HCNVM29/4/2005
ID intern unic:  291879
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRÎRE Nr. 29/4
din  16.06.2005
privind actele normative ce reglementează activitatea
de administrare fiduciară a investiţiilor
Publicat : 22.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 98-100     art Nr : 336
    MODIFICAT
    HCNVM69/4 din 21.12.06, MO199-202/29.12.06, art.706
    HCNVM49/4 din 07.09.06, MO150-152/22.09.06 art.507

    În temeiul art. 1 alin. (1), art. 3 lit. b), art. 8 lit. a) şi f), art. 21 alin. (1) ale Legii nr. 192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, precum şi în temeiul art. 1, art. 3, art. 36 alin. (2) şi (3), art. 68 alin. (10), (11), (12) ale Legii nr. 199-XIV din 18.11.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare,
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    a) Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor (anexa nr.1);
    b) Contractul-tip de administrare fiduciară a investiţiilor şi Contractul-tip de administrare fiduciară a investiţiilor fondului de investiţii (anexele nr. 2 şi 3);
    c) Modul de conformare a activităţii companiilor fiduciare prevederilor legislaţiei în vigoare (anexa nr. 4).
    2. Se exclud:
    a) pct. 8 şi 10 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/6 din 09.09.1999 cu privire la rezultatele activităţii financiar-economice ale companiilor fiduciare în semestrul unu al anului 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 126-127, art. 217);
    b) pct. 1 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/14 din 28.09.1999 cu privire la regulile de efectuare a operaţiunilor de schimb cu valori mobiliare de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 1999, nr. 128-129, art. 234);
    c) pct. 2 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/3 din 29.06.2000 cu privire la devierile depistate în activitatea companiilor fiduciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 81-83, art. 260).
    3. Se abrogă Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la suspendarea activităţii companiilor fiduciare nr. 65/1 din 04.09.97 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.69 -70, art. 122).
    4. Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor şi Contractul-tip de administrare fiduciară a fondului de investiţii, aprobate prin prezenta Hotărîre, nu vor fi aplicate fondurilor de investiţii care au fost înfiinţate pînă la intrarea în vigoare a prezentei Hotărîri.
    5. Departamentul relaţii publice şi internaţionale a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare va elabora şi va realiza un plan de informare a publicului larg cu privire la modul de reorganizare a fondurilor de investiţii şi de conformare a activităţii companiilor fiduciare la prevederile legislaţiei în vigoare.
    6. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Departamentului investiţii colective.
   
    PREŞEDINTELE
    COMISIEI NAŢIONALE
    A VALORILOR MOBILIARE                                                          Ion ROBU

    Chişinău, 16 iunie 2005.
    Nr. 29/4.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare nr. 29/4
din16 iunie 2005
REGULAMENTUL
cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor
1.  Dispoziţii generale
    1.1.  Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare, Legea privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Legea cu privire la fondurile de investiţii, alte acte legislative şi normative în vigoare.
    1.2.  Prezentul Regulament are ca scop reglementarea activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor pe piaţa valorilor mobiliare.
    1.3.  Prezentul Regulament stabileşte:
    a)  noţiunile principale utilizate în contextul prezentului Regulament şi activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor;
    b)  temeiurile apariţiei şi scopul instituirii raportului de administrare fiduciară a investiţiilor;
    c)  părţile raportului de administrare fiduciară a investiţiilor, drepturile şi obligaţiile acestora;
    d)  particularităţile activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor şi a administrării patrimoniului fondului de investiţii;
    e)  principiile organizatorice şi modul de desfăşurare a activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor;
    f)  conţinutul, modul de încheiere, executare şi de reziliere a contractului de administrare fiduciară a investiţiilor.
    1.4.  În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    a)  administrare fiduciară a investiţiilor - formă a administrării fiduciare, în care o persoană (administrator fiduciar) administrează patrimoniul unei alte persoane (fondatorul administrării), compus din valori mobiliare, mijloace băneşti destinate investirii în valori mobiliare, precum şi valori mobiliare şi mijloace băneşti obţinute ca rezultat al administrării fiduciare a valorilor mobiliare (în continuare - patrimoniu), în folosul fondatorului administrării sau în folosul unei terţe persoane desemnate de către fondatorul administrării;
    b)  activitate de administrare fiduciară a investiţiilor - gen de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare, desfăşurat de către administratorul fiduciar în temeiul licenţei pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor şi în conformitate cu legislaţia, prezentul Regulament şi cu contractul de administrare fiduciară a investiţiilor, care poate fi cumulat numai cu genurile de activitate prevăzute în Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare;
    c)  fondatorul administrării - persoană fizică sau juridică, proprietar al patrimoniului transmis în administrare fiduciară sau persoană fizică/juridică împuternicită de către instanţa de judecată sau autoritatea tutelară să încheie contractul de administrare fiduciară a investiţiilor asupra unui patrimoniu ce nu-i aparţine cu drept de proprietate;
    d)  administratorul fiduciar - persoana juridică, participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare care, în temeiul licenţei pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor şi în conformitate cu legislaţia, prezentul Regulament şi cu contractul de administrare fiduciară a investiţiilor, efectuează din nume propriu activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor;
    e)  beneficiar - fondatorul administrării persoană fizică sau juridică şi/sau o terţă persoană fizică sau juridică în folosul căreia este administrat patrimoniul ce constituie obiectul activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor;
    f) obiectul activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor - patrimoniul transmis în administrare fiduciară administratorului fiduciar de către fondatorul administrării în conformitate cu contractul de administrare fiduciară a investiţiilor şi legislaţia, precum şi drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale personale ce se referă la acesta;
    g) obiectul contractului de administrare fiduciară a investiţiilor - activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor, efectuată de către administratorul fiduciar în raport cu fondatorul administrării şi în folosul beneficiarului;
    h)  raport de administrare fiduciară a investiţiilor - totalitatea relaţiilor juridice apărute între fondatorul administrării şi administratorul fiduciar referitoare la administrarea fiduciară a patrimoniului transmis în administrare de către fondatorul administrării fiduciare, în urma încheierii contractului de administrare fiduciară a investiţiilor;
    i)  depozitar - participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare care deţine licenţă pentru activitatea de depozitare.
    2.  Temeiurile apariţiei şi scopul instituirii raportului de administrare fiduciară a investiţiilor
    2.1.  Raportul de administrare fiduciară a investiţiilor poate apărea în temeiul:
    a)  acordului de voinţă dintre fondatorul administrării şi administratorul fiduciar;
    b)  hotărîrii instanţei de judecată;
    c)  prevederilor exprese ale actelor legislative si normative în vigoare;
    d)  testamentului care prevede, că patrimoniul persoanei care a lăsat testamentul este transmis în proprietate unui minor, unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu limitată, sau unei alte persoane şi prin care se dispune transmiterea acestui patrimoniu în administrarea unui anumit administrator fiduciar şi cu indicarea unui anumit beneficiar.
    2.2.  Scopul urmărit prin transmiterea patrimoniului este administrarea eficienta din punct de vedere economic a acestuia, care ar garanta beneficiarului obţinerea de venituri.
    2.3.  Administratorul fiduciar este răspunzător pentru nerealizarea scopului instituirii raportului de administrare fiduciară sau pentru administrarea patrimoniului contrar modului cerut de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor.
    3.  Părţile raportului de administrare fiduciară a investiţiilor
    3.1.  Se consideră părţi ale raportului de administrare fiduciară a investiţiilor administratorul fiduciar, fondatorul administrării şi beneficiarul (după caz).
    3.2.  În cazul apariţiei raportului de administrare fiduciară a investiţiilor în temeiul acordului de voinţă dintre fondatorul administrării şi administratorul fiduciar, fondator al administrării poate fi doar proprietarul patrimoniului dat.
    3.3.  În cazul apariţiei raportului de administrare fiduciară a investiţiilor în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, fondator al administrării se va considera persoana desemnată de instanţa de judecată.
    3.4.  În cazul apariţiei raportului de administrare fiduciară a investiţiilor în temeiul testamentului, fondator al administrării se va considera persoana în favoarea căreia este întocmit testamentul.
    3.5.  În cazul în care administrarea fiduciară a investiţiilor se constituie pe motive prevăzute de lege, drepturile fondatorului administrării aparţin autorităţii tutelare sau unei alte persoane menţionate de lege.
    3.6.  Fondatorul administrării persoana fizică poate fi cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean al altui stat sau apatrid.
    3.7.  Fondatorul administrării persoana juridică poate fi constituit (înregistrat) ca persoană juridică atît în Republica Moldova, cît şi în alte state.
    3.8.  Autorităţile publice nu pot exercita funcţia de administrator fiduciar.
    3.9.  Beneficiar poate fi:
    a)  persoana fizică sau juridică;
    b)  organ de stat sau organ al administraţiei publice locale;
    c)  diviziune sau subdiviziune a persoanei juridice, a organului de stat sau a organului de administrare publică locală.
    3.10.Beneficiarul persoana fizică poate fi cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean al altui stat sau apatrid.
    3.11.Beneficiarul persoană juridică poate fi constituit (înregistrat) ca persoană juridică atît în Republica Moldova, cît şi în alte state.
    3.12.Beneficiarul organ de stat sau organ al administrării publice locale poate fi organ al Republicii Moldova, cît şi organ al altui stat.
    3.13.Beneficiar poate fi atît fondatorul administrării, cît şi o persoană terţă, o singură persoană sau mai multe persoane.
    3.14.Administratorul fiduciar nu poate avea concomitent calitatea de beneficiar în cadrul aceluiaşi raport de administrare fiduciară.
    4.  Obiectul activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor
    4.1.  Poate constitui obiect al activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor pe piaţa valorilor mobiliare patrimoniul stabilit de Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
    4.2.  Patrimoniul transmis în administrare fiduciară va fi separat de patrimoniul administratorului fiduciar şi cel ce aparţine unor persoane terţe, precum şi de alt patrimoniu al fondatorului administrării. Pentru aceasta, administratorul fiduciar va ţine un cont intern de evidenţă pentru evidenţa patrimoniului fiecărui fondator al administrării.
    4.3.  Transmiterea patrimoniului în administrare fiduciară administratorului fiduciar nu va avea ca efect trecerea acestui patrimoniu în proprietatea administratorului fiduciar sau pierderea de către fondatorul administrării a calităţii de titular al drepturilor conferite de patrimoniul în cauză.
    4.4.  La transmiterea valorilor mobiliare în administrare fiduciară vor fi efectuate modificările necesare în registrul deţinătorilor acestor valori mobiliare, respectîndu-se modul şi procedura prevăzută de legislaţie. Nerespectarea acestei cerinţe va avea ca efect nulitatea contractului de administrare fiduciară a investiţiei.
    4.5.  La transmiterea în administrare fiduciară a patrimoniului de către o autoritate publică, prevederile prezentului Regulament se aplică luîndu-se în consideraţie particularităţile administrării patrimoniului statului stabilite de actele legislative si normative în vigoare.
    5.  Particularităţile activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor
    5.1.  Administratorul fiduciar va efectua orice acţiuni referitoare la patrimoniul transmis în administrare, inclusiv tranzacţii, din nume propriu, indicînd, totodată, faptul că acţionează în calitate de administrator fiduciar.
    5.2.  Cerinţa stabilită în pct. 5.1 al prezentului Regulament se va considera respectată dacă, la efectuarea acţiunilor fără perfectare în formă scrisă, administratorul fiduciar va informa cealaltă parte despre faptul, că efectuează acţiunile date în această calitate, iar în actele scrise va introduce menţiunea calităţii sale - "A.F." - după denumirea sa.
    5.3.  În cazul în care administratorul fiduciar nu indică că acţionează în această calitate, el îşi asumă personal obligaţii în faţa terţilor şi, respectiv, răspunde în faţa acestora doar cu propriul patrimoniu.
    5.4.  Toate veniturile, inclusiv mijloacele băneşti şi drepturile nepatrimoniale, obţinute de către administratorul fiduciar ca urmare a administrării patrimoniului primit în administrare fiduciară se consideră parte a acestui patrimoniu şi vor constitui proprietatea fondatorului administrării.
    5.5.  În cazul cînd vor fi efectuate decontări sau acumulări a mijloacelor băneşti ce vor reieşi din administrarea patrimoniului aflat în administrare, şi dacă contractul de administrare fiduciară a investiţiilor cere acest lucru, administratorul fiduciar este obligat să deschidă un cont bancar, distinct de contul bancar al administratorului sau al altui fondator al administrării, pe care vor fi acumulate sau decontate mijloacele băneşti rezultate din administrarea fiduciară a acestui patrimoniu.
    5.6.  Transmiterea în administrare fiduciară a mijloacelor băneşti în numerar se va produce în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova cu privire la efectuarea operaţiunilor de casă.
    5.7.  Administratorul fiduciar, fondatorul administrării şi beneficiarul sînt persoane afiliate.
    6.  Particularităţile administrării patrimoniului fondului de investiţii
    6.1.  La transmiterea în administrare fiduciară a patrimoniului fondului de investiţii, fondator al administrării şi beneficiar se va considera fondul de investiţii.
    6.2.  Contractul de administrare fiduciară a investiţiilor fondului de investiţii este încheiat în formă scrisă conform contractului-tip de administrare fiduciară a investiţiilor fondului de investiţii, aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (în continuare - Comisia Naţională).
    6.3.  Activitatea de administrare fiduciară a patrimoniului fondurilor de investiţii efectuată de către administratorul fiduciar include activitatea financiar-investiţională şi activitatea conexă.
    6.4.  Drept activitate financiar-investiţională se consideră:
    a)  investirea şi reinvestirea mijloacelor din portofoliul fondului;
    b)  efectuarea tranzacţiilor cu valorile mobiliare de portofoliu ale fondului;
    c)  deschiderea sau închiderea conturilor bancare de depozit;
    d)  alte activităţi investiţionale la însărcinarea adunării generale şi consiliului fondului de investiţii, prevăzute în contractul de administrare fiduciară a investiţiilor fondului de investiţii.
    6.5.  Drept activitate conexă se consideră:
    a)  convocarea adunărilor generale ale acţionarilor fondului de investiţii şi lucrul curent cu acţionarii fondului - dacă aceasta este prevăzut de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor fondului de investiţii;
    b)  prezentarea dărilor de seamă organelor specializate de stat (Comisia Naţională, organele fiscale şi de statistică, etc.);
    c)  dezvăluirea informaţiei referitoare la fondul de investiţii în modul stabilit de legislaţie şi contract- dacă aceasta este prevăzută de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor fondului de investiţii;
    d)  participarea la şedinţele organelor de conducere ale societăţilor pe acţiuni, ale căror acţiuni sînt în componenţa patrimoniului aflat în administrare fiduciară şi exercitarea drepturilor, funcţiilor şi obligaţiilor ce rezultă din această activitate;
    e)  efectuarea remuneraţiilor şi compensaţiilor membrilor consiliului şi ai comisiei de cenzori ale fondului de investiţii, precum şi achitarea serviciilor depozitarului, registratorului şi auditorului fondului de investiţii;
    f)  alte activităţi la însărcinarea adunării generale şi consiliului fondului de investiţii.
    6.6.  Pe lîngă obligaţiile stabilite în capitolul 8 al prezentului Regulament, administratorul fiduciar al fondului de investiţii este obligat:
    a)  să anunţe fondul de investiţii în scris despre încheierea contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor cu alte fonduri de investiţii sau cu alţi fondatori ai administrării în termen de cel mult 3 zile din ziua încheierii acestora;
    b)  să anunţe fondul de investiţii în formă scrisă despre toate modificările şi/sau completările listelor persoanelor cu funcţii de răspundere şi persoanelor afiliate ale administratorului fiduciar, în termen de 5 zile de la producerea modificărilor şi/sau completărilor respective;
    c)  să anunţe fondul de investiţii în formă scrisă despre prezentarea, la cererea autorităţilor publice împuternicite, a informaţiilor ce ţin de activitatea de administrare fiduciară a patrimoniului fondului de investiţii efectuată de către administratorul fiduciar, în termen de 3 zile de la data prezentării informaţiilor respective;
    d)  să respecte normativele de diversificare a investiţiilor prevăzute de legislaţie, de deciziile Comisiei Naţionale, de declaraţia de investiţii a fondului de investiţii şi de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor fondului de investiţii.
    7.  Contractul de administrare fiduciară a investiţiilor
    7.1.  Administratorul fiduciar efectuează activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor în baza contractului de administrare fiduciară a investiţiilor încheiat cu fondatorul administrării.
    7.2.  În cazul apariţiei raportului de administrare fiduciară a investiţiilor în temeiul testamentului, testamentul va avea ca supliment contractul de administrare fiduciară a investiţiilor. Contractul de administrare fiduciară a investiţiilor supliment al testamentului îşi începe acţiunea din ziua executării testamentului sau de la data indicată în testament.
    7.3.  În cazul apariţiei raportului de administrare fiduciară a investiţiilor în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, încheierea contractului de administrare fiduciară este obligatorie dacă în hotărîrea instanţei de judecată este desemnată persoana care va avea calitatea de fondator al administrării fiduciare.
    7.4.  Contractul de administrare fiduciară a investiţiilor este încheiat în formă scrisă conform contractului-tip de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat de Comisia Naţională.
    7.5.  Contractul de administrare fiduciară a investiţiilor se consideră încheiat din ziua semnării contractului de administrare fiduciară a investiţiilor de către părţi sau din ziua indicată expres în contract.
    7.6.  Contractul de administrare fiduciară a investiţiilor va conţine în mod obligatoriu:
    a)  date referitoare la fondatorul administrării şi administratorul fiduciar;
    b)  date referitoare la beneficiar - în cazul cînd beneficiar este o altă persoană decît fondatorul administrării;
    c)  date referitoare la patrimoniul transmis în administrare, inclusiv modul şi procedura de trecere în administrare fiduciară a patrimoniului către administratorul fiduciar;
    d)  obiectul contractului;
    e)  drepturile şi obligaţiile administratorului fiduciar şi ale fondatorului administrării;
    f)  drepturile beneficiarului - în cazul cînd beneficiar este o altă persoană decît fondatorul administrării;
    g)  condiţiile de administrare fiduciară a patrimoniului, prin specificarea faptului, dacă este sau nu permisă tranzacţionarea patrimoniului, precum şi a modului şi criteriilor de tranzacţionare;
    h)  condiţiile de executare de către administratorul fiduciar a obligaţiilor apărute în cadrul administrării patrimoniului;
    i)  condiţiile de utilizare a mijloacelor băneşti şi nebăneşti obţinute în urma administrării patrimoniului;
    j)  modul şi perioada în care administratorul fiduciar va livra beneficiarului veniturile obţinute în urma administrării patrimoniului;
    k)  modul şi perioada în care administratorul fiduciar va prezenta fondatorului administrării darea de seamă privind administrarea patrimoniului;
    l)  modul şi procedura introducerii modificărilor şi/sau completărilor în contract;
    m)  mărimea, forma şi modul de remunerare a administratorului fiduciar;
    n)  perioada pe care este încheiat contractul;
    o)  condiţiile rezilierii contractului înainte de termen;
    p)  răspunderea părţilor (pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a condiţiilor contractuale).
    7.7.  Contractul de administrare fiduciară a investiţiilor care nu va conţine prevederile stabilite în contractul-tip de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat de Comisia Naţională, se consideră nevalabil de la data încheierii acestuia.
    7.8.  Părţile contractuale pot stabili în contractul de administrare fiduciară a investiţiilor drepturi, obligaţii şi condiţii suplimentare celor prevăzute de prezentul Regulament şi de contractul-tip de administrare fiduciară a investiţiilor, dacă acestea nu contravin actelor legislative şi normative în vigoare.
    7.9.  Contractul de administrare fiduciară a investiţiilor poate fi încheiat doar pe un termen determinat. Dacă termenul contractului nu este stabilit în contract, atunci se va considera că acesta este de 3 ani.
    7.10.La expirarea perioadei de valabilitate a contractului de administrare fiduciară a investiţiilor, pentru prelungirea administrării fiduciare a patrimoniului transmis în administrare, administratorul fiduciar şi fondatorul administrării, vor prelungi termenul de valabilitate a contractului încheiat anterior sau vor încheia un nou contract de administrare fiduciară a investiţiilor. În caz contrar, contractul de administrare fiduciară a investiţiilor se reziliază.
    7.11.Termenul de valabilitate a contractului de administrare fiduciară poate fi prelungit doar cu acordul scris al fondatorului administrării şi administratorului fiduciar.
    7.12.Prin semnarea contractului, administratorul fiduciar confirmă şi garantează că:
    a)  este solvabil;
    b)  nu-i sînt aplicate măsuri, сe-i limitează activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor;
    c)  se declară responsabil pentru perfectarea contractului în conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor şi contractul-tip de administrare fiduciară a investiţiilor, precum şi cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    d)  a informat fondatorul administrării despre existenţa sau eventualitatea apariţiei unor conflicte de interese între fondatorul administrării şi administratorul fiduciar, precum şi între fondatorul administrării şi alţi fondatori ai administrării care au transmis propriul patrimoniu în administrare administratorului fiduciar;
    e)  orice informaţii şi acte prezentate fondatorului administrării sînt complete, autentice şi întocmite în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
    f)  semnatarul contractului de administrare fiduciară a investiţiilor (reprezentantul administratorului fiduciar), precum şi angajaţii administratorului fiduciar nu au antecedente penale nestinse.
    7.13.În cazul în care contractul de administrare fiduciară a investiţiilor este încheiat în temeiurile prevăzute de punctul 2.1 literele a), c) şi d) din prezentul Regulament, la momentul semnării contractului, prin semnarea contractului, fondatorul administrării confirmă şi garantează că:
    a)  deţine dreptul de proprietate asupra patrimoniului pe care îl transmite în administrare şi acesta, la momentul încheierii contractului de administrare fiduciară a investiţiilor, nu se află sub sechestru şi nu constituie obiectul unui litigiu;
    b)  la momentul încheierii contractului de administrare fiduciară a investiţiilor, patrimoniul nu se află în administrarea unui alt administrator fiduciar;
    c)  orice informaţii şi acte referitoare la valorile mobiliare, prezentate administratorului fiduciar de către fondatorul administrării, sînt complete, autentice şi întocmite în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
    8.  Capacitatea juridică a administratorului fiduciar
    8.1.  Administratorul fiduciar este în drept să efectueze doar operaţiunile prevăzute de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor. În cazul cînd contractul nu conţine permisiunea de a efectua anumite acţiuni pe care administratorul fiduciar le consideră necesare, administratorul fiduciar va putea efectua aceste acţiuni doar după introducerea modificărilor şi/sau completărilor necesare în contractul de administrare fiduciară a investiţiilor sau după primirea acordului scris al fondatorului administrării pentru fiecare caz aparte.
    8.2.  În cazul cînd administratorul fiduciar înaintează fondatorului administrării o propunere referitoare la administrarea patrimoniului, care nu este prevăzută de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor, iar fondatorul administrării nu prezintă un răspuns la această propunere sau prezintă un răspuns neclar, se va considera că fondatorul administrării refuză de a accepta propunerea înaintată de către administratorul fiduciar.
    8.3.  Dacă contractul de administrare fiduciară a investiţiilor nu prevede altfel, administratorul fiduciar dispune de toate drepturile referitoare la valorile mobiliare administrate, în numele fondatorului administrării.
    8.4.  Administratorul fiduciar este în drept:
    a)  să administreze toate veniturile obţinute ca urmare a gestionării patrimoniului în egală măsură şi în condiţiile în care administrează patrimoniul primit la încheierea contractului de administrare fiduciară a investiţiilor, doar dacă acesta nu prevede altfel;
    b)  să efectueze doar acele tranzacţii cu patrimoniul primit în administrare fiduciară care sînt expres stabilite în contractul de administrare fiduciară a investiţiilor;
    c)  să ceară terţilor înlăturarea încălcărilor drepturilor asupra patrimoniului aflat în administrare fiduciară;
    d)  să ceară terţilor executarea obligaţiilor faţă de patrimoniul aflat în administrare fiduciară.
    8.5.  Administratorul fiduciar este în drept să delege unui terţ (împuternicit) efectuarea, în numele administratorului fiduciar, a unor acţiuni ce sînt necesare pentru administrarea patrimoniului în cazul în care:
    a)  contractul de administrare fiduciară a investiţiilor prevede acest drept; sau
    b)  contractul de administrare fiduciară a investiţiilor nu prevede acest drept, dar acesta a primit acordul fondatorului administrării în formă scrisă; sau
    c)  este forţat, în virtutea unor circumstanţe obiective, să asigure interesele fondatorului administrării, dar nu are posibilitate de a primi la timp indicaţiile fondatorului administrării.
    8.6.  Administratorul fiduciar este în drept să primească credite şi împrumuturi doar cu gajarea patrimoniului propriu, neluîndu-se în calcul patrimoniul primit în administrare fiduciară şi fondul de garanţie instituit în conformitate cu actele normative în vigoare. Băncile şi alte instituţii financiare care cad sub incidenţa Legii instituţiilor financiare şi care deţin licenţă pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor, pot primi credite în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative ce reglementează activitatea bancară.
    8.7.  Administratorul fiduciar îndeplineşte următoarele funcţii:
    a)  ţine evidenţa contabilă a patrimoniului şi întocmeşte dările de seamă specializate;
    b)  prezintă dările de seamă către organele specializate de stat (Comisia Naţională, organele fiscale şi de statistică, etc.);
    c)  calculează impozitele şi alte plăţi obligatorii referitoare la patrimoniu şi efectuează alocarea acestora, din numele fondatorului administrării, în buget.
    8.8.  Administratorul fiduciar nu este în drept:
    a)  să transmită în administrare fiduciară unui alt administrator fiduciar patrimoniul primit în administrare fiduciară;
    b)  să primească în administrare fiduciară valori mobiliare ale căror emitent este însăşi administratorul fiduciar;
    c)  să efectueze administrarea fiduciară a patrimoniului în cumul cu alt administrator fiduciar;
    d)  să procure din contul patrimoniului aflat în administrare fiduciară valori mobiliare emise de către el şi valori mobiliare ce constituie proprietatea sau sînt emise de către persoanele afiliate ale acestuia;
    e)  să înstrăineze patrimoniul aflat în administrare fiduciară sie însuşi sau persoanelor sale afiliate;
    f)  să emită cauţiuni şi garanţii de asigurare a obligaţiilor persoanelor terţe cu patrimoniul transmis în administrare fiduciară.
    8.9.  Administratorul fiduciar este obligat:
    a)  să efectueze administrarea patrimoniului exclusiv în interesul beneficiarului, fiind interzisă utilizarea în interese proprii a patrimoniului primit în administrare;
    b)  să prezinte fondatorului administrării darea de seamă a activităţii sale în modul şi termenii stabiliţi de capitolul 11 al prezentului Regulament;
    c)  să păstreze secretul comercial şi informaţiile cu caracter confidenţial care reies din raportul de administrare fiduciară a investiţiilor;
    d)  să ţină registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor în modul prevăzut de capitolul 10 al prezentului Regulament;
    e)  să ţină un cont de evidenţă a patrimoniului administrat pentru fiecare fondator al administrării, cu indicarea oricăror acte şi informaţii referitoare la administrarea fiduciară a patrimoniului acestui fondator al administrării;
    f)  să informeze în scris fondatorul administrării pînă la încheierea contractului de administrare fiduciară a investiţiilor despre eventualitatea apariţiei conflictelor de interese între fondatorul administrării şi administratorul fiduciar, precum şi între fondatorul administrării şi alţi fondatori ai administrării care au transmis patrimoniul său în administrarea acestui administrator fiduciar;
    g)  să comunice neîntîrziat verbal şi în scris fondatorului administrării şi beneficiarului, dacă acesta este interesat personal în tranzacţia sau operaţiunea cu patrimoniul fondatorului administrării pe care o propune spre efectuare, precum şi în alte cazuri în care interesele administratorului fiduciar intră în conflict cu interesele beneficiarului;
    h)  să prezinte fondatorului administrării la cererea acestuia actele de constituire a administratorului fiduciar, dările de seamă contabile trimestriale şi anuale ale administratorului fiduciar, licenţele pentru activitatea participantului profesionist pe piaţa valorilor mobiliare pe care le posedă, lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale administratorului fiduciar şi/sau lista persoanelor afiliate ale administratorului fiduciar;
    i)  să asigure informarea fondatorului administrării despre prevederile prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare referitoare la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor;
    j)  să respecte în activitatea de administrare fiduciară restricţiile stabilite de articolul 18 al Legii cu privire la fondurile de investiţii.
    8.10.La cererea fondatorului administrării, beneficiarului sau reprezentanţilor acestora, administratorul fiduciar este obligat să prezinte informaţia completă privind patrimoniul transmis în administrare fiduciară de către fondatorul administrării, şi anume informaţia care se referă la:
    a)  forma şi obiectul investiţiilor efectuate din contul patrimoniului fondatorului administrării;
    b)  mişcarea patrimoniului fondatorului administrării, cu determinarea pentru fiecare tranzacţie a rezultatului financiar;
    c)  evidenţa contabilă, inclusiv date referitoare la contul de evidenţă al patrimoniului fondatorului administrării;
    d)  contul bancar pe care sînt acumulate mijloacele băneşti rezultate din administrarea fiduciară a patrimoniului - în cazul cînd administratorul fiduciar a deschis un cont bancar în conformitate cu punctul 5.5 al prezentului Regulament;
    e)  orice acte scrise sau documente care se referă la patrimoniul fondatorului administrării, inclusiv contracte, bonuri de plată, chitanţe, citaţii, scrisori etc.
    8.11. În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a deciziei Comisiei Naţionale privind retragerea sau suspendarea licenţei pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare, administratorul fiduciar este obligat să anunţe fondatorul administrării despre decizia respectivă.
    9.  Capacitatea juridică a fondatorului administrării şi a beneficiarului
    9.1.  În cazul transmiterii în administrare fiduciară a valorilor mobiliare, fondatorul administrării este obligat să elibereze administratorului fiduciar dispoziţia de transmitere a valorilor mobiliare, indicate în contractul de administrare fiduciară a investiţiilor, în ziua semnării contractului sau în termenul stabilit de contract.
    9.2.  În cazul transmiterii în administrare fiduciară a mijloacelor băneşti fondatorul administrării este obligat să transmită administratorului fiduciar acest patrimoniu în ziua semnării contractului sau în termenul stabilit de contract.
    9.3.  Fondatorul administrării este obligat să transmită administratorului fiduciar orice acte, documente, înscrisuri şi informaţii referitoare la patrimoniu în măsura şi termenul indicat în punctele 9.1 şi 9.2 ale prezentului Regulament.
    9.4.  În cazul în care, după încheierea contractului, fondatorul administrării va obţine orice acte, documente, înscrisuri şi informaţii referitoare la patrimoniu, el este obligat să le prezinte administratorului fiduciar în măsura în care acestea sînt necesare pentru executarea contractului.
    9.5.  Drepturile fondatorului administrării şi ale beneficiarului privind efectuarea controlului asupra activităţii administratorului fiduciar sînt stabilite de capitolul 14 al prezentului Regulament.
    10.  Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor
    10.1.Contractul de administrare fiduciară a investiţiilor necesită a fi înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor care este ţinut de către fiecare administrator fiduciar în parte.
    10.2.Temei pentru efectuarea înregistrărilor în Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor constituie încheierea contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor cu fondatorii administrării şi introducerea modificărilor şi/sau completărilor în acestea.
    10.3.Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor va avea foi numerotate, va fi şnuruit, sigilat de către administratorul fiduciar, semnat de către organul executiv al administratorului fiduciar sau de către împuternicitul special al administratorului fiduciar.
    10.4.Înregistrările în Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor sînt efectuate de către persoana responsabilă a administratorului fiduciar în ordine cronologică, cu indicarea datei efectuării înregistrării.
    10.5.Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor va conţine următoarele date:
    a)  numărul de ordine al înregistrării;
    b)  data introducerii înregistrării;
    c)  numele (denumirea) fondatorului administrării şi beneficiarului;
    d)  data încheierii şi expirării contractului de administrare fiduciară a investiţiilor;
    e)  informaţii referitoare la patrimoniul primit în administrare fiduciară în modul indicat în contractul de administrare fiduciară a investiţiilor;
    f)  numărul contului de evidenţă;
    g)  data introducerii modificărilor şi completărilor la contractul de administrare fiduciară a investiţiilor;
    h)  semnătura persoanei responsabile de introducerea înregistrărilor în Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor.
    10.6.Introducerea înregistrărilor în Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor se va efectua în ziua semnării contractului de administrare fiduciară a investiţiilor de către părţi.
    10.7.Înscrierile efectuate în Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor trebuie să fie clare şi citeţe.
    10.8.În cazul introducerii unor modificări în înscrierile anterior efectuate în Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor, acestea vor fi însoţite de explicaţii în scris privind temeiul efectuării lor şi confirmate de persoana responsabilă de introducerea înscrierilor respective prin semnătură şi înscrierea "confirm modificarea" cu aplicarea ştampilei administratorului fiduciar.  
    11.  Darea de seamă a administratorului fiduciar
    11.1.  Administratorul fiduciar este obligat să prezinte fondatorului administrării şi beneficiarului darea de seamă privind activitatea sa în termenii prevăzuţi de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor, dar nu mai rar decît o dată pe an.
    11.2.Darea de seamă va fi prezentată fondatorului administrării pe foaia cu antet a administratorului fiduciar, va fi ştampilată şi semnată de către organul executiv al administratorului fiduciar şi persoana administratorului fiduciar responsabilă de ţinerea evidenţei interne asupra conturilor fondatorilor administrării.
    11.3.Semnatarii dării de seamă a administratorului fiduciar, indicaţi în punctul 11.2 al prezentului Regulament, sînt responsabili pentru veridicitatea informaţiei prezentate în darea de seamă.
    11.4.În contractul de administrare fiduciară a investiţiilor se va indica adresa la care fondatorului administrării îi va fi prezentată darea de seamă a administratorului fiduciar.
    11.5.La înţelegerea părţilor contractuale, contractul de administrare fiduciară a investiţiilor poate prevedea, de asemenea, obligaţia administratorului fiduciar de a prezenta darea de seamă privind activitatea sa beneficiarului. În acest caz, contractul de administrare fiduciară a investiţiilor va conţine în mod obligatoriu adresa beneficiarului la care va fi prezentată darea de seamă a administratorului fiduciar.
    11.6.În darea de seamă administratorul fiduciar va indica:
    a)  mărimea venitului rezultat din administrarea patrimoniului aflat în administrare fiduciară de la data prezentării dării de seamă anterioare pînă la data dării de seamă actuale;
    b)  balanţa (evidenţa) patrimoniului la momentul prezentării dării de seamă;
    c)  toate operaţiunile referitoare la patrimoniu, inclusiv tranzacţiile şi valoarea (preţul) acestora, efectuate de către administratorul fiduciar de la data prezentării dării de seamă anterioare pînă la data dării de seamă actuale;
    d)  faptul participării sau neparticipării la şedinţele şi/sau adunările organelor de conducere ale emitentului valorilor mobiliare ce constituie patrimoniul transmis în administrare fiduciară;
    e)  faptul exercitării drepturilor referitoare la patrimoniul transmis în administrare fiduciară;
    f)  alte date la înţelegerea părţilor contractuale şi în conformitate cu contractul de administrare fiduciară a investiţiilor.
    12.  Remunerarea administratorului fiduciar
    12.1.Activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor poate fi efectuată de către administratorul fiduciar cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
    12.2.În cazul în care administrarea fiduciară a investiţiilor este efectuată de către administratorul fiduciar cu titlu gratuit, cheltuielile legate de instituirea raportului de administrare fiduciară vor fi achitate, dacă contractul, hotărîrea instanţei de judecată, autorităţii tutelare sau testamentul nu prevăd altfel, din contul fondatorului administrării sau din contul patrimoniului transmis în administrare fiduciară.
    12.3.În cazul în care administrarea fiduciară a investiţiilor este efectuată de către administratorul fiduciar cu titlu oneros, remunerarea administratorului fiduciar, cu excepţia participantului profesionist care efectuează administrarea fiduciară a patrimoniului fondului de investiţii, va fi efectuată din contul venitului obţinut ca urmare a administrării patrimoniului şi va fi exprimată în:
    a)  procente din volumul cîştigului obţinut ca urmare a administrării fiduciare a investiţiilor  pe o anumită perioadă; sau
    b)  o sumă concretă din volumul cîştigului obţinut ca urmare a administrării fiduciare a patrimoniului pe o anumită perioadă.
    12.4.Cîştigul include, veniturile obţinute ca urmare a administrării patrimoniului, sub formă de dividende, dobînzi, majorări (diminuări) de capital şi alte venituri.
    12.5.Remunerarea participantului profesionist care efectuează administrarea fiduciară a patrimoniului fondului de investiţii este efectuată în conformitate cu Legea cu privire la fondurile de investiţii şi cu Regulamentul cu privire la modul de determinare a cuantumurilor cheltuielilor fondurilor de investiţii, aprobat de Comisia Naţională.
    12.6.Remunerarea administratorului fiduciar, nu va depăşi 25 la sută din volumul cîştigului obţinut ca urmare a administrării patrimoniului.
    [Pct.12.6 modificat prin HCNVM49/4 din 07.09.06, MO150-152/22.09.06 art.507]
    12.7.Remunerarea administratorului fiduciar poate fi numai sub formă de mijloace băneşti.
    12.8.Remunerarea administratorului fiduciar se va efectua cu periodicitatea stabilită în contractul de administrare fiduciară, dar nu mai rar decît o dată pe an.
    12.9.Pe perioada suspendării licenţei pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor, administratorul fiduciar nu va fi remunerat.
    13.  Plăţile referitoare la administrarea patrimoniului
    13.1.În cazul în care după încheierea contractului, obiectul activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor devine obiect al unui litigiu, administratorul fiduciar poate cere fondatorului administrării achitarea completă sau parţială a cheltuielilor legate de acest litigiu, cu condiţia că acest litigiu nu a apărut din vina administratorului fiduciar. În cazul în care acest litigiu a apărut din vina administratorului fiduciar, acesta va achita din cont propriu cheltuielile legate de litigiu.
    13.2.Achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii prevăzute de legislaţie, referitoare la patrimoniul administrat, cu excepţia celor prevăzute în punctul 13.3 al prezentului Regulament, va fi efectuată din contul fondatorului administrării.
    13.3.Amenzile, sancţiunile şi penalităţile administratorului fiduciar pentru încălcarea prevederilor contractului de administrare fiduciară a investiţiilor, actelor legislative şi normative în vigoare vor fi achitate din contul  administratorului fiduciar.
    13.4.Cheltuielile aferente ale administratorului fiduciar, referitoare la administrarea patrimoniului în temeiul contractului de administrare fiduciară a investiţiilor (închirierea sau procurarea încăperilor de lucru şi a utilajului, angajarea şi remunerarea lucrătorilor etc.), vor fi suportate de către administratorul fiduciar din cont propriu.
    14.  Controlul asupra activităţii administratorului fiduciar
    14.1.Fondatorul administrării şi/sau beneficiarul sînt în drept să efectueze personal controlul activităţii de administrare fiduciară a patrimoniul său, fără nici o restricţie din partea administratorului fiduciar.
    14.2.Controlul, efectuat de către fondatorul administrării sau de către persoana desemnată de acesta privind activitatea de administrare fiduciară a administratorului fiduciar, va fi exercitat asupra documentelor, inclusiv electronice, care conţin următoarea informaţie referitoare la patrimoniul fondatorului administrării:
    a)  balanţa (evidenţa) patrimoniului la data efectuării controlului;
    b)  toate operaţiunile referitoare la patrimoniu, inclusiv tranzacţiile şi valoarea (preţul) acestora, efectuate de către administratorul fiduciar din momentul primirii patrimoniului;
    c)  faptul participării sau neparticipării la şedinţele şi/sau adunările organelor de conducere ale emitentului valorilor mobiliare ce constituie patrimoniul transmis în administrare fiduciară, modul de votare în cadrul acestora;
    d)  faptul exercitării altor drepturi referitoare la patrimoniul transmis în administrare fiduciară.
    14.3.Dacă, în cazul controlului activităţii administratorului fiduciar, fondatorul administrării sau beneficiarul solicită copiile  unor documente, atunci ei vor achita costul copiilor.
    14.4.Fondatorul administrării poate desemna un reprezentant care va efectua controlul activităţii de administrare fiduciară a patrimoniului fondatorului, fără nici o restricţie din partea administratorului fiduciar.
    14.5.Fondatorul administrării sau beneficiarul este în drept după încheierea contractului de administrare fiduciară să angajeze o persoană juridică specializată (auditor) care va efectua controlul activităţii de administrare fiduciară a patrimoniului, inclusiv în cazul în care contractul de administrare fiduciară nu prevede expres acest drept.
    14.6.Faptul, că fondatorul administrării sau beneficiarul au desemnat o altă persoană sau au desemnat un auditor să efectueze controlul asupra modului în care este administrat patrimoniul de către administratorul fiduciar, nu exclude dreptul fondatorului administrării sau beneficiarului stabilit de punctul 14.1 al prezentului Regulament.
    14.7.Controlul general asupra activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor desfăşurat de administratorul fiduciar este efectuat de către Comisia Naţională în limitele competenţei acesteia.
    15.  Urmărirea patrimoniului aflat în administrare fiduciară
    15.1.Patrimoniul transmis în administrare fiduciară poate fi urmărit pentru obligaţiile fondatorului administrării în cazurile şi în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    15.2.La urmărirea patrimoniului transmis în administrare fiduciară, contractul de administrare fiduciară a investiţiilor se reziliază, iar administratorul fiduciar poate cere fondatorului administrării despăgubiri pentru rezilierea anticipată a contractului de administrare fiduciară a investiţiilor, dacă acest lucru a fost prevăzut în contractul de administrare fiduciară a investiţiilor.
    15.3.Este interzisă urmărirea patrimoniului transmis în administrare fiduciară pentru obligaţiile administratorului fiduciar.
    15.4.În cazul insolvabilităţii administratorului fiduciar, patrimoniul aflat în administrare fiduciară va fi restituit fondatorului administrării.
    16.  Rezilierea contractului de administrare fiduciară a investiţiilor
    16.1.Contractul de administrare fiduciară a investiţiilor poate fi reziliat în următoarele cazuri:
    a)  expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul;
    b)  acordul comun al părţilor contractuale;
    c)  reorganizarea, lichidarea sau insolvabilitatea fondatorului administrării persoană juridică sau administratorului fiduciar;
    d)  decesul fondatorului administrării persoană fizică, dacă contractul nu prevede altfel;
    e)  imposibilitatea administratorului fiduciar de a efectua administrarea fiduciară a patrimoniului;
    f)  suspendarea sau retragerea de la administratorul fiduciar a licenţei pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor;
    g)  retragerea licenţei fondului de investiţii - în cazul administrării patrimoniului fondului de investiţii;
    h)  încetarea tutelei sau curatelei;
    i)  rezilierea unilaterală a contractului de către una dintre părţile contractuale în cazul neîndeplinirii unei obligaţii prevăzute în contract de către cealaltă parte;
    j)  rezilierea unilaterală a contractului de către fondatorul administrării în cazul activităţii ineficiente a administratorului fiduciar;
    k)  rezilierea unilaterală a contractului de către administratorul fiduciar, dacă acesta nu a fost înştiinţat despre faptul că patrimoniul transmis în administrare fiduciară nu constituie proprietatea fondatorului administrării sau este grevat cu careva obligaţii, inclusiv de gaj, cu recuperarea  administratorului fiduciar a cheltuielilor, pierderilor şi a venitului nerealizate;
    l)  rezilierea contractului de administrare fiduciară prin hotărîrea instanţei de judecată;
    m)  rezilierea la dorinţa uneia dintre parţi;
    n)  alte cazuri stabilite de legislaţie sau de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor.
    16.2.În cazul decesului beneficiarului persoană fizică sau lichidării, reorganizării, insolvabilităţii beneficiarului persoană juridică şi dacă, conform contractului de administrare fiduciară a investiţiilor, beneficiar este o altă persoană decît fondatorul administrării, administratorul fiduciar poate cere fondatorului administrării:
    a)  rezilierea contractului de administrare fiduciară, cu condiţia remunerării administratorului fiduciar pînă la momentul rezilierii contractului; sau
    b)  desemnarea unui alt beneficiar.
    16.3.Cerinţa de reziliere unilaterală a contractului trebuie să fie adusă la cunoştinţă celeilalte părţi cu cel puţin o lună înainte de data rezilierii contractului.
    16.4.Din ziua cînd o parte contractuală informează cealaltă parte despre intenţia de reziliere a contractului, administratorul fiduciar va efectua orice acţiune referitoare la patrimoniul deţinut în administrare fiduciară doar cu consimţămîntul prealabil în formă scrisă al fondatorului administrării.
    16.5.În cazul cînd administrarea fiduciară a patrimoniului este efectuată de către administratorul fiduciar cu titlu gratuit, ambele părţi contractuale sînt în drept să ceară în orice moment rezilierea unilaterală necondiţionată a contractului.
    16.6.Instanţa de judecată poate declara nul contractul de administrare fiduciară a investiţiilor la cererea fondatorului administrării, beneficiarului, Comisiei Naţionale sau a altor organe competente, dacă contractul a fost încheiat cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazurile de inducere în eroare sau de constrîngere a fondatorului administrării.
    16.7.La rezilierea contractului de administrare fiduciară a investiţiilor, administratorul fiduciar va remite fondatorului administrării sau succesorului (succesorilor) de drepturi patrimoniul acestuia, inclusiv toate actele, documentele, precum şi alte înscrieri referitoare la patrimoniul respectiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la data rezilierii contractului, cu reţinerea remuneraţiei respective pentru administrarea fiduciară a patrimoniului în mărimea prevăzută de contractul de administrare fiduciară a investiţilor.
    16.8.La rezilierea contractului de administrare fiduciară a investiţiilor ca urmare a retragerii licenţei pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor, cheltuielile legate de transmiterea patrimoniului administrat vor fi suportate integral de către administratorul fiduciar.
    17.  Transmiterea în administrare fiduciară a patrimoniului grevat de gaj
    17.1.Patrimoniul grevat de gaj poate fi transmis în administrare fiduciară doar cu permisiunea în formă scrisă a creditorului gajist sau dacă această permisiune reiese direct din contractul de gaj.
    17.2.Transmiterea în administrare fiduciară a patrimoniului grevat de gaj nu lipseşte creditorul gajist de dreptul de urmărire a acestui patrimoniu.
    17.3.La încheierea contractului de administrare fiduciară a investiţiilor fondatorul administrării este obligat sa informeze administratorul fiduciar că patrimoniul transmis în administrare fiduciară este grevat de gaj. Despre faptul transmiterii în administrare fiduciară a patrimoniului grevat de gaj se indică în contractul de administrare fiduciară a investiţiilor.
    17.4.Dacă administratorul fiduciar nu a ştiut şi nici nu a putut şti despre grevarea de gaj a patrimoniului care i-a fost transmis în administrare fiduciară, el are dreptul să ceară rezilierea contractului de administrare fiduciară a investiţiilor.
    18.  Răspunderea părţilor contractuale
    18.1.Administratorul fiduciar poartă răspundere materială faţă de fondatorul administrării sau de beneficiar pentru cauzarea de prejudicii fondatorului administrării sau beneficiarului.
    18.2.Fondatorul administrării sau beneficiarul pot intenta în judecată o acţiune privind compensarea de către administratorul fiduciar a cîştigului nerealizat pe perioada administrării patrimoniului şi/sau privind recuperarea prejudiciilor cauzate de pierderea sau scăderea valorii patrimoniului, ca urmare a acţiunilor sau inacţiunilor administratorului fiduciar cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament, contractului de administrare fiduciară a investiţiilor, precum şi a altor acte legislative şi normative în vigoare.
    18.3.În cazul în care nu a fost realizat scopul stabilit de pct. 2.2. al prezentului Regulament, fondatorul administrării şi/sau beneficiarul sau reprezentanţii acestora pot intenta în instanţa judiciară o acţiune privind:
    a)  compensarea de către administratorul fiduciar a cîştigului nerealizat pe perioada administrării patrimoniului;
    b)  recuperarea de către administratorul fiduciar a prejudiciilor cauzate.
    18.4.Obligaţiile născute ca urmare a unor acţiuni ale administratorului fiduciar neconsimţite în scris de fondatorul administrării, ce depăşesc împuternicirile prevăzute de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor, vor fi integral executate din contul administratorului fiduciar.
    18.5.În cazul în care, în condiţiile punctului 8.9 literele f) şi g) din prezentul Regulament, fondatorul administrării şi beneficiarul nu au fost informaţi din timp şi în formă scrisă privind existenţa unor conflicte de interese, fapt ce a generat activităţi ale administratorului fiduciar care au cauzat prejudicii beneficiarului, administratorul fiduciar din cont propriu va restitui beneficiarului prejudiciul cauzat.
    18.6.Daunele apărute ca urmare a perfectării contractului de administrare fiduciară în neconcordanţă cu prezentul Regulament, cu contractul-tip de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat de Comisia Naţională, precum şi cu prevederile legislaţiei în vigoare, vor fi recuperate în întregime de către administratorul fiduciar.
    18.7.În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a unei obligaţii prevăzute de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor de către una dintre părţile contractuale, cealaltă parte poate:
    a)  cere despăgubiri în mărimea pierderilor suportate şi cîştigului ratat;
    b)  cere rezilierea contractului;
    c)  intenta o acţiune în instanţa de judecată cu privire la executarea obligaţiei.
    anexa nr. 2
    [Pct.5.3 modificat prin HCNVM49/4 din 07.09.06, MO150-152/22.09.06 art.507]

    anexa nr. 3

Anexa nr.  4
la Hotărîrea Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare nr. 29/4
din 16 iunie 2005
Modul de conformare a activităţii companiilor
 fiduciare
prevederilor legislaţiei în vigoare
    1.  În scopul conformării activităţii companiilor fiduciare prevederilor legislaţiei în vigoare, acestea vor realiza măsurile indicate în art. 68 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare.  
    2.  Conformarea activităţii companiilor fiduciare legislaţiei în vigoare include următoarele etape:
    a)  adoptarea deciziei de modificare a actelor de constituire şi de obţinere a licenţei pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor;
    b)  efectuarea modificărilor în actele de constituire;
    c)  depunerea cererii cu privire la obţinerea licenţei pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
    d)  informarea fondatorilor administrării cu privire la starea conturilor acestora şi înaintarea propunerilor de modificare a contractului de instituire a trustului conform contractului tip de administrare fiduciară a investiţiilor, adoptat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
    e)  determinarea fondatorilor administrării fiduciare care au acceptat modificările şi completările la contractul de instituire a trustului;
    f)  transmiterea către fondatorii administrării, care au depus cererea privind rezilierea contractului de instituire a trustului, a patrimoniului din contul de evidenţă al acestora;
    g)  prezentarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a dării de seamă cu privire la aducerea activităţii companiei fiduciare în conformitate cu prevederile legislaţiei şi actelor normative în vigoare şi a dării de seamă cu privire la transmiterea cotelor de participare şi a altor active decît cele specificate în art. 3 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
    [Pct.2 lit.f) modificată prin HCNVM49/4 din 07.09.06, MO150-152/22.09.06 art.507]
    3.  Deciziile de modificare a actelor de constituire şi de obţinere a licenţei pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor vor fi luate în conformitate cu actele de constituire, legislaţia şi actele normative în vigoare.
    4.  Actele de constituire vor fi modificate în corespundere cu prevederile Codului Civil, Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare, altor acte legislative şi normative în vigoare, inclusiv Regulamentului cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor şi Regulamentului cu privire la modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea pe piaţa valorilor mobiliare. Modificările efectuate în actele de constituire vor fi înregistrate la Camera Înregistrării de Stat, în conformitate cu actele  legislative şi normative în vigoare.
    5.  Cererea cu privire la obţinerea licenţei pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor va fi întocmită şi prezentată Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea pe piaţa valorilor mobiliare.
    6.  Concomitent cu cererea cu privire la obţinerea licenţei, companiile fiduciare vor prezenta un raport cu privire la volumul obligaţiilor fondatorilor faţă de compania fiduciară, numărul clienţilor debitori, structura şi valoarea patrimoniului clienţilor debitori. Raportul menţionat va fi prezentat pentru fiecare client al companiei fiduciare. Raportul va fi  întocmit nu mai tîrziu decît cu o lună înainte de depunerea cererii de primire a licenţei.
    7.  Informarea fondatorilor administrării fiduciare cu privire la starea conturilor acestora şi înaintarea propunerilor de modificare a contractului de instituire a trustului conform contractului tip de administrare fiduciară a investiţiilor adoptat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare se va efectua prin expedierea scrisorilor recomandate în adresa fiecărui fondator al trustului. Scrisoarea recomandată va conţine  extrasul de cont şi documentul adiţional (conform anexei la prezentul Mod). Companiile fiduciare vor deschide şi ţine un registru separat de evidenţă a scrisorilor recomandate menţionate.
    8.  Stingerea datoriilor fondatorilor administrării faţă de compania fiduciară se va efectua în conformitate cu legislaţia civilă.
    9.  În vederea determinării fondatorilor administrării care au acceptat modificările şi completările la contractul de instituire a trustului, vor fi acumulate răspunsurile fondatorilor administrării care vor include actul adiţional semnat de către aceştia.
    10. Dacă fondatorul administrării, în decurs de 60 de zile de la data expedierii documentului adiţional refuză sau nu se expune expres asupra modificărilor şi completărilor propuse la contractul de instituire a trustului încheiat anterior, acesta va fi aplicat în măsura în care nu contravine legislaţiei în vigoare şi condiţiilor contractului-tip de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
    [Pct.10 în redacţia HCNVM49/4 din 07.09.06, MO150-152/22.09.06 art.507]
    11.  În cazul rezilierii contractului de instituire a trustului, administratorul fiduciar va transmite, în termen de 60 de zile de la data rezilierii, fondatorului administrării întreg patrimoniul aflat pe contul de evidenţă al acestuia.
    12.  Transmiterea patrimoniului din contul de evidenţă al fondatorilor administrării, cu care contractele au fost reziliate, se va face prin:
    a)  întocmirea şi prezentarea spre executare a dispoziţiei de transmitere prin care urmează a fi transmise valorile mobiliare din deţinerea nominală a companiei fiduciare în deţinere reală a fondatorului trustului. Prin derogare de la regula generală dispoziţia de transmitere va fi prezentată spre executare deţinătorului de registru fără semnătura fondatorului fiduciar;
    b)  transmiterea fondatorilor administrării a mijloacelor băneşti aflate pe conturile de evidenţă ale acestora, conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova cu privire la efectuarea operaţiunilor de casă. Pentru realizarea procedurii în cauză compania fiduciară va asigura informarea persoanelor, contractele cu care se consideră reziliate, privind modul şi termenele transmiterii mijloacelor băneşti;
    c)  transmiterea altor active, decît celor indicate în lit. a) şi b) în proprietatea reală a fondatorilor trustului.
    [Pct.12 modificat prin HCNVM49/4 din 07.09.06, MO150-152/22.09.06 art.507]
    13. Companiile fiduciare vor înstrăina cotele de participare în capitalul social al societăţilor cu răspundere limitată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind vînzarea acţiunilor societăţilor pe acţiuni de tip închis şi a cotelor de participare ale societăţilor cu răspundere limitată din portofoliile fondurilor de investiţii supuse lichidării, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.31/2 din 08.02.2002.
    Preţul de înstrăinare a cotelor de participare va fi coordonat în prealabil cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
    În cazul în care pe parcursul a 6 luni de la iniţierea procedurii de înstrăinare a cotelor de participare, acestea nu vor fi înstrăinate, companiile fiduciare vor iniţia procedura de reziliere a contractelor de administrare fiduciară (de trust) şi de transmitere a cotelor de participare clienţilor săi în deţinere reală, conform deciziei instanţei de judecată
    [Pct.13 în redacţia HCNVM69/4 din 21.12.06, MO199-202/29.12.06, art.706]
    14.  De la data obţinerii licenţei şi pînă data finalizării informării fondatorilor administrării, companiile fiduciare vor prezenta Comisei Naţionale a Valorilor Mobiliare lunar, în primele 15 zile ale fiecărei luni, copia registrului de expediere a scrisorilor recomandate ce atestă informarea fondatorilor administrări în luna precedentă.  
    15.  În termen de 15 zile de la îndeplinirea prevederilor lit. a) - f) pct. 2 al prezentului Mod, companiile fiduciare vor prezenta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare următoarele dări de seamă:
    I. darea de seamă cu privire la aducerea activităţii lor în conformitate cu prevederile legislaţiei şi actelor normative în vigoare, care va conţine următoarele:
    a)  numărul conturilor de evidenţă al fondatorilor administrării la data obţinerii licenţei pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor;
    b)  numărul scrisorilor recomandate expediate, prin care au fost înştiinţaţi fondatorii administrării cu privire la starea conturilor lor şi cu privire la  modificarea contractelor de instituire a trustului;
    c)  numărul fondatorilor administrării care şi-au exprimat în scris acordul pentru modificarea contractelor de instituire a trustului;
    d)  numărul contractelor de instituire a trustului reziliate;
    e)  numărul conturilor de evidenţă din care s-a transmis întreg patrimoniul;
    f)  numărul contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor înregistrate în registrul de evidenţă al acestora.
    f) numărul fondatorilor administrării care au refuzat în scris modificările şi completările la contractul de instituire a trustului, reflectate în documentul adiţional;
    h) numărul fondatorilor administrării care nu s-au expus expres asupra documentului adiţional
    [Pct.15 al.1 modificat prin HCNVM49/4 din07.09.06, MO150-152/22.09.06 art.507, lit.f devine lit.h)]
    [Pct.II exclus prin HCNVM49/4 din 07.09.06, MO150-152/22.09.06 art.507]
Anexă
la Modul de conformare a activităţii companiilor
fiduciare prevederilor legislaţiei în vigoare
Document adiţional - tip la Contractul de instituire a trustului

    Dlui (-nei)____________________________________________________
                                           (numele, prenumele)        
    _________________________________  vă aduce la cunoştinţă următoarele:
             (denumirea completă a Companiei fiduciare)            
    1.  În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (10) al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18 noiembrie  1998, contractul de instituire a trastului din ________ nr. _________ se numeşte Сontract de administrare fiduciară a investiţiilor (în continuare - Contract) şi se modifică şi completează, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. ______ din _______, după cum urmează:
    a)   Capitolul 1 al Сontractului se expune în următoarea redacţie:
  
"I. DISPOZIŢII  GENERALE
    1.1. Scopul încheierii prezentului Contract este administrarea eficienta din punct de vedere economic a obiectului acestuia, care ar garanta obţinerea de venituri.
    1.2.  În conformitate cu prezentul Contract, Beneficiar este
    ______________________________________________________________
                                      (numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă)
    buletin de identitate sau certificat de înregistrare de stat a întreprinderii
    nr.__________ din _____________; în persoana
    ______________________________, care acţionează în baza_____________
    (funcţia, numele, prenumele) ,  
    nr.___________________ din __________________.
    b)  Capitolul 2 al Contractului se expune în următoarea redacţie:
II. OBIECTUL  CONTRACTULUI
    2.1.  Administratorul fiduciar va efectua în folosul Beneficiarului, administrarea fiduciară a patrimoniului Fondatorului administrării (în continuare - patrimoniu), indicat în pct. 2.2.
    2.2.  Bunul /-rile care intră în componenţa patrimoniului este / sunt: (pentru fiecare bun separat, Fondatorul administrării va indica dacă bunul este sa nu grevat cu sarcini, şi în favoarea cui)     ________________________________________
    2.3.  Valorile mobiliare ce fac parte fin patrimoniu vor fi transmise în deţinerea nominală a Administratorului fiduciar.
    2.4.  Fondatorul administrării va transmite Administratorului fiduciar patrimoniul şi actele necesare în următorul mod
     ___________________________________________________________
                  (la momentul încheierii contractului sau în o anumită perioadă)
    c) Capitolul 3 al Contractului se expune în următoarea redacţie:
III. DREPTURILE, OBLIGAŢIILE
  ŞI  GARANŢIILE  PĂRŢILOR
    3.1. Părţile prezentului Contract exercită funcţii, au drepturi şi obligaţii prevăzute de Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor, drepturi şi obligaţii suplimentare care nu contravin legislaţiei____________________
    ________________________________________________________________
    3.2. La efectuarea tranzacţiilor cu patrimoniul, Аdministratorul fiduciar va respecta următoarele condiţii:
    3.2.1. să înstrăineze valorile mobiliare (la alegerea fondatorului se va sublinia una din posibilităţi): la orice preţ curent de piaţă, la un preţ nu mai mic de ___ % din valoarea nominală, la valoarea nominală, la un preţ ce depăşeşte valoarea nominală;
    3.2.2. să procure valori mobiliare (la alegerea fondatorului se va sublinia una din posibilităţi): diversificat/nediversificat, valori mobiliare corporative/de stat/orice tip, ramuri ale economiei ___________________/orice ramuri.
    3.2.3. alte condiţii __________________________________________________
    3.3. Administratorul fiduciar este obligat să prezinte Fondatorului administrării şi Beneficiarului  (în cazul cînd Beneficiar este o altă persoană decît Fondatorul administrări) darea de seamă asupra activităţii de administrare fiduciară a patrimoniului
    _______________________________________________________________,
                 (zilnic, săptămînal, lunar, trimestrial, sau la date fixe, dar nu mai rar de o dată pe an)
    pe adresa ____________________________________________
    3.4. Părţile confirmă corespunderea lor cerinţelor indicate în Capitolul 7 al Regulamentului cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor.
    d) După Capitolul 3 al Contractului se introduc capitolele 4,5,6,7,8 în următoarea redacţie:
IV. VENITUL OBŢINUT CA REZULTAT AL
ADMINISTRĂRII PATRIMONIULUI
    4.1. Veniturile, obţinute de către Administratorul fiduciar ca rezultat al administrării patrimoniului se includ în patrimoniu şi constituie proprietatea Fondatorului administrării.
    4.2. După includerea veniturilor indicate în pct. 4.1 în componenţa patrimoniului, Administratorul fiduciar va efectua trecerea în cont propriu a unei părţi din venituri în calitate de remunerare în modul, mărimea şi termenii stabiliţi în Capitolul V al prezentului Contract.
    4.3. La decizia Fondatorului administrării se va indica una din următoarele variante: Varianta I. Mijloacele băneşti, dividendele şi alte plăţi vor fi remise Fondatorului administrării/Beneficiarului
    ________________________________________________________________
                (zilnic, săptămînal sau la date fixe)
    după reţinerea din acestea a unei părţi în calitate de remunerare potrivit Capitolului V al prezentului Contract.
    Varianta II. Mijloacele băneşti, dividendele şi alte plăţi vor fi administrate (investite şi reinvestite) de către Administratorul fiduciar în condiţiile stabilite de prezentul Contract, după reţinerea din acestea a unei părţi în calitate de remunerare potrivit capitolului V al prezentului Contract.
    4.4.  Mijloacele băneşti, inclusiv dividendele şi alte plăţi obţinute în urma administrării patrimoniului vor fi remise Beneficiarului în următorul mod (se va completa doar în cazul alegerii Variantei I la pct. 4.3.):
    ________________________________________________________________
    (se specifică modul în care Administratorul fiduciar va remite mijloacele băneşti, cu indicarea, dacă este necesar, a contului bancar, adresei, etc.)
V. REMUNERAREA  ADMINISTRATORULUI  FIDUCIAR
    5.1.  Părţile vor conveni asupra uneia din următoarele variante:
    Varianta I. Administratorul fiduciar va primi o remunerare în mărime de ________ 
                                                                                                                                                      (în cifre)
    (_____________)%  din valoarea cîştigurilor reale obţinute.
          (în litere)
    Varianta II.  Administratorul fiduciar va primi o remunerare în mărime
    de_____________ (____________) lei pe _________.
               (în cifre)                            (în litere)
    5.2. Calcularea remuneraţiei se va efectua _____________________________
                                                                                           (zilnic, săptămînal, lunar, anual, la alte date fixe)
    5.3. Remunerarea Administratorului fiduciar nu va depăşi 25% din valoarea cîştigurilor reale obţinute din administrarea patrimoniului.
    [Pct.5.3 modificat prin HCNVM49/4 din 07.09.06, MO150-152/22.09.06 art.507]
VI. PLĂŢILE LEGATE  DE ADMINISTRAREA
 PATRIMONIULUI
    6.1. Plăţile referitoare la administrarea patrimoniului se vor efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor.
    6.2. Cheltuielile legate de trecerea patrimoniului de la Fondatorul administrării la Administratorul fiduciar vor fi suportate de către
    ___________________________________________________
    (administratorul fiduciar şi/sau fondatorul administrării)
    6.3. Cheltuielile legate de trecerea patrimoniului de la Administratorul fiduciar la Fondatorul administrării, în caz de reziliere a contractului,  vor fi suportate de către
     ________________________________________________
                     (administratorul fiduciar şi/sau fondatorul administrării)
    6.4. În caz de reziliere a Contractului ca urmare a retragerii licenţei Administratorului fiduciar, cheltuielile legate de trecerea patrimoniului de la Administratorul fiduciar la Fondatorul administrării vor fi suportate de către Administratorul fiduciar.
VII. RESPONSABILITATEA  PĂRŢILOR
    7.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiunilor sale părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    7.2. În caz de neexecutare sau executare necompletă de către Administratorul fiduciar a prevederilor pct. 4.3 al prezentului Contract, Administratorul fiduciar va achita Fondatorului administrării penalităţi în mărime de ___ % (dar nu mai mică de 0,1%) din plata restantă pentru fiecare zi de întîrziere.
    7.3.  Obligaţiile născute ca urmare a depăşirii de către Administratorul fiduciar a împuternicirilor stabilite în Contract şi care nu au fost consimţite de Fondatorul administrării în scris, vor fi executate integral de către acesta.
VIII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    8.1. Contractul poate fi modificat sau completat cu acordul comun al ambelor părţi, în condiţiile stabilite de Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor.
    8.2. Contractul poate fi modificat sau completat la iniţiativa uneia dintre părţi, iar partea care intenţionează să modifice sau să completeze prezentul Contract este obligată să comunice în scris intenţia sa cu cel puţin ____________________  pînă la data modificării sau completării acestuia.
 (zile, săptămîni, luni)
    8.3. În cazul în care una din părţi îşi va modifica rechizitele, aceasta va înştiinţa cealaltă parte în termen de 10 zile de la data survenirii schimbărilor respective.
    8.4. Contractul poate fi reziliat în cazurile stabilite de Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor.
    8.5.  Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare (fiecare avînd putere juridică egală), căte un exemplar pentru fiecare parte.
    8.6.  Prezentul Contract este valabil pîna la data de ________________________ şi poate fi prelungit doar cu acordul în scris al ambelor părţi.
RECHIZITELE  PĂRŢILOR

    Administratorul fiduciar                               Fondatorul administrării
                                                                         
(necesarul de completat)
    Cod fiscal____________________            Cod fiscal ______________________
    Rechizitele bancare ____________              Document de identitate____ Seria   __ nr.___
    ____________________________            Eliberat de _________ la data de __________
    Adresa juridică _______________              Rechizitele bancare   ____________________
    Adresa de reşedinţă____________             Domiciliu _____________________________
    Coordonatele de contact:                             Coordonatele de contact:
    Tel.(Fax)____________________              Tel.(Fax)_____________________________
    Email: ______________________              Email: _______________________________
    Numele, prenumele ____________              Numele, prenumele _____________________
    Semnătura __________________               Semnătura ___________________________
                                               L.Ş.                                                                                 L.Ş.
    2. Dacă în decurs de 60 de zile de la data expedierii prezentului document adiţional Dvs. nu veţi exprima acordul în scris privind modificările expuse în acesta, contractul de instituire a trustului încheiat se va aplica în măsura în care nu contravine legislaţiei în vigoare şi condiţiilor contractului-tip aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
    [Pct.2 în redacţia HCNVM49/4 din 07.09.06, MO150-152/22.09.06 art.507]
    Numele, prenumele ___________________________________
    Semnătura               ___________________________________
                                                L.Ş.
    Data _______________