HGM1000/2000
ID intern unic:  293961
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1000
din  02.10.2000
cu privire la crearea unor întreprinderi de stat
în sectorul electroenergetic
Publicat : 05.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 124-126     art Nr : 1101

    MODIFICAT
   
HG906 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.969; în vigoare 21.12.18


      În scopul asigurării funcţionării eficiente şi transparente a sectorului electroenergetic şi a pieţei energiei electrice în dezvoltare, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se creează următoarele întreprinderi de stat, subordonate Ministerului Industriei şi Energeticii, prin separarea activelor funcţionale corespunzătoare, fără datorii creditoare şi debitoare, din componenţa Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro":
Întreprinderea de Stat "Moldelectrica" în care se includ activele Reţelelor Electrice de Tensiune Înaltă, Serviciului Dispecerat Central şi ale Centrului de Instruire, cu sediul în mun. Chişinău;
Întreprinderea de Stat "Nodul Hidroenergetic Costeşti";
Întreprinderea de Stat "Autoelectrotrans" în care se includ activele Bazei de Producţie, cu sediul în mun. Chişinău.
2. Activitatea întreprinderilor de stat menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri este condusă de către directori generali, numiţi şi eliberaţi din funcţie de autoritatea centrală de specialitate, conform legislaţiei în vigoare.
3. Ministerul Industriei şi Energeticii, în comun cu Departamentul privatizării şi administrării proprietăţii de stat pe lîngă Minsiterul Economiei şi Reformelor, în termen de două luni:
va institui o comisie care va redistribui activele între Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro" şi întreprinderile de stat nou-create menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri;
va aproba modificările în statutul Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" şi documentele de constituire a întrepridnerilor nou-create, cu înregistrarea lor conform legislaţiei în vigoare.
4. Întreprinderea de Stat "Moldelectrica" are ca obiect principal de activitate:
gestionarea operativă centralizată a sistemului electroenergetic la nivel de Serviciu Dispecerat Central, cu perspectiva instituirii unui operator de sistem al sistemului electroenergetic naţional;
transportarea energiei electrice prin reţelele electrice de tensiune înaltă;
exploatarea şi dezvoltarea sistemului de transport a energiei electrice, de telecomunicaţii şi tehnologii informatice, în corelare cu sistemele de producţie şi distribuţie;
asigurarea funcţionării sistemului naţional de transport a energiei electrice în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţă economică şi protecţie a mediului înconjurător;
exploatarea interconexiunilor şi tranzitul internaţional al energiei electrice;
asigurarea interconexiunilor şi condiţiilor optime de funcţionare în paralel cu sistemele electroenergetice din alte ţări;
rularea programelor specializate pentru determinarea parametrilor de funcţionare optimă a sistemului electroenergetic naţional;
efectuarea unor schimburi de energie electrică cu partenerii externi de interconexiune pe piaţa locală de balansare a energiei electrice pentru evitarea dezechilibrelor de producţie-consum;
pregătirea şi perfecţionarea personalului din sectorul electroenergetic.
5. Întreprinderea de Stat "Moldelectrica" ţine evidenţa contabilă separată pentru Reţelele Electrice de Tensiune Înaltă şi Serviciul Dispecerat Central.
6. Întreprinderea de Stat "Nodul Hidroenergetic Costeşti" are ca obiect principal de activitate producerea energiei electrice şi furnizarea acesteia, în mod prioritar, sistemelor de irigare, în bază de contracte bilaterale directe, precum şi exploatarea nodului hidrotehnic.
7. Întreprinderea de Stat "Autoelectrotrans" are ca obiect principal de activitate:
prestarea serviciilor auto, în bază contractuală, întreprinderilor sectorului electroenergetic;
exploatarea şi întreţinerea mijloacelor de transport auto;
deservirea tehnică şi reparaţia mijloacelor de transport;
servicii de parcare şi pază a mijloacelor de transport;
alte activităţi comerciale, conform legislaţiei în vigoare.
8. Se recomandă Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, la momentul constituirii întreprinderilor de stat nou-create menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri:
să retragă licenţele existente pentru transportul de energie electrică, pentru activitatea de dispecerat central şi pentru producerea de energie electrică la Centrala Hidroelectrică Costeşti, eliberate Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro";
să anuleze tariful existent pentru serviciile de transport şi dispecerat ale Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" şi tariful existent pentru producerea de energie electrică la Centrala Hidroelectrică Costeşti;
să elibereze licenţe pentru transportul de energie electrică şi pentru activitatea de dispecerat Întreprinderii de Stat "Moldelectrica";
să stabilească şi să aprobe tariful pentru serviciile de transport şi dispecerat ale Întreprinderii de Stat "Moldelectrica";
să elibereze licenţă pentru producerea de energie electrică şi alte licenţe, conform legislaţiei în vigoare, Întreprinderii de Stat "Nodul Hidroenergetic Costeşti".
9. Se pune în sarcina Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro":
să efectueze, în termen de trei luni, un control de audit al activităţii economico-financiare a întreprinderii, cu prezentarea rezultatelor Ministerului Industriei şi Energeticii şi Ministerului Finanţelor;
să continue executarea contractelor în vigoare şi să gestioneze datoriile debitoare şi creditoare proprii;
să gestioneze datoriile debitoare şi creditoare ale întreprinderilor din sectorul electroenergetic în proces de privatizare după preluarea lor, conform Legii privind restructurarea datoriilor înreprinderilor din sectorul electroenergetic nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999.
10. Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro" va fi finanţată din contul unui comision, stabilit anual, din sumele datoriilor debitoare colectate nemijlocit de întreprinderea în cauză. În anul 2000 mărimea comisionului pentru Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro" se stabileşte la nivel de 5%. Comisionul oferit agenţilor economici implicaţi în colectarea datoriilor debitoare se va stabili în bază de concurs. În calitate de criteriu de selectare a învingătorului la concurs va servi comisionul minim solicitat de către agenţii economici.
11. Ministerul Industriei şi Energeticii şi Ministerul Finanţelor, în termen de două luni:
vor înainta Guvernului propuneri despre modificările şi completările necesare la Legea privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999, Legea bugetului pe anul 2000 nr. 918-XIV din 11 aprilie 2000, proiectul legii bugetului pe anul 2001, hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 7 iunie 1999 "Despre măsurile pentru executarea Legii privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic" şi nr. 613 din 29 iunie 2000 "Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 7 iunie 1999" şi alte acte legislative şi normative cu scopul de a prevedea transferarea mijloacelor obţinute din vînzarea pachetelor de acţiuni de control ale societăţilor pe acţiuni Centrala Electrică de Termoficare nr. 1, Centrala Electrică de Termoficare nr. 2, Centrala Electrică de Termoficare Nord, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest, Termocom, Aprovizelectro, Electrocon, Energoconstrucţie, Armo-Beton, Transenergoreparaţie, precum şi din vînzarea, contra plată, a reţelelor electrice cu tensiunea de 35 kV şi 110 kV cu funcţii de distribuţie, Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro", în limita acoperirii diferenţei dintre datoriile ei creditoare şi debitoare şi achitării datoriilor externe, ca o plată unică, cu un scont care să corespundă situaţiei de pe piaţă sau în rate, conform unor grafice de achitare, negociate cu furnizorii externi;
vor înainta Guvernului şi alte propuneri privind achitarea diferenţei dintre datoriile creditoare şi debitoare ale Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" şi a datoriilor ei externe.
12. Ministerul Industriei şi Energeticii, în termen de o lună, va stabili structura şi statele de personal ale Inspectoratului Energetic de Stat în conformitate cu Regulamentul cu privire la supravegherea energetică de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 420 din 11 mai 1999 "Despre instituirea organului supravegherii energetice de stat şi aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea energetică de stat" (Monitorul Oficial, 1999, nr. 48-49, art. 401).

   
[Pct.13 abrogat din 31.12.18 prin HG906 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.969]
14. Se abrogă punctul 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1059 din 13 noiembrie 1997 "Cu privire la reorganizarea Companiei de Stat "Moldenergo" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 79-80, art. 815).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Dumitru BRAGHIŞ

Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei şi reformelor                                 Andrei Cucu
Ministrul finanţelor                                                        Mihail Manoli
Ministrul industriei şi energeticii                                  Ion Leşanu
Ministrul justiţiei                                                            Valeria Şterbeţ

Chişinău, 2 octombrie 2000.
Nr. 1000.