HGA463/1997
ID intern unic:  293066
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 463
din  16.05.1997
despre aprobarea Regulamentului privind modul de achitare de către populaţie
a plăţii pentru serviciile locativ-comunale şi pentru folosirea reţelei de radiodifuziune
şi a antenei colective de televiziune
Publicat : 19.06.1997 în Monitorul Oficial Nr. 040
Abrogată prin HG191/19.02.02, MO29/28.02.02 art.263
  
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul  privind modul de achitare de către populaţie a  plăţii pentru serviciile locativ-comunale şi pentru folosirea reţelei de radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune (se anexează).
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                              Ion CIUBUC
Chişinău, 16 mai 1997.
Nr. 463.
REGULAMENTUL
privind modul de achitare de către populaţie a plăţii
pentru serviciile locativ-comunale şi pentru folosirea reţelei de
radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune
I. Dispoziţii generale
Prezentul Regulament  este  elaborat  în conformitate  cu  Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr.30 din 5 februarie 1997 "Cu privire la Programul  de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru perioada ianuarie  1997  - martie 1998" şi stabileşte modul de achitare de  către populaţie a plăţilor  pentru  serviciile  locativ-comunale  şi  pentru folosirea   reţelei  de  radiodifuziune  şi  a  antenelor  colective  de televiziune.
II. Tipurile serviciilor prestate
Servicii comunale
    1. Chiria spaţiului locativ.
    2. Serviciile de deservire tehnică a caselor.
    3. Încălzirea.
    4. Aprovizionarea cu apă fierbinte (încălzirea apei reci).
    5. Aprovizionarea cu apă rece.
    6. Servicii canalizare.
    7. Energia electrică.
    8. Gaze.
    9. Salubrizarea (evacuarea deşeurilor menajere solide şi lichide).
    10. Servicii ascensoare.
Servicii necomunale
    1. Reţeaua de radiodifuziune.
    2. Antena colectivă de televiziune.
III. Elaborarea şi reglementarea tarifelor (preţurilor)
pentru  serviciile locativ-comunale şi folosirea reţelei
de radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune
Tarifele (preţurile)  pentru serviciile locativ-comunale, folosirea reţelei de radiodifuziune şi a antenelor colective de  televiziune  se elaborează  şi  sînt reglementate conform   prevederilor  Hotărîrii Guvernului  Republicii  Moldova nr.547 din 4 august 1995 "Cu privire  la măsurile  de  coordonare şi  reglementare de către  stat  a  preţurilor (tarifelor)", altor acte legislative şi normative ale Republicii Moldova.
IV. Determinarea mărimii plăţii pentru serviciile prestate
1. Plata pentru  chiria  spaţiului locativ şi deservirea  tehnică  a blocurilor (caselor)
Tariful pentru  chiria  spaţiului  locativ şi deservirea  tehnică  a blocurilor (caselor) se calculează pe un metru pătrat de suprafaţă utilă a încăperilor de locuit.
Plata pentru  chirie  se  percepe de la persoanele  ce  locuiesc  în fondul locativ de stat şi include toate cheltuielile ce ţin de  chiria spaţiului locativ, deservirea şi reparaţia fondului locativ.
În cazul în care  organele  administraţiei publice fixează un  tarif pentru   chiria  suprafeţei  totale  sub  nivelul  cheltuielilor  reale, diferenţa se acoperă din bugetele locale sau din contul întreprinderilor şi organizaţiilor la balanţa cărora se află fondul locativ.
Plata pentru deservirea tehnică a fondului locativ (Lista lucrărilor de  bază,  executate  la prestarea serviciilor de  deservire  tehnică  a blocurilor de locuit  este  specificată în  anexa  nr.1  la  prezentul Regulament)  se percepe  numai  de  la  cetăţenii  care  locuiesc   în apartamentele privatizate.
Mărimea plăţii  pentru deservirea tehnică a blocurilor de locuit depinde de tipurile şi volumul lucrărilor  executate  la  deservirea tehnică  a blocului respectiv în conformitate cu Regulile şi normele  de exploatare  tehnică a fondului locativ şi se determină conform Metodicii de  calculare  a  plăţii pentru întreţinerea  şi  reparaţia  locuinţelor (caselor) privatizate, încăperilor  auxiliare, instalaţiilor şi comunicaţiilor inginereşti din casele de locuit şi terenurilor aferente (anexa  nr.4 la Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII  din 10 martie 1993, punctele 6 şi 7).
Lista acestor lucrări şi servicii, modul şi condiţiile achitării lor se  determină  prin  contractul  încheiat pentru  deservirea  tehnică  a blocului  şi  acordul de proprietate comună a blocului  şi  participarea prin cotă la cheltuielile de întreţinere şi reparaţie a acestuia.
Mărimea plăţii  pentru  deservirea  tehnică  a  blocului  de  locuit trebuie  să  acopere  toate cheltuielile pentru  deservirea  tehnică  şi reparaţia  fondului  locativ,  întreţinerea  sanitară  a  clădirilor  şi terenurilor aferente.
Totodată, costul  lucrărilor  de  întreţinere  şi   reparaţie  a încăperilor  de  locuit  şi  instalaţiilor  inginereşti  din  interiorul apartamentelor,  precum  şi al lucrărilor de gospodărire, executate  din contul  mijloacelor  locatarilor,  nu se includ  în  costul  serviciilor pentru  deservirea  tehnică. Plata pentru atare lucrări şi  servicii  se percepe  în modul stabilit de actele normative în vigoare în funcţie  de tipurile şi volumul lor.
Lista orientativă  a  lucrărilor  şi serviciilor ce se  execută  din contul  chiriaşilor şi proprietarilor este specificată în anexa nr.2  la prezentul Regulament.
Cheltuielile  ce  ţin  de administrarea  fondului  locativ,  conform înţelegerii  reciproce,  se  includ în contul plăţii  pentru  deservirea tehnică a blocurilor şi se stipulează în contractul sau acordul încheiat.
Lista lucrărilor  şi  serviciilor ce ţin de  administrarea  fondului locativ  sînt  specificate  în anexele nr.3, nr.4 şi nr.5  la  prezentul Regulament.
2. Plata pentru apă şi servicii canalizare
Tariful pentru  apă  şi servicii canalizare se calculează pentru  un metru cub de apă potabilă sau un metru cub de apă de scurgere.
Volumul lunar  al  serviciilor  prestate se confirmă  printr-un  act semnat de către conducătorii întreprinderilor prestatoare de servicii şi organizaţiilor  locative (sau asociaţiilor proprietarilor de apartamente (case) privatizate, cooperativelor de construcţie a locuinţelor etc.).
Determinarea volumului de apă rece şi caldă, consumat lunar de către un locatar şi înregistrat de apometrele comune (în lipsa apometrelor în blocurile  de  locuit),  precum şi a apei de scurgere se  efectuează  în modul următor:
din volumul înregistrat de apometrele comune se exclude volumul apei utilizate  de  către  consumatorii  posesori  de  apometre,  precum  şi pierderile de apă înregistrate de apometrele comune şi cele instalate în blocurile de locuit;
restul volumului de apă se fixează în actele de verificare  şi  se împarte  de către organizaţiile locative (asociaţiile proprietarilor  de apartamente  privatizate  etc.) la numărul de locatari, domiciliaţi  în casele de locuit cu un grad concret de confort,  determinînd  consumul mediu la un locatar, care se prezintă spre achitare;
în cazul pierderilor de apă în afara blocurilor de locuit şi din reţelele de tranzit, volumul lor se exclude din volumul total  de  apă consumată  înregistrat de apometrele comune şi se raportă la  pierderile de apă întreprinderilor prestatoare de servicii.
Volumul pierderilor de  apă  în afara blocurilor de locuit  şi din reţelele  de  tranzit  se  calculează  lunar  de  către  reprezentanţii întreprinderilor prestatoare de servicii în comun cu proprietarii fondului locativ şi se confirmă printr-un act, semnat de ambele  părţi. în  cazul  refuzului  întreprinderii  prestatoare de servicii  de  a  se prezenta  la faţa locului pentru fixarea pierderilor sau refuzului de  a semna  actul  respectiv,  acest  act se  semnează  unilateral  de  către proprietarul  fondului locativ şi doi-trei reprezentanţi ai locatarilor, şi se prezintă spre calculare;
în cazul în care apometrele sînt instalate în blocuri şi nu  există pierderi, proprietarii fondului locativ  repartizează  volumul  apei consumate, înregistrat de apometru, la numărul locatarilor, domiciliaţi în blocul respectiv, prezentîndu-l spre achitare.
3. Plata pentru încălzire
Plata pentru încălzire se calculează la un metru pătrat de suprafaţă utilă încălzită direct sau indirect.
Volumul energiei  termice, care urmează să fie  achitat  de către populaţie, se determină conform indicaţiilor contoarelor, instalate  la punctele termice sau în blocurile de locuit.
În cazul în care contorul este instalat în blocul de locuit, volumul înregistrat  de contor se înmulţeşte  la  costul  unei  gigacalorii, determinînd  costul  total al energiei termice utilizate  la  încălzirea blocului.  Apoi,  împărţind  suma  totală la suprafaţa  totală  utilă  a blocului, se stabileşte costul încălzirii unui metru pătrat de suprafaţă utilă.  Înmulţind această sumă la numărul de metri pătraţi de  suprafaţă utilă a fiecărui apartament, se stabileşte costul încălzirii lui.
În lipsa contoarelor  în casa scării, din volumul total al  blocului de  locuit se exclude volumul acestor case (la determinarea numărului de gigacalorii).
În cazul în care contoarele sînt instalate la punctele termice, care deservesc un grup de blocuri, volumul înregistrat,  ţinînd  cont  de pierderile  din  reţele şi condiţiile enumerate mai sus, se  împarte  la suprafaţa totală utilă a apartamentelor din toate blocurile, determinînd costul încălzirii unui metru pătrat de suprafaţă utilă.
În lipsa contoarelor  de evidenţă  a  energiei  termice,  volumul utilizat  se  determină,  ţinîndu-se cont de sarcinile  de  proiect  ale fiecărui  bloc concret, luînd în  considerare  deconectările lunare, excluzînd volumul  energiei  termice  înregistrat  de contoarele  de evidenţă,  instalate  în încăperile fondului locativ, arendate de  către agenţii  economici  şi persoanele fizice, precum şi pierderile de facto ale energiei termice în reţele. Calculele consumului energiei termice la încălzirea subsolurilor se efectuează numai în cazul în care în ele sînt instalate aparate de încălzire.
Volumul de energie  termică utilizat lunar este confirmat  printr-un act,  semnat de reprezentanţii întreprinderilor prestatoare de  servicii şi proprietarii fondului locativ.
Plata pentru încălzire se percepe numai în perioada de încălzire.
4. Plata pentru aprovizionarea cu apă caldă
Plata pentru  apa  caldă se calculează pe o persoană,  reieşind  din indicaţiile  contoarelor de  evidenţă, iar în cazul  în  care  acestea lipsesc - conform punctului 2 al capitolului IV din prezentul Regulament.
În cazul în care  apa  rece utilizată  pentru necesităţile aprovizionării  cu  apă  caldă este procurată de  către  întreprinderile prestatoare de energie termică de la întreprinderile de aprovizionare cu apă  rece,  în plata pentru apă caldă se include atît costul apei  reci, cît şi cheltuielile pentru încălzirea ei.
Mărimea plăţii  pentru apă caldă trebuie să corespundă  temperaturii şi cantităţii ei (vezi capitolul VI, punctul 7 din prezentul Regulament).
5. Plata pentru energia electrică
Plata pentru energia electrică se percepe conform tarifelor aprobate de  către  Guvern  şi  indicaţiilor contorului  electric  şi  carnetelor speciale  de  plată eliberate de întreprinderile furnizoare  de  energie electrică şi îndeplinite de locatari.
6. Plata pentru gazele naturale
Plata pentru   gazele  naturale  se  percepe  conform  tarifelor  în vigoare,  indicaţiilor  contoarelor de gaze, iar în lipsa lor - conform normelor de consum în vigoare, în funcţie de scopul utilizării, nivelul de confort al  apartamentului (casei) (plită de gaz, plită de  gaz  şi încălzire cu gaze, plită de gaz şi boiler pentru încălzirea apei etc.).
Plata pentru   gazele  naturale  utilizate  la  plitele  de  gaz  se calculează  pe  o  persoană, pentru încălzire - la un  metru  pătrat  de suprafaţă utilă încălzită, conform actelor normative în vigoare.
7. Plata pentru  folosirea reţelelor de radiodifuziune şi a  antenei colective de televiziune
Plata pentru  folosirea  reţelei  de  radiodifuziune  şi  a  antenei colective  de  televiziune  se percepe conform tarifelor în  vigoare  şi numărului de instalaţii.
8. Plata pentru servicii ascensoare
Tariful pentru  servicii ascensoare include plata pentru  deservirea tehnică a acestora.
Costul energiei  electrice  utilizate  de ascensoare se  include  în plata  pentru deservirea tehnică a blocului de locuit. Volumul  energiei electrice  utilizate  de  ascensoare se determină  conform  indicaţiilor contoarelor instalate în bloc sau în scara respectivă.
Plata pentru  servicii ascensoare se calculează pe o persoană şi  se percepe diferenţiat, în funcţie de etaj.
9. Plata pentru transportarea deşeurilor menajere solide
Tariful se stabileşte pentru transportarea unui metru cub de deşeuri menajere solide  şi  conform normelor stabilite şi se calculează  pe  o persoană.
10. Plata pentru transportarea deşeurilor menajere lichide
Tariful se stabileşte pentru transportarea unui metru cub de deşeuri menajere lichide.
V. Modul şi termenele de achitare a plăţilor pentru serviciile locativ-comunale şi  
pentru folosirea reţelei de radiodifuziune  şi a antenei colective de televiziune
Plăţile pentru  serviciile locativ-comunale şi folosirea reţelei de radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune se percep  de  la populaţie  în baza conturilor (bonurilor) lunare respective eliberate de întreprinderile   şi   organizaţiile prestatoare  de  servicii  (sau organizaţiile  locative în funcţie de condiţiile contractului),  separat pentru fiecare tip de serviciu.
Achitarea serviciilor  se  efectuează  de  către  populaţie la sucursalele  Băncii  de  Economii a Moldovei, oficiile  poştale  sau  la casele  întreprinderilor şi organizaţiilor prestatoare de servicii, care dispun de aparate speciale de casă.
Populaţia republicii   achită  plata  respectivă  pentru  serviciile prestate  în  luna  precedentă  pînă la data de 10,  iar  în  municipiul Chişinău - pînă la data de 25 a lunii curente.
Plata pentru  serviciile  locativ-comunale se micşorează în  caz  de nerespectare  a  termenelor de prestare a serviciilor şi calităţii  lor, conform  capitolului  VI al prezentului Regulament şi se  stipulează  în contractul  respectiv  încheiat  între  întreprinderile  prestatoare  de servicii şi întreprinderile locative.
Categoriile de  cetăţeni, ce se bucură de anumite înlesniri,  achită plata conform actelor normative corespunzătoare în vigoare.
VI. Condiţiile reducerii plăţii pentru serviciile
prestate în cazul nerespectării termenelor
şi calităţii lor
1. Dispoziţii generale
În cazul în care  nu se respectă termenele de prestare sau calitatea serviciilor locativ-comunale, se micşorează corespunzător şi plata.
În acest context,  pierderile generate de micşorarea plăţii  trebuie să  fie compensate din contul întreprinderilor prestatoare, vinovate  de neprestarea serviciilor sau prestarea acestora cu o calitate proastă.
În contractele, încheiate între întreprinderile locative (aici şi în continuare  noţiunea  "întreprinderile  locative"  include  gospodăriile locativ-comunale, cooperativele  de  construcţie  a locuinţelor, asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate, alte organizaţii, în administrarea operativă şi la balanţa cărora se află fondul locativ) şi întreprinderile  prestatoare de servicii, precum şi întreprinderile care asigură  deservirea  fondului  locativ, şi, în  special,  gospodăria  de întreţinere  a ascensoarelor, se va introduce un punct, care să  prevadă modul de compensare a pierderilor suportate de întreprinderile locative, cauzate  de micşorarea plăţii la serviciile comunale prestate populaţiei cu  întîrziere  sau  cu  o calitate proastă ce ţin  de  neajunsurile  în activitatea acestor întreprinderi.
2. Modul de perfectare  a  documentelor în cazul lipsei unui tip  de servicii
Perfectarea documentelor,  ce  confirmă  faptul lipsei unui  tip  de servicii, se efectuează în modul următor:
a) dacă încălzirea,  apa  rece  sau caldă, gazele lipsesc  în  toate apartamentele  blocului  locativ  (unei scări, unui  grup  de  blocuri), atunci  în  calitate  de iniţiator al întocmirii actului  privind  lipsa acestor  servicii  se pronunţă proprietarul fondului locativ (direcţia cooperativei de  construcţii  locative,  asociaţia  proprietarilor  de apartamente  (case) privatizate, alte organizaţii în administrarea şi la balanţa  cărora se află casa de locuit) sau întreprinderea de  reparaţie şi  exploatare  (aceasta  depinde de condiţiile de  deservire  a  casei, stipulate în contract).
Perioada întreruperii   prestării sau perioada  lipsei   prestării serviciilor  (în  special,  lipsa încălzirii la începutul  perioadei  de încălzire, sau  neconectării  apei  calde  după  expirarea  termenului normativ  de  efectuare  a  lucrărilor  de reparaţie) trebuie  să  fie înregistrată  în  registrul  dispeceratului  întreprinderii  locative (direcţiei  cooperativei  de construcţie a locuinţelor  etc.),  indicînd timpul (data, ora) începerii funcţionarii sistemelor de aprovizionare cu gaze, cu căldură sau alimentare cu apă, întocmind apoi un act respectiv.
Actul este semnat de  reprezentanţii  întreprinderilor   locative, abilitaţi cu aceasta printr-un ordin pe întreprindere (maistru, inginer, dispecer   etc.),  precum  şi de  reprezentantul  obştesc  al  blocului (grupului de blocuri, scării) şi al organizaţiei prestatoare de servicii.
Reprezentantul întreprinderii prestatoare de servicii se invită printr-o telefonogramă, indicînd data şi ora expedierii ei.
Dacă reprezentantul întreprinderii prestatoare de servicii nu se prezintă, în act se face o notă respectivă, menţionînd numărul şi  data telefonogramei expediate, copia fiind anexată la act.
Actul perfectat  serveşte întreprinderii locative drept bază  pentru raportarea la pierderi a  sumelor  recalculării   plăţilor   pentru neasigurarea populaţiei cu servicii sau prezentarea lor întreprinderilor prestatoare de servicii.
În cazul menţionării în act a termenului reînceperii  prestării serviciilor,  semnătura  reprezentantului întreprinderii prestatoare  de servicii este necesară numai în cazul unor divergenţe.
Toate divergenţele dintre locatari şi întreprinderile prestatoare de servicii, în problemele ce ţin de perfectarea actelor  sus-numite, se înaintează spre examinare organelor  administraţiei  publice  locale, judecătoriei,   Judecătoriei  Economice  şi  Departamentului  Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
b) dacă încălzirea, apa rece sau caldă, gazele lipsesc într-un apartament,  locatarul  acestui  apartament  (chiriaşul,  arendaşul sau proprietarul) depune o cerere la dispeceratul întreprinderii locative, direcţia cooperativei de construcţie a locuinţelor etc.
Dispeceratul  (lucrătorul direcţiei, asociaţiei etc.)  înregistrează cererea,  indicînd  data  şi ora depunerii ei, data şi  ora  reînceperii prestării serviciilor.
Dacă în urma  controlului  veridicitatea cererii locatarului  nu  se confirmă, în act se face nota respectivă.
Semnarea actului  şi examinarea divergenţelor se efectuează în modul expus mai sus,  însă în locul reprezentantului  blocului,  actul  este semnat de locatarul apartamentului respectiv.
Dacă nu există divergenţe la semnarea actului privind reînceperea prestării serviciilor, semnătura   reprezentantului   întreprinderii respective nu este obligatorie;
c) în cazul în  care  întreprinderea  deserveşte  reţelele  pînă  la consumator (apartament)  şi a încheiat contracte cu fiecare locatar  în parte,  actele  privind lipsa serviciilor sau  nerespectarea  termenelor prestării  şi  calităţii  lor  se  întocmesc şi  se  semnează  de  către reprezentanţii întreprinderii şi locatarul respectiv.
3. Modul de perfectare  a  documentelor   în   cazul   alimentării necalitative cu căldură
Dacă temperatura aerului în locuinţă (încăpere) sau a  apei  din conducta cu apă caldă este mai joasă de parametrii normativi, la cererea locatarului depusă (oral sau în scris) la dispeceratul întreprinderii locative (direcţei),  reprezentantul acesteia (maistru, inginer  etc.) este obligat  să viziteze  apartamentul şi  să  verifice  funcţionarea aparatelor  de încălzire şi a sistemului de alimentare cu apă caldă,  să măsoare  temperatura aerului sau a apei în apartament şi să  întocmească un act. Cînd cererea conţine date privind temperatura joasă a aerului în apartament,  atunci în act se menţionează neapărat faptul dacă locatarul a efectuat izolarea termică a uşilor, ferestrelor etc.
Temperatura aerului în apartament se măsoară pe peretele interior la o  distanţă  de 1 metru de la peretele exterior şi la înălţimea  de  1,5 metri de la podea.
Temperatura apei  calde  se măsoară cu un termometru special  pentru lichide nemijlocit în priza de apă.
În caz de necesitate,  cînd vinovată este întreprinderea prestatoare de servicii, la  semnarea actului în conformitate cu  cele  expuse  în compartimentul  2  se  invită  reprezentantul  acesteia.  În  act  se menţionează  timpul  (data,  ora) începerii  prestării  serviciilor  sub nivelul  lor  calitativ  (conform  cererii depuse de  către  locatar  la dispecerat), apoi timpul (data, ora) lichidării defecţiunilor.
Dacă rezultatele  măsurărilor nu confirmă pretenţiile din reclamaţia locatarului  sau  denotă faptul că locatarul n-a efectuat  lucrările  de izolare  termică  a  apartamentului,  actul  se  întocmeşte  numai  cînd locatarul insistă.
În caz de apreciere incorectă (după părerea locatarului) a faptelor, el poate face apel la instanţele superioare sau judiciare.
4. Modul de perfectare  a documentelor în caz că în bloc (scară)  nu funcţionează ascensorul
Dacă în toată casa (sau într-o scară) nu funcţionează ascensorul cel puţin  24  de ore sumar (cu excepţia executării lucrărilor de  reparaţie planificate),  atunci  în  baza cererilor depuse de  către  locatari  la dispeceratul  (direcţia)  fondului  locativ,  întreprinderea  locativă întocmeşte  un act respectiv în prezenţa reprezentantului întreprinderii ce  prestează servicii ascensoare. Reprezentantul acestei  întreprinderi se  invită în modul stabilit. În numele locatarilor actul se semnează de către reprezentantul obştesc al blocului, iar în lipsa lui - de către solicitant. În cazul nefuncţionării sistematice a ascensorului,  timpul staţionării  poate  fi  sumat. De aceea în act este necesar  de  indicat timpul (orele) nefuncţionării ascensorului pentru a stabili timpul total de nefuncţionare pe parcursul lunii.
5. Modul de perfectare  a actelor privind neprestarea sau  prestarea nesatisfăcătoare a serviciilor
La perfectarea  actelor  este  necesar  de  a  respecta  următoarele cerinţe:
în act se indică  timpul deconectării (conectării cu întîrziere) sau prestării  nesatisfăcătoare  a serviciilor, timpul  înaintării  cererii, numărul  ei  de înregistrare în catalogul dispeceratului (direcţiei)  şi timpul  restabilirii  funcţionării  normale, precum şi numărul  de  zile depline a lipsei serviciului respectiv;
în act se indică  motivul neprestării sau prestării nesatisfăcătoare a serviciilor, precum şi partea vinovată de cazul respectiv;
actul se semnează  de  către reprezentantul  organizaţiei  locative, reprezentantul obştesc  al blocului sau scării (sau de către  locatarul apartamentului  în  cazul  în  care  neasigurarea  cu  servicii  sau întreruperile   în  prestarea  lor  ţin  de  un  singur  apartament)  şi reprezentantul întreprinderii din vina căreia a avut loc neasigurarea cu servicii,   sau prestarea lor nesatisfăcătoare (dacă nu e vina întreprinderii locative, sau dacă chestiunea are un caracter litigios).
Dacă reprezentantul   întreprinderii vinovate  de  neprestarea  sau prestarea  nesatisfăcătoare a serviciilor refuză să se prezinte la  faţa locului sau să semneze documentele respective, actul se semnează de către proprietarul  fondului  locativ  şi  reprezentantul  obştesc  al blocului  sau  scării  şi serveşte ca bază la  micşorarea  plăţilor.  Un exemplar al actului se expediază întreprinderii prestatoare de servicii.
În cazul în care,  conform  actului  perfectat, nu se  iau  măsurile cuvenite,  locatarii pot să se adreseze în judecată de sine stătător sau prin organele împuternicite.
Judecătoria Economică  examinează  doar  litigiile  dintre  agenţii economici.
Litigiile dintre  întreprinderile  locative şi cele  prestatoare  de servicii se soluţionează în modul stabilit de lege.
6. Modul de efectuare a recalculărilor
Drept bază pentru recalcularea plăţilor,  ţinîndu-se  cont  de neprestarea  unor servicii sau prestarea lor la un nivel nesatisfăcător, servesc actele întocmite în modul stabilit de prezentul Regulament.
Recalcularea  plăţilor  pentru  serviciile  prestate cu încălcarea termenelor  şi calităţii lor normative se efectuează conform totalurilor lunare.   La  recalcularea  plăţilor  suma  plătită  pentru   serviciile neprestate se trece în contul plăţilor viitoare.
Recalculările   se  efectuează  ţinîndu-se  cont  de  condiţiile  şi cuantumul de reducere pentru fiecare 24 ore de neasigurare cu servicii.
Dacă cetăţeanul  (familia) se bucură de  înlesniri  la  achitarea serviciilor  comunale, atunci suma supusă restituirii se reduce potrivit cuantumului (procentului) înlesnirilor.
Litigiile apărute  între întreprinderea locativă şi cea  prestatoare de servicii sau întreprinderea de antrepriză privind motivul îtreruperii prestării sau prestării nesatisfăcătoare a serviciilor, precum şi determinarea părţii  vinovate  nu pot servi drept bază  pentru  refuzul recalculării plăţilor percepute de la populaţie.
Perioada de calcul  a plăţii pentru serviciile prestate se consideră luna calendaristică.
7. Cuantumul reducerii plăţii percepute de la populaţie pentru serviciile  locativ-comunale  în  caz de nerespectare  a  termenelor  de prestare sau de prestare a acestora la nivel nesatisfăcător.
---+-------+---------------+-------+--------------+--------------+-------+----------
Nr.  | Tipul   |Indicii calităţii  |Tipul   |Termenele  |Condiţiile re-  |Unita-  |Cuantumul
crt  | servi-  |    serviciilor    |redu-   |admisibi-  |ducerii plăţii  |tea de  |de redu-
     | ciilor  |                   |cerii   |le de de-  | serviciilor    |calcu-  |  cere
     |         |                   |cali-   |viere în   |pentru depăşi-  |lare    |
     |         |                   |tăţii   |perioada   |rea termenelor  |        |
     |         |                   |servi-  |de calcul  |admisibile de   |        |
     |         |                   |ciilor  | (sumar)   |  deviere       |        |
---+-------+---------------+------+---------------+--------------+-------+----------
1   |   2     |          3          |   4    |       5     |        6         |   7    |    8
---+-------+---------------+------+---------------+--------------+-------+----------
a) Aprovi-   Sistemul de ali-  Între-          8 ore    Pentru întrea-   De la     3% pentru
    ziona-    mentare cu apă  ruperi               ga perioadă de   1 (una)   fiecare 24
    rea cu    şi  canalizare      în apro-            lipsă a servi-   persoa- ore (sau
    apă şi    trebuie să fun-   viziona-             ciului           nă        suma ore-
    evacu-    cţioneze fără      re                                            lor) de la
    area      întrerupere 24                                                  plata sta-
    apei      ore pe parcur-                                                  bilită
              sul anului în-                                                  lunar
              treg
b) Aprovi-  Aprovizionarea Între-           24 ore   Pentru fiecare   De la     -//-
   ziona-     cu apă caldă     ruperi               24 ore de de-    1 (una)
   rea        fără întreru-      în apro-             păşire a în-     persoa-
   cu apă     pere pe par-     viziona-             treruperii       nă
   caldă      cursul peri-       rea cu               admisibile
              oadei indicate   apă cal-             sumate în
              în contract        dă                   perioada
                                                     de calcul
              Asigurarea tempe- Tempera-    Cel      Pentru fiecare       De la     -//-
              raturii normative tura de     mult 2   5oC de reducere 1 (una)
              a apei calde la   facto în    ore      a temperaturii       persoa-
              priză de cel pu-  punctul       din 24 faţă de cea nă
              ţin 60oC sau 50oC de uti-       ore    normativă, în-
              pentru reţelele   lizare               mulţite la nu-
              din ţevi zincate  nu co-               mărul de ore ce
              în sistem închis  res-                 depăşesc peri-
              de aprovizionare  punde              oada admisibilă
              cu apă caldă      norme-
                              lor
c) Încăl-    Asigurarea  fără   întreru-    Nu  se  Pentru toată     De la    -//-
   zire      întrerupere cu     peri la     admit     perioada de      1 mp
             căldură pe tot     încălzire             lipsă a căl-     de su-
             parcursul sezo-                          durii pe par-    prafa-
             nului de încăl-                          cursul sezo-     ţă u-
             zire                                     nului de         tilă
                                                      încălzire        încăl-
                                                                       zită
           Asigurarea tempe-    Tempera-    8 ore     Pentru fiecare   De la    1% pentru
           raturii aerului în   tura de               grad de redu-    1 mp     fiecare 24
           apartamente cu       facto în              cere a tempe-    de su-   ore (sau
           condiţia efectuă-    încăpere              raturii faţă     prafa-   suma ore-
           rii de către loca-   e mai mică          de cea norma-  ţă u-    lor) din
           tari a lucrărilor    decît cea             tivă, înmul-     tilă     plata
           de izolare termică   normativă             ţit la numă-     încăl-   stabilită
           a ferestrelor şi                           rul de ore ce    zită     lunar
           uşilor şi a exis-                          depăşesc suma
           tenţei numărului                          întreruperilor
           necesar de calori-                       în perioada
           fere,conform cal-                        de calcul
           culelor de proiect-
           18oC (în odăile
           de la colţ 20oC)
d) Ascen-    Ascensoarele tre-  Între-    24 ore   Plata pentru     De la     -//-
   soare     buie să funcţio-      ruperi              deservirea       1 (una)
             neze 24 ore, cu      în func-            tehnică a as-    persoa-
             excepţia termenu-  ţionarea            censoarelor se   nă
             lui normativ de       ascensoa-           micşorează pe
             reparaţie                relor               toată perioada
                                                      de staţionare
                                                      supranormativă
e) Salu-     Asigurarea curăţe-  Efec-     24 ore    Plata pentru     De la    0,5% pentru
   briza-    niei conform  nor-   tuarea              întreţinerea     1 mp     fiecare 24
   rea       melor şi regulilor     cu în-              şi deservirea    de su-   ore (sau
   terenu-   de salubrizare         tîrzi-              tehnică a blo-   prafa-   suma ore-
   rilor                              ere a               cului se mic-    ţă u-    lor) din
   afe-                                        lucră-              şorează pentru   tilă     plata lu-
   rente                                      rilor               toată perioada          nară pen-
                                                      de neasigurare          tru între-
                                                      a curăţeniei            ţinerea şi
                                                                              reparaţia
                                                                              blocului
f) Evacu-   Asigurarea evacuă- Evacu-    Conform  Plata pentru   De la    3% pentru
   area      rii conform grafi-     area cu    grafi-     evacuarea de-    1 (una)  fiecare 24
   deşeu-    cului aprobat           întîr-     cului      şeurilor se      persoa-  ore (sau
   rilor                                        ziere a             micşorează       nă       suma ore-
   mena-                                    deşeu-              pentru toată            lor din
   jere                                        rilor               perioada de             plata
   solide                                             nerespectare            stabilită
                                                      a graficului            lunar
g) Aprovi-   Sistemul trebuie      Între-    Nu se    Pentru toată     De la    -//-
   ziona-    să funcţioneze fă-   ruperi    admit     perioada de      1 (una)
   rea cu    ră întreruperi 24     în apro-            lipsă a ga-      persoa-
   gaze de   ore                        vizio-              zelor            nă
   reţea                                     nare cu
   (natu-                                    gaze
   rale)
h) Reţe-     Funcţionarea         Între-    Nu se   Pentru toată     De la    -//-
   aua de    neîntreruptă           ruperi   admit     perioada de      1 (una)
   radio-                            în fun-             lipsă a ser-     insta-
   difu-                             cţiona-             viciului         laţie
   ziune,                            re
   antena
   colec-
   tivă de
   tele-
   viziune
  Condiţii speciale. 1. Sumele neplăţilor, menţionate  în  prezentul compartiment, se atribuie la pierderile
                          întreprinderilor prestatoare de servicii în următoarele proporţii:
    la energia termică furnizată din sursele Companiei de Stat "Moldenergo":
    în municipiul Chişinău:
    Compania de Stat "Moldenergo" - 80%
    Societatea pe Acţiuni "Termocom" - 13%
    proprietarii fondului locativ - 7% ;
    în municipiul Bălţi:
    Compania de stat "Moldenergo" - 80%
    Asociaţia Republicană de Producţie "Termocomenergo - 13%
    proprietarii fondului locativ - 7% ;
    la energia termică  furnizată de cazangeriile Asociaţiei Republicane de Producţie "Termocomenergo" şi Societăţii pe Acţiuni "Termocom":
    Asociaţia Republicană de Producţie "Termocomenergo" - 93%
    Societatea pe Acţiuni "Termocom" - 93%
    proprietarii fondului locativ - 7% ;
    la alimentarea cu gaze, deservirea ascensoarelor, utilizarea reţelei de  radiodifuziune  şi  a antenei colective de televiziune  -  100%  din contul întreprinderilor ce prestează aceste servicii
    la apă şi servicii canalizare:
    întreprinderile prestatoare de servicii - 93%
    proprietarii fondului locativ - 7%.
    2. Suma micşorării  plăţii  pentru lipsa serviciului  se  rotunjeşte pînă la două semne după virgulă (exemplu 1,18734 - 1,19 lei).
    8. Sancţiunile   care  pot  fi  aplicate  faţă  de  cetăţeni  pentru neachitarea  la timp a serviciilor locativ-comunale, a folosirii reţelei de radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune
a) Penalităţi        Pentru întîrzierea cu 3 luni a achitării         Conform
                     energiei termice şi electrice, gazelor,        legislaţiei  
                     serviciilor canalizare - 0,2 la  sută din        în vigoare
                     suma plăţii neachitate la timp pentru
                     fiecare zi de întîrziere
b) Perceperea for-   Întru perceperea datoriilor conform girului      -"-
   ţată a datorii-   de autentificare notarială perceptorul
   lor (inclusiv     trebuie să prezinte notarului materialele
   suma penalită-    ce confirmă datoriile chiriaşului (proprie-
   ţilor) conform    tarului) locuinţei pentru plata serviciilor
   girului de au-    locativ-comunale, în cazul lipsei litigiului  
   tentificare       privind mărimea plăţii, copia contului,
   notarială         transmisă locatarului, certificată de către
                     perceptor, cu însemnările acestuia despre  
                     nestingerea datoriilor după avertizarea în
                     scris şi lipsa litigiului judiciar
c) Perceperea for-   Perceperea forţată prin judecată poate fi        -"-
   ţată prin ju-     aplicată în următoarele cazuri:
   decată a dato-    imposibilitatea prezentării documentelor de
   riilor pentru     către perceptor;
   serviciile lo-    cînd datornicul a anunţat perceptorul despre
   cativ-comunale    dezacordul său vizînd mărimea datoriei;
                     cînd expiră termenul în care este posibilă
                     întocmirea girului de autentificare notarială
Anexa nr. 1
la Regulamentul privind modul
de achitare de către populaţie a
plăţii pentru serviciile locativ-
comunale şi pentru folosirea
reţelei de radiodifuziune şi a
antenei colective de televiziune
L I S T A
lucrărilor de  bază, executate la prestarea
serviciilor de deservire tehnică a blocurilor de locuit
Lucrările de  întreţinere  şi  reparaţie a fondului  locativ  includ deservirea  tehnică şi reparaţia fondului locativ, întreţinerea sanitară a  blocurilor  şi  terenurilor  aferente, alte  lucrări  de  organizare, efectuate de către specialiştii serviciilor de exploatare.
În acest context,  lucrările  efectuate  la  deservirea  tehnică  şi reparaţia  fondului locativ se divizează în lucrări de deservire tehnică şi de reparaţie a elementelor constructive ale  blocurilor, deservire tehnică şi reparaţie a utilajului ingineresc al acestuia.
Deservirea tehnică  şi   reparaţia  elementelor  constructive  ale blocurilor are  menirea  de a preîntîmpina uzura premătură  a  fondului locativ  şi păstrarea indicilor de exploatare a elementelor constructive ale blocului locativ:
    fundamentul şi pereţii subsolurilor;
    pereţii clădirii, faţadelor, balcoanelor etc.;
    planşeele;
    podelele;
    pereţii despărţitori;
    podurile, acoperişurile;
    sistemele de evacuare a apei;
    ferestrele, uşile,   scările,   sobele   (cu   excepţia   reparaţiei interioare a apartamentelor, care se efectuează din contul cetăţenilor).
Deservirea tehnică   şi  reparaţia  utilajului  ingineresc   include lucrările de deservire a sistemelor de:
    aprovizionare  cu energie termică (încălzire şi aprovizionare cu apă caldă);
  aprovizionare cu gaze (lucrările de deservire a reţelelor de gaze se efectuează de către organizaţiile de aprovizionare din contul lor);
    ventilaţie;
    canale de fum;
    apeduct şi canalizare;
    apeduct antiincediar;
    evacuare a gunoiului;
    evacuare a fumului, semnalizare a incendiului;
    gospodărie ascensoare;
    plite electrice;
    reţele electrice interne şi externe;
  reţele de radiodifuziune  şi televiziune şi alt utilaj (cu  excepţia lucrărilor ce se efectuează din contul populaţiei).
Lucrările de   întreţinere  sanitară  a  blocurilor  şi  terenurilor aferente includ:
    salubrizarea terenurilor aferente;
   salubrizarea blocurilor, caselor, scărilor, holurilor, spălarea  şi dezinfectarea  conductelor şi camerelor de gunoi şi a altor locuri de uz comun;
   colectarea şi evacuarea deşeurilor, gunoiului, materialelor refolosibile de pe teritoriul proprietăţii imobiliare;
    reparaţia curentă, spălarea, dezinfectarea şi vopsirea containerelor pentru deşeurile menajere;
    instalarea şi  exploatarea indicatoarelor cu denumirea străzilor  şi numărul blocului, flagştocurilor etc.;
    înfăptuirea măsurilor  sanitaro-epidemiologice  (cu  excepţia  celor efectuate din contul locatarilor);
    crearea spaţiilor  verzi pe terenurile aferente (plantarea arborilor şi arbuştilor etc.);
    iluminarea locurilor şi construcţiilor de uz comun.
Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie  a  fondului locativ  se efectuează de către aparatul administrativ al organizaţiilor de   exploatare  a  fondului  locativ  (asociaţiile  proprietarilor   de apartamente privatizate).
Notă. Lista lucrărilor de deservire tehnică  este  expusă   în Regulamentul  cu  privire la organizarea şi  efectuarea  reconstrucţiei, reparaţiei şi deservirii tehnice a blocurilor de locuit, obiectelor de menire comunală şi social-culturală BCH 58-88 (p).
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind modul
de achitare de către populaţie a
plăţii pentru serviciile locativ-
comunale şi pentru folosirea
reţelei de radiodifuziune şi a
antenei colective de televiziune
L I S T A
lucrărilor ce se execută din contul propriu al locatarilor
Din contul propriu  al locatarilor se achită lucrările şi serviciile neincluse  în  tarifele de achitare a serviciilor ce ţin  de  deservirea tehnică a blocului:
    vopsirea (văruirea,  acoperirea cu tapete) a pereţilor  despărţitori şi tavanelor încăperilor de locuit şi auxiliare ale apartamentelor;
    vopsirea podelelor, uşilor şi ferestrelor;
    acoperirea pereţilor cu plăci de faianţă şi reparaţia lor;
    răzuirea podelelor;
    vopsirea caloriferelor,  ţevilor de încălzire centrală,  conductelor de gaze, apă şi canalizare;
    schimbarea şi  reparaţia  dispozitivelor  de  fixare de  la  uşi  şi ferestre, sticluirea lor;
    schimbarea şi   reparaţia  utilajului  tehnico-sanitar  (scaunul  de clozet, cada de baie, chiuveta, lavoarul, plita electrică, plita de gaz, boiler etc.);
    schimbarea şi   reparaţia  reţelelor  electrice  interne,  prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat etc.;
  instalarea, exploatarea şi  reparaţia  casofoanelor,  lacătelor codificate, semnalizărilor de pază a apartamentelor, scărilor;
    îmbunătăţirea amenajării scărilor la decizia proprietarilor blocului;
    serviciile de conectare la antena de televiziune colectivă;
    deconectarea  şi scoaterea caloriferelor şi elementelor instalate în mod abuziv;
    alte servicii şi lucrări.
Notă. Periodicitatea  efectuării reparaţiei curente a încăperilor  -  cel puţin o dată în 5 ani.
Anexa nr. 3
la Regulamentul privind modul
de achitare de către populaţie a
plăţii pentru serviciile locativ-
comunale şi pentru folosirea
reţelei de radiodifuziune şi a
antenei colective de televiziune
L I S T A
lucrărilor de bază ce ţin de administrarea fondului locativ
    Lucrările ce ţin de administrarea fondului locativ includ:
    serviciile specialiştilor  organizaţiei (asociaţiei) de exploatare a fondului locativ;
  ţinerea documentaţiei tehnice a blocului de locuit,  construcţiilor inginereşti, prelucrarea actelor de contabilitate, altor acte;
    efectuarea operaţiilor economice la bancă;
    încheierea, evidenţa  şi asigurarea contractelor de chirie, arendă, acordurilor  de coproprietate,  altor  contracte  economice,  inclusiv privind prestarea serviciilor comunale etc.;
    păstrarea actelor  ce ţin de dreptul de folosinţă sau de proprietate (posesie) asupra încăperilor;
    ţinerea calculelor  de  achitare  de către chiriaşii,  arendaşii  şi proprietarii  încăperilor  de locuit şi cu altă destinaţie decît  pentru locuit pentru serviciile prestate;
    eliberarea documentelor  de decontare  şi a  certificatelor  despre suprafaţa  locativă  ocupată, precum şi despre plata  pentru  serviciile comunale şi coabitare;
    efectuarea reviziei tehnice a blocului de locuit;
    întocmirea listei  de lucrări,  necesare  pentru  deservirea  şi reparaţia  blocului,  a  reţelelor  inginereşti,  inclusiv  foaia   de constatare a defectelor;
    planificarea  şi  organizarea  lucrărilor  necesare  ce  ţin  de întreţinerea,  reparaţia  capitală  şi  curentă a  fondului  locativ,  a utilajului şi comunicaţiilor inginereşti;
    înfăptuirea acţiunilor   ce  ţin  de  protecţia  muncii  şi  tehnica securităţii;
    salubrizarea clădirii şi a terenului aferent;
    controlul şi   estimarea   cheltuielilor  ce  ţin  de   întreţinerea blocurilor de locuit;
    calcularea şi  vărsarea diverselor plăţi şi impozite, inclusiv celui funciar;
    prestarea serviciilor comunale şi a altor servicii consumatorilor;
    asigurarea cu servicii de dispecerat şi combatere a avariilor;
    pregătirea blocurilor către exploatare în sezonul de toamnă-iarnă.
Anexa nr. 4
la Regulamentul privind modul
de achitare de către populaţie a
plăţii pentru serviciile locativ-
comunale şi pentru folosirea
reţelei de radiodifuziune şi a
antenei colective de televiziune
L I S T A
lucrărilor de întreţinere a fondului locativ, care nu se includ  
în plata pentru deservirea tehnică a blocului şi se finanţează
din bugetele locale
În plata pentru  deservirea  tehnică  a  blocului  nu  se  includ cheltuielile  ce ţin de efectuarea următoarelor lucrări de întreţinere a fondului locativ:
salubrizarea  şi întreţinerea terenurilor din interiorul cartierelor de  uz  comun:  pasajelor cu îmbrăcăminte rutieră  rigidă şi nerigidă, gazoanelor etc., ce nu sînt incluse în suprafaţa de deservire sanitară a curţii, precum  şi  amenajarea şi înverzirea acestor  terenuri  (pentru persoanele  fizice); persoanele juridice achită cheltuielile ce ţin de salubrizarea tuturor terenurilor aferente;
evacuarea deşeurilor menajere de pe teritoriile blocurilor de locuit ce  nu  sînt acoperite de plăţile populaţiei, băzîndu-se pe tarifele  în vigoare. Pentru proprietarii încăperilor cu altă destinaţie decît pentru locuit  şi  persoanele  juridice - proprietari  (arendaşi) ai fondului locativ şi încăperilor cu  altă  destinaţie  decît  pentru   locuit, cheltuielile  ce  ţin  de  evacuarea deşeurilor menajere  se  includ  în întregime în plata pentru deservirea tehnică a blocului;
reparaţia şi  deservirea sistemelor de drenaj de cartier,  canalelor pentru scurgerea apei, a obiectelor de apărare civilă;
    iluminarea străzilor;
    combaterea rozătoarelor şi insectelor;
    luarea de decizii  privind  atribuirea terenurilor pentru  plimbarea cîinilor şi controlul asupra executării ei;
    vînarea cîinilor şi pisicilor.
Anexa nr. 5
la Regulamentul privind modul
de achitare de către populaţie a
plăţii pentru serviciile locativ-
comunale şi pentru folosirea
reţelei de radiodifuziune şi a
antenei colective de televiziune
L I S T A
serviciilor ce ţin de administrarea fondului locativ de stat
şi sînt recuperate (finanţate) din contul bugetelor locale
Din contul bugetelor  locale  sînt finanţate următoarele lucrări  de administrare:
evidenţa vizelor de reşedinţă a populaţiei, înscrierea şi excluderea din cartea de imobil;
activitatea sportivă şi de culturalizare a populaţiei la locurile de trai;
măsurile ce ţin  de  protecţia  civilă  a  populaţiei,  întreţinerea obiectelor de protecţie civilă;
distribuirea citaţiilor către populaţie şi întocmirea diverselor liste ale cetăţenilor domiciliaţi în blocul respectiv.