DPM331/1997
ID intern unic:  290266
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 331
din  08.10.1997
privind aprobarea Regulamentului Consiliului Suprem de Securitate
Publicat : 23.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 70
    MODIFICAT
    DP628-VIII din 06.03.18, MO77-83/09.03.18 art.167


    În temeiul art. 12 din Legea securităţii statului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se aprobă  Regulamentul Consiliului Suprem de Securitate (se anexează).
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 8 octombrie 1997.
    Nr. 331-II.

R E G U L A M E N T U L
Consiliului Suprem de Securitate
Capitolul I
Dispoziţii generale
    Art. 1. - Consiliul  Suprem de Securitate este un organ consultativ care analizează activitatea ministerelor şi departamentelor în domeniul asigurării securităţii naţionale şi prezintă Preşedintelui Republicii Moldova recomandări în probleme de politică externă şi  internă  a statului.
    Art. 2. - Consiliul  Suprem de Securitate îşi desfăşoară activitatea în  temeiul Constituţiei Republicii Moldova, Legii securităţii statului, altor acte legislative şi al prezentului regulament.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
    Art. 3. - Consiliul Suprem de Securitate are următoarele atribuţii:
    1) acordă Preşedintelui  Republicii Moldova consultaţii în  probleme de securitate naţională;
    2) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova recomandări în probleme de politică externă şi internă a statului;
    3) examinează:
    a) proiectele de hotărîri pentru modificarea şi completarea Concepţiei securităţii  naţionale, Doctrinei militare şi Concepţiei politicii externe;
    b) problemele privind elaborarea şi realizarea Concepţiei reformei Forţelor Armate;
    c) planul construcţiei Forţelor Armate;
    d) planurile privind  dotarea cu armament, tehnică  militară a Forţelor Armate, a organelor şi subunităţilor afacerilor interne şi securităţii statului;
    e) problemele privind completarea Forţelor Armate;
    f) planul de mobilizare a Forţelor Armate;
    g) planul de mobilizare a economiei naţionale în caz de război;
    h) planurile de interacţiune între Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Securităţii Naţionale şi Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale privind:
    - susţinerea Forţelor Armate în timp de pace şi de război;
    - diminuarea şi lichidarea efectelor calamităţilor naturale şi ale catastrofelor;
    - menţinerea şi restabilirea ordinii de drept;
    - paza obiectivelor strategice;
    i) direcţiile principale de colaborare a Republicii Moldova cu alte state în domeniul politico-militar;
    j) proiectele de acorduri internaţionale în domeniul politico-militar;
    k) rapoartele prezentate de conducătorii autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;
    4) prezintă propuneri privind dislocarea şi redislocarea, în timp de pace, pe teritoriul naţional, a unităţilor militare, precum şi privind participarea acestora în cadrul acţiunilor internaţionale de menţinere a păcii;
    5) analizează situaţiile care necesită:
    a) declararea stării de urgenţă;
    b) declararea stării de asediu;
    c) declararea stării de război;
    d) declararea mobilizării parţiale sau generale şi demobilizării;
    e) încheierea păcii după încetarea acţiunilor militare;
    6) analizează activitatea Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Securităţii Naţionale, Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, a altor ministere şi departamente în domeniul securităţii naţionale;
    7) examinează mersul realizării decretelor şi a altor decizii ale Preşedintelui Republicii Moldova în problemele securităţii naţionale.
Capitolul III
COMPONENŢA CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
    Art. 4. - Consiliul Suprem de Securitate se compune din: preşedinte şi membri ai consiliului.
    Art. 5. - (1) Preşedinte al Consiliului Suprem de Securitate este Preşedintele Republicii Moldova.
    (2) Interimatul funcţiei de Preşedinte al Consiliului Suprem de Securitate se asigură, în conformitate cu art. 91 din Constituţia Republicii Moldova, de către Preşedintele Parlamentului sau de către Primul-ministru.
    Art. 6. -
(1) Din componența Consiliului Suprem de Securitate fac parte, din oficiu, Președintele Parlamentului, Prim-ministrul, președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului, ministrul apărării, ministrul afacerilor interne, directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Procurorul General și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.
    [Art.6 al.(1) în redacția DP628-VIII din 06.03.18, MO77-83/09.03.18 art.167]
    (2) Preşedintele Republicii Moldova poate numi în calitate de membri ai Consiliului Suprem de Securitate şi alte persoane cu funcţii de răspundere.

Capitolul IV
SERVICIUL CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
    Art. 7. - Serviciul Consiliului Suprem de Securitate este organul de lucru al acestuia.
    Art. 8. - De competenţa Serviciului Consiliului Suprem de Securitate ţin:
    a) asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii consiliului;
    b) examinarea informaţiei şi a materialelor privind problemele de securitate naţională;
    c) pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului;
    d) organizarea şedinţelor consiliului.
    Art. 9. - Componenţa numerică şi nominală a Serviciului Consiliului Suprem de Securitate se aprobă de către Preşedintele Republicii Moldova.
    Art. 10. - Serviciul Consiliului Suprem de Securitate funcţionează în cadrul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
Capitolul V
SECRETARUL CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
    Art. 11. - Secretarul Consiliului Suprem de Securitate este persoană civilă. El este numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova şi se subordonează acestuia.
    Art. 12. - Secretarul Consiliului Suprem de Securitate are următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea Serviciului Consiliului Suprem de Securitate;
    b) elaborează de comun acord cu organele de resort proiectele de decrete privind realizarea propunerilor Consiliului Suprem de Securitate şi le prezintă Preşedintelui Republicii Moldova pentru semnare;
    c) exercită funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru probleme de securitate naţională şi în această calitate:
    - prezintă Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind soluţionarea problemelor ce ţin de securitatea naţională;
    - asigură, la indicaţia Preşedintelui Republicii Moldova, pregătirea materialelor pentru şedinţele Parlamentului consacrate problemelor de securitate naţională;
    - pregăteşte proiectele de ordine pe care Preşedintele Republicii Moldova le emite în exercitarea atribuţiilor sale de Comandant Suprem al Forţelor Armate.
Capitolul VI
ŞEDINŢELE CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE
    Art. 13. - Şedinţele Consiliului Suprem de Securitate se desfăşoară o dată în lună. În caz de necesitate se convoacă şedinţe extraordinare.
    Art. 14. - Şedinţele Consiliului Suprem de Securitate sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi
majoritatea membrilor acestuia.
   
[Art.14 modificat prin DP628-VIII din 06.03.18, MO77-83/09.03.18 art.167]
    Art. 15. - La şedinţele Consiliului Suprem de Securitate în afară de membrii acestuia pot participa Preşedintele Parlamentului şi alte persoane oficiale cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
    Art. 16. - Propunerile consiliului au un caracter de recomandare şi pot servi drept temei pentru emiterea de către Preşdintele Republicii Moldova a decretelor şi luarea altor decizii în probleme de securitate naţională.