DPO331/1997
ID intern unic:  290266
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 331
din  08.10.1997
privind aprobarea Regulamentului
Consiliului Suprem de Securitate
Publicat : 23.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 070
În temeiul art. 12 din Legea securităţii statului,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Se  aprobă  Regulamentul Consiliului Suprem de  Securitate (se anexează).
Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 8 octombrie 1997.
Nr. 331-II.
R E G U L A M E N T U L
Consiliului Suprem de Securitate
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Consiliul  Suprem de Securitate este un organ  consultativ care  analizează activitatea ministerelor şi departamentelor în domeniul asigurării  securităţii  naţionale şi prezintă Preşedintelui  Republicii Moldova  recomandări  în  probleme  de politică  externă  şi  internă  a statului.
Art. 2. - Consiliul  Suprem de Securitate îşi desfăşoară activitatea în  temeiul Constituţiei Republicii Moldova, Legii securităţii statului, altor acte legislative şi al prezentului regulament.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
Art. 3. - Consiliul Suprem de Securitate are următoarele atribuţii:
1) acordă Preşedintelui  Republicii Moldova consultaţii în  probleme de securitate naţională;
2) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova recomandări în probleme de politică externă şi internă a statului;
3) examinează:
a) proiectele   de   hotărîri  pentru  modificarea  şi   completarea Concepţiei  securităţii  naţionale,  Doctrinei  militare  şi  Concepţiei politicii externe;
b) problemele  privind elaborarea şi realizarea Concepţiei  reformei Forţelor Armate;
c) planul construcţiei Forţelor Armate;
d) planurile   privind  dotarea  cu  armament,  tehnică  militară  a Forţelor  Armate,  a  organelor şi subunităţilor afacerilor  interne  şi securităţii statului;
e) problemele privind completarea Forţelor Armate;
f) planul de mobilizare a Forţelor Armate;
g) planul de mobilizare a economiei naţionale în caz de război;
h) planurile  de interacţiune între Ministerul Apărării,  Ministerul Afacerilor  Interne,  Ministerul Securităţii Naţionale şi  Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale privind:
- susţinerea Forţelor Armate în timp de pace şi de război;
- diminuarea  şi lichidarea efectelor calamităţilor naturale şi  ale catastrofelor;
- menţinerea şi restabilirea ordinii de drept;
- paza obiectivelor strategice;
i) direcţiile  principale de colaborare a Republicii Moldova cu alte state în domeniul politico-militar;
j) proiectele     de    acorduri    internaţionale    în    domeniul politico-militar;
k) rapoartele     prezentate    de    conducătorii     autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;
4) prezintă propuneri privind dislocarea şi redislocarea, în timp de pace,  pe teritoriul naţional, a unităţilor militare, precum şi  privind participarea acestora în cadrul acţiunilor internaţionale de menţinere a păcii;
5) analizează situaţiile care necesită:
a) declararea stării de urgenţă;
b) declararea stării de asediu;
c) declararea stării de război;
d) declararea mobilizării parţiale sau generale şi demobilizării;
e) încheierea păcii după încetarea acţiunilor militare;
6) analizează   activitatea   Ministerului  Apărării,   Ministerului Afacerilor   Externe,  Ministerului  Afacerilor  Interne,   Ministerului Securităţii  Naţionale, Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale,  a altor ministere şi departamente în domeniul securităţii naţionale;
7) examinează  mersul  realizării decretelor şi a altor decizii  ale Preşedintelui Republicii Moldova în problemele securităţii naţionale.
Capitolul III
COMPONENŢA CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
Art. 4. - Consiliul  Suprem de Securitate se compune din: preşedinte şi membri ai consiliului.
Art. 5. - (1)  Preşedinte  al Consiliului Suprem de Securitate  este Preşedintele Republicii Moldova.
(2) Interimatul  funcţiei  de  Preşedinte al Consiliului  Suprem  de Securitate  se  asigură,  în  conformitate cu art.  91  din  Constituţia Republicii  Moldova,  de către Preşedintele Parlamentului sau  de  către Primul-ministru.
Art. 6. - (1)  Membri ai Consiliului Suprem de Securitate sînt,  din oficiu,   Primul-ministru,  ministrul  apărării,  ministrul   afacerilor externe,  ministrul afacerilor interne, ministrul securităţii naţionale, ministrul finanţelor, şeful Marelui Stat Major al Forţelor Armate, şeful Departamentului   Protecţiei  Civile  şi  Situaţiilor  Excepţionale   şi secretarul Consiliului Suprem de Securitate.
(2) Preşedintele Republicii Moldova poate numi în calitate de membri ai  Consiliului  Suprem  de Securitate şi alte persoane  cu  funcţii  de răspundere.
Capitolul IV
SERVICIUL CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
Art. 7. - Serviciul Consiliului Suprem de Securitate este organul de lucru al acestuia.
Art. 8. - De competenţa Serviciului Consiliului Suprem de Securitate ţin:
a) asistenţa   organizatorică   şi  informaţională   a   activităţii consiliului;
b) examinarea  informaţiei  şi a materialelor privind problemele  de securitate naţională;
c) pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului;
d) organizarea şedinţelor consiliului.
Art. 9. - Componenţa  numerică şi nominală a Serviciului Consiliului Suprem de Securitate se aprobă de către Preşedintele Republicii Moldova.
Art. 10. - Serviciul  Consiliului Suprem de Securitate  funcţionează în cadrul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
Capitolul V
SECRETARUL CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
Art. 11. - Secretarul Consiliului Suprem de Securitate este persoană civilă.  El  este  numit  în funcţie şi eliberat din  funcţie  de  către Preşedintele Republicii Moldova şi se subordonează acestuia.
Art. 12. - Secretarul   Consiliului   Suprem   de   Securitate   are următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea Serviciului Consiliului Suprem de Securitate;
b) elaborează  de  comun acord cu organele de resort  proiectele  de decrete privind realizarea propunerilor Consiliului Suprem de Securitate şi le prezintă Preşedintelui Republicii Moldova pentru semnare;
c) exercită funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru probleme de securitate naţională şi în această calitate:
- prezintă Preşedintelui   Republicii   Moldova  propuneri   privind soluţionarea problemelor ce ţin de securitatea naţională;
- asigură, la indicaţia Preşedintelui Republicii Moldova, pregătirea materialelor  pentru  şedinţele Parlamentului consacrate problemelor  de securitate naţională;
- pregăteşte  proiectele  de ordine pe care Preşedintele  Republicii Moldova le emite în exercitarea atribuţiilor sale de Comandant Suprem al Forţelor Armate.
Capitolul VI
ŞEDINŢELE CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
Art. 13. - Şedinţele  Consiliului Suprem de Securitate se desfăşoară o dată în lună. În caz de necesitate se convoacă şedinţe extraordinare.
Art. 14. - Şedinţele   Consiliului   Suprem   de   Securitate   sînt deliberative  dacă  la  ele  sînt prezenţi cel  puţin  2/3  din  numărul membrilor acestuia.
Art. 15. - La şedinţele Consiliului Suprem de Securitate în afară de membrii  acestuia  pot  participa  Preşedintele  Parlamentului  şi  alte persoane oficiale cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
Art. 16. - Propunerile  consiliului au un caracter de recomandare şi pot  servi  drept temei pentru emiterea de către Preşdintele  Republicii Moldova  a decretelor şi luarea altor decizii în probleme de  securitate naţională.