aprobat"
Ministerul Dezvoltării    
Teritoriului, Construcţiilor
şi Gospodăriei Comunale    
21 august 1998 nr. 1239-08-01
___________Mihai Severovan
REGULAMENT PROVIZORIU
privind contorizarea  consumului  de apă rece şi caldă utilizată  de
populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul  regulament stabileşte relaţiile dintre întreprinderile municipale  de gestionare a fondului locativ, asociaţiile proprietarilor de locuinţe, cooperativele de construcţie a locuinţelor, întreprinderile prestatoare   de   servicii  (încontinuare  -  Furnizor)  şi   titularii locuinţelor  (în  continuare  -  Consumator) în chestiunile  ce  ţin  de instalarea  apometrelor în locuinţe şi modul de achitare pentru consumul de apă rece şi caldă.
2. Pentru instalarea   apometrelor,   Consumatorul  trebuie  să   seadreseze  cu  o cerere către Furnizor (proprietarul sau  administratorulfondului  locativ),  care  în  termen  de 10  zile  îi  remite  primuluicondiţiile de instalare.
3. O condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a apometrelor va fi   instalarea   acestora   la   toate   branşamentele   din   locuinţa Consumatorului.
[Pct.3 modificat prin MMM318/30.06.00, MO102/17.08.00]
[Pct.3 modificat prin MMM318/30.06.00, MO102/17.08.00]
3. O condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a apometrelor va fi   instalarea   acestora   la   toate   branşamentele   din   locuinţa
Consumatorului.
3. O condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a apometrului, instalat la Consumator pe unul din branşamentele sistemelor de alimentare cu apă rece sau caldă este excluderea deplină a posibilităţii utilizării altor branşamente cu aceeaşi destinaţie neechipate cu aparate de evidenţă comercială a consumului de apă.
4. Consumatorul    va   suporta   toate   cheltuielile   legate   de achiziţionarea, instalarea, verificarea şi exploatarea apometrelor.
II. INSTALAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APOMETRELOR
5. Furnizorul    va   informa   proprietarii   locuinţelor    asupra nomenclatorului  apometrelor incluse în Registrul de stat al mijloacelor de  măsurat  în  Republica  Moldova,  precum şi  le  va  prezenta  lista organizaţiilor care posedă licenţe de vînzare şi reparare a apometrelor.
6. Pentru funcţionare  vor fi recepţionate doar apometrele omologate de  către  Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere  Tehnică, verificate şi sigilate de către organizaţiile care posedă licenţe pentru efectuarea acestor lucrări.
7. Apometrele  se vor monta ţinîndu-se cont de paşapoartele tehnice,condiţiile de instalare şi instrucţiunile de exploatare.
8. Instalarea  apometrelor se va efectua în locuri accesibile pentru deservire şi citirea indicaţiilor.
9. Recepţia şi  punerea  în  funcţiune a apometrelor se va  face  în prezenţa  Consumatorului  şi reprezentantului Furnizorului.  Cu  această ocazie  se  va încheia Contractul de aprovizionare cu apă rece si  caldă (anexa la prezentul regulament) si se vor întocmi Actul privind montarea şi  punerea  în funcţiune a contorului (anexa nr.1 la Contract) şi  Fişa contorului (anexa nr.2 la Contract).
Actul şi fişa  menţionate în prezentul punct se vor completa  pentru fiecare apometru în parte.
În Act se va confirma montarea corespunzătoare a apometrului, se vor indica  datele sigiliului de verificare, sigiliului Furnizorului,  tipul şi indicaţiile iniţiale ale apometrelor.
În Fişă se vor   consemna  modelul  şi  numărul  contorului,  datele sigiliului    Furnizorului,   numele,   codul,   adresa   şi   telefonul Consumatorului,  precum şi toate operaţiunile ce ţin de întreţinerea  şi funcţionarea  apometrului  (revizii, defecţiuni,  remedieri,  verificări etc.),   specificîndu-se   denumirea  operaţiunii,   data,   indicaţiile apometrului,  numele şi funcţia controlorului, semnăturile controlorului şi Consumatorului.
Cel putin o dată   în   trimestru  reprezentantul   Furnizorului   - controlorul   va  înscrie  indicaţiile  apometrului  şi  va  semna  Fişa contorului.  Fişa contorului se păstrează la Consumator. Dacă în urma   controlului   se  vor  depista   careva   neajunsuri, controlorul  va  completa Actul-dispoziţie (anexa nr.4 la Contract),  în care  se  înscriu denumirile lucrărilor necesare pentru  înlăturarea  de către Consumator a neajunsurilor.
III. ACHITAREA PLĂŢII PENTRU SERVICIILE DE APROVIZIONARE
CU APĂ RECE ŞI CALDĂ
10. Facturarea  cantităţilor de apă se va face pe baza  indicaţiilor apometrelor,  începînd  cu  ziua în care s-a efectuat  recepţia  conform Actului privind montarea şi punerea în funcţiune a contorului.
11. Calcularea  plăţii pentru volumul de apă rece şi caldă  consumat se  va  efectua,  reieşind  din indicaţiile apometrelor  şi  tariful  în vigoare pentru 1 mc de apă rece*.
_________________________________________
    *La calcularea plăţii pentru apa rece şi caldă, din volumul total de apă  consumat de blocul locativ se vor exclude volumele înregistrate  de apometrele   individuale   ale  locatarilor,  restul   volumului   fiind repartizat proporţional între ceilalţi locatari.
12. Întreprinderile  de  livrare  a  agentului  termic  vor  calcula consumul  de  energie  termică  folosită pentru  încălzirea  apei  reci, reieşind  din  volumul  apei  consumate  (înregistrat  de  apometre)  şi parametrul termic înregistrat în punctul de evidenţă.
13. Calcularea plăţii pentru energia termică utilizată de către Consumator împreună cu apa din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră se va efectua conform relaţiilor:
P = T * Q, unde
P - valoarea plăţii pentru energia termică, consumată de către Consumator împreună cu apa din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră (lei);
T - tariful în vigoare pentru energia termică (lei-Gcal);
Q - cantitatea de energie termică, consumată de către Consumator împreună cu apa din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră (Gcal);
Q = k * V * g * c * (t2-t1) * 10-6, unde
k - coeficientul de corectare, care se utilizează numai în cazul lipsei sau scoaterii din funcţiune a sistemului de circulaţie forţată a apei calde (k = 0,8);
g - densitatea apei (g = 1000 kg/m3),
t1 - temperatura apei reci (oC);
c - coeficientul de căldură specifică (c = 1 kcal/kg . oC)".
t2 - temperatura apei calde menajere (oC);
Temperatura t1 şi t2 se determină după indicaţiile medii ale aparatelor de măsurare, instalate în mod corespunzător pe conducta de apă rece (t1) în faţa schimbătorului de căldură şi pe conducta de apă caldă (t2) a branşamentului abonatului al sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră.
În cazul lipsei sau scoaterii din funcţiune a sus-numitelor aparate de măsurare t1 = 5oC în perioada de încălzire şi t1 = 15oC - în restul timpului, t2 = 50oC.
V - consumul de apă caldă menajeră al Consumatorului în perioada de calcul (m3).
Dacă acest consum este înregistrat de apometrul, instalat la Consumator, V = Vap ,
unde Vap  - consumul de apă, înregistrat de apometru (m3).
Dacă evidenţa comercială a consumului de apă în sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră al Consumatorului lipseşte, calcularea consumului de apă se va efectua conform relaţiei:
V=[(Vtot-SVap-Vpierd)*ni]/nnec,
unde
Vtot - consumul total al tuturor consumatorilor din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, înregistrat în perioada de calcul de apometru, instalat pe conducta de apă rece în faţa schimbătorului de căldură al sistemului dat (m3),
Vap - consumul total de apă, înregistrat în perioada de calcul de apometre, instalate pe conductele de apă caldă ale consumatorilor sistemului dat de alimentare cu apă caldă menajeră (m3);
Vpierd - volumul pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, înregistrat în perioada de calcul de apometrul pentru evidenţa totală, instalat în faţa schimbătorului de căldură, şi apometrele pentru evidenţa locală, instalate pe branşamentele din casele de locuit;
nnec - numărul total de locuitori conectaţi la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră fără evidenţa comercială individuală a consumului de apă caldă;
     ni - numărul persoanelor, care locuiesc în apartamentul pentru care se calculează mărimea plăţii pentru apa caldă.
  
[Pct.13 modificat prin MMM318/30.06.00, MO102/17.08.00]
[Pct.13 modificat prin MMM318/30.06.00, MO102/17.08.00]
    13. Calcularea  plăţii pentru energia termică folosită la încălzirea apei utilizate de către Consumator se va efectua aplicînd formulele:
    Q = V ъ p ъ C ъ (t2 - t1) ъ 10 la puterea -6, unde:
    Q - cantitatea de energie termică (Gkal);
    V - volumul apei calde consumate, înregistrat de apometrul
    Consumatorului (mc);
    p - densitatea apei (p=1000 kg/mc);
    C- căldura specifică (C=1 Kkal/grad x kg);
    t1 - temperatura apei reci (în perioada de încălzire t1 - 5 grade C,
    în rest t1 = 15 grade C);
    t2 - temperatura agentului termic (t2 = t la sursă - 8 grade C);
    P = Q ъ T, unde:
    P - plata pentru energia termică folosită la încălzirea apei (lei);
    Q - (vezi formula de mai sus);
    T - tariful în vigoare pentru energia termică (lei/Gkal).
14. Pentru posesorii de contoare de apă rece şi caldă din municipiul Chişinău bonurile de plată a volumului de apă rece şi caldă utilizată şi energiei  termice  folosită la încălzirea apei reci vor fi eliberate  de  Întreprinderea de Stat "Infocom".  Pentru celelalte  localităţi ale republicii bonurile menţionate  vor fi eliberate de către Furnizorii de apă rece şi caldă.
15. Pe parcursul   perioadei   de  verificare  a   apometrelor   sau deteriorării  acestora fără vina Consumatorului, plata pentru volumul de apă  şi  energia  termică consumate se va calcula reieşind  din  volumul mediu  lunar  înregistrat  în ultimele trei luni de pînă  la  verificare (deteriorare).
16. În situaţia   în  care  contorul  va  fi  deteriorat  din   vina Consumatorului,  plata  pentru  serviciile prestate se  va  calcula  din momentul ultimului control, conform modului stabilit pentru consumatorii ce nu dispun de apometre.
IV. RESPONSABILITĂŢI
17. În vederea  unei  bune exploatări, Consumatorul este obligat  să asigure  integritatea  apometrelor şi reţelelor de aprovizionare cu  apă din  locuinţă,  să  verifice  apometrele conform  actelor  normative  în vigoare, paşapoartelor tehnice şi instrucţiunilor de exploatare a lor.
18. Proprietarul  apartamentului  va  asigura accesul  (între  orele 8.00-20.00)  reprezentantului Furnizorului, la prezentarea legitimaţiei, pentru  efectuarea  controlului privind starea tehnică a apometrelor  şi reţelelor  de  alimentare  cu  apă din  apartament,  conform  cerinţelor contractelor încheiate.
19. La cererea  Consumatorului, Furnizorul (reprezentantul său) este obligat,  în termen de cel mult două zile, să se prezinte la  Consumator pentru a recepţiona apometrele sau a le sigila după reparare, verificare sau rupere a sigiliilor din orice motiv.
20. Consumatorul  va  procura,  contra plată, de  la  Furnizor  Fişa contorului şi Fişa de evidenţă a consumului de apă (anexele nr. 2 şi nr. 3 la Contract).
21. Lunar, pînă la data de întîi a lunii următoare celei pentru care se  efectuează calculele, consumatorii posesori de contoare de apă  rece şi  caldă vor prezenta Furnizorului Fişa de evidenţă a consumului de apă (anexa  nr. 3 la Contract), pentru efectuarea calculelor corespunzătoare de plată.
22. Contractul dintre Furnizor şi Consumator va acţiona din momentul semnării  Actului privind montarea şi punerea în funcţiune a contorului, fiind valabil pe termenul indicat în Contract.
Anexă
la Regulamentul provizoriu privind
contorizarea consumului de apă
rece şi caldă utilizată de populaţie
C O N T R A C T
de aprovizionare cu apă rece şi caldă
                                nr.____
    ____________________                                    "___"_________19___
                   (Localitatea)
    Beneficiarul______________________________________________________________
                                                 (Numele, prenumele persoanei fizice)
denumit   în  continuare  Consumator,  pe  de  o  parte,  şi  Furnizorul
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
în persoana ________________________________________________________________
pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Prezentul  Contract reglementează relaţiile dintre Consumator  şi Furnizor  în  procesul  de  alimentare cu apă rece şi  caldă,  în  cazul contorizării consumului acestora.
II. OBLIGAŢIUNILE FURNIZORULUI
2. Furnizorul este obligat:
a) să aprovizioneze  Consumatorul,  fără  întrerupere  (pe  întreaga perioadă  de  acţiune  a Contractului), cu apă rece şi  caldă  (pînă  la apometrele   instalate   în   locuinţa  Consumatorului)   de   calitatea (parametrii) şi în volumul, stabilite prin actele normative în vigoare;
b) să furnizeze  informaţiile solicitate de către Consumator  (modul de calculare a plăţii pentru serviciile de alimentare cu apă etc.);
c) să efectueze  recalculări  conform actelor normative  în  vigoare (Regulamentul  privind  modul  de achitare de către populaţie  a  plăţii pentru  serviciile  locativ-comunale  şi  pentru  folosirea  reţelei  de radiodifuziune  şi  a  antenei colective de  televiziune,  aprobat  prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 463 din 16 mai 1997);
d) să ţină cont   de   înlesnirile   Consumatorului,   acordate   în conformitate  cu  legislaţia  în vigoare, la  calcularea  plăţii  pentru volumul de apă utilizat şi pentru energia termică;
e) să sigileze  apometrele,  în  termen de cel mult  două  zile,  la cererea  Consumatorului, după montarea, repararea, verificarea  acestora sau după ruperea sigiliilor din orice motiv;
f) să controleze  trimestrial înscrierea datelor în Fişa de evidenţă a  consumului de apă de către Consumator, starea reţelelor interioare şi apometrelor  montate la reţelele de alimentare cu apă a  Consumatorului, completînd,  în  caz  de  necesitate, Actul-dispoziţie  (anexa  nr.4  la prezentul  Contract),  în  care vor fi  înscrise  denumirile  lucrărilor efectuate de către Consumator;
g) să prezinte  lunar organizaţiei care eliberează bonurile de plată informaţia  privind  volumele  de apă rece şi caldă utilizate  de  către Consumator  şi cantitatea de energie termică folosită pentru  încălzirea apei.
III. OBLIGAŢIUNILE CONSUMATORULUI
3. Consumatorul este obligat:
a) să achite  plata pentru serviciile prestate în mărimea, modul  şi termenele stabilite prin actele legislative şi normative în vigoare;
b) să întreţină în stare de funcţionare apometrele instalate, precum şi reţelele de aprovizionare cu apă rece şi caldă din apartament;
c) să anunţe  Furnizorul  despre  deteriorarea  apometrului  într-un termen cît mai restrîns posibil (cel mult 24 ore);
d) să permită    reprezentantului   Furnizorului,   la   prezentarea legitimaţiei,  între  orele 8.00-20.00, efectuarea  controlului  privind înscrierea  lunară  a  indicaţiilor apometrelor în Fişa  de  evidenţă  a consumului  de apă (anexa nr. 3 la prezentul Contract), starea tehnică a apometrelor şi reţelelor de alimentare cu apă din locuinţă;
e) să procure,  contra plată, de la Furnizor Fişa contorului şi Fişa de evidenţă a consumului de apă;
f) să prezinte  lunar Furnizorului Fişa de evidenţă a consumului  de apă,  în termen de pînă la data de 1 a lunii următoare celei pentru care se efectuează calculele;
g) să prezinte pentru verificare apometrele în organele abilitate în modul stabilit.
IV. DREPTURILE FURNIZORULUI
4. Furnizorul este în drept:
a) să deconecteze Consumatorul de la reţelele comunale de alimentare cu apă în cazul neachitării serviciilor timp de peste 3 luni;
b) să prezinte  spre  plată  Consumatorului suma  calculată  conform modului  stabilit  pentru  consumatorii care nu dispun de  contoare  din blocul  locativ în care locuieşte Consumatorul, pentru luna curentă,  în cazul  cînd contorul a fost deteriorat din vina Consumatorului, începînd cu ziua în care a fost efectuat ultimul control.  Dacă apometrul  s-a deteriorat fără vina Consumatorului,  calcularea plăţii  se  va efectua reieşind din volumul mediu lunar al  ultimelor  3  luni de pînă la deteriorare.
V. DREPTURILE CONSUMATORULUI
5. Consumatorul este în drept să invite reprezentantul Furnizorului, pentru  a  sigila  apometrele  în  urma  reinstalării  după  verificare, reparaţie  sau  deteriorare  a  sigiliilor;  să  ceară  şi  să  primescă compensaţii, conform actelor normative în vigoare.
VI. CONDIŢII SPECIALE
6. Prezentul  Contract este încheiat pe un termen de un an, întocmit în două exemplare identice, cîte un exemplar pentru fiecare parte.  Contractul se  consideră prelungit (pe un termen de un an) în  cazul în  care  nici  una dintre părţi, în timp de o lună  pînă  la  expirarea termenului, nu a declarat despre intenţia sa de reziliere a acestuia.
7. Contractul intră în vigoare din momentul semnării Actului privind montarea şi punerea în funcţiune a apometrelor.
8. Litigiile  dintre părţi privind prevederile prezentului  Contract se soluţionează în organele de drept.
9. La Contract se anexează:
a) Actul privind montarea şi punerea în funcţiune a contoarelor;
b) Fişele contoarelor;
c) Fişele de evidenţă a consumului de apă;
d) Modelul Actului-dispoziţie.
10. Prevederi suplimentare ________________________________________________
_____________________________________________________________________
VII. CONDIŢII DE REZILIERE
11. Contractul  poate  fi  reziliat,  la  cerinţa  Furnizorului,  în cazurile:
părăsirii locuinţei de către Consumator;
neachitării plăţii pentru apa consumată;
încălcării Regulilor  de utilizare a sistemelor de asigurare cu  apă şi   evacuare,  aprobate  prin  ordinul  nr.66  din  1  martie  1983  al Ministerului  Gospodăriei Comunale alR.S.S. Moldoveneşti (actualmente în vigoare).
    CONSUMATORUL                
    ________________________                             ____________________________  
                   (Semnătura)                                                                                       (Numele, prenumele)  
    FURNIZORUL
    ____________________________                          ___________________________
                 (Semnătura reprezentantului)                                                                      (Numele, prenumele)
                                        L.Ş.
                           Adresa părţilor:
    str.___________nr._____                                    str._______________nr.___________
    ap.___
    tel._________________                                            tel. dispeceratului_______________
                                                                                                                             Anexa nr.1
                                                                                                                la Contractul nr.____
                                                                                                         din 199______________
                                 A C T
         privind montarea şi punerea în funcţiune a contorului
    de___________________________ nr.____________ model_____________________
                         (apă rece, apă caldă)
    Subsemnaţii, reprezentantul Furnizolului________________________________________
________________________________________________________________________
şi Consumatorul ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
                                                      (numele, prenumele)
au întocmit prezentul Act, prin care se confirmă următoarele:
    1. Apometrul   a   fost  verificat  şi  sigilat  de  către _______________________________
________________________________________________________________________
cu sigiliul nr._______________________________________________________________
    2. Apometrul este montat conform condiţiilor de instalare.
    3. Reprezentantul  Furnizorului _______________________ a aplicat pe dispozitivele
de conectare a apometrului la reţeaua de aprovizionare cu apă sigiliul nr._________________
    4. Contorul se pune în funcţiune de la data semnării prezentului Act.
    5. Prezentul  Act este întocmit în două exemplare, cîte unul  pentru fiecare parte.
    6. Indicaţiile iniţiale ale contorului sînt _________________________________________
    7. Alte constatări ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
        CONSUMATORUL                     REPREZENTANTUL FURNIZORULUI
________________________            _________________________________________
             (Semnătura)                                                        (Semnătura)
    L.Ş.
    Data semnării "____" _______________ 199__
                                                                                                                                  Anexa nr. 2
                                                                                                              la Contractul nr.__
                                                                                                       din 199____________
                                               FIŞA CONTORULUI
    Contorul de apă (rece, caldă) _____________________________________________
    Consumatorul __________________________________cod____________________
    Str.____________________casa nr.______ap._______tel.______________________
    Modelul_____________________________________________nr._______________
    Diametrul____________mm Sigiliul Furnizorului nr._____________________________
-

Denumirea operaţiunii Data Indicaţiilecontorului Numele şi funcţiacontrolorului Semnăturacontrolorului Semnăturaconsumatorului
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
           

    (Rămîne la Consumator)                            
                                                                                                                          Anexa nr. 3
                                                                                                                 la Contractul nr.__
                                                                 din 199____________
                                        F I Ş A
                              de evidenţă a consumului de apă
    Data "_____" luna ________199_____
    Consumatorul__________________________ cod_____________________________
    Adresa: str.___________________________________ap._______
                                                            Apă rece

Numărul contorului Indicaţiile curente Indicaţiile precedente Volumul consumat
       
       
       
       

                                                           Apă caldă

       
       
       
       

    Total               _________________________________________________________
     ________________________________
                (Semnătura reprezentantului Furnizorului)
    
(Se transmite Furnizorului)
                                                                   F I Ş A
                                           de evidenţă a consumului de apă
     Data "_____" luna ____________199__
    Consumatorul_______________________________cod_________________________
    Adresa: str.________________________________ap._____________
                                                            Apă rece
  

Numărul contorului Indicaţiile curente Indicaţiile precedente Volumul consumat
       
       
       
       

                                                           Apă caldă

       
       
       
       

                            
    Total                   ________________________________________________________
    ________________________
            (Semnătura Consumatorului)
                                                              Anexa nr. 4
                                                        la Contractul nr.__
                                                         din 199________
    Furnizorul _______________                                   Consumatorul __________
    _______________________                                    Codul ________________
    _______________________                                    Str.____ ap. ___________
                                      ACT-DISPOZIŢIE
                                                                 (model)
    ______________________                                                      "___" ___________ 199__
                 (Localitatea)
    Prin prezentul   se   stabileşte  că,  în  prezenţa   Consumatorului
_____________________,  reprezentantul Furnizorului _____________________ a examinat
starea  tehnică  a apometrelor şi reţelelor de aprovizionare cu apă  din apartament.  
În   urma   examinării  au  fost   depistate   următoarele neajunsuri: _____________________
________________________________________________________________________
    Consumatorului  i  se  propune în termen de _______ zile  să  înlăture neajunsurile depistate.
În caz contrar, plata pentru serviciile prestate se  va  calcula în modul stabilit pentru
consumatorii care nu dispun  de contoare.
Reprezentantul Furnizorului ________________________
_____________________                            _______________________
                (Data)                                                                                           (Semnătura)