HGA516/1992
ID intern unic:  293188
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 516
din  05.08.1992
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
stabilire a pensiilor lucrătorilor din agricultură
Publicat : 30.08.1992 în Monitorul Oficial Nr. 8     art Nr : 233
    Abrogată prin HG376 din 29.04.99, MO48/13.05.99

    MODIFICAT
    HG495 din 09.08.93, MO8/30.08.93 art.243

    În scopul realizării hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova din 2 aprilie 1992 "Privind aprobarea Listei nr.3 a lucrătorilor din agricultură, ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole, cărora li se acordă dreptul la pensie pentru limita de vîrstă în condiţii avantajoase", Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire a pensiilor lucrărilor din agricultură (se anexează).
    2. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale să dea explicaţii secţiilor de asistenţă socială raionale şi orăşeneşti şi agenţilor economici interesaţi privind modul de stabilire a pensiilor lucrătorilor din agricultură.
    [Pct.2 introdus prin HG495 din 09.08.93, MO8/30.08.93 art.243]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Andrei SANGHELI

    Chişinău, 5 august 1992
    nr. 516

R E G U L A M E N T
cu privire la modul de stabilire a pensiilor lucrătorilor
din agricultură
I. Dispoziţii generale
    1. În baza art. 19 din Legea Republicii Moldova din 27 decembrie 1990 "Cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova" lucrătorii ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole în colhozuri, sovhozuri şi alte întreprinderi agricole (în continuare - întreprinderi) au dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase:
    bărbaţii - la împlinirea vîrstei de 55 de ani cu o vechime în muncă totală de cel puţin 25 de ani la lucrările menţionate;
    femeile - la împlinirea vîrstei de 50 de ani cu o vechime în muncă totală de cel puţin 20 de ani la lucrările menţionate.
    2. Conform hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova din 2 aprilie 1992 "Privind aprobarea Listei nr. 3 a lucrătorilor din agricultură, ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole, cărora li se acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase", femeilor, care lucrează în calitate de mulgătoare (operatoare la mulsul mecanizat), îngrijitoare de porcine (operatoare-îngrijitoare de porcine), femeilor ocupate întregul sezon la creşterea, recoltarea şi prelucrarea după recoltă a tutunului şi bărbaţilor, care lucrează în calitate de tractorist-mecanici, ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole li se acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase.
II. Femeile, care lucrează în calitate de mulgătoare
(operatoare
la mulsul mecanizat), îngrijitoare de porcine
(operatoare-îngrijitoare de porcine)
    3. Pensii în condiţii avantajoase se stabilesc femeilor, care lucrează în calitate de mulgătoare (operatoare la mulsul mecanizat), îngrijitoare de porcine (operatoare-îngrijitoare de porcine) în caz de îndeplinire a normelor de deservire, aprobate de întreprinderi, care au la bază normele metodico-ştiinţifice.
    Drept normă de deservire se consideră numărul de vaci ori porcine întărite după îngrijitoare şi pe care ea este datoare să le îngrijească pe parcursul zilei de lucru (schimbului) în condiţiile organizatorice şi tehnice stabilite.
    4. De normele de îngrijire se ţine cont şi în condiţiile antreprizei colective, arendei şi altor forme colective de organizare şi retribuire a muncii, precum şi în gospodăriile agricole auxiliare, care nu au balanţă proprie şi se află în componenţa întreprinderilor şi organizaţiilor industriale, de construcţie, transport etc.
III. Femeile, ocupate întregul sezon la creşterea, recoltarea
şi prelucrarea după recoltare a tutunului
    5. Pensii în condiţii avantajoase li se acordă femeilor, ocupate întregul sezon la creşterea, recoltarea şi prelucrarea după recoltare a tutunului, care îndeplinesc următoarele lucrări: pregătirea solului înainte de semănat, creşterea răsadului, plantarea, îngrijirea plantelor de tutun, recoltarea frunzelor, înşirarea, uscarea, încărcarea, descărcarea şi prelucrarea iniţială a materiei prime de tutun.
    6. Femeilor, ocupate în decursul întregului sezon la lucrările sus-menţionate, acest sezon li se consideră în vechime în muncă ca un an întreg, ceea ce le acordă dreptul la asigurare cu pensie în condiţii avantajoase.
IV. Bărbaţii care lucrează în calitate de tractoristi-mecanici
nemijlocit la producerea producţiei agricole
    7. Pensii în condiţii avantajoase li se acordă tractoriştilor-mecanici ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole în colhozuri, sovhozuri şi alte întreprinderi agricole.
    [Pct.7 alineat modificat prin HG495 din 09.08.93, MO8/30.08.93]
    În categoria tractoriştilor-mecanici, ocupaţi nemijlocit în producerea producţiei agricole, sînt incluşi lucrătorii angajaţi în calitate de tractorişti-mecanici, care posedă adeverinţă corespunzătoare lucrează permanent pe tractoare şi alte maşini agricole cu autotracţiune în decursul întregului sezon de lucrări agricole în cultura plantelor şi creşterea animalelor. Tractoriştilor-mecanici, care în decursul întregului sezon au lucrat pe tractoare şi alte maşini agricole cu autotracţiune, acest sezon li se include în vechimea în muncă ca un an înteg, ceea ce le acordă dreptul la pensie în condiţii avantajoase. În caz că în perioada dintre sezoane ei au îndeplinit alte lucrări (la instalaţii staţionare sau agregate remorcate, la repararea tehnicii agricole, în sectorul zootehnic etc.) perioada specificată se include în acelaşi an de muncă.
   [Pct.7 alineat modificat prin HG495 din 09.08.93, MO8/30.08.93]
    Cu tractoriştii-mecanici, ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole, sînt asimilaţi brigadierii şi ajutorii de brigadieri ai brigăzilor de tractoare. Perioada lucrată de aceştia, egală cu cel mult 1/5 din vechimea în muncă necesară pentru stabilirea pensiei conform Listei nr.3, se include în vechimea în muncă ce le dă dreptul la pensie în condiţii avantajoase.
    [Pct.7 alineat introdus prin HG495 din 09.08.93, MO8/30.08.93]
    Pînă la adoptarea Clasificatorului general al ramurilor economiei naţionale a Republicii Moldova, raporatarea gospodăriilor (întreprinderilor) la întreprinderile agricole, ai căror tractorişti-mecanici au dreptul la pensie în condiţii avantajoase conform Listei nr.3, se efectuează potrivit Clasificatorului analogic în vigoare.
   [Pct.7 alineat introdus prin HG495 din 09.08.93, MO8/30.08.93]
    8. Tractoriştii-mecanici ai gospodăriilor agricole auxiliare, care nu au balanţă proprie şi se află în componenţa întreprinderilor industriale de construcţie şi a altor întreprinderi şi organizaţii au dreptul la pensie în condiţii avantajoase în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de punctul 7 al prezentului Regulament.
    9. Tractoriştilor-mecanici, care lucrează permanent la instalaţii şi agregate staţionare şi remorcate, li se acordă pensii pe baze generale.
V. Actele care confirmă vechimea în muncă
    10. În cazul adresării lucrătorului pentru a i se stabili pensie în condiţii avantajoase administraţia (cîrmuirea) gospodăriei prezintă organului muncii şi protecţiei sociale respectiv o adeverinţă cu privire la vechimea în muncă, care acordă dreptul la asigurarea cu pensii în condiţii avantajoase (conform anexei).
    Vechimea în muncă o detemnă comisia, în componeţa cărea intră conducătorul întreprinderii, lucrătorul responsabil pentru cadre, contabilul-şef şi reprezentantul comitetului sindical în baza actelor corespunzătoare.
    Începînd cu anul 1992 activitatea lucrătorului pe parcursul întregului sezon la lucrările indicate (ori îndeplinirea normelor stabilite de îngrijire), se confirmă prin datele evidenţei primare.

Anexa
la Regulamentul cu privire
modul de stabilire a pensiilor

    Ştampila  întreprinderii
    "____"________________nr.____ lucrătorilor din agricultură

ADEVERINŢĂ - TIP
    Eliberată _________________________________________________________
                                                        (prenumele, patronimicul, numele de familie)
    pentru a confirma că, el (ea) a lucrat:
    de la________________pînă la______________în calitate de___________
                                                                                                                                            (profesia)
    de la________________pînă la______________în calitate de___________
                                                                                                                                           (profesia)
    de la________________pînă la______________în calitate de___________
                                                                                                                                           (profesia)
    de la________________pînă la______________în calitate de___________
                                                                                                                                           (profesia)
    de la________________pînă la______________în calitate de___________
                                                                                                                                           (profesia)
    şi a îndeplinit:
    normele stabilite de îngrijire a vitelor, porcelor;
    în decursul întregului sezon lucrări de creştere, recoltare şi prelucrare după recoltare a tutunului;
    în decursul întregului sezon lucrări nemijlocit la producerea producţiei agricole.
    Perioadele indicate sînt luate în considerare ca vechime în muncă, ceea ce acordă dreptul la asigurarea cu pensie în condiţii avantajoase în baza art. 19 al Legii Republicii Moldova din 27 decembrie 1990 "Cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova" şi în conformitate cu Lista nr. 3 a lucrătorilor din agricultură, ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole, cărora li se acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, aprobată prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova din 2 aprilie 1992.
    Adeverinţa este eliberată în baza____________________________________
                                                                                  (denumirea
    ____________________________________________________________
                                  actelor care au fost luate drept bază pentru eliberarea
    ____________________________________________________________
                                                                       adeverinţei)
    pentru a fi prezentată organului muncii şi protecţiei sociale.
    Conducătorul întreprinderii_______________ __________________________
                                                                      semnătura               (prenum.,patronim., numele de familie)
    Şeful secţiei cadre
    (inspector cadre) ____________________ ____________________________
                                                            semnătura                       (prenum.,patronim., numele de familie)