DGO81/2005
ID intern unic:  287284
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 81
din  15.08.2005
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 19.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 932
Întru soluţionarea operativă a problemelor ce ţin de repunerea în funcţiune a apeductului "Soroca-Bălţi" şi managementul Întreprinderii de Stat "Acva Nord":
1. Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Agenţia pentru Dezvoltare Regională în comun cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), va examina şi aproba tariful special pentru energia electrică, consumată de Întreprinderea Interraională de Stat (Î.I.S) "Acva Nord", Î.M. "Regia Apă Canal, Bălţi" şi Î.M. "Direcţia de apeduct şi canalizare, Soroca".
2. Î.I.S. "Acva Nord" (dl Ion Duca), în termen de 10 zile, va prezenta ANRE documentaţia necesară pentru obţinerea licenţei.
3. Ministerul Finanţelor (dna Zinaida Grecianîi), Ministerul Economiei şi Comerţului (dl Valeriu Lazăr), în termen de 10 zile după prezentarea de către Î.I.S. "Acva Nord" a documentelor confirmătoare, vor examina şi vor înainta propuneri concrete de soluţionare privind acoperirea parţială a cheltuielilor aferente repunerii în funcţiune a apeductului (conform Hotărîrii Guvernului nr. 1280 din 19 noiembrie 2004), alocarea sau atragerea investiţiilor pentru repararea şi modernizarea staţiilor de pompare ale apeductului.
4. Agenţia pentru Dezvoltare Regională (dl Igor Semenovcher), în termen de o lună, va prezenta Guvernului devizul de cheltuieli pentru reutilarea staţiilor de pompare ale apeductului "Soroca-Bălţi", cu propuneri argumentate de soluţionare.
5. Autorităţile administraţiei publice ale raioanelor Floreşti, Făleşti, Drochia, Rîşcani, Sîngerei şi Teleneşti, în termen de 3 luni, vor asigura elaborarea proiectelor privind construcţia ramificărilor de la apeductul "Soroca-Bălţi" spre localităţile respective, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1188 din 2 decembrie 2004, în scopul aprovizionării cu apă potabilă a localităţilor acestor regiuni.
6. Ministerul Finanţelor, în comun cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională, va urgenta direcţionarea creditului, acordat de Guvernul Poloniei, pentru construcţia sus-numitelor ramificaţii.
7. Organele de resort, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, vor întreprinde măsurile necesare, stipulate în Hotărîrea Guvernului nr. 619 din 16 august 1994 (cu modificările ulterioare).
8. Primăria mun. Bălţi (dl Vasile Panciuc) va urgenta finalizarea construcţiei celor două rezervoare de apă din mun. Bălţi, ceea ce va permite acumularea cantităţilor necesare de apă şi, prin urmare, reducerea tarifelor la serviciile de alimentare cu apă.
9. Persoanele responsabile, în termen de o lună, vor elabora şi vor prezenta Guvernului un plan de acţiuni eficient în scopul soluţionării problemei ce ţine de achitarea restanţelor faţă de foştii angajaţi ai Î.I.S. "Direcţia de exploatare a apeductului "Soroca-Bălţi".
10. Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Agenţia pentru Dezvoltare Regională vor asigura repunerea în funcţiune a apeductului "Soroca-Bălţi" cît mai operativ.
11. Responsabilitatea pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii se pune în sarcina conducătorilor organelor centrale de specialitate şi autorităţilor administraţiei publice ale mun. Bălţi şi or. Soroca, care vor informa Guvernul, în modul stabilit.

PRIM-MINISTRU                                                                 Vasile TARLEV

Chişinău, 15 august 2005.
Nr. 81-d.