HGA573/2005
ID intern unic:  295021
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 573
din  13.06.2005
cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită
şi Regulamentului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale
Publicat : 17.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 83-85     art Nr : 622
    HG328 din 23.03.07, MO43-46/30.03.07 art.344
    HG1500 din 29.12.06, MO43-46/30.03.07 art.333
    HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229

    Întru executarea prevederilor Legii nr.23-XVI din 14 aprilie 2005 privind modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.203) şi ale Hotărîrii Guvernului nr.357 din 23 aprilie 2005 "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.67-68, art.419), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă:
    structura aparatului central al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, conform anexei nr.2;
    lista instituţiilor subordonate Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, conform anexei nr.3;    
    componenţa nominală a Colegiului Ministerului Ecologiei şi Resurselor  Naturale, conform anexei nr.4.
    [Pct.1 modificat prin HG1500/29.12.06, MO43-46/30.03.07 art.333]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în număr de 33 unităţi cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG1418 din 17.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1470]
    [Pct.2 modificat prin HG1500/29.12.06, MO43-46/30.03.07 art.333]
    3. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale are un viceministru şi un colegiu format din 7 persoane. În caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile publice deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoane nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    [Pct.3 modificat prin HG179 din 04.03.09, MO51-52/10.03.09 art.225]
    4. Se abilitează Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale cu dreptul de a modifica statele de funcţii ale aparatului central în limitele efectivului şi structurii aprobate de Guvern, precum şi ale fondului de remunerare a muncii.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.

    Prim-ministru                                                           Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi
    resurselor naturale                                                  Constantin Mihailescu
    Ministrul finanţelor                                                  Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 13 iunie 2005.
    Nr. 573.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 573
din 13 iunie 2005
STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale
    Conducerea ministerului
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia resurse naturale şi biodiversitate
    Direcţia prevenirea poluării mediului
    Direcţia planificare, finanţe şi evidenţă contabilă (în componenţa ei Fondul Ecologic Naţional)
    Serviciul juridic şi personal
    Serviciul secretariat şi relaţii publice
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1418 din 17.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1470]
    [Anexa nr.1 modificaă prin HG1500/29.12.06, MO43-46/30.03.07 art.333]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.573
din 13 iunie 2005
R E G U L A M E N T U L
Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale
I. Dispoziţii generale
    1. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (în continuare - Minister) este organul central de specialitate al administraţiei publice care, potrivit exigenţelor actuale, îşi exercită funcţiile în monitoringul calităţii componentelor de mediu, asigurarea protecţiei mediului înconjurător şi reglementarea folosirii resurselor naturale.
    2. În activitatea sa Ministerul se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
    3. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa, de cont trezorerial.
II. Atribuţiile Ministerului
    4. Ministerul exercită următoarele atribuţii:
    1) elaborează şi promovează politicile şi strategiile statului în domeniul protecţiei mediului, utilizării raţionale a resurselor naturale, conservării biodiversităţii, participă la elaborarea compartimentului Ministerului în pronosticurile ce ţin de dezvoltarea social-economică a ţării;
    2) identifică problemele prioritare, elaborează şi promovează programe şi planuri naţionale de acţiuni în domeniile sale de activitate, coordonează acţiunile ministerelor, departamentelor şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în vederea elaborării şi implementării programelor şi planurilor naţionale, ramurale şi locale în domeniu şi exercită controlul asupra realizării lor;
    3) promovează reforma organizatorică şi economică în domeniile sale de activitate;
    4) integrează politica de protecţie a mediului în procesele social-economice şi în compartimentele politicii sectoriale în baza principiilor dezvoltării durabile şi armonizează actele legislative şi normative din domeniu cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene;
    5) elaborează şi avizează proiectele actelor legislative şi normative ce ţin de competenţa Ministerului, organizează şi exercită controlul asupra realizării acestora şi asupra respectării legislaţiei în vigoare vizînd domeniile sale de activitate;
    6) monitorizează şi prezintă organelor ierarhic superioare informaţii privind executarea actelor normative şi legislative, planurilor, programelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale;
    7) asigură susţinerea metodologică a procesului investiţional, stabileşte principiile de bază ale politicii investiţionale în domeniile sale de activitate şi iniţiază atragerea investiţiilor pentru realizarea programelor şi planurilor de acţiuni la nivel naţional, coordonează asistenţa tehnică în domeniu;
    8) avizează proiectele programului anual de lucrări publice finanţate de la bugetul de stat şi din creditele externe, contractate sau garantate de stat;
    9) participă la promovarea politicii de stat în sfera cercetare-dezvoltare, înaintează propuneri vizînd direcţiile prioritare, programele de stat şi proiectele de cercetare-dezvoltare din domeniile sale de activitate;
   10) organizează şi coordonează realizarea programelor de cercetare în domeniul protecţiei mediului, conservării diversităţii biologice şi utilizării resurselor naturale, exercită dirijarea metodologică a instituţiilor ce elaborează normativele din domeniu;
    11) promovează implementarea noilor tehnologii, echipamente şi aparataje în domeniile sale de activitate;
    12) coordonează activităţile privind pregătirea, perfecţionarea şi atestarea cadrelor din domeniu;
    13) colaborează cu organizaţiile nonguvernamentale şi reprezentanţii organismelor internaţionale în domeniile ce ţin de competenţa sa, examinează şi avizează proiectele convenţiilor, acordurilor şi ale altor documente internaţionale, înaintează propuneri, negociază şi semnează, în modul stabilit, convenţii, tratate şi acorduri internaţionale în domeniile sale de activitate şi iniţiază propuneri privind aderarea Republicii Moldova la cele existente; reprezintă statul, în calitate de coordonator, în proiectele de îndeplinire a angajamentelor ţării faţă de convenţiile şi acordurile internaţionale de mediu, alte documente din sfera competenţelor încredinţate, realizate cu suport internaţional sau din surse interne;
    14) creează şi coordonează activitatea oficiilor ce au destinaţia să elaboreze, promoveze şi implementeze proiecte în domeniul protecţiei mediului şi  utilizării durabile a resurselor naturale;
    15) promovează politica tehnico-ştiinţifică, organizează, dirijează şi supraveghează subsistemul de evaluare a sistemelor de management de mediu şi a produselor cu impact negativ asupra mediului;
    16) elaborează şi editează, după caz, standarde naţionale, normative şi reglementări tehnice, economice şi organizatorice în domeniile sale de activitate;
    17) participă la elaborarea normativelor şi standardelor europene şi internaţionale în domeniile sale de activitate şi asigură implementarea acestora în economia naţională;
    18) efectuează dirijarea metodologică ramurală în domeniul evidenţei contabile, asigură prezentarea dărilor de seamă contabile de către unităţile din subordine;
    19) acumulează, sistematizează şi gestionează pentru susţinerea activităţii sale un sistem informaţional ramural, constituit din bazele de date ale instituţiilor din subordine, asigură formarea şi optimizarea sistemului informaţional ramural;
    20) exercită, în limitele competenţei sale, conducerea activităţii de realizare a sarcinilor în domeniul protecţiei civile, asigură starea de pregătire permanentă a obiectivelor din subordinea protecţiei civile pentru desfăşurarea acţiunilor în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    21) asigură, conform legislaţiei, apărarea secretului de stat în instituţiile din subordine;
    22) întreprinde acţiuni de reglementare şi control în vederea asigurării securităţii ecologice şi biologice a ţării;
    23) participă la planificarea şi realizarea măsurilor de evitare a apariţiei situaţiilor excepţionale, de reducere a proporţiilor consecinţelor lor;
    24) asigură cadrul juridic şi normativ pentru funcţionarea serviciilor din domeniile sale de activitate;
    25) asigură funcţionarea sistemelor controlului de stat în domeniile sale de activitate;
    26) acordă ajutor metodologic autorităţilor administraţiei publice, agenţilor economici privind implementarea prevederilor actelor normative şi legislative în vigoare;
    27) efectuează expertiza ecologică de stat a noilor proiecte, programe, scheme, strategii şi concepţii; exercită controlul de stat în sfera protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale;
   28) efectuează recensămîntul resurselor naturale, reglementează utilizarea lor, stabileşte limitele de utilizare a resurselor naturale, ale deversărilor şi degajărilor de substanţe nocive în mediul înconjurător, precum şi limitele de depozitare a deşeurilor; elaborează şi aplică mecanismele economice menite să stimuleze reducerea poluării, scoaterea din uz a substanţelor toxice şi utilizarea materiilor prime cu impact ecologic redus;
    29) gestionează Fondul Ecologic Naţional, coordonează activitatea fondurilor ecologice locale;
    30) participă la studierea şi elaborarea măsurilor de conservare a obiectelor şi complexelor patrimoniului naţional natural, cultural, arhitectural şi urbanistic, contribuie la protecţia acestora în spiritul tradiţiilor naţionale şi al tendinţelor generale ale comunităţii mondiale;
    31) efectuează monitoringul ecologic integrat, elaborează şi difuzează prognoze sinoptice, aeronautice, agrometeorologice şi hidrologice, precum şi informaţiile de regim;
    32) întocmeşte pronosticurile fenomenelor meteorologice periculoase şi avertizează în aceste cazuri autorităţile publice, populaţia şi agenţii economici despre caracterul şi proporţiile lor;
    33) desfăşoară activităţi hidrometeorologice în scopul asigurării organelor administraţiei publice, populaţiei şi agenţilor economici cu informaţii hidrometeorologice;
    34) coordonează ţinerea Registrului naţional al substanţelor chimice potenţial toxice, amplasarea platformelor specializate pentru neutralizarea şi înhumarea deşeurilor de producţie şi menajere;
    35) coordonează importul, exportul, transportarea, utilizarea şi neutralizarea produselor şi substanţelor nocive, precum şi transportarea încărcăturilor periculoase pe teritoriul ţării;
    36) evaluează gradul de poluare a mediului şi elaborează, în comun cu instituţiile interesate, programe şi planuri naţionale şi ramurale de reducere şi prevenire a poluării sau de depoluare, promovează politica privind producerea bazată pe tehnologii avansate;
    37) promovează şi implementează, în comun cu autorităţile administraţiei publice şi agenţii economici, programele de fabricare a produselor ecologic pure şi principiile asigurării ecologice;
    38) elaborează, în comun cu instituţiile interesate, strategia şi avizează măsurile de conservare a biodiversităţii, de extindere a fondului ariilor naturale protejate de stat, de prevenire a efectelor încălzirii globale;
    39) promovează, în comun cu autorităţile administraţiei publice şi agenţii economici, implementarea şi evaluarea sistemelor de management de mediu şi a produselor cu impact negativ asupra mediului, precum şi ecoetichetarea produselor;
    40) coordonează activitatea de ţinere a Cărţii Roşii a Republicii Moldova, de administrare, reglementare şi control de stat în domeniul protecţiei, utilizării şi restabilirii obiectelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova;
    41) coordonează şi autorizează importul, exportul, reexportul, strămutarea în habitate noi, aclimatizarea şi utilizarea speciilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică;
    42) coordonează activitatea de ţinere a Cadastrului regnului animal şi vegetal şi a Registrului colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică;
    43) coordonează activitatea de ţinere a Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, a Registrului spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale şi a Cadastrului de stat al apelor;
    44) contribuie la implementarea principiilor agriculturii ecologice în complexul agroindustrial al ţării;  
    [Pct.4, subpct.45)-51) excluse prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
   52) prezintă Guvernului propuneri privind raportarea resurselor naturale la categoria resurselor destinate exploatării, resurselor de rezervă, resurselor protejate şi resurselor curative;
    53) pregăteşte propuneri pentru Guvern privind atribuirea în folosinţă separată a obiectelor acvatice proprietate publică a statului;
    54) efectuează controlul respectării amenajamentelor silvice şi regimului silvic;
    55) avizează  propunerile pentru Guvern privind  aprobarea posibilităţilor de recoltare a produselor lemnoase în procesul tăierilor de produse principale;
    56) organizează expoziţii, seminare, conferinţe, simpozioane tematice în domeniile sale de activitate;
    57) antrenează mass-media, organizaţiile nonguvernamentale şi populaţia în procesul de realizare a acţiunilor în domeniile sale de activitate;
    58) organizează activităţi educaţionale cu toate categoriile de cetăţeni;
    59) informează populaţia despre starea mediului şi utilizarea resurselor naturale în ţară, asigură accesul publicului la informaţie şi participarea la luarea deciziilor referitor la mediu;  
    60) asigură elaborarea şi publicarea Raportului anual privind starea mediului şi a resurselor naturale în Republica Moldova.
   
[Pct.4, subpct.61) exclus prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    62) elaborează metodologia calculării prejudiciului cauzat subsolului;
    63) propune Guvernului raportarea substanţelor utile la categoria resurselor destinate exploatării, resurselor de rezervă sau resurselor protejate;
   
[Pct.4, subpct.64) exclus prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    [Anexa nr.2 pct.61-64 introduse prin HG1500/29.12.06, MO43-46/30.03.07 art.333]
    65) monitorizează, colectează şi analizează informaţia privind poluarea de fond a mediului;
    66) prognozează dispersia şi deplasarea poluanţilor radioactivi;
    67) cercetează influenţa poluanţilor radioactivi şi posibilele consecinţe asupra ecosistemelor naturale.
    [Pct.65-67 introduse prin HG328/23.03.07, MO43-46/30.03.07 art.344]
  
  68) elaborează programe de stat de cercetare a subsolului în scopul extinderii bazei de materie primă minerală a ţării, asigură realizarea acestora;
    69) aprobă listele sectoarelor de subsol scoase la concurs pentru dreptul de folosire a acestora;
    70) adoptă decizii cu privire la transmiterea pentru valorificare industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile, cu excepţia celor de importanţă naţională;
    71) încheie contracte la folosirea sectoarelor de subsol, ţine evidenţa de stat a acestora;
    72) adoptă decizii cu privire la limitarea, suspendarea sau încetarea dreptului de folosire a subsolului în cazurile încălcării normelor şi regulilor de folosire a subsolului prevăzute de legislaţie;
    73) intentează acţiuni privind compensarea prejudiciului cauzat mediului înconjurător ca urmare a încălcării legislaţiei cu privire la subsol şi actelor normative în domeniu;
    74) stabileşte modul de înregistrare de stat şi de evidenţă de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului;
    75) determină modul de ţinere a Cadastrului de stat al zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile, balanţelor de stat ale rezervelor de substanţe minerale utile şi Cadastrului de stat al sectoarelor de subsol în scopuri nelegate de extragerea substanţelor minerale utile;
    76) determină modul de efectuare a lucrărilor de explorări geologice din contul mijloacelor agenţilor economici;
    77) efectuează expertiza ecologică de stat a proiectelor sau schemelor tehnologice pentru folosirea subsolului;
    78) aprobă actele normative, normele şi regulile din domeniul cercetării geologice a subsolului, folosirii şi protecţiei acestuia;
    79) prezintă către Guvern lista substanţelor minerale utile de importanţă naţională.
   
[Pct.4, subpct.68-79) introduse prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
III. Drepturile Ministerului
    5. Ministerul este în drept:
   1) să elaboreze, să aprobe, să emită, să modifice şi să anuleze, în limitele competenţelor sale, acte normative, să emită instrucţiuni în domeniile sale de activitate, executorii pentru persoanele fizice şi juridice cu orice tip de proprietate şi formă de organizare juridică, să efectueze expertiza proiectelor şi atestarea specialiştilor, conform prevederilor legale;
    2) să efectueze expertiza ecologică de stat, să elibereze autorizaţii în domeniile sale de activitate, permise/certificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi convenţiile internaţionale ratificate de Republica Moldova;
   3) să avizeze actele normative departamentale ale ministerelor şi departamentelor în problemele vizînd domeniile sale de activitate, să înainteze propuneri privind suspendarea acţiunilor cu impact negativ asupra mediului sau anularea acestora în cazul constatării abaterilor de la normele şi standardele în vigoare;
    4) să controleze respectarea legislaţiei în vigoare vizînd domeniile sale de activitate;
   5) să prezinte propuneri în vederea suspendării deciziilor autorităţilor administraţiei publice care contravin actelor legislative şi normative privind domeniile sale de activitate;
   6) să sisteze, prin organele sale de control, în cazul constatării unor abateri de la prevederile normative, proiectarea, construcţia şi recepţia obiectivelor finalizate, fabricarea producţiei şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţie;
   7) să antreneze, în modul stabilit, la examinarea problemelor ce ţin de competenţa sa specialişti din administraţia publică, instituţii de cercetare, agenţi economici şi publicul larg;
    8) să organizeze licitaţii privind proiectarea şi executarea investiţiilor publice;
   9) să instituie în cadrul Ministerului grupuri de lucru, consilii ştiinţifice şi economice, oficii pentru elaborarea, promovarea şi implementarea proiectelor, să convoace consfătuiri interdepartamentale în problemele ce ţin de competenţele sale;
   10) să negocieze şi, conform împuternicirilor, să încheie contracte şi acorduri cu autorităţile publice, persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate pentru soluţionarea problemelor atribuite în sarcina sa;
    11) să detaşeze peste hotare specialişti din cadrul Ministerului şi al unităţilor subordonate, conform regulamentului aprobat de Guvern;
   12) să solicite şi să obţină gratuit informaţiile necesare pentru executarea atribuţiilor sale de la Biroul Naţional de Statistică, ministere şi alte autorităţi administrative centrale, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile înregistrate pe teritoriul ţării;
    13) să creeze, cu acordul Guvernului, în modul stabilit, întreprinderi de stat, să le reorganizeze şi să le lichideze, conform legislaţiei în vigoare;
    14) să instituie, potrivit competenţelor sale, comisii de stat pentru recepţia obiectelor finalizate şi să aprobe actele corespunzătoare.
IV. Organizarea activităţii Ministerului
    6. Ministerul este condus de ministru, numit în funcţie şi eliberat din funcţie în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi Legea cu privire la Guvern. Ministrul are un viceministru, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului.
    7. În cadrul Ministerului se instituie şi funcţionează Colegiul acestuia, care se călăuzeşte în activitate de regulamentul său, aprobat de ministru. Deciziile Colegiului se realizează prin ordinele ministrului. În cazul unor divergenţe cu membrii Colegiului, ministrul traduce în viaţă deciziile sale, raportînd Guvernului despre disensiunile apărute.
    8. Ministrul:
    1) poartă răspundere pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor atribuite Ministerului, asigură executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor, ordonanţelor, dispoziţiilor Guvernului, inclusiv respectarea prezentului Regulament;
    2) distribuie obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile viceministrului, şefilor de direcţii ale Ministerului, şefilor instituţiilor din subordinea acestuia;
    3) aprobă schema de încadrare şi operează modificări în statele aparatului central al Ministerului, în cadrul efectivului-limită şi al structurii organizatorice aprobate de Guvern;
    4) poartă răspundere personală pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare ale Ministerului, integritatea bunurilor materiale, autenticitatea indicilor economici;
    5) aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul aparatului central al Ministerului şi statutele instituţiilor din subordine;
    6) numeşte prin concurs şi eliberează din funcţie funcţionarii publici şi alţi salariaţi ai Ministerului;
    7) numeşte şi  destituie, în modul stabilit,  conducătorii instituţiilor de stat subordonate;
    8) emite ordine ce ţin de competenţa Ministerului, pe care, în lipsa lui, le emite (semnează) viceministrul;
    9) propune Guvernului spre aprobare componenţa nominală a Colegiului, organizează şi prezidează şedinţele acestuia;
    10) aprobă planurile tematice, de perspectivă şi anuale ale lucrărilor de cercetări ştiinţifice;
    11) aprobă programele şi planurile tematice anuale de elaborare a documentelor normative în domeniul mediului, finanţate din fondurile speciale extrabugetare;
    12) reprezintă interesele Ministerului în relaţiile cu organele de stat, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte state, cu autorităţile şi organismele internaţionale şi cu formaţiunile similare din alte ţări;
   13) aprobă, în comun cu alte ministere, alte autorităţi administrative centrale şi servicii, regulamente, norme, instrucţiuni şi alte acte în domeniul protecţiei mediului şi activităţii hidrometeorologice;
    14) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de lege.
    9. Cheltuielile de întreţinere a aparatului Ministerului se acoperă din mijloacele bugetului de stat.
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 573
din 13 iunie 2005
LISTA
instituţiilor subordonate Ministerului Ecologiei
şi Resurselor Naturale
    1. Inspectoratul Ecologic de Stat.
    2. Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
    3. Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale.
    4. Institutul de Ecologie şi Geografie
    5. Î.S. "Expediţia Hidrogeologică "EHGeoM".
    6. Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.
   
[Anexa nr.3 modificată prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG179 din 04.03.09, MO51-52/10.03.09 art.225]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG328/23.03.07, MO43-46/30.03.07 art.344]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1500/29.12.06, MO43-46/30.03.07 art.333]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG193/20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.573
din 13 iunie 2005

COMPONENŢA NOMINALĂ 
a Colegiului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale
    IVANOV Violeta            – ministru al ecologiei şi resurselor naturale
                                           (preşedintele Colegiului)
    APOSTOL Ion                – viceministru al ecologiei şi resurselor
                                            naturale (vicepreşedintele Colegiului)
    PANCIUC Adrian           – consultant în Serviciul juridic şi personal
                                            (secretarul Colegiului)
    MUSTEAŢĂ Ion             – şef al Direcţiei monitorizare în domeniul
                                            agriculturii şi mediului a Ministerului Economiei
                                            şi Comerţului
    IBRIŞIM Andrei              – şef al Agenţiei Ecologice a unităţii
                                            teritoriale autonome Găgăuzia
    CONSTANTINOV
    Tatiana                            – director al Institutului de Ecologie şi Geografie
    DERMENJI
    Veaceslav                        – şef al Inspectoratului Ecologic de Stat

    [Anexa nr.4 în redacţia HG179 din 04.03.09, MO51-52/10.03.09 art.225]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG193/20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]

    Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.573
din  13 iunie   2005
LISTA
Hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.356 din 6 aprilie 2004 "Cu privire la funcţiile de bază, structura şi efectivul-limită ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.56-60, art.481).
    2. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr.679 din 17 iunie 2004 "Cu privire la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100-103, art.828).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.843 din 26 iulie 2004 "Cu privire la aprobarea componenţei nominale a colegiului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art.1014).