HGA52/1991
ID intern unic:  293196
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 52
din  01.02.1991
cu privire la instituirea Fondului social al Republicii Moldova
Publicat : 30.06.1991 în Monitorul Oficial Nr. 3-6     art Nr : 59
Abrogată prin HG472 din 24.04.98, MO62/09.07.92

    HG579 din 17.08.9
5, MO56-57/12.10.95 art.456
    HG708 din 22.09.94, MO8/13.10.94
    HG436 din 24.06.94, MO6/30.06.94
   
HG250 din 13.05.93, MO3/30.05.93 art.153
    HG722 din 05.11.92, MO11/30.11.92

    HG267 din 20.04.9
2, MO4/30.04.92

    HG627 din 13.11.91, MO0/30.12.90

    HG419 din 09.08.91

    HG266 din 22.05.91

    Notă: În tot  textul  hotărîrii se substituie cuvintele "R.S.S. Moldova" prin cuvintele "Republica Moldova prin Legea nr.267 din 20.04.92

În scopul înfăptuirii politicii coerente de stat  în domeniul asigurărilor sociale, dezvoltării continue a asistenţei sociale ca fiind un sistem unic şi integral de acordare a ajutorului material cetăţenilor inapţi pentru muncă şi puţin asiguraţi din republică şi întru executarea Decretului  Preşedintelui Republicii Moldova din 16 ianuarie 1991 nr.60 Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. A institui pe lîngă Ministerul muncii şi ocrotirii  sociale al Republicii Moldova Fondul social al Republicii Moldova ca organ unic de stat, asistenţei  sociale şi de contribuire la plasarea  populaţiei  în cîmpul muncii.
2. A aproba Statutul provizoriu al Fondului social al Republicii Moldova (anexa nr.1)
3. A aproba componenţa comitetului de conducere a Fondului social al Republicii Moldova (anexa nr.2)
4. Ministerul muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova în comun cu Ministerul finanţelor al Republicii Moldova cu acordul Federaţiei sindicatelor independente din Republicii Moldova să prezinte Guvernului republicii  spre confirmare propuneri privind candidatura preşedintelui comisiei de revizie a Fondului.
Preşedintele comisiei de revizie a Fondului social al  Republicii Moldova în termen de o lună să elaboreze şi să  prezinte Guvernului Republicii Moldova Regulamentul comisiei în cauză.
5. Comitetul de conducere a Fondului social al Republicii Moldova în comun cu Ministerul muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova, Ministerul finanţilor al Republicii Moldova, Banca republicană din Moldova a Băncii de stat a U.Republicii şi cu acordul  Federaţiei sindicatelor independente din Moldova:
să elaboreze şi să prezinte Guvernului Republicii Moldova în termen de o lună condiţiile de achitare de către cetăţeni a ratelor obligatorii de asigurare în Fondul social al Republicii Moldova şi condiţiile şi ordinea asigurării sociale de stat a persoanelor care prestează munca individuală, inclusiv în condiţii de arendă individuală (de grup), sau în gospodăria ţărănească personală şi a patronilor;
să elaboreze şi să aprobe:
ordinea de încasare  şi evidenţa a ratelor de asigurare, achitate de către asiguraţi în Fondul social al Republicii Moldova;
ordinea de încasare şi evidenţa vărsămintelor benevole de la întreprinderi, organizaţii şi cetăţeni, precum şi încasările din venitul provenit de la acţiunele culturale şi de altă  natură organizate în favoarea Fondului social al Republicii Moldova;
ordinea încasării şi evidenţii unei părţi a venitului vărsat în Fond de întreprinderile mici şi medii, tipografia şi editura din cadrul Fondului social al Republicii Moldova în corespundere cu statutele (regulamentele) lor;
ordenea utilizării  mijloacelor băneşti ale Fondului  social al Republicii Moldova.
6. Ministerul muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova şi Ministerul finanţelor al Republicii Moldova să determine condiţiile de salarizare a lucrătorilor Fondului social al Republicii Moldova şi în termen de o lună să prezinte Guvernului Republicii Moldova  propunerile de rigoare.
7. A pune în sarcina Ministerului finanţelor al Republicii  Moldova exercitarea controlului asupra vizării depline şi în termen a ratelor de asigurare.
8. Departamentul  de stat pentru statistică al Republicii Moldova în comun cu comitetul de conducere a Fondului social al Republicii Moldova, Ministerul muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova, Ministerul finanţelor  al Republicii Moldova şi cu acordul Fediraţiei sindicatelor independente din  Moldova în termen de două luni să aprobe  formele de evidenţă a mijloacelor Fondului social al Republicii Moldova.
9. Comitetul executiv al Consiliului municipal Chişinău de deputaţi ai poporului în termen de trei luni să rezolve chestiunea privind repartizarea spaţiului pentru amplasarea serviciilor Fondului social al Republicii Moldova conform cererii Ministerului muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova.
10. A stabili pentru anul 1991 alocări  în  fondul special de asigurare socială a Moldovei în mărime de 19,5 la sută din suma totală a ratelor de asigurare socială de stat.


PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                   M.DRUC

Chişinău, 1 februarie 1991
nr. 52

Anexa nr.1
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova din 1
februarie 1991 nr.52
STATUTUL PROVIZORIU
al Fondului social al  Republicii Moldova
I. Dispoziţii generale
1. Fondul social  al  Moldovei* (* în continuare Fondul),  creat  în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova din 16 ianuarie 1991, constituie  un sistem financiar-bancar exstrabugetar independent de stat al republicii. În activitatea sa Fondul se călăuzeştede legile Republcii Moldova, deciziile Sovietului Suprem al Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, şi de actualul statut provizoriu.
2. Fondul se ocupă de încasare, reproducerea lărgită şi  folosirea mijloacelor pentru  asigurările sociale de stat, asistenţa  socială, precum şi pentru utilizarea braţelor de muncă.
3. Fondul e compus din următoarele fonduri speciale:
fondul special de pensii al Moldovei;
fondul special al asigurării sociale al Moldovei;
fondul de şomaj;
fondul special de rezevă al asistenţei sociale;
Regulamentele cu privire la fondurile speciale sînt  aprobate de comitetul de conducere al Fondului.
[Pct.3 modificat prin HG708 din 22.09.94, MO8/13.10.94]
II. Sarcinile şi funcţiile Fondului
4. Sarcinile principele ale Fondului sînt:
încasarea şi administrarea folosirii mijloacelor bănăşti vărsate în formă  de cotizaţii de către întreprinderi, instituţii, organizaţii, cooperative şi cetăţeni pentru asigurarea socială de stat, plata pensiilor, a indemnizaţiilor în caz de boală, şomaj, pentru susţinerea de către stat a familiei, altor acţiuni prevăzute de lege,  pentru finanţarea organizaţiei măsurilor curative si de asanare;
organizarea activităţii de anteprinor în scopul reproducerii lărgite a mijloacelor Fondului pentru soluţionarea problemelor sociale şi reabilitatea socială a invalizilor şi şomerilor pe calea creării pentru ei a unor locuri de muncă suplimentare;
antrenarea mijloacelor băneşti ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, cooperativelor şi persoanelor particulare şi  folosirea lor pentru finanţarea susţinută a asistenţei sociale şi octotirii sănătăţii, precum şi pentru acordarea de ajutor familiilor, invalizilor,
cetăţenilor puţin asiguraţi şi rezolvarea altor probleme sociale;
participarea pe baza de contract, în scopul obţinerii de mijloace suplimentare, la realizarea programelor elaborate în comun cu alte republici, a celor unionale şi regionale privind susţinera socială a pensionarilor, invalizilor, şomerilor păturilor neîndestulate şi a altor categorii ale populaţiei, precum şi la finanţarea acestor programe;
colaborarea internaţională  în problemele  legate de asigurarea socială şi asistenţa socială;
activitatea editorială.
5. În scopul asigurării realizării sarcinilor menţionate  Fondul:
acumulează mijloace băneşti şi finansează  pensiile de stat  şi subvenţiile plătite din contul său;
elaborează în comuncu Ministerul muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova şi cu Ministerul finanţelor al Republicii Moldova propuneri privind mărimea ratelor pentru asigurarea socială de stat, la ordinea  de constituire a mijloacelor fondului şi  le prezintă  spre examenare Guvernului Republicii Moldova;
stabileşte modul de folosire a mijloacelor Fondului;
asigură exercitarea controlului asupra utilizării judicioase a mijloacelor Fondului, precum şi în comun cu organele financiare şi sindicale - exercitarea controlului asupra încasării în termen şi complete a ratelor de asigurare;
desfăşoară activitatea comercială, organizează întreprinderi mici şi medii pentru producerea protezelor şi a altei producţii de importanţă socială, participînd astfel la crearea fondului statutar, la determinarea principalelor lor direcţii de activitate şi la folosirea unei părţi din profit în scopurile sale;
în baza referinţelor Expertizei de stat a condiţiilor de muncă adoptă hotărîri cu privire la diferenţierea tarifelor de asigurare socială de stat pe întreprinderi şi organizaţii în dependenţă de gradul de pericol al muncii, nocivitate şi caracterul ei complex,  precum de starea altor condiţii de muncă;
participă la elaborarea  propunerilor pentru programele unionale, republicane de dezvoltare socială şi sporire a nivelului de  viaţă  al poporului;
participă la elaborarea propunerilor vizînd perfecţionarea asistenţei  sociale,  precum şi a modului de majorare a pensiilor şi indemnizaţiilor  în legătură cu schimbarea indicelui costului vieţii  şi creşterea salariilor;
întreprinde manifestări rentabile, organizează  încasarea vărsămintelor benevole a  cetăţenilor, inclisiv a celor străini, a întreprinderilor şi organizaţiilor;
încasează alocările mijloacelor băneşti  transferate pe bază de contract din alte republici, fondurile bugetului unional în vederea acoperirii cheltuielilor republicii pentru asigurarea socială şi plasarea  în cîmpul muncii a cetăţenilor sosiţi în Moldova, precum şi în caz de calamnităţi naturale;
informează populaţia  despre  activitatea sa, publică anual dări de seamă privind executarea bugetului Fondului;
organizează şi finansează activitatea editorială;
colaborează în modul stabilit cu organizaţiile  internaţionale  în probleme ce ţin de competenţa sa.
III. Veniturile şi cheltuielile Fondului
6. Veniturile Fondului se formează din:
ratele de asigurare ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, cooperativelor şi întreprinderilor indiferent de formele de proprietate şi  gospodărire, ale persoanelor ce practică munca individuală, inclusiv şi în condiţii de arendă individuală (de grup) sau în gospodăria ţărănească personală;
ratele de asigurare obligatorie ale cetăţenilor;
alocările obligatorii ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, cooperativelor, indeferent de formele de proprietate şi gospodărire conform actelor normative ale Republicii Moldova;
vărsămintele benevole ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi  persoanelor particulare din Republicii  Moldova, U.R.S.S., republicile unionale şi ţările străine;
veniturile obţinute de la  întreprinderea  unor măsuri de la activitatea lui economică, editorială şi comercială;
mijloacele din bugetul republican, destinate pentru majorarea pensiilor în legătură cu schimbarea indicelui costului vieţii, creşterea salariilor şi în alte cazuri, precum şi pentru indemnizaţii, conform legislaţiei Republicii Moldova;
mijloacele băneşti, alocate pe bază de contract din alte republici, fonduri unionale (sau din bugetul unional) în vederea acoperirii cheltuielilor republicii pentru asigurarea socială, asistenţa socială şi plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor sosiţi în Moldova, precum şi în caz de calamnităţi naturale;
vărsămintele benevole ale cetăţenilor pentru asigurarea sănătăţii, asigurării suplementare la pensie, în caz de şomaj;
alocările speciale din bugetul local;
mijloacele transferate de statele străine conform acordurilor internaţionale.
7. Întreprinderileşi organizaţiile, ale căror lucrători au dreptul la pensie de bătrîneţe cu înlesniri, paralel cu ratele de asigurare depun în Fond alocări suplimentare din mijloacele destinate pentru salarizare în cuantumurile stabilite în conformitate cu legislaţia republicii cu privire la pensii.
8. Cetăţenii care prestează munca individuală, inclusiv în condiţii de arendă individuală (în grup), sau în gospodăria ţărănească personală, antreprenorii plătesc ratele de asigurare în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova.
9. Încasarea ratelor de asigurare socială, transformarea vărsămintelor benevole şi a altor depuneri, tercerea  mijloacelor Fondului în conturile corespunzătoare, evidenţa şi  folosirea lor, efectuează  în ordinea aprobată de Comitetul de conducere a Fondului, Ministerul  muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova Ministerul finanţelor al Republicii Moldova, Banca republicană din Moldova a Băncii de stat din U.R.S.S. şi Federaţia sindicatelor independente din Moldova.
10. Mijloacele Fondului pot fi acumulate în ruble sau în altă valută de circulaţie republicană, precum şi în valută străină.
11. Veniturile Fondului  provenite din activitatea  comercială  şi mijloacele băneşti transferate Fondului nu sînt impozabile.
Fondul este scutit de asemenea şi de plata taxelor de stat şi vamale destinate bugetului de stat.
12. Alocările speciale sau donaţiile primite în Fond se  folosesc conform dorinţei  întreprinderii, organizaţiei sau  persoanei  care a transferat  aceste  mijloace, dacă acest lucru nu contravine sarcinilor Fondului.
În cazul apariţiei unor divergenţe sumele alocate sau donaţiile sînt restituite  sau  trecute, la dorinţa decontatorului sau donatorului, în oricare alt fond.
13. Mijloacele băneşti  acumulate se  folosesc de către Fond la finanţarea următoarelor scopuri principale:
plata conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova a pensiilor (de bătîneţe, de invaliditate, de urmaş, pentru vechime în muncă, pensii sociale ş.a.) şi indemnizaţiilor de şomaj, pentru acordarea asistenţei de stat familiei şi altele;
majorarea pensiilor şi  indemnizaţiilor în legătură  cu  schimbarea indicelui costului vieţii şi majorarea salariilor;
realizarea pe bază de contract a programelor unionale, republicane şi  regionale de susţinere socială a pensiilor, invalizilor, copiilor, şomerilor, persoanelor puţin asigurate şi a altor categorii de populaţie;
plata indemnizaţiilor pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă, pentru concediu de maternitate şi naşterea copilului, îngrijirea copilului şi indemnizaţii lunare pentru copii la atingerea anumitei vîrste, înmormîntare;
procurarea fişelor pentru tratament balneo-sanatorial şi de  odihnă pentru oamenii muncii şi pentru familiile lor;
finanţarea întreţinerii sanatoriilor, profilactoriilor, taberilor de întremare a copiilor, şcolilor sportive pentru copii şi adoliscenţi;
finanţarea alimentării dietice, acordate oamenilor muncii, studenţilor  instituţiilor  superioare şi elevilor  instituţiilor  medii speciale şi profesional-tehnice;
dezvoltarea bazei  tehnico-materiale a organizaţiilor curative de profilaxie şi de asanare, formarea unei rezerve  în cazul  creşterii considerabile a morbidităţii şi calamnităţilor naturale;
finanţarea elaborării  programului  republican  cu  privire  la utilizarea braţelor de muncă;
susţinerea financiară a acţiunilor, iniţiativelor şi măsurilor, ce vizează  înbunătăţirea  asistenţei sociale şi a  ocrotirii sociale a populaţiei;
pariciparea la finanţarea lucrărilor publice plătite;
acordarea ajutorului  material mişcărilor de benefacere din domeniul asistenţei sociale şi al ocrotirii sănătăţii;
finanţarea pregătirii profesionale şi a reciclării  cetăţenilor neangajaţi la muncă;
repartizarea mijloacelor pentru acoperirea cheltuielilor de protezare şi finanţarea susţinută a pregătirii  profesionale a invalizilor şi a plasării lor în cîmpul muncii;
acordarea ajutoarelor speciale cetăţenilor neînstăriţi;
menţinerea contactelor  internaţionale,  orientate spre dezvoltarea asistenţei  sociale şi ocrotirii sănătăţii, precum şi  colaborarea  în problemele plasării cetăţenilor în cîmpul muncii;
majorarea salariilor lucrătorilor  din domeniul social-cultural;
constituirea  fondurilor statutare ale întreprinderilor mici  medii, tipografiei şi editurii, organizate de Fond, susţinerea financiară a activităţii lor, inclusiv şi pe bază de contract;
asigurarea activităţii curente şi  întreţinerea organelor de administrare ale Fondului şi serviciului  de stat  pentru  plasarea cetăţenilor în cîmpul muncii;
investierea rezervelor băneşti  în hîrtii de valoare şi titluri  de stat  pe termen scurt sau de lungă durată, desfăşurarea  activităţii comerciale;
dezvoltarea bazei  tehnico-materiale a Fondului  şi  a  asistenţei sociale,  inclusiv  crearea  şi dezvoltarea sistemului de stat  pentru plasarea cetăţenilor în cîmpul muncii;
înfăptuirea altor măsuri în conformitate cu sarcinile Fondului.
14. Fondul alocă  mijloace  pentru finanţarea susţinută pe bază  de concurs  în formă de indemnizaţie unică sau stabilă de  lungă  durată, precum şi în formă de împrumut cu dobîndă sau fără dobîndă.
15. Mijloacele Fondului rămase nefolosite în rezultatul economiei obţinute la chetuielile din buget anual, se acumulează în fondul respectiv cu destinaţie specială. Resursele disponibile ale Fondului pot fi repartizate pentru dezvoltarea activităţii economice şi comerciale.
16. Fondul acţionează  în baza bugetului anual. Proiectul  bugetului Fondului la resursele de venituri şi al articolele de cheltuieli se elaborează de către direcţia executivă a Fondului în comun cu Ministerul muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova cu participarea Ministerului finanţelor al Republicii Moldova, Federaţiei  sindicatelor independente din Moldova şi se aprobă de comitetul  de conducere a Fondului. Mijloacele pentru asigurarea socială se stabilesc în procente anual  din suma ratei de asigurare a asigurărilor care sînt încasate  în contul  curent ale fondului special al asigurării sociale al Moldovei cu destinaţie specială.
IV.Administrarea Fondului
17. Organele  de conducere ale Fondului sînt comitetul de conducere, direcţia executivă şi comisia de revizie.
18. Din componenţa comitetului de conducere a Fondului fac parte membrii  permanenţi: ministrul muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova, precum şi reprezintanţii ministerului dat, Fediraţiei sindicatelor  independente din Moldova, Ministerului  finanţelor al Republicii  Moldova, Ministerul ştinţei şi învăţămîntului al Republicii Moldova, Ministerul sănătăţii al Republicii Moldova şi Băncii republicane din Moldova a Băncii de stat a U.R.S.S.. Directorul executiv al Fondului face parte din conducere conform funcţiei pe care o deţine.
În componenţa comitetului de  conducere a Fondului la propunerea Ministerului muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova, în comun acord cu Fediraţia sindicatelor independente din Moldova, sînt incluşi, de asemenea, şi reprezintanţi ai organizaţiilor obşteşti şi  de stat, activitatea  cărora  ţine de  apărarea intereselor  pensionarilor, invalizilor, copiilor, şomerilor şi cetăţenilor neînstăriţi.
19. Componenţa comitetului de conducere,  preşedintele şi vicepreşedintele Fondului se confirmă de Guvernul Republicii  Moldova. Ministerul  muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova, care face parte din componenţa comitetului de conducere a Fondului, este, totodată preşedintele comitetului de conducere a fondului.
20. Comitetul de conducere a Fondului
stabileşte regulamentul, formele şi metodele activităţii sale;
aprobă regulamentele  şi înstrucţiunele necesare privind problemele ce ţin de competenţa Fondului;
aprobă bugetul şi devizele de cheltuieli ale fondului,  şi fondurilor  cu destinaţie specială precum şi dare de seamă cu privire la executarea lor;
ia decizii privitor la alocarea de mijloace băneşti din Fond conform bugetelor şi decizelor de cheltuieli;
asigură respectarea ordinii  stabilite  în ce  priveşte  efectuarea calculelor  în  vederea mijloacelor băneşti ale Fondului  şi  întocmirea bugetului, evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi integritatea lor;
poartă răspundere totală pentru  finanţarea la timp şi  deplină  a cheltuielilor pentru plata pensiilor şi indemnizaţiilor din  mijloacele Fondului;
determina sarcinile imediate şi de perspectivă ale Fondului;
în comun cu Ministerul muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova Ministerul finanţelor al Republicii Moldova şi Federaţia sindicatelor independente din Moldova prezintă propuneri Guvernului Republicii Moldova privitor la cuantumul ratelor asigurării sociale  de stat;
În comun cu Ministerul muncii  şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova Ministerul finanţelor al Republicii Moldova şi Federaţia sindicatelor  independente din Moldova elaborează şi adoptă ordinea  de constituire a mijloacelor Fondului;
aprobă structura, statele de personal şi devizul de cheluieli, inclusiv fondul de salarizare, ale aparatului direcţiei executive şi altor sub diviziuni subordonate comitetului de conducere, precum şi ale comisiei de revizie a Fondului;
numeşte directorul executiv al Fondului, locţiitorii lui, directorii tipografiei, editurii, întreprinderilor mici şi medii, redactorul-şef al editurii, fondatorul cărora este Fondul;
informează opinia publică despre activitatea Fondului;
reprezintă Fondul  în relaţiile cu organizaţiile de peste hotare şi internaţionale.
21. Comiteul de conducere a Fondului activează pe baze obşteşti  şi se convoacă în caz de necesitate, dar nu mai rar cît odată în trimestru. El este în drept să ia decizii în cazul prezenţei la şedinţă a cel puţin 2/3 din membrii Comitetului  de conducere. Hotărîrele se adoptă cu majoritate simplă de voturi ale membrilor comitetului de conducere prezenţi la şedinţă.
22. Hotărîrele comitetului  de conducere a Fondului cu  privire  la folosirea  mijloacelor  băneşti  ale Fondului  sînt  obligatorii  pentru deţinătorul Fondului.
23. Pentru asigurarea funcţiilor executive şi de dispoziţie ale comitetului de conducere a Fondului şi conducerii operative a Fondului, prin hotărîrea comitetului de conducere se crează direcţia executivă permanentă a Fondului.
Regulamentul direcţiei executive se aprobă de comitetul de conducere a Fondului.
24. Preşedintele  comitetului de conducere a Fondului şi locţiitorul lui;
organizează îndeplinirea  hotărîrelor  comitetului  de  conducere  a Fondului şi activitatea direcţiei executive a Fondului;
emit acte curente ale Fondului;
repărezintă Fondul în cadrul ţării şi peste hotare;
deschid şi dispun de conturile Fondului;
25. În caz de  necisitate se crează consilii obşteşti ale fondurilor speciale, ordinea  formării  şi funcţionării lor este determinată de comitetul de conducere a Fondului.
26. Componenţa comisiei de revizie a Fondului se aprobă  de către Ministerul muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova şi Federaţia sindicatelor independente din Moldova. Din componenţa comisiei de revizie fac parte  reprezintanţi ai organizaţiilor sindicale şi obşteşti, activitatea cărora ţine de apărarea intereselor pensionarilor, invalizilor, copiilor, şomerilor şi cetăţenilor neînstăriţi .
Preşedintele comisiei de revizie a Fondului este numit de Guvernul Republicii Moldova.
27. Comisia de revizie:
controlează activitatea economico-financiară a  comitetului  de conducere a Fondului, organelor lui  executive, întreprinderilor  şi organizaţiilor, a căror fondator este fondul;
controlează evidenţa bunurilor materiale;
verifică termenele şi coretitudinea executării  lucrărilor  în aparatul de conducere, examenarea scrisorilor şi sesizărilor cetăţenilor;
acordă ajutor metodic organelor care exercită controlul  în chestiunele legate de activitatea Fondului;
prezintă comitetului de conducere a Fondului  rezultatele controlorilor, iar în caz de necesitate - Guvernului Republicii Moldova.
28. Cheltuielile ce ţin de activitatea comisiei de revizie se fac din contul mijloacelor bugetului Fondului.
29. Întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, cooperativele, organele locale ale asistenţei sociale, Ministerul muncii şi ocrotirii sociale al Republicii Moldova şi Federaţia sindicatelor independente din Moldova sînt obligate să prezinte comisiei de revizie, documentele necesare şi  informaţiile  referitoare şi informaţiile  referitoare  la sfera de activitate a Fondului.
V. Principiile juridice şi lichidarea Fondului
30. Statutul provizoriu al Fondului se aprobă de Guvernul Republicii Moldova.
31. Fondul este persoana juridică, are cont de decontare şi cont valutar în bancă,conturi curente ale fondurilor speciale, pecete, ştampilă şi formulare de modelul stabilit.
32. Fondul are  dreptul să încheie acorduri şi contracte, să  procure drepturi  patrimoniale şi nepatrimoniale şi să poarte răspundere, să fie reclamant şi reclamat în judecată şi în arbitraj.
33. Fondul, conform obligaţiunilor sale, răspunde prin bunurile care-i aparţin şi care, conform legislaţiei Republlicii Moldova, pot fi urmărite. Fondul nu răspunde de obligaţiunile fondatorului său, la fel precum şi fondatorul nu răspunde de obligaţiunile Fondului.
34. Fondul obţine dreptul de persoană juridică din  momentul aprobării prezentului Statut.
35. Întru asigurarea activităţii sale, Fondul este în drept:
să stăpînească clădiri, construcţii, mijloace de transport, utilaj şi alte bunuri;
să creeze şi  să reorganizeze în ordinea stabilită întreprinderi şi organizaţii ale sale.
36. Activitatea Fondului se suspendează în modul stabilit iar problema utilizării ulterioare a mijloacelor speciale şi a donaţiilor aflate pe contul Fondului este pusă în sarcina comisiei de lichidare a Fondului, formată de Guvernul Republicii Moldova.
37. Comitetul de conducere a Fondului îşi are sediul în or. Chişinău.

Anexa nr.2
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova din 1
februarie 1991 nr.52
C O M P O N E N Ţ A
comitetului de conducere a Fondului
social al Republicii Moldova
Dumitru  Nidelcu         - Ministru al muncii şi protecţiei sociale al
                                     Republicii Moldova, preşedintele comitetului
Membrii comitetului
O. Budza                    - preşedintele comitetului republican al
                                     sindicatului independent al lucrătorilor
                                    din construcţii al Republicii Moldova
A.Dziubinschi              - vicepreşedinte al Comitetului veteranilor;
Gh.Grigoriţa                - şef al Direcţiei asigurării sociale, protecţiei
                                     muncii şi sănătăţii oamenilor muncii a Consili-
                                     liului  Federaţiei Sindicatelor Independente
                                     Independente din Moldova;
V.Neculce                   - preşedinte al Societăţii invalizilor;
A.Selina                      - preşedinte a Consiliului central al sindicatului  
                                     lucrătorilor din industria locală şideservirea
                                           comunală a populaţiei;
Vasile GH. Gaidenic    - prim-locţiitor al directorului Departamentului
                                     Republican pentru Pensii şi Asistenţă Socială
                                     al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
                                     al Republicii Moldova
Vasile Dumitru Sîrbu    - prim viceministru al Muncii şi Protecţiei
                                     Sociale al Republicii Moldova, director
                                     executiv al Fondului Social al Republicii
                                      Moldova  
Ştefan Simion Olaru      - membru al comitetului executiv al Uniunii
                                            Ţăranilor din Moldova
P.Chimirciuc                 - viceministru al sănătăţii
L.Guţu                          - viceministru al finanţelor
GH.Porcescu                - preşedintele Comitetului central al sindicatilui
                                      lucrărilor din complexului agroindustrial
Vasiloi Valentin             - director executiv al Fondului Social;
Popovici Iacob             - prim-vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor
                                            Independente din Moldova;
Prodan Ion                   - viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei;
Moraru Mihail               - viceministru al economiei.

[Anexa 2 în redacţia Hotărîrii Guvernului nr.579 din 17.08.95]
[Anexa 2 în redacţia Hotărîrii Guvernului nr.436 din 24.06.94]
[Anexa 2 în redacţia Hotărîrii Guvernului nr.250 din 13.05.93]
[Anexa 2 în redacţia Hotărîrii Guvernului nr.722 din 05.11.92]
[Anexa 2 în redacţia Hotărîrii Guvernului nr.267 din 20.04.92]
[Anexa 2 în redacţia Hotărîrii Guvernului nr.627 din 13.11.91]
[Anexa 2 în redacţia Hotărîrii Guvernului nr.419 din 09.08.91]
[Anexa 2 în redacţia Hotărîrii Guvernului nr.266 din 22.05.91]