HCCO21/2004
ID intern unic:  291759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 21
din  02.09.2004
pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.782-37 din 8 iulie 2004
"Despre reglementarea situaţiei în reţelele de telecomunicaţii ale Moldovei"*
Publicat : 10.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 168     art Nr : 23     Data intrarii in vigoare : 02.09.2004
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Victor PUŞCAŞ    preşedinte, judecător-raportor
Alina IANUCENCO   judecător
Dumitru PULBERE    judecător
Elena SAFALERU     judecător
Ion VASILATI    judecător  
cu participarea grefierului Galina Pancratov, reprezentantului Preşedintelui  Republicii Moldova Alexandru Ohotnicov, reprezentanţilor Guvernului: Victoria Iftodi, ministrul justiţiei, Vasile Şova, ministrul reintegrării, Ion Matei, viceministru al transporturilor şi comunicaţiilor, Iurie Tăbîrţă, directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică, conducîndu-se după art.88 lit.i) şi art.135 alin.(1) lit.a)  din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.29 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a), art.13 alin.(1) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară închisă dosarul privind controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.782-37 din 8 iulie 2004 "Despre reglementarea situaţiei în reţelele de telecomunicaţii ale Moldovei".
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin, depusă la 27 iulie 2004, în conformitate cu art.88 lit.i) din Constituţie, art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 3 august 2004 sesizarea a fost acceptată spre examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională a dispus de punctele de vedere comunicate de Procurorul General, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Camera Înregistrării de Stat, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.
Parlamentul, Guvernul, Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor şi Societatea pe acţiuni "Moldtelecom" nu au comunicat punctele lor de vedere solicitate.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de judecătorul-raportor şi argumentele expuse de participanţii la şedinţă,
Curtea Constituţională
  a  c o n s t a t a t:
1. La 8 iulie 2004 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.782-37 "Despre reglementarea situaţiei în reţelele de telecomunicaţii ale Moldovei" (în continuare - Hotărîrea nr.782-37), aplicînd pe ea menţiunea "secret".
Prin această hotărîre Guvernul a obligat Camera Înregistrării de Stat să înregistreze provizoriu Societatea pe acţiuni de tip închis "Interdnestrcom", cu eliberarea extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (pct.1). Conform pct.2 al hotărîrii, SAI "Interdnestrcom", în termen de 10 zile din data Înregistrării provizorii, urma să instituie şi să înregistreze la Camera Înregistrării de Stat o întreprindere-fiică (filială) cu adresă şi sediu în mun. Chişinău. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (în continuare - ANRTI) a fost obligată să elibereze SAI "Interdnestrcom" licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul telecomunicaţiilor pe teritoriul Moldovei (pct.3). Pentru eliberarea licenţei individuale de prestare a serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul CDMA (WLL), şi fixă Guvernul a stabilit o taxă în mărime de 1 milion de dolari SUA (pct.4). Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor a fost obligat să pună la dispoziţia SAI "Interdnestrcom" numărul necesar de canale şi în comun cu ANRTI să întreprindă măsurile necesare pentru restabilirea legăturii telefonice fixe între ambele maluri ale Nistrului, asigurînd încheierea unui acord de interconectare între SA "Moldtelecom" şi SAI "Interdnestrcom" (pct.5 şi 6).
La 13 iulie 2004 SAI "Interdnestrcom", înfiinţată la 8 octombrie 1998 în Tiraspol, a fost înscrisă temporar în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, eliberîndu-i-se un extras provizoriu.
La 15 iulie 2004 ANRTI a eliberat SAI "Interdnestrcom" două licenţe: pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul CDMA 450 şi 800, pînă la 15 iulie 2019, şi pentru prestarea serviciilor de telefonie fixă locală, pînă la 15 iulie 2009.
2. Prin Decretul nr.1936-III din 27 iulie 2004, în temeiul art.88 lit.i) din Constituţie, Preşedintele Republicii Moldova a suspendat Hotărîrea nr.782-37 şi, concomitent, a sesizat Curtea Constituţională, invocînd în argumentare dispoziţiile constituţionale cuprinse în art.9, art.16, art.34 şi art.126.
Potrivit autorului sesizării, prin hotărîrea sa Guvernul a pus SAI "Interdnestrcom" într-o situaţie privilegiată faţă de alţi agenţi economici, stabilind pentru eliberarea licenţei o taxă discriminatorie în raport cu taxele impuse altor întreprinderi, care prestează acelaşi tip de servicii. În sesizare se menţionează că prin aceasta Guvernul a încălcat art.9 şi art.126 din Constituţie, care prevăd că economia Republicii Moldova este economie de piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă, precum şi obligaţia statului de a asigura reglementarea activităţii economice şi administrarea proprietăţii publice ce-i aparţine în condiţiile legii, libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie.
În opinia autorului sesizării, conferind hotărîrii menţionate caracter secret, Guvernul a încălcat prevederile art. 34 din Constituţie "Dreptul la informaţie", iar prin modalitatea confidenţială de identificare a unui nou operator şi de acordare a licenţei a afectat transparenţa activităţii în domeniul telecomunicaţiilor, fapt care, de asemenea, contravine art.9 şi art.126 din Constituţie.
3. Potrivit art.88 lit.i) din Constituţie, Preşedintele Republicii Moldova suspendă actele Guvernului, ce contravin legislaţiei, pînă la adoptarea hotărîrii definitive a Curţii Constituţionale.
În interpretarea acestei dispoziţii constituţionale date prin Hotărîrea Curţii din 29 martie 1996* se arată că, suspendînd acţiunea actelor Guvernului, ce contravin legislaţiei, Preşedintele Republicii Moldova concomitent sesizează Curtea Constituţională privind corespunderea acestor acte Constituţiei.
Aşadar, prin art.88 lit.i) din Constituţie legiuitorul a instituit un mecanism de control al Preşedintelui ţării asupra legalităţii actelor Guvernului sub rezerva expresă a sesizării Curţii Constituţionale, unica autoritate abilitată, iar în cazul respectiv şi obligată, să decidă asupra caracterului conform sau neconform cu Constituţia al actului contestat.
4. Examinînd Hotărîrea nr.782-37 prin prisma dispoziţiilor constituţionale, Curtea reţine următoarele.
Art.126 alin.(1) lit.b) din Constituţie obligă statul să asigure libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie. Dezvoltînd această dispoziţie constituţională, Legea nr.451-XV din 30.07.2001 "Privind licenţierea unor genuri de activitate"* reglementează unul din principiile de bază ale acordării de licenţe - asigurarea egalităţii în drepturi şi a intereselor legitime ale tuturor întreprinzătorilor. Aceeaşi lege, în art.2, defineşte solicitantul de licenţă ca fiind persoană juridică sau fizică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere sau organizaţie. Întrucît SAI "Interdnestrcom" nu este consemnată în nici un registru oficial atît în Republica Moldova, cît şi peste hotarele ei, Guvernul a obligat Camera Înregistrării de Stat să o înscrie provizoriu în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (situaţie de drept nereglementată de nici un act normativ), prin care fapt a comis o imixtiune în activitatea acestei instituţii publice cu un statut de autonomie relativă.
Potrivit Legii privind licenţierea unor genuri de activitate, art.6 alin.(1), art.8 alin.(1) pct.51) şi pct.52) şi art.18 alin.(5), Legii telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995**, cap.IV, precum şi Regulamentului privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, adoptat de ANRTI***, licenţa individuală pentru prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională şi prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) satelit este eliberată numai de ANRTI, în bază de concurs, dacă comisia pentru eliberarea licenţelor nu decide altfel. Guvernul stabileşte, conform art.18 alin.(5) din Legea privind licenţierea unor genuri de activitate, doar taxa pentru eliberarea licenţei, aceasta nefiind mai mică decît echivalentul în lei moldoveneşti al unui milion de dolari S.U.A.
ANRTI a fost formată în baza art.107 alin.(2) din Constituţie. Conform Legii telecomunicaţiilor, ANRTI este autoritatea care reglementează activitatea în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii şi implementează strategia de dezvoltare în acest domeniu. Art.8 alin.(1) din Legea telecomunicaţiilor stipulează expres independenţa ANRTI nu numai faţă de operatorii şi producătorii din domeniul respectiv, dar şi faţă de Guvern. Prin urmare, obligînd ANRTI să elibereze SAI "Interdnestrcom" licenţa individuală pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul CDMA (WLL), şi fixă, Guvernul a încălcat dispoziţiile constituţionale şi legale menţionate.
Hotărîrea nr.782-37, conform preambulului, a fost adoptată în scopul restabilirii integrităţii reţelelor de telecomunicaţii ale Moldovei, asigurării unei funcţionări stabile şi fiabile a reţelelor de telefonie fixă şi mobilă, reglementării activităţii operatorilor de telecomunicaţii în condiţiile pieţei serviciilor de telecomunicaţii liberalizate. Art.102 alin.(2) din Constituţie statuează expres că hotărîrile Guvernului se adoptă pentru organizarea executării legilor. Or, Hotărîrea nr.782-37 nu conţine o clauză expresă în executarea cărei dispoziţii legale a fost emisă, aşa cum prevede art.52 din Legea nr.317-XV "Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale"****, de aici rezultînd că Guvernul a depăşit limitele constituţionale prevăzute de art.102.
Curtea Constituţională reţine că după scopurile şi conţinutul reglementărilor Hotărîrea nr.782-37 comportă caracter economic, intervenind într-un domeniu al antreprenoriatului. Contrar art.34 din Constituţie, care garantează dreptul la informaţie, Guvernul a secretizat Hotărîrea nr.782-37. Conform art.34 din Constituţie, dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Mai mult ca atît, autorităţile publice sînt obligate să asigure informarea corectă a persoanelor asupra treburilor publice.
Art.25 din Legea nr.64-XII din 31.05.90 "Cu privire la Guvern"* de asemenea obligă Guvernul să asigure transparenţa activităţii sale. Dezvoltînd aceste norme în domeniul economiei, art.12 alin.(2) din Legea nr.106-XIII din 17.05.94 "Cu privire la secretul de stat"** nu admite secretizarea în cazul în care ea se răsfrînge negativ asupra realizării programelor de stat şi de ramură ale dezvoltării social-economice şi culturale sau reţine concurenţa agenţilor economici.
Art.9 alin.(1) lit.c) şi d) din Legea nr.1103-XIV din 30.06.2000 "Cu privire la protecţia concurenţei"*** interzice autorităţilor administraţiei publice să creeze unor agenţi economici o situaţie privilegiată faţă de alţi agenţi economici care activează pe aceeaşi piaţă de mărfuri, să stabilească alte condiţii discriminatorii sau de privilegiere pentru activitatea unor agenţi economici.
Astfel, secretizarea Hotărîrii nr.782-37 a creat o situaţie incertă în domeniul dreptului şi accesului la informaţie, a afectat transparenţa activităţii autorităţii administraţiei publice centrale şi concurenţa loială în domeniul economiei, garantată de art.126 din Constituţie.
Curtea Constituţională conchide că prin caracterul secret al modalităţii de identificare a unui nou operator şi de acordare a licenţei pentru desfăşurarea activităţii în domeniul telecomunicaţiilor Hotărîrea nr.782-37 încalcă principiile transparenţei activităţii Guvernului şi ale licenţierii, aduce atingere egalităţii în drepturi a agenţilor economici care activează în domeniul telecomunicaţiilor şi concurenţei loiale în domeniul economiei şi pentru aceste motive intră în contradicţie cu Constituţia.
Pentru considerentele expuse, conducîndu-se după prevederile art.140 din Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.62 şi art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale,Curtea Constituţională
h o t ă r ă ş t e:
1. Se declară neconstituţională Hotărîrea Guvernului nr.782-37 din 8 iulie 2004 "Despre reglementarea situaţiei în reţelele de telecomunicaţii ale Moldovei"
2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării, este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac şi se publică în "Monitorul Oficial  al Republicii Moldova".
Preşedintele
Curţii Constituţionale                Victor PUŞCAŞ
Chişinău, 2 septembrie 2004.
Nr. 21.
* Veştile, 1990, nr.8, art.191.
** M.O., 1994, nr.2, art.5.
*** M.O., 2000, nr.166-168, art.1205.
* Hotărîrea Guvernului nu a fost publicată în Monitorul Oficial.
* M.O., 1996, nr.22, art.251.
* M.O., 2001, nr.108-109, art.836.
** M.O., 1995, nr.65-66, art.713.
*** M.O., 2002, nr.103-105, art.236.
**** M.O., 2003, nr.208-210, art.783.