HGA704/1993
ID intern unic:  293540
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 704
din  11.11.1993
cu privire la instituirea Comisiei de stat pentru frecvenţe
radio a Republicii Moldova şi aprobarea Regulamentului
Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova
Publicat : 30.11.1993 în Monitorul Oficial Nr. 11     art Nr : 364     Data intrarii in vigoare : 30.11.1993
    Abrogată prin HG544 din 12.06.97, MO46-47/17.07.97 art.489
 
    În scopul realizării politicii unice privind distribuirea spectrului de frecvenţe radio-patrimonial al republicii, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Comisia de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova.
    Se stabileşte că în competenţa Comiciei nominalizate se includ următoarele persoane oficiale, ministerul informaticii, informaţiei şi telecomunicaţiilor (preşedinte al Comisiei), prim viceministrul apărării (vicepreşedinte al Comisiei), viceminiştrii afacerilor interne şi securităţii naţionale, vicedirectorii generali ai Departamentului de Stat pentru Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică şi Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile.
    2. Se aprobă Regulamentul Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova (se anexează).
    3. Comisia de stat pentru frecvenţe radio va aproba în termen de o lună Regulamentul cu privire la mijloacele radioelectronice.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA               Andrei SANGHELI

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova din
11 noiembrie 1993 nr.704

REGULAMENTUL
Comisiei de stat pentru frecvenţe
radio a republicii Moldova
    1. Comisia de stat pentru drecvenţe radio a Republicii Moldova (în continuare - Comisia) este un organ de stat permanent al Republicii Moldova care, în limitele competenţei sale şi în baza prezentului Regulament, elaborează şi promovează o politică unică în domeniul distribuirii, reglementării şi utilizării spectrului de frecvenţe radio, protejază sub ascpect juridico-internaţional planul de distribuire a frecvenţelor radio ale republicii Moldova.
    2. În activitatea sa Comisia se călăuzeşte după legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Guvernului Republicii Moldova şi alte acte normative ale Republicii Moldova, precum şi după acordurile internaţionale la care a aderat Republica Moldova şi prevederile prezentului Regulament.
    3. Pentru realizarea sarcinilor ce-i revin, Comisia poate dispine de un aparat de funcţionari, constituit din doi concilieri şi un secretar-salariaţi ai aparatului Ministerului Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor sau ai întreprinderilor subordonate acestuia.
    4. Hotărîrile Comisiei în domeniul reglementării spectrului de frecvenţe radio sînt obligatorii pentru toate ministerele, departamentele de stat, organizaţiile şi persoanele juridice şi fizice care elaborează, produc (achiziţionează) şi exploatează sisteme şi mijloace radioelectronice* pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de subordonarea şi forma lor de proprietate.
    5. Principalele sarcini ale Comisiei sînt:
    eliberarea benzilor spectrului de frecvenţe radio pentru exploatarea mijloacelor radioelectronice în ramurile economiei naţionale şi de către persoanele fizice;
    coordonarea cu alte state a politicii în domeniul distribuirii şi utilării spectrului de frecvenţe radio;
    promovarea politicii interne de perspectivă în domeniul reglementării spectrului de frecvenţă radio şi elaborarea unei concepţii unice vizînd utilizarea acestuia;
    elaborarea şi aprobarea planurilor de distribuire şi utilizare în perspectivă a spectrului de frecvenţe radio, orbitelor şi punctelor (sectoarelor) de staţionare a sateliţilor artificiali ai patrimoniului pentru sisteme prin satelit (reşele) de toate tipurile;
    participarea la conferinţele, simpozioanele, seminarele internaţionale şi alte acţiuni în problemele reglementării spectrului de frecvenţe radio;
    exercitarea controlului asupra îndeplinirii hotărîrilor sale de către ministere şi departamente de stat, persoane juridice şi fizice.
    6. Comisia are dreptul:
    să emită hotărîri obligatoriu pentru toate ministerele şi departamentele de stat, persoanele juyridice şi fizice cu privire la reglementarea spectrului de frecvenţă radio, să stabilească restricţii teritoriale provizoriu privind utilizarea unor benzi;
    să ceară de la ministere şi departamentele de stat, persoanele juridice şi fizice informaţii vizînd necesităţile de benzi de frecvenţe şi caracteristicile tehnice ale M.R.E., folosite pe nominalele de frecvenţe deja repartizate, cît şi pentru nominalele de frecvenţe planificate spre utilizare, precum şi argumentarea avizelor asupra unor pobleme în domeniul reglementării spectrului de frecvenţe radio;
    să creeze comisii interdepartamentale de experţi în problemele efecuării expertizelor tehnice şi examinării chestiunilor speciale ce ţin de domeniul reglementării spectrului de frecvenţe radio în interesul şi din contul Nijloacelor ministerelor, departamentelor de stat, persoanelor juridice şi fizice respective.
    7. Hotărîrile Comisiei se adoptă prin vot deschis şi se consideră valabile, dacă pentru ele au votat pro toţi membrii Comisiei (prin consens). Dacă în problemele fundamentale consensusul lipseşte, preşedintele Comisiei înaintează chestiunea Guvernului Republicii Moldova spre examinare.
    8. Comisia foloseşte ştampila Ministerului Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor.
    ------------------------
    * Mijloacele radioelectronice (M.R.E.) includ instalaţii electronice de radiotranslare şi instalaţii de înaltă frecvenţă care emit în eter un anumit spectru de ascilaţii electromacnetice avînd un nuvel determinat de intensitate a cîmpului electromagnetic, precim şi sisteme de televiziune prin cablu.