HGA486/1998
ID intern unic:  293123
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 486
din  04.05.1998
cu privire la Registrul Fiscal de Stat
Publicat : 09.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 62-65     art Nr : 597
Abrogată prin HG1736 din 31.12.02, MO190-197/31.12.02 art.1887

    În temeiul legilor nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi" şi nr. 1198-XII din17 noiembrie 1992 "Privind bazele sistemului fiscal", Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 10-II din 22 ianuarie 1997 "Cu privire la măsurile urgente de ameliorare a situaţiei social-economice", Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi Legii nr. 1320-XIII din 25 septembrie 1997 "Cu privire la registre", precum şi pentru instituirea unui control eficient asupra activităţii agenţilor economici prin optimizarea procesului de înregistrare şi atribuire simultană a unui cod fiscal, prevăzut în măsurile organizatorice de asigurare a realizării Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru perioada ianuarie 1997 - martie 1998, şi avînd în vedere necesitatea actualizării operative a informaţiei despre activitatea agenţilor economici,
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se statuează atribuirea în mod obligatoriu a codurilor fiscale tuturor subiecţilor înregistrării de stat. Codul fiscal se atribuie de organele fiscale pînă la eliberarea certificatului înregistrării de stat de către organele împuternicite conform legislaţiei în vigoare.
    2. Se instituie Registrul Fiscal de Stat, administrat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    3. Se aprobă Regulamentul cu privire la Registrul Fiscal de Stat (se anexează).
    4. Certificatul înregistrării de stat, celelalte acte justificative, eliberate de organele administraţiei publice centrale sau locale, autorizate cu înregistrarea subiecţilor înregistrării de stat, trebuie să conţină codul fiscal atribuit de inspectoratul fiscal de stat respectiv.
    5. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Departamentul Controlului Vamal, Departamentul Statisticii, organele administraţiei publice centrale şi locale vor lua drept bază pentru evidenţa subiecţilor înregistrării de stat şi codul fiscal atribuit de inspectoratul fiscal de stat din teritoriu.
    6. Ministerul Finanţelor (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat):
    a) va crea şi va administra banca de informaţii a Registrului Fiscal de Stat;
    b) va înscrie în Registrul Fiscal de Stat codurile fiscale ale tuturor agenţilor economici, cărora li s-au atribuit coduri fiscale pînă la data adoptării prezentei hotărîri;.
    c) va furniza gratuit organelor administraţiei publice centrale şi locale informaţia din registru, necesară pentru analiza, dirijarea şi pronosticarea proceselor social-economice.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Ion CIUBUC

    Chişinău, 4 mai 1998.
    Nr. 486.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 486 din 4 mai 1998

REGULAMENTUL
cu privire la Registrul Fiscal de Stat
    1. Prezentul regulament stabileşte modul de înscriere în şi radiere din Registrul Fiscal de Stat, principiile de ţinere şi distrugere a lui, precum şi subiecţii pasibili de înscriere în Registrul Fiscal de Stat.
    2. Registrul Fiscal de Stat este un registru public, conţine informaţie despre codurile fiscale atribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare, este constituit şi ţinut de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    3. Registrul Fiscal de Stat include codurile fiscale atribuite subiecţilor înregistrării de stat cu orice formă organizaţional-juridică şi tip de proprietate, care desfăşoară activităţi în teritoriul Republicii Moldova, inclusiv:
    întreprinderilor cu drept de persoană juridică şi persoanelor fizice, care practică activităţi economice în teritoriul Republicii Moldova;
    asociaţiilor şi uniunilor de întreprinderi;
    instituţiilor financiare, precum şi filialelor băncilor comerciale străine, amplasate în teritoriul Republicii Moldova;
    instituţiilor de asigurări;
    reprezentanţelor străine;
    instituţiilor bugetare;
    asociaţiilor obşteşti, partidelor şi altor formaţiuni social-politice şi religioase;
    altor instituţii şi organizaţii necomerciale.
II. Ţinerea Registrului Fiscal de Stat
    4. Înregistrarea codurilor fiscale este unică, informaţia trecută în registru se expune clar şi corect, iar accesul la registru este sancţionat. Registrul se ţine în limba romînă.
    5. Registrul Fiscal de Stat este ţinut manual şi computerizat.
    6. Codurile fiscale sînt atribuite după luarea în evidenţă fiscală. Luarea în evidenţa fiscală se efectuează pînă la eliberarea certificatului înregistrării de stat, în conformitate cu instrucţiunea "Cu privire la evidenţa fiscală a contribuabililor din Republica Moldova", în baza fişei de înregistrare, completată de către organele administraţiei publice centrale sau locale autorizate cu înregistrarea de stat a subiecţilor înregistrării de stat, potrivit legislaţiei în vigoare.
    7. În Registrul Fiscal de Stat sînt trecute înscrisurile:
    numărul de ordine al înscrisului;
    codul fiscal atribuit contribuabilului;
    denumirea completă a contribuabilului;
    numărul înregistrării de stat atribuit de către organele administraţiei publice centrale sau locale autorizate cu înregistrarea de stat a subiecţilor înregistrării de stat, conform legislaţiei în vigoare;
    data înregistrării de stat;
    numărul şi seria certificatului de atribuire a codului fiscal;
    data înmînării certificatului de atribuire a codului fiscal;
numele responsabilului pentru primirea certificatului de atribuire a codului fiscal.
    8. Înscrisurile în registrul manual sînt efectuate de către registrator în baza informaţiei privind luarea în evidenţa fiscală şi este certificat prin semnătura acestuia. Rectificarea, modificarea şi completarea registrului
    9. Informaţia din Registrul Fiscal de Stat va fi furnizată organelor administraţiei publice centrale şi locale gratuit, la cerere, în condiţiile legii.
    10. Radierea din Registrul Fiscal de Stat se va face în condiţiile legii prin bararea întregului înscris cu rectificările, modificările şi completările efectuate ulterior, aplicîndu-se semnătura registratorului şi indicîndu-se data radierii.
    11. După completarea cărţilor registrului Inspectoratul Fiscal Principal de Stat asigură păstrarea lor pe termene nelimitate.