HGA414/1995
ID intern unic:  292958
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 414
din  19.06.1995
cu privire la măsurile de intensificare a rolului  organelor
administraţiei publice locale în reglementarea procesului comercial
Publicat : 17.08.1995 în Monitorul Oficial Nr. 045     art Nr : 337
Abrogat prin HG1030/03.10.05, MO132-134/07.10.05 art.1099
În legătură cu preconizata încheiere în primul semestru al anului  1995 a  privatizării obiectelor de comerţ şi alimentaţie publică şi în   scopul intensificării   rolului   organelor  administraţiei  publice  locale   în reglementarea  activităţii  comerciale a subecţilor antreprenoriatului  pe teritoriul  oraşelor,  raioanelor, precum şi pentru  neadmiterea  scăderii nivelului  deservirii comerciale a populaţiei în etapa creării  relaţiilor de piaţă,
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Direcţiile   orăşeneşti  de  comerţi  şi  alimentaţie  publică  ale Departamentului   Comerţului   se  transmit,  cu  titlu  de   subdiviziuni interioare,  în  componenţa primăriilor municipiilor Chişinău, Bălţi şi  a comitetelor    executive   raionale   Soroca,   Ungheni,   Cahul,   Orhei, menţinîndu-li-se  dreptul  de  persoană juridică cu  subordonare  dublă  - primăriilor  oraşelor,  comitetelor executive raionale şi  Departamentului Comerţului.
    2. Comitetele  executive raionale care nu au fost incluse în pct. 1 al prezentei  hotărîri, vor crea, cu titlu de subdiviziuni interioare, secţii pentru   reglementarea   activităţii  comerciale  a  agenţilor   economici amplasaţi în teritoriul lor administrativ.
    3. Se atribuie   direcţiilor  (secţiilor)  de  comerţ  şi  alimentaţie publică  ale  primăriilor şi comitetelor executive raionale  funcţiile  de reglementare  a  procesului  comercial  şi  de  coordonare  a  activităţii tuturor   agenţilor  economici  ce  desfăşoară  comerţ  cu  amănuntul   şi activităţi  în  sfera  alimentaţiei publice, indiferent de  forma  lor  de proprietate şi apartenenţă departamentală.
    4. Direcţiile  (secţiile)  pentru  comerţ şi alimentaţie  publică  ale primăriilor  oraşelor  şi comitetelor executive raionale se  învestesc  cu dreptul  ca, în cazul descoperirii unor încălcări ale regulilor comerţului la întreprinderile de comerţ cu amănuntul şi în sfera alimentaţiei publice indiferent   de  forma  de  proprietate,  amplasate  pe  teritoriile   lor administrative  să  întocmească în modul stabilit procese-verbale  privind contravenţia administrativă).
[Pct. 4 introdus prin Hot. Guv. nr.395 din 11.07.96]
    5. Se statuează  că  direcţiile  (secţiile) de comerţ  şi  alimentaţie publică  ale  primăriilor oraşelor şi comitetelor executive raionale  sînt întreţinute  din  contul  defalcărilor din mijloacele vărsate  în  bugetul local   pentru  eliberarea  autorizaţiilor de amplasare  a  obiectelor  de comerţ  şi  a   licenţelor pentru comerţul cu amănuntul şi  activităţi  în sfera  alimentaţiei publice etc.
    6. Se stabileşte că:
    numirea în şi  eliberarea  din  funcţie a  conducătorilor  direcţiilor (secţiilor)  menţionate  o  efectuează primăriile oraşelor  şi  comitetele executive raionale, de comun acord cu Departamentul Comerţului;
    Deparatamentul  Comerţului  şi  direcţiile  (secţiile)  de  comerţ  şi alimentaţie  publică  ale  primăriilor oraşelor şi  comitetelor  executive raionale  constituie  un sistem unitar de administrare şi reglementare  de către  stat  a comerţului în Republica Moldova cu subordonare în  limitele competenţelor lor.
    7. Se aprobă  Regulamentul-cadru  al direcţiei (secţiei) de comerţ  şi alimentaţie  publică a primăriei oraşului şi comitetului executiv  raional (se anexează).
    8. Se abrogă  Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 162 din  26 aprilie  1994  "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al  Direcţiei de  comerţ  şi  alimentaţie publică" şi punctele 2, 3 şi 4  ale  Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova nr. 25 din 14 ianuarie 1994 "Cu privire  la crearea direcţiilor orăşeneşti de comerţ şi alimentaţie publică".
       PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI
    Chişinău, 19 iunie 1995.
    Nr. 414.
REGULAMENTUL-CADRU
al direcţiei (secţiei) de comerţ şi alimentaţie publică a primăriei
oraşului şi comitetului executiv raional
    1. Direcţia (secţia)  de  comerţ  şi alimentaţie publică  a  primăriei oraşului  şi  comitetului  executiv  raional  (în  continuare  -  Direcţia (Secţia)   este  subordonată  primăriei  oraşului,  comitetului   executiv raional şi Departamentului Comerţului.
    2. Direcţia (Secţia)  reglementează şi coordonează activitatea tuturor agenţilor  economici care desfăşoară comerţ cu amănuntul şi activităţi  în sfera  alimentaţiei  publice,  indiferent de forma lor de  proprietate  şi apartenenţa departamentală, amplasaţi în teritoriul oraşului.
    3. Direcţia (Secţia)  este întreţinută din contul mijloacelor  vărsate în   bugetul  local  pentru  eliberarea  autorizaţiilor  de  amplasare   a obiectelor  de  comerţ  şi a licenţelor pentru comerţul  cu  amănuntul  şi activităţi în sfera alimentaţiei publice etc.
    4. Direcţia (Secţia)   este   persoană  juridică,  are   ştampilă   cu denumirea  proprie  şi  cu imaginea Stemei de Stat a  Republicii  Moldova, sigilii, cont de decontare şi alte conturi la instituţiile bancare.
    5. Direcţia (Secţia)  se  călăuzeşte în activitatea sa  de  legislaţia Republicii  Moldova,  de hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului,  deciziile primăriei,   comitetului   executiv  raional,  de  actele  normative   ale Departamentului  Comerţului, care reglementează activitatea comercială, şi de prezentul Regulament.
    6. la soluţionarea  chestiunilor  ce  ţin de competenţa  ei,  Direcţia (Secţia)  conlucrează  cu direcţiile şi secţiile respective ale  organelor administraţiei  publice  locale,  Departamentului Comerţului  şi  cu  alte organizaţii.
    7. În conformitate  cu  sarcinile şi funcţiile ce îi  revin,  Direcţia (Secţia):
    elaborează pronosticuri  ale  dezvoltării comerţului  pentru  perioada curentă  şi  în perspectivă pe baza studierii pieţei, cererii şi  ofertei, nivelului  de  consum  al principalelor produse alimentare şi  mărfuri  de primă necesitate;
    formulează propuneri   şi  participă  la  elaborarea  şi  desfăşurarea acţiunilor   ce   vizează   organizarea,  reglementarea   şi   coordonarea activităţii  unităţilor  de comerţ şi alimentaţie publică  din  teritoriul oraşului, raionului respectiv;
    stabileşte şi  prezintă  primăriei,  comitetului executiv  raional  şi Departamentului  Comerţului  necesarul  de mărfuri de larg  consum  pentru populaţie şi sfera bugetară;
    efectuează controlul   întreprinderilor   de  comerţ  şi   alimentaţie publică  de toate formele de proprietate, situate pe teritoriul primăriei, comitetului  executiv  raional,  privind corespunderea  lor  cu  cerinţele înaintate şi desfăşoară munca în vederea licenţierii lor;
    exercită controlul    permanent    asupra   respectării    de    către întreprinderile  de  comerţ  şi alimentaţie publică de  toate  formele  de proprietate  a  Condiţiilor de acordare a licenţilor  pentru  desfăşurarea comerţului  şi  activităţii  în sfera alimentaţiei publice  şi,  în  cazul stabilirii   încălcărilor  respective,  prezintă  primăriei,   comitetului executiv  raional  propuneri  privind retragerea  licenţelor  deţinute  de agenţii  economici  respectivi  sau suspendarea activităţii  lor  pînă  la înlăturarea neajunsurilor depistate;
    participă la  organizarea  şi desfăşurarea iarmaroacelor  republicane, orăşeneşti   şi  raionale,  licitaţiilor  la  bursă,  licitaţiilor  pentru achiziţionarea   şi   desfacerea  producţiei,  mărfurilor  şi   utilajelor comerciale;
    exercită controlul  asupra livrării mărfurilor de importanţă  socială, aprovizionării  permanente  a  reţelei de comerţ cu astfel de  mărfuri  şi asigurării prioritare cu ele a categoriilor de cetăţeni ce beneficiază  de înlesniri;
    participă la  elaborarea şi realizarea (în conformitate cu  legislaţia în  vigoare) a acţiunilor de ocrotire a drepturilor consumatorilor, precum şi  la examinarea şi soluţionarea litigiilor dintre cumpărători şi  agenţi economici;
    sprijină şi acordă  ajutorul  cuvenit  întreprinderilor de  comerţ  şi alimentaţie   publică  la  căutarea  resurselor  de  mărfuri  necesare  şi încheierea contractelor de livrare a lor;
    participă la  examinarea proiectelor actelor normative şi  legislative ce reglementează activitatea unităţilor de comerţ şi alimentaţie publică;
    participă şi  coordonează  activitatea agenţilor economici în  vederea stabilirii   relaţiilor   economice   externe,  contribuie   la   lărgirea operaţiunilor de export-import;
    în scopul saturării  pieţei  de consum a oraşului cu mărfuri  de  larg consum  acordă  întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică  sprijin la  crearea,  în modul stabilit de lege, împreună cu persoane juridice  şi fizice străine, a unor întreprinderi mixte;
    înaintează primăriei,   comitetului  executiv  raional  propuneri   cu privire  la regimul de lucru al întreprinderilor de comerţ şi  alimentaţie publică de toate formele de proprietate;
    împreună cu alte   direcţii  şi  secţii  ale  primăriei,   comitetului executiv  raional,  întreprinderi, organizaţii şi instituţii  soluţionează chestiunile   privind  alimentaţia  publică  şi  înaintează  propuneri  de îmbunătăţire   a   ei,   organizează   activitatea   întreprinderilor   de alimentaţie  pentru elevi şi studenţi, instituţiilor din sfera bugetară şi asigurarea lor cu produse alimentare şi mărfuri de larg consum;
    efectuează controlul  calităţii  mărfurilor, producţiei unităţilor  de alimentaţie  publică, participă la atestarea laboratoarelor tehnologice şi de igienă alimentară, care funcţionează pe teritoriul oraşului,  raionului ale  întreprinderilor  şi  altor structuri comerciale şi  de   alimentaţie publică;
    coordonează activitatea  laboratoarelor chimico-alimentare,  amplasate pe   teritoriul   oraşului,   raionului,  privind   organizarea   analizei producţiei  unităţilor de alimentaţie publică şi altor produse  alimentare în reţeaua de comerţ cu amănuntul;
    stabileşte cerinţele   tehnologice  pentru  producţia  unităţilor   de alimentaţie  publică de toate formele de proprietate şi organizează  munca privind  clasarea,  în modul stabilit, a întreprinderilor  de  alimentaţie publică la categoria respectivă;
    înaintează primăriei,  comitetului executiv raional şi Departamentului Comerţului   propuneri  privind  interzicerea  sau  limitarea  activităţii comerciale în conformitate cu legislaţia;
    participă la  elaborarea proiectelor de sistematizare şi construcţie a oraşului,  la  organizarea construţiei şi reparaţiei obiectelor de  comerţ şi   alimentaţie  publică  ce  fac  parte  din  patrimoniul  municipal  al primăriei,   comitetului   executiv  raional,  examinează   planurile   de amplasare,  dezvoltare  şi  specializare a întreprinderilor de  comerţ  şi alimentaţie publică;
    interacţionează cu organele de administrare a patrimoniului de stat în chestiunile  privatizării  obiectelor proprietăţii municipale,  desfăşoară  în  legătură cu aceasta munca în colectivele întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică;
    prezintă primăriei,   comitetului   executiv  raional   avize   asupra activităţii   comerciale şi de altă natură a întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie   publică  cu  diverse forme de proprietate, atît a  celor  în funcţiune, cît  şi a celor nou create;
    analizează activitatea  economică  a  întreprinderilor  de  comerţ  şi alimentaţie  publică privind utilizarea proprietăţii de stat  (municipale) şi înaintează propuneri de eficientizare a ei;
    efectuează, pe  bază de contracte încheiate cu întreprinderi de comerţ cu   diverse   forme   de  proprietate,  cu  alte  structuri   de   piaţă, centralizarea   mijloacelor   pentru  finanţarea  acţiunilor  la   nivelul oraşului,  raionului,  în primul rînd a celor legate de dezvoltarea  bazei tehnico-materiale,  pregătirea  şi  reciclarea  cadrelor  de  conducători, specialişti  şi  alţi lucrători din reţeua de comerţ,  constituirea  bazei informaţionale etc.;
    înaintează propuneri    privind   formarea   preţurilor,    stabilirea tarifelor la serviciile locale şi a impozitelor;
    exercită controlul  asupra respectării regulilor de comerţ, precum  şi asupra    organizării   şi   comercializării   producţiei    (serviciilor) alimentaţiei   publice   la  întreprinderile  ce   desfăşoară   activităţi comerciale,  indiferent de forma de proprietate, şi, în caz de descoperire a  unor  încalcări ale regulilor de comerţ, întocmeşte în  modul  stabilit procese-verbale privind contravenţia administrativă.
[Alin.26 al pct. 7 în redacţia Hot. Guv. nr.395 din 11.07.96]
    organizează executarea  planurilor  protecţiei civile şi  a  măsurilor speciale;
    organizează controlul   asupra  reglementării  comerţului  în  pieţele amplasate  pe  teritoriul  oraşului, raionului  şi  înaintează  primăriei, comitetului executiv raional propuneri privind îmbunătăţirea lui;
    contribuie la  organizarea  în  oraş,  raion a unei  reţele  largi  de informaţii  operative şi autentice cu privire la comerţ, cerere şi ofertă, furnizori  şi cumpărători, la alte structuri de piaţă şi activitatea  lor, precum   şi   la  editarea  buletinelor  comerciale  şi  altor   materiale informative privind comerţul;
    acordă întreprinderilor   (întreprinzătorilor)   şi  altor   structuri comerciale   şi  de  alimentaţie  publică,  indiferent  de  forma  lor  de proprietate,  ajutor  metodologic  în  problemele  ce  ţin  de  competenţa Direcţiei (Secţiei).
    8. Direcţia este  condusă  de şeful ei, desemnat în şi   eliberat  din funcţie  în modul stabilit de către primărie, comitetul  executiv  raional respectiv de comun acord cu Departamentul Comerţului.
    Adjuncţii şefului Direcţiei (Secţiei) sînt desemnaţi în  şi  eliberaţi din  funcţia  de  către  primărie, comitetul  executiv  raional  în  modul stabilit la propunerea şefului Direcţiei (Secţiei).
    9. Şeful Direcţiei (Secţiei):
    conduce activitatea   Direcţiei   (Secţiei)  şi   asigură   executarea sarcinilor şi funcţiilor puse în seama ei;
    desemnează în  şi eliberează din funcţie în modul stabilit  directorii întreprinderilor  de stat (municipale) de comerţ şi alimentaţie publică şi contabilii   şefi  (contabilii  superiori)  de  comun  acord  cu  organele administraţiei publice locale;
    înaintează spre  examinare  primăriei,  comitetului  executiv  raional proiectele   de  decizii  vizînd  problemele  comerţului  şi  alimentaţiei publice,  precum şi reglementarea de către stat a activităţii  comerciale;
    organizează controlul  asupra executării deciziilor organelor  puterii şi   administraţiei   de  stat  ierarhic  superioare  în  chestiunile   ce constituie competenţe ale Direcţiei (Secţiei);
    participă la  activitatea  comisiilor primăriei, comitetului  executiv raional,  examinează recomandările lor şi le informează despre rezultatele examinării şi acţiunile întreprinse;
    emite, în limitele  competenţei  sale, ordine executorii  pentru  toţi lucrătorii Direcţiei (Secţiei) şi ai întreprinderilor subordonate;
    dispune de creditele şi mijloacele Direcţiei (Secţiei) în conformitate cu  regulamentele  aprobate, încheie contracte de muncă, economice  şi  de altă natură, care ţin de activitatea Direcţiei (Secţiei);
    aduce la cunoştinţă  tuturor agenţilor economici din sfera  comerţului şi  alimentaţiei publice actele normative şi documentele tehnico-normative executorii vizînd reglementarea de către stat a activităţii comerciale;
    desfăşoară munca   de  explicare  a  legislaţiei  în  vigoare  privind comerţul;
    examinează petiţiile   şi  propunerile  sosite  la  adresa  primăriei, comitetului  executiv  raional în chestiunile ce ţin de competenţa lui  şi ia decizii asupra lor, efectuează audienţa cetăţenilor;
    contribuie la  asigurarea  întreprinderilor de comerţ  şi  alimentaţie publică cu cadre calificate;
    aprobă statutele  întreprinderilor  comerciale de  stat  (municipale), încheie contracte de muncă cu conducătorii acestor întreprinderi;
    stabileşte obligaţiunile   adjuncţilor  şefului  Direcţiei  (Secţiei), aprobă  regulamentele  subdiviziunilor  Direcţiei  (Secţiei),  atribuţiile specialiştilor Direcţiei (Secţiei);
    participă la  examinarea  de către organele puterii şi  administraţiei de  stat,  precum  şi  de  către alte structuri  economice  şi  publice  a chestiunilor privind comerţul şi alimentaţia publică.
   10. Şeful Direcţiei  (Secţiei) este în drept, în limitele  competenţei Direcţiei (Secţiei):
    să dea conducătorilor  de întreprinderi, indiferent de apartenenţa lor departamentală  şi  forma  de proprietate,  indicaţii  executorii  privind înlăturarea    încălcărilor   actelor   legislative   şi   normative    ce reglementează   activitatea  comercială,  să  exercite  controlul   asupra realizării lor;
    să aplice sancţiuni   disciplinare  lucrătorilor  întreprinderilor  de stat  (municipale)  de comerţ şi alimentaţie publică vinovaţi de  derogări de la lege;
    să transmită  organelor  judiciare materialele pentru a se lua  măsuri şi a-i trage pe vinovaţi la răspundere.