HGA61/1992
ID intern unic:  293367
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 61
din  31.01.1992
Cu privire la înfiinţarea Deprtamentului Protecţiei Mincii
al Republicii Moldova pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei al Republicii Moldova
Publicat : 28.02.1992 în Monitorul Oficial Nr. 002
Abrogat la 09.12.1998
[Denumirea în redacţia Hot. Guv. nr.363 din 30.05.94]
    În scopul promovării  unei  politici  de stat coerente  în  domeniul protecţiei   muncii,  coordonării  şi  exercitării  controlului   asupra asigurării  condiţiilor  de muncă sănătoase Guvernul Republicii  Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. A înfiinţa Departamentul Protecţiei Muncii al Republicii Moldova, cu  drept de persoană juridică, pe lîngă Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova.
[în redacţia Hot. Guv. nr.363 din 30.05.94]
    2. A stabili  că funcţiile principale ale Departamentului Protecţiei Mincii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei  Sociale  şi  Familiei  al  Republicii Moldova sînt următoarele:
[în redacţia Hot. Guv. nr.363 din 30.05.94]
    analizarea în  comun cu organele interesate a cauzelor  accidentelor de  muncă  şi  elaborarea măsurilor necesare de  prevenire  a  acestora, controlul,  înregistrarea,  evidenţa accidentelor de muncă şi a  bolilor profesionale,  cercetarea  sub  aspectul  cauzelor  şi  răspunderilor  a accidentelor de muncă colective cu sfîrşit letal şi celor care au condus la invaliditate;
    coordonarea activităţii de elaborare a actelor normative republicane, standartelor şi altor acte ce  reglementează  protecţia muncii;
    elaborarea normativelor privind asigurarea  cu   echipament   de protecţie  şi  avizarea noilor mostre de echipament de protecţie sau  de lucru pentru fabricare ulterioară;
    constatarea contravenţiilor   şi   aplicarea   sancţiunilor   pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
     avizarea noilor  aparate,  dispozitive şi instalaţii cu caracter  de protecţie a muncii;
    organizarea activităţii  de cercetare în domeniul protecţiei muncii, ţînînd cont de problemele economiei naţionale;
    pregătirea conducătorilor  şi specialiştilor în domeniul  protecţiei muncii;
    editarea cărţilor,  revistelor,  broşurilor, normelor,  afişelor  şi altor publicaţii în domeniul protecţiei muncii;
    colaborarea cu  instituţiile similare din alte republici şi ţări  în realizarea prevederilor convenţiilor internaţionale.
    3. Se aprobă  structura Departamentului protecţiei muncii pe  lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, conform anexei.
[Pct. 3 în redacţia Hot. Guv. nr.363 din 30.05.94]
    4. Se stabileşte  personalul scriptic al aparatului  Departamentului protecţiei  muncii  pe  lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei  Sociale  şi Familiei  al  Republicii  Moldova în număr de 12 unităţi  şi  personalul scriptic  al  inspectoratelor de stat pentru protecţia muncii  pe  lîngă Departamentul protecţiei muncii în număr de 68,5 unităţi.
[Pct. 4 în redacţia Hot. Guv. nr.363 din 30.05.94]
    5. Ministerul  Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei al  Republicii Moldova  să  elaboreze  în  decurs de o lună şi  să  prezinte  Guvernului Republicii  Moldova proiectul de Regulament al Departamentului Protecţiei Muncii  pe  lîngă  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi  Familiei  al Republicii Moldova.
[în redacţia Hot. Guv. nr.363 din 30.05.94]
    6. Ministerul   Finanţelor   al  Republicii  Moldova  să   introducă modificările  corespunzătoare în programul şi bugetul republicii pe anul 1992, reieşind din prezenta hotărîre.
    7. Primăria or.Chişinău   să  repartizeze  sediu  pentru  serviciile Departamentului Protecţiei Muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei   Sociale  şi Familiei al Republicii Moldova.
[în redacţia Hot. Guv. nr.363 din 30.05.94]
    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                  VALERIU MURAVSCHI
                                                  
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.61
din 31 ianuarie 1992
S T R U C T U R A
Departamentului protecţiei muncii pe
lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei al Republicii Moldova
    1. Aparatul Departamentului protecţiei muncii:
    Direcţia tehnico-normativă
    Serviciul evidenţă contabilă şi cadre
    2. Inspectoratele de stat pentru protecţia muncii pe lîngă Departamentul protecţiei muncii:
    Inspectoratul de stat  pentru protecţia muncii în  agricultură  şi industria alimentară
    Inspectoratul de stat  pentru  protecţia  muncii  în   industrie, energetică şi telecomunicaţii
    Inspectoratul de stat pentru protecţia muncii în construcţii, industria materialelor de construcţie şi transporturi
    Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.
[Anexa în redacţia Hot. Guv. nr.363 din 30.05.94]