HGA467/1992
ID intern unic:  293074
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 467
din  29.06.1992
cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu de autorizare a
activităţii organizaţiilor de construcţii şi Regulamentului provizoriu de
autorizare a activităţii organizaţiilor şi întreprinzătorilor particulări,
care produc materiale de construcţie,articole şi construcţii
Publicat : 30.07.1992 în Monitorul Oficial Nr. 7
Guvernul Republicii Moldova h o t o r ă ş t e:
1. Se aprobă  Regulamentul  provizoriu  de autorizare  a  activităţii organizaţiilor de construcţii şi Regulamentul provizoriu de autorizare a activităţii   organizaţiilor  şi  întreprinzătorilor  particulari,  care produc materiale de construcţie, articole şi construcţii (se anexează).
2. Se instituie  pe  lîngă Departamentul de Stat pentru  Arhitectură, Urbanistică  şi  Supravegherea  Desfăşurării Lucrărilor  în  Construcţii Comisia  republicană  de  autorizare  a  activităţii  organizaţiilor  de construcţii şi  Comisia  republicană  de  autorizare  a   activităţii organizaţiilor  şi întreprinzătorilor particulari, care produc materiale de construcţie, articole şi construcţii.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                         Valeriu MURAVSCHI

Chişinău, 29 iunie 1992
nr. 467

REGULAMENT  PROVIZORIU
de autorizare a activităţii organizaţiilor de construcţii
I. Principii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul creării în condiţiile trecerii   la   economia  de  piaţă  a  unui  mecanism  de   apărare   a consumatorilor  de producţie necalitativă, fabricată de organizaţiile de construcţie  de  pe teritoriul republicii, precum şi în scopul  sporirii responsabilităţii   acestor  organizaţii  pentru  calitatea   producţiei fabricate.
2. Regulamentul  determină  bazele  organizatorică  şi  juridică  ale autorizării  activităţii  de producţie a organizaţiilor  de  construcţii generale,   de   construcţii-montaj,   de  construcţii   şi   reparaţii, specializate   şi  întreprinderilor  (în  continuare  -  organizaţii  de construcţie), indiferent de formă lor de proprietate.
3. Orice activitate  de producţie a organizaţiilor de construcţii  pe teritoriul republicii urmează a fi autorizată.
Activitatea de  producţie desfăşurată de organizaţiile de construcţii din  alte ţări pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi  autorizată conform prezentului Regulament.                                  
4. Orgnizaţiile de  construcţii cu autorizaţie capătă dreptul  de  a executa  numai lucrările din contractele de antrepriză, nominalizate  în autorizaţie.
Totodată, organizaţiile  de  construcţii  cu  autorizaţie  îşi  asumă întrega   responsabilitate  pentru  calitatea  producţiei  fabricate  şi executarea  obligaţiunilor  contractuale în conformitate cu  normele  şi regulile  de construcţie, prescripţiilor tehnice şi altor reguli tehnice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.
5. Organul de  stat  de  autorizare a activităţii  organizaţiilor  de construcţii  în  Republica  Moldova este Departamentul  de  Stat  pentru Arhitectură,  Urbanistică  şi Supravegherea Desfăşurării  Lucrărilor  în Construcţii pe lîngă care în acest scop se instituie Comisia republicană de autorizare.
Comisia republicană  de  autorizare antrenează în activitatea sa,  pe bază  de  contract,  specialişti  calificaţi  din  diverse  organizaţii, asociaţii, instituţii de învăţămînt superior.
Remunerarea muncii   specialiştilor  antrenaţi  se  înfăptuieşte  din contul  mijloacelor  transferate  pentru autorizare în  corespundere  cu ordinea stabilită de Ministerul Economiei şi finanţelor.
6. Drept bază  pentru eliberarea autorizaţiei de executare a anumitor genuri de lucrări de către organizaţiile de construcţii serveşte decizia pozitivă  a  Comisiei  republicane de autorizare. Modul de  eliberare  a autorizaţiei se stipulează în prezentul regulament.
7. În termen  de  3  zile după adoptarea deciziei  de  către  Comisia republicană  de  autorizare,  aprobată de Departamentul de  Stat  pentru Arhitectură,  Urbanistică  şi  Desfăşurarea Lucrărilor  în  Construcţii, organizaţiilor  de  construcţii  li  se  eliberează  autorizaţia  pentru executarea  lucrărilor, copia autorizaţiei fiind expediată organului  de autoadministrare locală, care a efectuat înregistrarea.
8. Se interzice  categoric  executarea lucrărilor în  construcţii  de către  organizaţii fără autorizaţia corespunzătoare. Organele financiare vor  aplica  vinovaţilor  pe  cale  extrajudiciară  o  pedeapsă  conform hotărîrii  Guvernului  R.S.S.  Moldova din 16 aprilie 1991 nr.  182  "Cu privire  la răspunderea pentru participarea fără licenţă a genurilor  de activitate,  care  urmează  a  fi  autorizate  prin  licenţe  în  R.S.S. Moldova".  Beneficiarilor,  indiferent  de forma lor de  proprietate  şi genul  de  activitate  economică, li se interzice să  încheie  contracte pentru  executarea  lucrărilor de construcţie cu organizaţiile, care  nu dispun de autorizaţiile corespunzătoare.
La predarea către  beneficiar  a lucrărilor de construcţie  executate necalitativ,   executantul  poartă  răspundere  conform  legislaţiei  în vigoare.
Responsabilitatea   executantului  pentru  calitatea  lucrărilor   de construcţie  se  păstrează  pe întregul termen, prevăzut  de  legislaţia civilă a Republicii Moldova.
II. Modul de autorizare a activităţii organizaţiilor de construcţii
9. Toate organizaţiile,  ale  căror  regulamente sau  statute  prevăd executarea  lucrărilor  de  construcţie de orice gen, sînt  obligate  să posede autorizaţii.
10. Dreptul de  a obţine autorizaţia pentru executarea lucrărilor  de construcţie  îl capătă organizaţiile, activitatea de bază a cărora  este executarea  licrărilor  în  construcţii ori în  componenţa  cărora  sînt incluse  subdiviziuni  de  construcţie  respective, şi  cu  condiţia  că personalul  scriptic este completat cu numărul necesar de cadre  tehnice şi inginereşti de înaltă calificare asupra cărora cade responsabilitatea pentru calitatea producţiei fabricate.
Pentru a obţine autorizaţie, organizaţia de construcţii depune cerere la  Comisia  republicană de autorizare. La cererea, în care  organizaţia indică  denumirea sa completă şi abreviată, precum şi data înregistrării de  stat,  se anexează documentele necesare, ce  confirmă  posibilitatea organizaţiei  de  a asigura nivelul necesar al  calităţii  construcţiei, inclusiv;
1) regulamentul (statutul) organizaţiei;
2) lista genurilor   de   activitate  (conform  listei  aprobate   de clasificare) planificată pentru organizaţia de construcţii;
3) datele despre  componenţa  personalului  de  conducere  şi  tehnic (numele  de  familie,  numele, prenumele, vîrsta, studiile, stagiul de muncă  în specialitatea respectivă, posturile ocupate pînă în  prezentul etc.);
4) datele despre atestarea specialiştilor de bază;
5) lista obiectelor,  la construcţia cărora a participat în ultimii 2 ani organizaţia de construcţii (cu excepţia organizaţiilor nou formate).
11. Materialele   prezentate   sînt   examinate  de   către   Comisia republicană   de   autorizare  în  termen  de  15  zile   din   momentul înregistrării cererii.
În cazul cînd  se  impune  neaparat  ajutorul  unui  sau  al  cîtorva specialişti externi sau expertizarea materialelor prezentate, decizia în cauză  umează  să fie luată în termen de 10 zile din  momentul  primirii avizului   în  scris  al  specialistului  (specialiştilor)  sau  actului expertizei,  dar  nu  mai  tîrziu de 30 zile  din  momentul  prezentării tuturor documentelor obligatorii pentru eliberarea autorizaţiei.
Pe baza rezultatelor   examinării,  solicitantului  i  se  eliberează autorizaţia sau i se aduce la cunoştinţă refuzul motivat.
12. Organizaţiile   de   construcţii,   indiferent   de   structurile organizatorice   şi   forma   de  proprietate,  ce  fabrică,   în   baza autorizaţiilor   primite   mai   înainte,   producţie   calitativă,   se înregistrează  din  nou în registrul comisiei republicane de  autorizare peste fiecare 5 ani, dacă în autorizaţie nu este prevăzut alt termen.
Pentru înregistrarea  repetată  să  prezintă cererea  şi  documentele prevăzute în p.10 din prezentul regulament.
  
13. Autorizarea  activităţii  trusturilor  de  construcţii  şi  altor organizaţii  de  construcţii cu structura complexă se  efectuează  numai după eliberarea autorizaţiilor tuturor organizaţiilor de construcţii din subordonarea lor.
  
14. Organele  de  autorizare  examinează  materialele  solicitantului numai  după  onorarea  de  către acesta a  taxei  stabilite  în  mărimea următoare:
1) cererea primară a organizaţiilor de costrucţii cu un program anual de executare a lucrărilor de construcţii-montaj:
pînă la 1 mln. ruble inclusiv - un salariu minim;
de la 1 mln.  ruble pînă la 5 mln. ruble inclusiv - un salariu  minim plus  50% din produsul obţinut la înmulţirea unui salariu minim cu cifra ce  indică  milioanele de la calculul lucrărilor de  construcţii-montaj, depăşind 1 mln. ruble;
(de exemplu,  la  un  program  anual de  executare  a  lucrărilor  de construcţii-montaj de 4 mln.ruble, taxa se va calcula în felul următor:
SM + 0,5 x SM x3 (SM - salariu minim);
de la 5 mln.  ruble  pînă la 10 mln,. ruble inclusiv -  trei  salarii minime  plus 40% din produsul obţinut la îmulţirea unui salariu minim cu cifra,   ce  indică  milioanele  de  ruble  la  calculul  lucrărilor  de construcţii-montaj, depăşind 5 mln. ruble;
10 mln. ruble  -  cici  salarii minime, plus 50% din  salariul  minim pentru   fiecare   milion   de   ruble  din   calculul   lucrărilor   de construcţii-montaj, la depăşirea a 10 mln.ruble.
2) cererile ulterioare - un salariu minim;
3) pentru organizaţiile de construcţii nou formate - un salariu minim.
III. Atribuţiile Comisiei republicane de automatizare
  
15. Autorizaţiile  eliberate de Comisia republicană de autorizare  şi aprobate  de  Departamentul de Stat pentru Arhitectură,  Urbanistică  şi Supravegherea  Lucrărilor  în  Construcţii sînt valabile  pe  terirotiul Republicii Moldova.
  
16. Autorizaţiile  pentru  executarea lucrărilor în construcţii  sînt valabile  timp  de  5  ani,  dacă  termenul  nu  e  limitat  de  Comisia republicană de autorizare.
  
17. Comisia republicană   de   autorizare  asigură   activitatea   de autorizare  şi  dă explicaţiile de rigoare privind unele  prevederi  din prezentul   Regulament  referitor  la  condiţiile  concrete,  eliberează organizaţiilor  de  construcţii autorizaţii pentru dreptul de a  executa lucrări  de  construcţie, precum şi crează condiţii pentru  funcţionarea băncii   de  date  pentru  organizaţiile,  activitatea  cărora      este autorizată.     Comisia publică   anual   listele    complete    ale organizaţiilor  activitatea   cărora este autorizată, iar trimestrial  - modificări şi completări la  aceste liste.
  
18. Comisia republicană de autorizare este în drept să anuleze ori să limiteze termenul autorizaţiei în cazurile:
1) constatării  unor  falsificări în documentele anexate  la  cererea pentru eliberarea autorizaţiei;
2) încălcării  condiţiilor  de executare a lucrărilor,  stabilite  în autorizaţie;
3) suspendării activităţii organizaţiei de construcţii;
4) extinderii activităţii organizaţiei de construcţii;
5) fabricării  producţiei  de construcţie cu devieri de la  cerinţele documentaţiei tehnico-normative;
6) în alte cazuri prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
Comisia republicană  de  autorizare  în termen de  3  zile  expediază organelor  corespunzătoare la locul de înregistrare a organizaţiei copia deciziei  despre  anularea autorizaţiei pentru executarea lucrărilor  de construcţie.
  
19. Organizaţia  de construcţii este în drept să apeleze în  arbitraj timp de 30 zile din momentul refuzului sau anulării autorizaţiei.
  
REGULAMENTUL PROVIZORIU
cu privire la autorizarea activităţii organizaţiilor
şi întreprinzătorilor particulari, care produc
materiale de construcţie, articole şi construcţii
I. Principii generale
  
1. Prezentul  Regulament este elaborat în scopul creării mecanismului de  protecţie  a consumatorilor, în condiţiile relaţiilor de  plată,  de producţia necalitativă.
Regulamentul   detrmină  baza  organizatorică  şi  cea  juridică  ale autorizării  activităţii  de producţie a materialelor şi articolelor  de construcţie  pentru  construirea  obiectelor  pe  teritoriul  Republicii Moldova şi peste hotare.
2. Autorizaţia  acordă  tuturor organizaţiilor şi  întreprinzătorilor particulari,  indiferent de forma de proprietate şi gospodărire, dreptul de a produce materiale, articole şi construcţii.
Executantul care  deţine  autorizaţia este pe deplin  responsabil  de executarea  producţiei  de  construcţie  în  conformitate  cu  cerinţele actelor tehnico-normative în vigoare.
3. Organul de  stat  pentru  autorizarea activităţii de  producere  a materialelor   de   construcţie,  articolelor  şi  construcţiilor   este Departamentul  de Stat pentru Arhitectură, Urbanistică şi  Supravegherea Desfăşurării  Lucrărilor  în Construcţii pe lîngă care în acest scop  se instituie Comisia republicană de autorizaţie a activităţii executanţilor de  producţie pentru construcţii (în continuare - Comisia republicană de autorizare).
În Comisia republicană  de  autorizare  sînt  angajaţi,  pe  bază  de contract  experţi  şi  specialişti calificaţi din  diverse  organizaţii, asociaţii, instituţii de învăţămînt superior.
Remunerarea muncii  experţilor se înfăptueşte din contul  mijloacelor transferate  pentru  autorizare în corespundere cu ordinea stabilită  de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Comisia republicană  de  autorizare  ţine evidenţa  executanţilor  cu autorizaţie, publică listele lor, completările şi modificările la aceste liste.
Departamentul    de   Stat   pentru   Arhitectură,   Urbanistică   şi Supravegherea   Desfăşurării  Lucrărilor  în  Construcţii  aprobă  lista materialelor de construcţie, articolelor şi construcţiilor care necesită autorizare.
  
4. Producţia trebuie să corespundă standartelor de stat, normativelor tehnice  şi altor documente, care determină indicii calitativi. În acest scop  să înfăptuieşte certificarea producţiei. Certificatul de  calitate se  eliberează de centrul republican pentru certificarea    materialelor de  construcţie, articolelor şi construcţiilor pe baza procesului-verbal a  actelor respective de analiză şi încercare.
Centrul republican  pentru certificarea materialelor de  construcţie, articolelor  şi construcţiilor, precum şi laboratoarele afiliate, dispun de  dreptul de executare a lucrărilor de certificare producţiei în  baza ordinului  Departamentului  de Stat pentru Arhitectură,  Urbanistică  şi Supravegherea Desfăşurării Lucrărilor în Construcţii.
  
5. Se interzice producerea şi realizarea materialelor de construcţie, articolelor   şi   construcţiilor  fără  certificatul  de  calitate   şi autorizarea corespunzătoare.
Executantul poartă  răspundere pentru calitatea producţiei pe  întreg termenul, prevăzut de legislaţia civilă a Republicii Moldova.
În cazul fabricării   producţiei   necalitative,  executantul,   prin hotărîrea  respectivă  a Comisiei republicane de autorizare aprobată  de Departamentul  de Stat pentru Arhitectură, Urbanistică şi  Supravegherea Lucrărilor  în Construcţii, este privat de autorizaţie. Această hotărîre în  termen  de  3  zile se aduce la  cunoştinţa  persoanelor  fizice  şi juridice   corespunzătoare,   organelor   de  stat  financiare   şi   de supraveghere.
  
6. Persoanele  fizice  şi  juridice, care produc  şi  comercializează producţie  fără  autorizarea corespunzătoare, sînt trase  la  răspundere conform legislaţiei în vigoare.
II. Ordinea de autorizare a activităţii executanţilor de
materiale de construcţie, articole şi construcţii
  
7. Orice executant,  care produce materiale de construcţie,  articole şi  construcţii  în conformitate cu prevederile din statut  (regulament) este în drept să posede autorizaţie.
Autorizaţia se  eliberează  executanţilor după înregistrarea  lor  în organele  de  stat.  Executantul  adresează în  Comisia  republicană  de autorizare  o  cerere,  anexînd documentele de  constituire,  informaţia principală  privind activitatea executorului şi certificatul de calitate a producţiei supuse autorizaţiei.
  
8. Actele prezentate  de  producător  se examinează  de  organele  de autorizare  în  termen de 15 zile. În baza rezultatelor  examinării,  în termen  de cel mai mult 3 zile executantului i se eliberează autorizaţia sau  i se comunică refuzul motivat. Autorizaţia este valabilă pe  termen de  5 ani, dacă Comisia republicană de autorizare nu limitează  termenul în alt mod.
Executantul prezintă  la  organele  de evidenţă  copia  autorizaţiei, legalizată în modul stabilit.
  
9. Înregistrarea  din  nou  a producătorilor, ce  activează  în  baza autorizaţiilor  primite, indiferent de structura organizatorică şi forma de  proprietate,  se face pînă la expirarea termenului de 5 ani în  baza cererii, dacă în actele de autorizare nu sînt stabilite alte termene.
Pentru înregistrarea  din nou se prezintă cererea şi actele prevăzute de p. 7 al prezentului regulament.
III. Atribuţiile Comisiei republicane de autorizare şi
statutul actelor de autorizare
  
10. Actele eliberate  de  Comisia  republicană  de  autorizare,  sînt valabile pe teritoriul Republicii Moldova.
11. Comisia republicană  de autorizare asigură realizarea activităţii de   autorizare  şi  dă  explicaţii  necesare  referitor  la  conţinutul prezentului    regulament   conform condiţiilor   concrete,   eliberează autorizaţii  de producere a materialelor, articolelor şi construcţiilor, precum şi ţine evidenţa producătorilor ce dispun de   autorizaţie.
  
12. Comisia republicană de autorizare este în drept să anuleze sau să limiteze termenul de valabilitate a autorizaţiei în cazurile:
1) constatării în cererea de eliberare a autorizaţiei de activitate a unor date false;
2) încălcării  condiţiilor prevăzute în autorizaţia de activitate  şi în prezentul regulament;
3) încetării activităţii organizaţiei;
4) fabricării  producţiei, ce nu corespunde cerinţelor  documentaţiei tehnico-normative (după materialele controlului respectării standartelor de stat şi normativelor tehnice);
5) în alte cazuri, prevăzute de actele legislative în vigoare.
  
13. La anularea  autorizaţiei,  comisia republicană de autorizare  în termen de 3 zile trimite executantul, organelor de finanţare şi evidenţă copia deciziei despre anularea autorizaţiei.
14. Producătorul  este în drept, în termen de 30 zile după  anunţarea refuzului, limitarea termenului sau anularea autorizaţiei de activitate, să se adreseze în arbitraj sau la instanţa judecătorească.
15. Comisia republicană   de   autorizare  examinează   actele   după introducerea  de  către  reclamant  a cotizaţiilor,  mărimea  cărora  se determină  în  dependenţă  de numărul de personal a organizaţiei  şi  de nivelul minim a salariilor, în următoarele mărimi;
cu numărul de personal pînă la 10 - trei salarii minime;
cu numărul de  personal  de la 10 pînă la 50 - trei  salarii  minime, adăugînd  la  această  sumă 5 la sută din  produsul  obţinut,  înmulţind mărimea  salariului minim cu numărul colaboratorilor ce depăşeşte  cifra de 10;
cu numărul de  personal de la 50 pînă la 250 - cinci salarii  minime, adăugînd  la  această sumă 2,5 la sută din produsul  obţinut,  înmulţind mărimea  salariului minim cu numărul colaboratorilor ce depăşeşte  cifra de 50;
cu numărul de  personal de la 250 pînă la 500 - zece salarii  minime, adăugînd  la  această  sumă 2 la sută din  produsul  obţinut,  înmulţind mărimea  salariului minim cu numărul colaboratorilor ce depăşeşte  cifra de 250;
cu numărul de  personal  peste  500  -  cinsprezece  salarii  minime, adăugînd  la  această  sumă  4 la sută din  produsul  obţinut,  îmulţind mărimea  salariului minim cu numărul colaboratorilor ce depăşeşte  cifra de 500.