HGA112/1996
ID intern unic:  294075
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 112
din  28.02.1996
despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea
şi desfăşurarea concursului pentru postul de rector
al instituţiei de învăţămînt superior universitar
Publicat : 30.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 223
    Abrogată prin HG31 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.38

    Întru realizarea Legii învăţămîntului (articolul 48, punctul 4), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşura- rea concursului pentru postul de rector al instituţiei de învăţămînt superior universitar (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 300 din 17 noiembrie 1992;
    Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr.100-dc din 20 aprilie 1994.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                    Andrei SANGHELI
    Contrasemnată:
    Ministrul învăţămîntului                               Petru Gaugaş

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 112
din 28 februarie 1996

R E G U L A M E N T
cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru postul de rector al
instituţiei de învăţămînt superior universitar
    1. Postul de rector al instituţiei de învăţămînt superior universitar de stat şi a celei echivalate acesteia (în continuare - instituţia de învăţămînt superior) se ocupă prin concurs.
    Modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior particulară se stabileşte de fondatorii acesteia.
    2. Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului ministerul de resort (în subordinea căruia se afla instituţia de învăţămînt superior respectivă) instituie Comisia de concurs, în următoarea componenţă: preşedinte, secretar şi trei membri.
    3. Postul de rector se scoate la concurs cu două luni înainte de expirarea termenului stabilit în contractul de muncă încheiat cu rectorul în exerciţiu sau în termen de o lună din momentul cînd postul de rector, din diferite motive, a devenit vacant.
    Pentru a informa cercurile largi ale opiniei publice asupra concursului, ministerul de resort publică în presa republicană un aviz în care se indică termenele şi condiţiile desfăşurării concursului.
    4. Candidaturile pentru ocuparea postului de rector prin concurs sînt propuse de colectivele facultăţilor, departamentelor, secţiilor, colegiilor şi de organizaţiile sindicale ale instituţiei de învăţămînt superior.
    5. La concurs pot fi înaintaţi cetăţeni ai Republicii Moldova cu titluri şi grade ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice (de regulă, doctor habilitat, profesor-universitar) corespunzătoare profilului instituţiei de învăţămînt superior, cu vechime în activitatea ştiinţifico - didactică de cel puţin 10 ani, inclusiv 5 ani de activitate didactică în învăţămîntul universitar, care cunosc limba de stat a Republicii Moldova şi nu au atins (de regulă) vîrsta de 60 ani.
    6. Candidaţii pentru ocuparea postului de rector prin concurs prezintă Comisiei de concurs, în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a avizului,fişa de evidenţă personală,copiile actelor de studii, gradelor şi titlurilor ştiinţifice,ştiinţifico-didactice şi onorifice, extrasul din cartea de muncă, lista lucrărilor ştiinţifico-didactice publicate, programul de activitate în viitoarea funcţie de rector, decizia adunării colectivului sau organizaţiei care recomandă.
    7. Comisia de concurs,după examinarea actelor prezentate în vederea corespunderii cerinţelor expuse în prezentul Regulament, prin vot deschis decide să înainteze sau nu Senatului instituţiei de învăţămînt superior candidaturile propuse pentru postul de rector.
    Decizia argumentată de a nu înainta Senatului candidatura se aduce la cunoştinţă colectivului sau organizaţiei care a propus candidatura pentru concurs.
    Lista candidaţilor înaintaţi la concurs pentru postul de rector (cu indicarea anului de naştere, funcţiei, gradului ştiinţific, titlului ştiinţifico-didactic sau onorific,vechimii în activitatea ştiinţifico-didactică, inclusiv activitate a didactică în învăţămîntul universitar) se afişează în instituţia de învăţămînt superior respectivă cu cel puţin 10 zile înainte de data convocării Senatului pentru alegerea rectorului.
    8. La solicitările colectivelor şi organizaţiilor instituţiei de învăţămînt superior respective, pot fi organizate întîlniri cu candidaţii la postul de rector.
    9. Alegerea rectorului se efectuează de către Senatul instituţiei de învăţămînt superior prin vot egal, secret şi liber exprimat.
    Şedinţa Senatului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
    Şedinţa Senatului este prezidată de preşedintele Comisiei de concurs.
    10. Examinarea candidaturilor pentru postul de rector se efectuează în cadrul şedinţei Senatului, în ordine alfabetică.
    Fiecare candidat îşi expune viziunea proprie privind programul de activitate a instituţiei de învăţămînt superior şi răspunde la întrebările membrilor Senatului.
    11. Senatul prin vot deschis, cu majoritatea simplă, ia decizia de a include sau nu candidatura respectivă în buletinul de vot.
    12. Pentru organizarea votării Senatul alege din membrii Senatului, prin vot deschis, comisia de numărare a voturilor.
    13. Fiecare membru al Senatului votează o singură candidatură din lista candidaţilor trecuţi în buletinul de vot.
    Buletinele în care au fost votate mai multe candidaturi se consideră nule.
    14. Este declarat ales în postul de rector candidatul care a obţinut majoritatea simplă (cel puţin 50 la sută plus un vot) de voturi din numărul membrilor Senatului,care au participat la votare.
    În cazul în care în buletinul de vot au fost incluşi trei sau mai mulţi candidaţi şi nici unul din ei nu a întrunit majoritatea simplă de voturi, se organizează votarea repetată. În noul buletin de vot vor fi incluşi primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi.
    În caz de paritate de voturi a trei sau mai mulţi candidaţi pentru funcţia de rector,se organizează votarea repetată, în buletin introducîndu-se aceşti candidaţi.
    Dacă în rezultatul votării candidatul clasat pe locul întîi n-a întrunit majoritatea simplă de voturi,iar pe locul doi s-au clasat doi sau mai mulţi candidaţi, evidenţierea celui de al doilea candidat se face prin votare intermediară, în buletin introducîndu-se candidaţii care au acumulat acelaşi număr de voturi.
    Votarea repetată sau intermediară se efectuează pînă la determinarea numărului necesar de candidaţi.
    Dacă la ultima etapă a votării nici unul din candidaţi nu a întrunit majoritatea simplă de voturi se anunţă un nou concurs.
    15. Cu privire la stabilirea rezultatelor votării se întocmeşte un proces-verbal al comisiei de numărare a voturilor.
    Procesul-verbal privind alegerea rectorului instituţiei de învăţămînt superior se aprobă prin decizia Senatului, cu vot deschis.
    16. Procesul-verbal şi decizia Senatului privind aprobarea acestuia,precum şi actele candidatului ales în postul de rector se prezintă, în termen de 5 zile, de către Comisia de concurs ministerului de resort.
    În acelaşi termen rezultatul alegerilor se afişează în instituţia de învăţămînt superior respectivă.
    17. Contestaţiile privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatul concursului pentru postul de rector se examinează de ministerul de resort în termen de 20 zile din data desfăşurării alegerilor. Decizia ministerului de resort privind examinarea contestaţiilor este definitivă.
    18. Comisia de concurs prezintă la şedinţa ordinară a Consiliului ministerului de resort darea de seamă cu privire la organizarea, desfăşurarea şi rezultatul concursului pentru postul de rector al instituţiei de învăţămînt superior respective. Consiliul ministerului deresort adoptă decizia cu privire la rezultatul concursului. Dacă Consiliul ministerului decide că rectorul a fost ales în conformitate cu cerinţele prezentului Regulament, atunci rectorul ales este propus Guvernului Republicii     Moldova spre confirmare. În caz contrar se organizează un nou concurs.
    19. Ministerul de resort încheie cu rectorul confirmat de Guvern un contract de muncă pe un termen de 5 ani.
    Contractul de muncă încheiat poate fi reziliat înainte de expirarea termenului acestuia prin decizia Senatului, votată cu două treimi din numărul total de membri ai Senatului, susţinută de ministerul de resort şi confirmată de Guvern.
    20. În cazul înfiinţării unei noi instituţii de învăţămînt superior sau comasării a două sau mai multe instituţii, rectorul este numit în funcţie prin hotărîrea Guvernului pe un termen de doi ani, la propunerea ministerului de resort.