HGM1010/1997
ID intern unic:  295601
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1010
din  31.10.1997
cu privire la aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie
Publicat : 02.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 79-80     art Nr : 814

    MODIFICAT
    HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art. 850
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG832 din 25.11.15, MO324-329/04.12.15 art.934
    HG770 din 15.10.12, MO216-220/19.10.12 art.832
   
HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460
    HG407 din 18.04.06, MO70-72/05.05.06 art.462
     
HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85
   
HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749
   
HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069
   
HG1465 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1530
   
HG972 din 11.09.01, MO112/18.09.01 art.1021

    NOTĂ:
   
în Regulile comerţului de consignaţie, precum şi în textul anexelor la Reguli, cuvintele „inspectorat fiscal”, la toate formele gramaticale, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    în tot textul, cuvintele „Ministerului Dezvoltării Informaţionale” şi cuvintele „Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie prin cuvintele „Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor prin HG770 din 15.10.12, MO216-220/19.10.12 art.832    În scopul protecţiei consumatorului în condiţiile economiei de piaţă, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulile comerţului de consignaţie (se anexează).
    2. Ministerul Finanţelor, în comun cu ministerele de resort, va elabora şi va aproba în termen de o lună instrucţiunile privind evidenţa, gestiunea şi perfectarea operaţiunilor de comision în unităţile comerciale, care efectuează recepţionarea şi vînzarea mărfurilor pe principii de consignaţie.
    3. Primăriile municipiilor şi comitetele executive raionale vor desemna unităţile destinate comercializării mărfurilor, confiscate în baza sentinţelor şi deciziilor instanţelor judiciare şi transmise Serviciului Fiscal de Stat spre vînzare pe principii de comision, în modul stabilit, cu vărsarea veniturilor din vînzarea lor în bugetele locale respective.
    [Pct.3 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.4 abrogat prin HG1465 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1530]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Ion CIUBUC

    Chişinău, 31 octombrie 1997.
    Nr. 1010.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1010
din 31 octombrie 1997
R E G U L I L E
comerţului de consignaţie
I. Dispoziţii generale
1. Regulile comerţului de consignaţie, denumite în continuare Regulile reglementează modul de desfacere prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor industriale şi produselor alimentare (specificate în continuare cu termenul generic de mărfuri) în baza contractului de consignaţie (acordului consignaţional), precum şi raporturile dintre comisionar şi comitent privind cumpărarea-vînzarea mărfii recepţionate la consignaţie.
Contractul de consignaţie (acordul consignaţional) se încheie între subiectul activităţii comerciale, care primeşte mărfurile la consignaţie (în continuare - comisionarul), şi persoana fizică sau juridică, care le predă la consignaţie (în continuare - comitentul), potrivit căruia comisionarul se obligă să efectueze din însărcinarea comitentului una sau mai multe tranzacţii comerciale în numele său, în scopul vînzării lor cu amănuntul pentru o anumită recompensă (comision).
Contractul de consignaţie (acordul consignaţional) se întocmeşte în două exemplare, dintre care primul se înmînează comitentului, iar al doilea rămîne la comisionar.
Blanchetele contractului de consignaţie (acordului consignaţional) şi etichetele mărfurilor (de modelele indicate în anexele nr. 1 şi 2) le completează comisionarul, care îşi va raporta cheltuielile pentru procurarea lor la cheltuielile de circulaţie.
2. Acţiunea prezentelor Reguli se extinde asupra  tuturor întreprinderilor comerţului cu amănuntul, care recepţionează şi comercializează mărfuri pe principii de consignaţie.
3. Preţul de vînzare a mărfurilor primite la consignaţie mărimea comisionului, achitarea cheltuielilor pentru păstrarea lor, termenele şi modul reducerii preţurilor, termenele de comercializare a acestor mărfuri pînă la şi după reducerea preţurilor se stipulează în contractul de consignaţie (acordul consignaţional) în conformitate cu prezentele Reguli.
4. Comitentului  i se păstrează dreptul de proprietate asupra mărfurilor  predate  la consignaţie pînă în momentul vînzării (transmiterii) lor cumpărătorului.
5. Comisionarul poartă răspundere deplină în faţa comitentului pentru pierderea şi deteriorarea mărfurilor recepţionate la consignaţie. Mărimea şi modul recuperării prejudiciului cauzat comitentului se stabilesc prin înţelegerea părţilor. Litigiile ce apar între comisionar şi comitent privind executarea condiţiilor contractului de consignaţie, mărimea prejudiciului cauzat şi modul de recuperare a acestuia sînt examinate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6. Începutul termenului de executare de către comisionar şi comitent a acţiunilor, prevăzute în contractul de consignaţie (acordul consignaţional) şi  în prezentele Reguli, se calculează din ziua lucrătoare ce urmează după data întocmirii contractului, fără a se  lua în considerare zilele de odihnă şi de sărbătoare.
7. Comisionarul poate să-i presteze comitentului servicii suplimentare cu plată în ceea ce priveşte recepţionarea şi estimarea mărfurilor la domiciliu, transportarea mărfurilor cu gabarite mari de la comitent la magazin etc.
8. Întocmirea documentelor pentru operaţiunile de comision şi ţinerea gestiunii şi evidenţei contabile şi statistice privind comerţul de consignaţie le execută comisionarul în modul stabilit.
9. Comisionarul este obligat să afişeze prezentele Reguli  într-un loc accesibil din sala întreprinderii ce comercializează mărfuri pe principii de consignaţie.
II. Primirea mărfurilor la consignaţie
10. În conformitate cu legislaţia în vigoare, la consignaţie sînt recepţionate mărfuri:
de la cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi  persoane fără cetăţenie - la  prezentarea unui document care le identifică persoana;
de la întreprinderi (organizaţii, instituţii) - la prezentarea de către persoana împuternicită a întreprinderii (organizaţiei, instituţiei) a procurii sau facturii, întocmite şi eliberate în  modul stabilit, şi a documentului care-i identifică persoana.
11. La consignaţie se primesc mărfuri noi nealimentare şi alimentare împachetate (preambalate), precum şi mărfuri nealimentare care au fost în uz dar sînt încă utilizabile, nu necesită să fie reparate sau restaurate şi corespund normelor şi cerinţelor sanitare. Potrivit exigenţelor Sistemului Naţional de Certificare, mărfurile luate la consignaţie în loturi mici trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate (sau de documente echivalate acestora), iar produsele alimentare de import - şi de un certificat igienic.
12. Automobilele, autobuzele, motocicletele, tractoarele, alte vehicule, mecanisme şi remorci (în continuare - vehicule) se acceptă spre consignaţie numai la prezentarea certificatului de înmatriculare şi/sau certificatului de înmatriculare provizoriu, în care este aplicată menţiunea subdiviziunilor de examinare şi evidenţă a transportului ale Agenției Servicii Publice sau Inspectoratului "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind radierea lor din circulaţie.
    [Pct.12 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.12 modificat prin HG770 din 15.10.12, MO216-220/19.10.12 art.832]
   
[Pct.12 în redacţia HG407 din 18.04.06, MO70-72/05.05.06 art.462]
13. Agregatele marcate ale vehiculelor (motor, bloc de cilindri, caroserie, şasiu, cadru şi ataşurile motocicletelor) se acceptă spre consignaţie numai la prezentarea de către proprietari sau reprezentanţii acestora a certificatelor eliberate de subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului ale Agenției Servicii Publice sau de Inspectoratul "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind apartenenţa lor.
    [Pct.13 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.13 în redacţia HG407 din 18.04.06, MO70-72/05.05.06 art.462]
    14. Bijuteriile din metale şi pietre preţioase se primesc la consignaţie în conformitate cu cerinţele prevăzute pentru acest tip de mărfuri în Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale şi pietre preţioase, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 261 din 13 mai 1996.
    Persoanele fizice (care nu dispun de licenţă pentru desfăşurarea activităţii cu metale preţioase şi pietre preţioase) pot realiza, anual, prin comerţul de consignaţie, pînă la cinci articole din metale preţioase şi pietre preţioase.
În sala comercială trebuie să fie afişate într-un loc accesibil informaţia despre titlurile, stabilite în Republica Moldova pentru bijuteriile din metale preţioase, imaginea mărcii de stat pentru articolele din metale şi pietre preţioase, extrasele din documentele normative privind modul de marcare a acestora, şi alte informaţii, necesare în cazul predării la consignaţie şi procurării bijuteriilor din metale şi pietre preţioase, precum şi copia licenţei pentru vînzarea articolelor din metale şi pietre preţioase eliberate în condiţiile legii de către Agenția Servicii Publice.
   
[Pct.14 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Art.14 modificat prin  HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    [Art.14 modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
    15. Unitatea comercială, care dispune de licenţa pentru comercializarea diferitelor tipuri de arme şi muniţii aferente, eliberată în condiţiile legii de către
Agenția Servicii Publice este în drept să primească la consignaţie şi arme individuale pentru civili (cu  gaze pentru autoapărare, sportive, de vînătoare, precum şi muniţiile aferente, specificate în Cadastrul de Stat al Armelor) şi să le vîndă, cu respectarea  prevederilor Legii cu privire la arme, Regulilor cu privire la comercializarea, achiziţionarea, păstrarea, portul, aplicarea şi transportarea armelor individuale şi muniţiilor aferente, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 44 din 18 ianuarie 1995, şi prezentelor Reguli.
   
[Pct.15 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Art.15 modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
    16. Aragazurile de uz casnic noi şi buteliile la acestea sînt primite la consignaţie conform prevederilor pct. 13 al prezentelor Reguli, iar aragazurile care au fost în uz şi buteliile la ele - la prezentarea unui document care confirmă utilitatea lor în continuare, eliberat de serviciile respective pentru exploatarea gazelor.
[Pct.17 exclus prin HG972 din 11.09.01, MO112/18.09.01 art.1021]

18. Staţiile radio şi instalaţiile radiosemnalizării de pază sînt recepţionate la consignaţie de la cetăţenii şi agenţii economici care au autorizaţie pentru dreptul de exploatare a staţiilor radio şi instalaţiilor semnalizării de pază, eliberată de către organele Instituția publică „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” a Ministerului Economiei și Infrastructurii.
      [Pct.18 modificat prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]
      [Pct.18 modificat prin HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460]
[Pct.18 modificat prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85]
    19. Nu se primesc la consignaţie:
mărfurile a căror comercializare, conform legislaţiei în  vigoare, este interzisă sau limitată;
armament de luptă din dotare sau de serviciu;
echipamente militare, uniforme şi alte articole din sortimentul militar.
20. La primirea mărfurilor la consignaţie pe fiecare din ele se fixează o etichetă, iar pe obiectele ieftine mici (ceasuri, mărgele, broşe şi alte articole similare) - o etichetă cu numărul contractului de consignaţie şi preţul de vînzare.
La primirea spre consignaţie a vehiculului sau agregatelor marcate, în contractul de consignaţie se indică, în mod obligatoriu, tipul, marca, modelul, numerele de identificare ale agregatelor, anul fabricării, culoarea, kilometrajul, seria şi numărul certificatului de înmatriculare, al certificatului eliberat de subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului ale Agenției Servicii Publice sau de Inspectoratul "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, numărul de înmatriculare sau de tranzit.
    Lista mărfurilor primite la comisie şi etichetele de marfă se semnează de către comisionar şi comitent.
    [Pct.20 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.20 modificat prin HG407 din 18.04.06, MO70-72/05.05.06 art.462]
21. În cazul cînd la consignaţie se primesc mărfuri noi, în contractul de consignaţie (acordul consignaţional) se vor menţiona în conformitate cu Legea privind protecţia consumatorilor condiţiile preschimbării mărfurilor de calitate neadecvată, pe care comitentul  le va accepta prin semnătură.
Mărfurile noi de înaltă complexitate tehnică şi cu termene de garanţie se primesc la consignaţie în cazul cînd sînt însoţite de paşapoarte (instrucţiuni) în limba ţării producătoare şi de o informaţie despre marfa în cauză în limba de stat, care, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, specifică modul de utilizare a lor şi condiţiile în care consumatorii pot preschimba sau restitui mărfurile de calitate neadecvată.
22. În cazul depistării  la mărfurile luate la consignaţie a unor vicii (defecte) ascunse, ele nu se vor pune în vînzare sau se vor retrage din vînzare (dacă au fost scoase), fapt despre care se va întocmi un act de modelul stabilit în anexa nr. 4 şi în termen de  trei zile se va anunţa comitentul printr-un aviz în formă scrisă.
23. Păstrarea în incinta unităţii comerciale a mărfurilor nerecepţionate la consignaţie este interzisă.
III. Stabilirea preţului de vînzare a mărfurilor primite
la consignaţie şi a mărimii comisionului
24. Preţul de vînzare a mărfurilor primite de comisionar se stabileşte de către comitent şi se indică  în  lista mărfurilor recepţionate la consignaţie, pe eticheta fiecărui obiect sau indicatorul de preţuri.
25. Coordonată de către comisionar şi comitent, mărimea comisionului se stabileşte în procente faţă de preţul la care a fost vîndută marfa şi se fixează în contractul de consignaţie. Ea poate fi diferenţiată după mărfuri aparte sau grupuri de mărfuri.
    [Pct.26 exclus prin HG972 din 11.09.01, MO112/18.09.01 art.1021]

IV. Reevaluarea mărfurilor primite la consignaţie
27. Ordinea, termenele şi mărimile reevaluării mărfurilor primite la consignaţie sînt stabilite de către comisionar şi comitent la încheierea contractului de consignaţie (acordului consignaţional), cu respectarea următoarelor condiţii:
a) comisionarul are dreptul să reducă cu 20 % preţul mărfurilor nevîndute în decursul a 20 de zile lucrătoare. La expirarea a încă 20 de zile  lucrătoare după prima reevaluare, comisionarul le reduce din nou preţul cu 30 % faţă de cel stabilit după prima reevaluare. Dacă aceste mărfuri nu au fost vîndute în decursul următorului termen de 20 de zile lucrătoare, comisionarul este în drept să le deprecieze cu 50 % din preţul stabilit după a doua reevaluare.
Dacă mărfurile nu au fost vîndute nici după a treia  reevaluare, magazinul le depreciază pînă la preţul de comercializare sigură;
b) la cererea comitentului preţul la obiectul predat poate fi redus înainte de termenele, stabilite de prezentele Reguli, însă cel puţin cu 10 % dintr-odată, pînă la expirarea primului termen de reevaluare stabilit de comisionar;
c) termenele următoarei reevaluări se calculează din ziua imediat următoare perfectării actului de reevaluare;
d) toate reevaluările mărfurilor se efectuează fără participarea comitentului, semnătura căruia în contractul de consignaţie (acordul consignaţional) constituie acceptarea acestor condiţii;
e) reevaluarea bunurilor confiscate, fără stăpîn şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune, care au fost transmise spre comercializare, se efectuează în modul prevăzut de aceste Reguli, în prezenţa reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat şi cu întocmirea unui act de forma stabilită în anexa nr. 5.
V. Vînzarea mărfurilor primite la consignaţie
28. Mărfurile primite la consignaţie sînt expuse în sala comercială, cel tîrziu a doua zi după recepţionare. În cazul în care punerea mărfurilor în vînzare se amînă din vina comisionarului, acesta din urmă plăteşte comitentului o despăgubire în mărimea stabilită de contractul de consignaţie, însă nu mai puţin de 3 procente din suma ce-i  revine comisionarului pentru fiecare zi de reţinere. Totodată, comitentul este în drept să ceară comisionarului reîntocmirea  contractului de consignaţie pentru un  nou termen sau înapoierea mărfurilor fără achitarea cheltuielilor pentru păstrarea lor.
   
[Pct.29 abrogat prin HG832 din 25.11.15, MO324-329/04.12.15 art.934]
    [Pct.29 modificat prin HG407 din 18.04.06, MO70-72/05.05.06 art.462]
    30. La comercializarea mărfurilor noi de înaltăcomplexitate tehnică în paşaport sau într-un alt document însoţitor se aplică în modul stabilit ştampila unităţii comerciale cu menţiunea privind data vînzării lor, iar dacă  termenul de garanţie al acestor mărfuri a expirat  în paşaport  sau  în  documentul  însoţitor se aplică ştampila unităţii comerciale cu menţiunea suplimentară "Fără garanţie".
31. Conform legislaţiei în vigoare, cumpărătorul, căruia i s-a vîndut în consignaţie o marfă nouă de calitate neadecvată şi care nu a fost avertizat de către comisionar că marfa prezintă defecte, este în drept să ceară, la discreţia sa, preschimbarea, restituirea, reducerea preţului sau reparaţia ei din contul comitentului, în modul prevăzut de Regulile de preschimbare a mărfurilor nealimentare procurate în reţeaua de comerţ cu amănuntul, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 329 din 23 mai 1995.
32. Marfa cu gabarite mari care a fost vîndută poate fi păstrată în magazin pe gratis pe parcursul unei zile de muncă conform bonului de păstrare. După expirarea acestui termen, ea poate fi vîndută altei persoane la acelaşi preţ, iar banii încasaţi se vor restitui  primului cumpărător.
VI. Modul de achitare cu comitentul şi de restituire a mărfurilor
33. Banii pentru mărfurile vîndute se achită comitentului în cel tîrziu zece zile după comercializarea lor la prezentarea contractului de consignaţie (acordului consignaţional) şi paşaportului sau altui document ce identifică persoana. În cazul cînd achitarea cu comitentul se reţine din vina comisionarului, acesta din urmă plăteşte comitentului o despăgubire în mărimea specificată în contractul de consignaţie (acordul consignaţional), care pentru fiecare zi de întîrziere va fi de cel puţin 0,5 procente din suma ce i se cuvine. La dorinţa comitentului, comisionarul poate achita banii pentru marfa vîndută  şi  despăgubirea prin virament la contul indicat.
34. Decontările pentru marfa vîndută dintre comisionar şi comitentul cu statut de întreprindere (de organizaţie sau instituţie) se efectuează prin virament.
35. În cazul  cînd comitentul nu  vine să-şi ridice banii, comisionarul va ţine la balanţa sa timp de trei ani suma respectivă. La expirarea acestui termen, suma în cauză se trece în veniturile statului.
36. În cazul decesului comitentului, recunoaşterii incapacităţii lui sau absenţei lui fără veste, comisionarul este obligatsă-şi execute obligaţiunile contractuale pînă cînd succesorii comitentului sau reprezentanţii acestuia vor da dispoziţiile respective.
37. Pentru mărfurile comercializate, comisionarului îi revine un comision estimat în procente faţă de valoarea acestora, mărimea căruia este stipulată în contractul de consignaţie (acordul consignaţional) potrivit înţelegerii părţilor.
După reţinerea de către comisionar a comisionului ce i se cuvine, din suma plătibilă comitentului se încasează conform tarifelor şi în modul stabilit de legislaţia în vigoare impozitul pe venit.
38. Comitentul este în drept să-i ceară oricînd comisionarului, la prezentarea contractului de consignaţie (acordului consignaţional) şi paşaportului sau altui document ce-i identifică persoana, restituirea mărfii recepţionate la consignaţie însă nevîndute, recuperînd comisionarului cheltuielile pentru păstrarea acesteia.
39. La restituirea obiectelor aflate în vînzare mai mult de o zi lucrătoare de la comitent se încasează pentru fiecare lună completă sau incompletă o plată în mărime de un procent faţă de preţul iniţial.
În cazul restituirii mărfurilor cu vicii (defecte) care nu au fost depistate în timpul recepţionării, plata pentru păstrarea lor nu se încasează.
40. Comisionarul poate restitui mărfurile primite la consignaţie şi nevîndute şi achita despăgubirile ori banii încasaţi din vînzări altei persoane decît comitentul cu condiţia ca aceasta din urmă să prezinte contractul de consignaţie (acordul consignaţional) şi procura comitentului, întocmită în modul stabilit.
VII. Controlul asupra respectării prezentelor Reguli
41. Controlul asupra respectării prezentelor Reguli îl exercită, în limitele competenţelor atribuite, organele controlului de stat împuternicite în atare scopuri.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

    anexa nr.4

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]