HGC1486/2003
ID intern unic:  294423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1486
din  11.12.2003
despre aprobarea Modificărilor la Hotărîrea Guvernului
nr. 850 din 15 august 2001
Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248     art Nr : 1541
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Modificările la Hotărîrea Guvernului nr. 850 din 15 august 2001 "Cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru perioada 2001-2005" (se anexează).
PRIM-MINISTRU                     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul economiei           Marian Lupu
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului                 Gheorghe Duca
Ministrul justiţiei                  Vasile Dolghieru
Chişinău, 11 decembrie 2003.
Nr. 1486.
       Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1486
din 11 decembrie 2003
Modificările la Hotărîrea Guvernului nr. 850 din 15 august 2001
Hotărîrea Guvernului nr. 850 din 15 august 2001 "Cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru perioada 2001-2005" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 100-101, art. 885) se modifică după cum urmează:
1. În tot textul hotărîrii expresia "volum de recoltare" se substituie prin sintagma  "posibilitate de recoltare" la cazul respectiv.
2. Alineatul trei din punctul 1 se expune în următoarea redacţie:
"417,9 mii m3 (volum brut) - întreprinderirlor de stat pentru silvicultură, întreprinderilor silvo-cinegetice şi rezervaţiei naturale de stat "Prutul de Jos" (anexa nr. 2), amenajate după 15 august 2001, pentru perioada 2001-2005".
3. Anexa nr. 2 se expune în redacţie nouă (se anexează).
   Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 850
din 15 august 2001
Lista
întreprinderilor de stat pentru silvicultură, silvo-cinegetice şi rezervaţiilor naturale
parcurse cu lucrări de amenajare a pădurilor după 15 august 2001  

Nr. d/o Întreprinderile de stat pentru silvicultură, silvo-cinegetice şi rezervaţiile naturale Posibilitatea anuală de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de produse principale, conservare şi reconstrucţie ecologică (mii m3)
2001 2002 2003 2004 20O5
1 2 3 4 5 6 7
A. Tăieri de produse principale, conservare şi econstrucţie ecologică
1. Întreprinderea de stat pentru silvicultură Bălţi - - - 4,4 4,4
2. Întreprinderea de stat pentru silvicultură Comrat 6,6 6,6 6.6 12,3 12,3
3. Întreprinderea de stat pentru silvicultură largara 11,5 11,5 11,5 13,5 13,5
4. Întreprinderea de stat pentru silvicultură "Silva-Sud" Cahul 20,0 20,0 20,0 17,4 17,4
5. Întreprinderea de stat pentru silvicultură Tighina 26,0 26,0 26,0 23,1 23,1
6. Întreprinderea de stat silvo-cinegetică "Manta- V" 10,0 10,0 10,0 12,7 12,7
7. Întreprinderea de stat silvo-cinegetică "Sil-Răzeni" 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7
B. Tăieri de reconstruţie ecologică
1. Rezervaţia naturală de stat "Prutul de Jos" 0,3 0,3
       TOTAL: 79,7 79,7 79,7 89,4 89,4