HGC595/1999
ID intern unic:  295054
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 595
din  25.06.1999
cu privire la regimul de gestionare şi control asupra
procedurilor de achiziţii publice
Publicat : 01.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 067
    În scopul intensificării  controlului asupra utilizării eficiente a resurselor financiare publice, respectării normelor şi normativelor bugetare, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice:
    va elabora, aproba  şi înregistra, în modul stabilit, la  Ministerul Justiţiei Regulamentul privind contractarea bunurilor şi serviciilor de către beneficiarii de stat;
    în comun cu organele de  control financiar, vor exercita  controlul permanent  şi vor supraveghea respectarea întocmai de către beneficiarii de  stat  a  procedurilor de încheiere şi executare  a  contractelor  de achiziţii  publice,  stabilite de actele legislative  şi  normative  în vigoare.
    2. Beneficiarii  de  stat  specificaţi  în  Hotărîrea  Guvernului Republicii   Moldova  nr. 50  din  27  ianuarie  1999  "Cu  privire  la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile statului pe anul 1999":
    vor încheia cu  furnizorii  respectivi contracte de achiziţionare  a bunurilor  şi serviciilor, conform regulamentului nominalizat,  elaborat de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
nu vor admite  în  nici  un  mod  divizarea  mijloacelor  financiare prevăzute  pentru  achiziţionarea bunurilor şi serviciilor, ceea  ce  ar conduce la diminuarea intenţionată a valorii contractelor respective sub nivel de 100 mii lei pentru una şi aceeaşi categorie de mărfuri, lucrări sau  servicii, evitînd aplicarea procedurilor de achiziţie stipulate  în Legea nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997;
la fiecare contract încheiat cu furnizorii de resurse energetice vor anexa în mod obligatoriu Acordul de reglementare a livrării - consumului de  resurse energetice, încheiat între organul de administraţie  publică şi   instituţia  bugetară  subordonată,  conform  Hotărîrii   Guvernului Republicii  Moldova  nr. 600 din 1 iulie 1997 (Monitorul Oficial,  1997, nr. 51-52, art. 559).
    3. Ministerul  Finanţelor  şi  Agenţia  Naţională  pentru  Achiziţii Publice vor stabili de sine stătător mecanismul de coordonare şi avizare a  documentelor  necesare pentru finanţarea achiziţiilor  respective  în conformitate cu mijloacele financiare acumulate.
    4. În punctul  4, alineatul trei din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.50  din  27 ianuarie 1999 "Cu  privire  la  achiziţionarea mărfurilor,  lucrărilor  şi  serviciilor pentru  necesităţile  statului" (Monitorul  Oficial,  1999, nr. 10-11, art. 91)  cuvintele  "alocaţiilor bugetare" se substituie prin cuvintele "mijloacelor financiare".
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                          Ion STURZA
     Contrasemnată:
    Ministrul finanţelor                                             Anatol Arapu
    Chişinău, 25 iunie 1999.
    Nr. 595.