HGA1199/1998
ID intern unic:  292246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1199
din  09.12.1998
cu privire la reorganizarea Departamentului protecţiei muncii
pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
Publicat : 24.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 114-115     art Nr : 1132
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se reorganizează Departamentul protecţiei muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
2. Categoriile de salarizare, premierea, stabilirea sporurilor la salariu şi acordarea ajutorului material personalului Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei se efectuează, conform condiţiilor de salarizare a personalului din organele administraţiei publice de stat în baza Reţelei tarifare unice de salarizare.
Remunerarea muncii, stabilirea sporurilor la salariu şi acordarea ajutorului material muncitorilor se efectuează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.286 din 24 mai 1993 "Cu privire la Condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice". Pentru premierea muncitorilor se vor utiliza  mijloace financiare în limitele fondului lunar de salarizare.
3. Se aprobă:
Regulamentul Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, conform anexei nr. 1;
Modificările operate  în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.
4. Se abrogă:
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.61 din 31 ianuarie 1992 "Cu  privire  la înfiinţarea Departamentului Protecţiei Muncii pe lîngă Ministerul Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova".
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.355 din 28 mai 1992 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Departamentului Protecţiei Muncii pe lîngă Ministerul  Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a Republicii Moldova" (Monitor, 1992, nr. 5, art. 123-1).


PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                               Ion CIUBUC

Chişinău, 9 decembrie 1998.
Nr. 1199.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1199 din 9 decembrie 1998
REGULAMENTUL
Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
I. Dispoziţii generale
1. Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare - Inspectoratul) este autoritate administrativă ce exercită în numele statului supravegherea executării legislaţiei de protecţie a muncii.
2. Inspectoratul se călăuzeşte  în activitatea sa  de Constituţia Republicii Moldova, de Legea cu privire la protecţia muncii, de alte acte normative ale Republicii Moldova şi de prezentul Regulament.
3. Inspectoratul activează pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Inspectoratul este persoană juridică şi are ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa.
4. Personalul Inspectoratului se formează din inspectori de stat pentru protecţia muncii (în continuare - inspectori), al căror statut de funcţionar public şi condiţii de serviciu le asigură stabilitate în funcţie şi independenţă faţă de orice schimbare guvernamentală şi orice influenţă neprevăzută din afară.
5. Inspectorii  se recrutează numai pe baza aptitudinii candidatului de a  îndeplini sarcinile şi funcţiile Inspectoratului. Inspectorii trebuie să aibă pregătire corespunzătoare în domeniul protecţiei muncii.
În funcţia de inspector se angajează atît bărbaţi, cît şi femei.
II. Sarcinile şi funcţiile Inspectoratului
6. Inspectoratul are ca sarcini de bază:
să asigure aplicarea prevederilor legislaţiei de protecţie a muncii;
să furnizeze managerilor şi angajaţilor persoanelor juridice şi fizice informaţii şi îndrumări tehnice asupra  mijloacelor cele mai eficace de respectare a legislaţiei de protecţie a muncii.
7. Pentru promovarea politicii de stat unice în domeniul protecţiei muncii Inspectoratul exercită următoarele funcţii:
controlează activitatea de protecţie a muncii a persoanelor juridice şi fizice, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma organizatorico-juridică, care desfăşoară legal activităţi pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a organelor administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, urmărind modul în care este aplicată şi respectată legislaţia de protecţie a muncii şi dispunînd măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi de ameliorare a condiţiilor de muncă;
participă în cadrul comisiilor de recepţie a  întreprinderilor şi obiectivelor nou construite, reconstruite sau  reutilate, controlînd asigurarea măsurilor de protecţie a muncii la punerea lor în funcţiune;
participă în cadrul comisiilor de examinare şi de încercare de laborator a prototipurilor de utilaj, maşini, instalaţii, mecanisme, aparate (în continuare - echipamente tehnice), controlînd corespunderea acestora normelor de securitate a muncii;
autorizează, din punct de vedere al protecţiei muncii, funcţionarea persoanelor juridice şi fizice şi fabricarea în serie a echipamentelor tehnice, echipamentelor individuale de protecţie şi de lucru;
cercetează accidente de muncă;
organizează activitatea de cercetări ştiinţifice  în domeniul protecţiei muncii şi de elaborare a normelor de securitate a muncii;
organizează instruirea, perfecţionarea şi reciclarea  în  domeniul protecţiei  muncii a specialiştilor şi managerilor persoanelor juridice şi fizice;
editează cărţi, reviste, broşuri, afişe şi alte publicaţii  în domeniul protecţiei muncii;
colaborează cu asociaţiile patronale şi sindicale;
colaborează cu autorităţile administrative similare din alte state la realizarea  prevederilor acordurilor  internaţionale  în  domeniul protecţiei muncii.
III. Drepturile Inspectoratului
8. În scopul realizării sarcinilor şi funcţiilor sale Inspectoratul are dreptul:
să solicite şi să primească de la organele administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi de la persoanele juridice şi fizice informaţia necesară în domeniul protecţiei muncii;
să ceară suspendarea actelor emise de organele administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi de administraţia persoanelor juridice şi fizice, în cazul cînd aceste acte contravin legislaţiei de protecţie a muncii;
să ceară de la organele administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi de la patronii destituirea din post a managerilor şi altor persoane cu funcţii de răspundere, din vina cărora s-a produs un accident de muncă grav sau mortal, precum şi a celor care încalcă sistematic legislaţia de protecţie a muncii;
să presteze servicii  (expertize, consultări, măsurări, proiectări etc.) cu plată.
IV. Drepturile şi obligaţiunile inspectorilor
9. În exercitarea funcţiei inspectorii sînt în drept:
să aibă acces liber, fără înştiinţarea prealabilă a  administraţiei persoanei juridice sau  fizice, la orice oră de zi şi de noapte,  la locurile de muncă şi în încăperile de producţie şi serviciu;
să ceară şi să primească de la organele administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi de la persoanele juridice şi fizice orice documente şi  informaţii cu privire la activitatea de protecţie a muncii;
să ceară şi să  primească, în limita competenţei lor, declaraţii  de la managerii şi angajaţii persoanelor juridice sau fizice;
să dispună, în modul stabilit de Inspectorat, oprirea din funcţiune (inclusiv prin sigilare) a întreprinderilor, atelierelor, sectoarelor, clădirilor, edificiilor şi echipamentelor tehnice, precum şi oprirea desfăşurării lucrărilor şi proceselor tehnologice ce nu corespund normelor de securitate a muncii şi  prezintă pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire;
să solicite, în modul stabilit de Inspectorat, oprirea fabricării echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie şi de lucru produse cu deficienţe;
să solicite măsurări şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol;
să întocmească procese-verbale de control privind activitatea de protecţie a muncii  şi procese-verbale cu privire la contravenţiile administrative din domeniul protecţiei muncii;
să înainteze organelor de procuratură procesele-verbale de control privind activitatea de protecţie a muncii.
10. Inspectorii sînt obligaţi:
să se călăuzească în exercitarea funcţiei, de legislaţia în vigoare, să fie obiectivi şi imparţiali;
să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să îndeplinească la timp, calitativ şi întocmai sarcinile, funcţiile şi deciziile inspectoratului;
să respecte cu stricteţe drepturile cetăţenilor;
să examineze la timp petiţiile cetăţenilor;
să păstreze confidenţialitate asupra sursei oricărei plîngeri care semnalizează defecţiuni ale echipamentelor tehnice sau încălcarea legislaţiei de protecţie a muncii şi să nu facă cunoscută administraţia că s-a procedat la efectuarea controlului ca urmare a unei plîngeri;
să nu dezvăluie, nici după încetarea funcţiei de inspector, secrete de fabricaţie sau de comerţ, precum şi  alte date cu caracter confidenţial, cunoscute în exercitarea funcţiei;
să nu se manifeste în calitate de mediator sau  arbitru în soluţionarea conflictelor de muncă;
să nu aibă un interes patrimonial  în raporturile cu persoana juridică sau fizică, în exercitarea funcţiei;
să prezinte Inspectoratului rapoarte periodice de activitate.
V. Conducerea Inspectoratului
11. Inspectoratul este condus de un şef, numit în funcţie de ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei.
12. Şeful Inspectoratului:
asigură exercitarea funcţiilor stabilite în prezentul Regulament;
prezintă Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei rapoarte privind situaţia protecţiei muncii în economia naţională;
semnează avizele Inspectoratului  pe marginea proiectelor de acte normative examinate;
aprobă norme de securitate a muncii şi norme metodologice  în domeniul protecţiei muncii;
examinează contestaţiile managerilor persoanelor juridice şi fizice faţă de măsurile aplicate de inspectori;
organizează examinarea petiţiilor cetăţenilor;
numeşte şi eliberează din funcţie personalul Inspectoratului;
stabileşte salariile de funcţie, mărimea adaosurilor, suplimentelor şi premiilor personalului Inspectoratului;
emite ordine şi dispoziţii;
reprezintă Inspectoratul  în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele juridice şi fizice.
13. În lipsa şefului Inspectoratului, funcţiile acestuia le exercită unul dintre adjuncţii săi.
VI. Dispoziţii finale
14. Inspectoratul publică rapoarte anuale de activitate.
15. În exercitarea  funcţiei inspectorii se supun numai legii. Este interzis amestecul, sub orice formă, în activitatea inspectorilor cu scopul de a le impune o exercitare necorespunzătoare a funcţiei.
16. Persoanele juridice şi fizice sînt obligate:
să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectori  în urma efectuării controalelor şi cercetărilor accidentelor de muncă;
să asigure inspectorilor, pentru timpul efectuării controalelor şi cercetării  accidentelor de muncă, încăpere de serviciu, transport, mijloace de comunicaţie, echipament individual de protecţie şi de lucru.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1199 din 9 decembrie 1998
Modificările operate în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova
1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.321 din 1 iunie  993 "Cu  privire  la înfiinţarea inspectoratelor de stat teritoriale  pentru protecţia muncii" (Monitor, 1993, nr. 6,art. 182):
 în denumirea hotărîrii  şi  în  punctul 2 expresia  "de stat" se exclude; punctul 1 se expune în următoarea redacţie:
"1. Se înfiinţează  inspectoratele teritoriale  pentru protecţia muncii  în  cadrul  Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.";
punctele 3, 4, 5 şi anexa la hotărîre se exclud.
2. Punctele 7, 8, 9 şi 10 din Modul de constituire şi utilizare a fondurilor speciale de protecţie a muncii în cadrul unităţilor economice, ministerelor, departamentelor, altor organe ale administraţiei de stat, primăriilor oraşelor şi comitetelor executive raionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.154 din 22 aprilie 1994 (Monitor, 1994,nr. 4 art. 129) se exclud.
3. În punctul 3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 890 din 5 decembrie 1994 "Cu privire la organizarea instruirii în domeniul protecţiei muncii" (Monitorul Oficial, 1994, nr.19, art. 184) şi în punctele 14, 15 şi 25 din Regulamentul privind modul de organizare a instruirii în domeniul protecţiei muncii, aprobat prin hotărîrea nominalizată, cuvintele "Departamentul Protecţiei Muncii" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii".
4. În Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 835 din 20 decembrie 1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu  în organele administraţiei  publice" (modificată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 453 din 14 august 1996) cuvintele "Departamentul Protecţiei Muncii" se  substituie prin cuvintele "Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii".
5. Regulamentul  privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat  prin  Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 380 din  23 aprilie 1997 (Monitorul Oficial, 1997, nr. 31-32, art. 377):
în punctele 10,  27 şi  31 din expresia  "inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii" cuvintele "de stat" se exclud;
în punctele 10, 26 şi 37 cuvintele "Departamentul Protecţiei Muncii" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul de Stat  pentru  Protecţia Muncii".