HCCO26/2003
ID intern unic:  291766
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 26
din  27.11.2003
cu privire la validarea mandatelor de deputat în
Parlamentul Republicii Moldova
Publicat : 12.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 244     art Nr : 20
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
  Victor PUŞCAŞ     -   preşedinte
  Mircea IUGA      -   judecător
  Constantin LOZOVANU    -   judecător-raportor
Dumitru PULBERЕ  -   judecător  
  Elena SAFALERU    -   judecător  
      Ion VASILATI      -   judecător
cu participarea grefierului Maia Ţurcan, în prezenţa  dlor Anatol Puică, secretar al Comisiei Electorale Centrale, Iacov Popovici, candidat supleant pe lista Blocului electoral "Alianţa Braghiş", şi Ignat Vasilache, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, în temeiul art. 62, art. 69 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, art. 4 alin. (1) lit e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională,  art. 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică dosarul privind validarea a două mandate de deputat în Parlament.  
Drept temei pentru examinarea dosarului au servit materialele Comisiei Electorale Centrale, prezentate în conformitate cu art. 62 din Constituţie şi cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin Decizia Curţii Constituţionale din 17 noiembrie 2003 materialele Comisiei Electorale Centrale au fost acceptate spre examinare în fond şi înscrise în ordinea de zi.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia judecătorului-raportor şi  explicaţiile participanţilor la şedinţă,
Curtea Constituţională
a  c o n s t a t a t :
Prin hotărîrile nr. 369-XV din 25 septembrie 2003 şi nr. 392-XV din 9 octombrie 2003, Parlamentul a aprobat,  respectiv,  demisia deputatului Viorel Prisacari, ales din partea Partidului Popular Creştin Democrat, şi a deputatului Mihail Plămădeală, ales din partea Blocului  electoral "Alianţa Braghiş". Astfel au devenit vacante două mandate de deputat în Parlament.
La 13 noiembrie  2003 Comisia Electorală Centrală, prin Hotărîrea nr. 2612 din 12 noiembrie 2003,  a solicitat Curţii Constituţionale să-i declare aleşi în calitate de deputaţi în Parlament pe Ignat Vasilache, candidat supleant  pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, şi Iacov Popovici, candidat supleant pe lista Blocului electoral "Alianţa Braghiş".
Din materialele Comisiei Electorale Centrale, examinate în şedinţă, rezultă că  Partidul Popular Creştin Democrat şi Blocul electoral "Alianţa Braghiş"  dispun de cîte un mandat de deputat devenite vacante în urma  demisiei deputaţilor Viorel Prisacari şi Mihail Plămădeală.
Potrivit art. 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii  intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
În conformitate cu art. 88 alin. (4) din Codul electoral, candidaţii care au fost incluşi în listă, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant este declarat ales de către Curtea Constituţională, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat, aparţinînd partidului, organizaţiei social-politice, blocului electoral pe care îl reprezintă, a devenit vacant.
Curtea Constituţională a constatat că următorii candidaţi supleanţi pe listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova sînt Ignat Vasilache din partea  Partidului Popular Creştin Democrat şi  Iacov Popovici din partea Blocului electoral "Alianţa Braghis", fapt confirmat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  nr. 2612 din 12 noiembrie 2003. Candidaţii supleanţi Mihai Roşcovan şi Mircea Ciobanu, înscrişi pe lista Partidului Popular Creştin Democrat înaintea candidatului supleant Ignat Vasilache, prin declaraţii scrise, au refuzat mandatele de deputat.  
Pentru considerentele expuse şi avînd în vedere că în şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe care ar putea împiedica validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite dlor  Ignat Vasilache şi Iacov Popovici, în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (2) din Constituţie, art. 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Se declară aleşi în calitate de deputaţi în Parlament  Ignat Vasilache pe lista Partidului Popular Creştin Democrat şi Iacov Popovici pe lista Blocului electoral "Alianţa Braghiş", cu validarea mandatelor.  
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
Preşedintele
Curţii Constituţionale                Victor PUŞCAŞ
Chişinău, 27 noiembrie 2003.
Nr. 26.  
A D R E S Ă
La 27 noiembrie 2003 Curtea Constituţională a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul privind validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite dlor Ignat Vasilache, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, şi Iacov Popovici, candidat supleant pe lista Blocului electoral "Alianţa Braghiş".
Drept temei pentru examinarea dosarului  au servit materialele Comisiei Electorale Centrale.
În procesul examinării dosarului Curtea  a constatat unele omisiuni şi neconcordanţe în legislaţia ce reglementează procedura de pregătire şi prezentare a materialelor în vederea validării mandatelor de deputat.
Astfel, potrivit art. 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale, materialele privind declararea candidatului supleant ca deputat în Parlament se prezintă Curţii Constituţionale, însoţite de hotărîrea  partidului al cărui mandat de deputat a devenit vacant. De consemnat că unele partide în cadrul campaniei electorale au fuzionat, drept consecinţă au apărut mai multe blocuri electorale, inclusiv Blocul electoral "Alianţa Braghiş".
Întrucît Codul jurisdicţiei constituţionale nu conţine  noţiunile "bloc electoral",  "organizaţie social-politică", noţiuni atestate în Codul electoral nu este clar cine urmează să adopte hotărîrea privind iniţierea procedurii de validare a mandatelor de deputat în cazul fuzionării partidelor  în blocuri electorale.
Avînd în vedere cele expuse, în temeiul art. 79 alin. (1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională atrage atenţia Parlamentului asupra  necesităţii reglementării exprese a procedurii de pregătire şi prezentare a materialelor pentru validarea mandatelor de deputat.
Potrivit art. 281 alin. (4) din Legea cu privire la Curtea Constituţională (în redacţia Legii nr. 1137-XV din 14 iunie 2002) şi art. 79 alin. (2) din Codul jurisdicţiei constituţionale, prezenta Adresă urmează să fie examinată într-un termen de cel mult 3 luni, iar rezultatele examinării comunicate Curţii Constituţionale.
Copia prezentei Adrese va fi expediată Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului pentru informare.
Preşedintele
Curţii Constituţionale                 Victor PUŞCAŞ