HGA746/2003
ID intern unic:  295251
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 746
din  21.06.2003
despre aprobarea Regulamentului cu privire la instruirea
străinilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova
Publicat : 08.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 138-140     art Nr : 824
    HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164    NOTĂ:
   
în titlul şi textul hotărîrii, precum şi în titlul şi textul anexei nr.1, cuvintele „cetăţeni străini şi apatrizi”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvîntul „străini”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568
    în tot textul Regulamentului: sintagmele „Ministerul Educaţiei şi Tineretului", „Biroul de Migraţiune şi Azil" şi „Ministerul Dezvoltării Informaţionale" se substituie, respectiv, cu sintagmele „Ministerul Educaţiei", „Biroul de Migraţie şi Azil” şi „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor", la cazul gramatical respectiv prin HG764 din 19.08.10, MO153-154/24.08.10 art.848
    În tot textul Regulamentului sintagmele „Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului”, „Ministerul Educaţiei” se substituie prin sintagma „Ministerul Educaţiei şi Tineretului”, iar sintagma „ministrului educaţiei, tineretului şi sportului” – prin sintagma „ministrul educaţiei şi tineretului”; sintagma „Departamentul Tehnologii Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale”, iar sintagmele „Departamentul Migraţiune” şi „Biroul Naţional Migraţiune” se substituie prin sintagma  „Biroul Migraţiune şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne”; cuvintele „studii superioare universitare” se substituie prin cuvintele „studii superioare”, iar cuvintele „cursuri de pregătire” se substituie prin cuvintele „cursuri de pregătire preuniversitare”, la cazul respectiv prin HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform anexei nr.1, Regulamentul cu privire la instruirea străinilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova.
2. Se stabileşte ca parte integrantă a studiilor superioare universitare cursurile de pregătire pentru străini.
[Pct.2 introdus prin HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164; pct.2 devine 3]
3. Se abrogă hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr.2.

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                       Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul educaţiei                                            Gheorghe Sima
    Ministrul afacerilor externe                              Nicolae Dudău

    Chişinău, 21 iunie 2003.
    Nr. 746.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 746
din 21 iunie 2003
REGULAMENTUL
cu privire la instruirea străinilor în instituţiile de
învăţămînt din Republica Moldova
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de organizare a procesului de instruire a străinilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, condiţiile de admitere la studii, termenele de depunere a dosarelor, responsabilităţile instituţiilor de învăţămînt.
    [Pct.1 în redacţia HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.1 în redacţia HG764 din 19.08.10, MO153-154/24.08.10 art.848]
2. Străinii vor fi înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, acordurile încheiate între instituţiile de învăţămînt, autorizate în modul stabilit, precum şi contractele individuale încheiate cu instituţiile de învăţămînt.
Străinii, admişi la studii în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, sînt obligaţi să respecte legislaţia Republicii Moldova, beneficiind de drepturile şi asumîndu-şi obligaţiile prevăzute de aceasta, precum  şi de regulile stabilite de aceste instituţii.
3. În bază de reciprocitate pot fi admişi la studii la orice treaptă şi nivel, fără achitarea taxelor de studii şi suplimentar la planul de stat, membrii personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi organismelor internaţionale, cu sediul în Republica Moldova, precum şi membrii familiilor acestora pe durata aflării lor în misiuni în Republica Moldova, în baza demersului Ministerul Educaţiei, cu acordul Ministerului Finanţelor.
[Pct.3 modificat prin HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164]
4. Străinii, înmatriculaţi la studii în instituţiile  de învăţămînt din Republica Moldova, cu excepţia celor menţionaţi la punctul 3, vor suporta cheltuielile pentru serviciile prestate, conform contractelor încheiate cu instituţia de învăţămînt.
5. Străinii care îşi fac studiile  în instituţiile de învăţămînt, cu excepţia persoanelor menţionate la pct.3 al prezentului Regulament, obţin dreptul de şedere provizorie pentru studii şi permisul de şedere provizorie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. Anual, în mod obligatoriu, ei vor trece testarea medicală la virusul imunodeficitar uman (HIV) şi maladia SIDA.
   
[Pct.5 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
6. Înmatricularea la studii în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova a străinilor se va face cu acceptul Ministerul Educaţiei, urmare nostrificării actelor de studii obţinute anterior peste hotarele Republicii Moldova. Documentele de studii se vor nostrifica în corespundere cu actele normative în vigoare şi urmare coordonării cu ministerele de resort în subordinea cărora activează instituţii de învăţămînt de profil.
II. Condiţii de înscriere  la studii
7. În instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova sînt admişi străinii care au pregătirea corespunzătoare nivelului de studii pentru care optează.
Pentru înscrierea la studii cetăţenii străini vor fi deţinătorii următoarelor acte de studii:
[Pct.7 al.2) modificat prin HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164]
atestat de studii medii sau diplomă de bacalaureat cu profilul corespunzător specialităţii solicitate,
diploma de studii superioare, diplomă de licenţă,
diplomă de magistru sau a actelor de studii echivalente acestora.
8. Instruirea străinilor se efectuează în limba de stat sau la solicitarea candidaţilor, într-o altă limbă, în funcţie de posibilităţile instituţiei de învăţămînt.
9. Străinii vor fi înscrişi  la studii superioare (de licenţă/ciclul I; masterat/ciclul II) universitare şi postuniversitare (doctorat, rezidenţiat, secundariat clinic) după absolvirea cursurilor de pregătire preuniversitare, în cadrul cărora îşi formează dexterităţi de posedare a limbii de studiu, asimilează cunoştinţe specifice în corelare cu profilul viitoarei pregătiri academice. Numărul obiectelor de profil va fi nu mai mic de 4. Planurile de studii pentru cursurile de pregătire preuniversitare se aprobă de Ministerul Educaţiei. După absolvirea cursurilor de pregătire preuniversitare se susţin examene şi se eliberează un certificat de absolvire, conform modelului aprobat de Ministerul Educaţiei.
   
[Pct.9 modificat prin HG764 din 19.08.10, MO153-154/24.08.10 art.848]
   
[Pct.9 în redacţia HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164]
10. Durata cursurilor de pregătire preuniversitare va fi de 8 luni, va fi de pînă la 8 luni cu începere de la 1 noiembrie a anului academic în curs.
     
[Pct.10 modificat prin HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
11. Candidaţii care posedă limba de instruire la înmatriculare vor susţine doar probe la limbă, fără absolvirea cursurilor de pregătire preuniversitare.
12. Instruirea străinilor în Republica Moldova se va desfăşura în cadrul instituţiilor de învăţămînt de stat şi private acreditate.
Cursurile de pregătire preuniversitare se vor desfăşura în instituţiile de învăţămînt desemnate prin ordinul ministrul educaţiei.
   
[Pct.12 în redacţia HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164]
13. Instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova vor depune dosarele străinilor la Ministerul Educaţiei pentru confirmarea dreptului de admitere la studii, după cum urmează:
    a)  pentru cursuri de pregătire preuniversitară - pînă la 1 noiembrie al anului în curs;
    b) pentru studii superioare, ciclul I şi ciclul II  - pînă la 15 octombrie al anului în curs;
    c) pentru studii postuniveristare (doctorat, rezidenţiat, secundariat clinic), studii cu frecvenţă redusă, specializări – pînă la 1 decembrie al anului în curs;
    d) pentru cursuri de studiere a limbii (cu durata de 3-6 luni) - de 3 ori pe an, respectiv, în august, decembrie şi martie al anului academic;
    e) pentru studii în cadrul unor programe de mobilitate academică şi activităţi cu caracter educaţional - pe parcursul anului.
    
[Pct.13 lit.e) modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
Instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova organizează procesul de instruire pentru străini conform programelor de studii, coordonate cu Ministerul Educaţiei.
Practica de producţie şi de diplomă a studenţilor - străini, nu se va organiza în cadrul instituţiilor şi unităţilor economice (întreprinderilor), ale căror activitate ţine de asigurarea securităţii statului.
   
[Pct.13 modificat prin HG764 din 19.08.10, MO153-154/24.08.10 art.848]
    [Pct.13 modificat prin HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
[Pct.13 modificat prin HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
[Pct.13 în redacţia HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164]
III. Documente necesare pentru înmatriculare
14. Străinii care vor solicita instruire la nivel preuniversitar vor depune la Ministerul Educaţiei, pînă la 1 septembrie, o cerere însoţită de un certificat ce va atesta studiile efectuate anterior, precum şi situaţia academică pentru ultimul an de studii legalizate sau apostilate în modul stabilit.
Înscrierea la studii în instituţiile de învăţămînt preuniversitar se va efectua în urma unei testări organizate de către instituţia de învăţămînt.
   
[Pct.14 modificat prin HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
[Pct.14 modificat prin HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164]
15. Dosarele străinilor, depuse la Ministerul Educaţiei, pentru confirmarea dreptului de a continua studiile universitare, vor conţine următoarele acte:
a)  formularul pentru înscriere;
b)  copia paşaportului naţional avînd termenul de valabilitate cel puţin un an de zile;
c)  copia actului de studii, în temeiul căruia se solicită admiterea la studii pentru forma respectivă de învăţămînt (atestat de studii medii sau diplomă de bacalaureat sau echivalentul acestora);
d)  declaraţia de valoare asupra actelor de studii, eliberată de către Ministerul Educaţiei din ţara în care cetăţeanul străin a obţinut actele de studii, ce va conţine:
confirmarea autenticităţii actelor de studii;
durata studiilor;
valoarea academică şi profesională a actului de studii;
descrierea sistemului de notare;
   
[Pct.15 lit.d) modificată prin 
HG764 din 19.08.10, MO153-154/24.08.10 art.848]
e) confirmarea existenţei mijloacelor de întreţinere şi a mijloacelor necesare efectuării studiilor.
   
[Pct.15 lit.e) în redacţia HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.15 lit.e) modificată prin HG764 din 19.08.10, MO153-154/24.08.10 art.848]
f) cazier judiciar din ţara de origine sau, după caz, din ţara de reşedinţă.
    
[Pct.15 lit.f) modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
     [Pct.15 lit.f) modificată prin HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
În cazul înmatriculării la anul II sau alt an de studii instituţia de învăţămînt va prezenta decizia (procesul-verbal) comisiei, create prin ordinul rectorului, care a examinat dosarul candidatului.
[Pct.15 modificat prin HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164]
6. Actele menţionate la literele c), d), e) şi f) din punctul 15 vor fi apostilate sau legalizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare a statului de reşedinţă şi traduse în limba moldovenească sau în una din limbile de circulaţie internaţională (engleză, franceză, rusă).
     [Pct.16 în redacţia HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
[Pct.16 modificat prin HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164]
17. Excepţie condiţiilor stipulate în punctul 15 vor fi străinii care îşi fac studiile în Republica Moldova în baza tratatelor internaţionale şi cetăţenii statelor membre C.S.I. şi ai Republicii Letonia, Republicii Lituania şi Republicii Estonia de naţionalitate moldoveni. Înmatricularea acestora se va face în conformitate cu condiţiile menţionate în acorduri şi respectiv în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova.
   
[Pct.17 modificat prin HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
18. Străinii care vor opta pentru studii postuniversitare vor prezenta suplimentar la actele enumerate în punctul 15:
pentru studii superioare masterat/ciclul II:
diploma de licenţă sau actul de studii echivalent;
foaia matricolă aferentă studiilor efectuate, legalizate în modul stabilit;
pentru studii postuniversitare (doctorat, rezidenţiat, secundariat clinic):
diploma de licenţă, diplomă de magistru sau actul de studii echivalent acestora;
foaia matricolă aferentă studiilor efectuate, legalizate în modul stabilit;
curriculum vitae;
lista de lucrări (articole publicate în reviste de specialitate, comunicări ştiinţifice, referate, brevete, contracte de cercetare ştiinţifică);
recomandări de la 2 cadre didactice universitare sau specialişti din cercetare care cunosc activitatea candidatului.
   
[Pct.18 modificat prin 
HG764 din 19.08.10, MO153-154/24.08.10 art.848]
IV. Transferul străinilor de la o
        institu
ţie de învăţămînt la alta
19. Transferul străinilor dintr-o instituţie de învăţămînt în alta, pe teritoriul Republicii Moldova, din proprie iniţiativă, se va efectua numai după încheierea anului de studii, respectînd următoarea consecutivitate:
a) obţinerea acordului instituţiilor de învăţămînt;
b) obţinerea acceptului Ministerului Educaţiei
     [Pct.19 lit.b) în redacţia HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
c) emiterea ordinului de exmatriculare în legătură cu transferul;
d) emiterea ordinului de înmatriculare la instituţia unde va continua studiile;
e) informarea, în termen de 3 zile după emiterea ordinului de înmatriculare, a autorităţii competente pentru străini privind transferul.
   
[Pct.19 lit.e) modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
Ministerul Educaţiei nu va accepta înmatricularea prin transfer a străinilor, exmatriculaţi din cauza nereuşitei sau a pierderii legăturii cu instituţia de învăţămînt.
    [Pct.19 în redacţia HG140 din 07.02.06, MO25-27/10.02.06 art.164]
V. Documente de studii
20. Studenţii-absolvenţi din rîndurile străinilor, care au însuşit în volum deplin programele de studii şi au susţinut examenele de licenţă sau de absolvire, obţin diploma de licenţă sau de studii superioare care, la plecarea lor din ţară, urmează să fie legalizată conform prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
   
[Pct.20 modificat prin HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
21. Pentru legalizare instituţia de învăţămînt va prezenta, în termen de pînă la 5 iulie al anului academic în curs, la Ministerul Educaţiei lista absolvenţilor străini, indicîndu-se ţara de origine, facultatea absolvită, numărul şi seria actului de studii obţinut.
   
[Pct.21 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
22. Străinii, care nu au promovat examene de licenţă sau de absolvire, primesc, la solicitare, o adeverinţă ce confirmă studiile şi permite susţinerea repetată, dar nu mai mult de două ori în următorii trei ani, a examenelor de stat contra unei taxe, stabilite de instituţia de învăţămînt.
   
[Pct.22 în redacţia 
HG764 din 19.08.10, MO153-154/24.08.10 art.848]
VI. Obligaţiile instituţiilor de învăţămînt
23. Instituţiile de învăţămînt care invită cetăţeni străini la studii au următoarele responsabilităţi:    
perfectarea corectă a documentelor în termenele prevăzute de actele normative în vigoare care reglementează modul de invitare şi legalizare a şederii pe teritoriul Republicii Moldova a cetăţenilor străini;
organizarea calitativă a procesului didactic;
monitorizarea activităţilor în afara orelor de curs ale străinilor;
informarea Ministerul Educaţiei şi autorităţii competente pentru străini despre acţiunile cu caracter ideologic, religios ce contravin legislaţiei în vigoare, desfăşurate de străini pe teritoriul Republicii Moldova şi luarea de atitudine faţă de aceştia;
prezentarea către 1 ianuarie a rapoartelor anuale, referitor la instruirea străinilor în conformitate cu modelul-tip, aprobat de Ministerul Educaţiei.
   
[Pct.23 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
[Capitolul VI introdus prin HG140 din 07.02.06, MO25/10.02.06 art.164; cap.VI devine VII, pct.23-25 devin 24-26]
VII. Dispoziţii finale
24. În cazul exmatriculării străinilor, instituţia de învăţămînt este obligată să transmită autorităţii competente pentru străini, în termen de 5 zile lucrătoare, extrasul din ordinul de exmatriculare şi permisul de şedere provizorie.
    
[Pct.24 în redacţia HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.24 în redacţia HG764 din 19.08.10, MO153-154/24.08.10 art.848]
[Pct.24 în redacţia HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
      [Pct.24 modificat prin HG140 din 07.02.06, MO25/10.02.06 art.164]
    25. În cazul exmatriculării străinilor din motive de pierdere a legăturii cu instituţia de învăţămînt, aceasta va informa autoritatea competentă pentru străini, în termen de 5 zile lucrătoare.
   
  [Pct.25 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
[Pct.25 în redacţia HG978 din 12.08.08, MO167-168/05.09.08 art.995]
26. Străinii, înmatriculaţi la studii în Republica Moldova, în perioada de studii nu au dreptul să desfăşoare activitate de muncă sau de antreprenoriat pe teritoriul ţării.
   
  [Pct.26 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
[Pct.26 introdus prin HG140 din 07.02.06, MO25/10.02.06 art.164; pct.26 devine 27]
27. Problemele, care apar în legătură cu instruirea cetăţenilor străini în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova şi care nu pot fi soluţionate în baza prezentului Regulament, se vor rezolva în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 746
din 21 iunie 2003
LISTA
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.421 din 3 mai 2000 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.503).
2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.957 din 10 septembrie 2001 "Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.421 din 3 mai 2000" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.110-111, art.1005).