HGA1018/2004
ID intern unic:  295609
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1018
din  13.09.2004
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al
Centrului de plasament temporar al copilului
Publicat : 24.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 175-177     art Nr : 1204
În scopul implementării şi dezvoltării serviciilor de alternativă pentru protecţia, îngrijirea şi dezvoltarea copilului şi a familiei, al unificării sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate şi al perfecţionării cadrului legislativ de bază din domeniu, Guvernul   HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului (se anexează).
2. Centrele de plasament care vor presta servicii pentru protecţia copilului aflat în dificultate sînt obligate să se conducă în activitatea lor de Regulamentul-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului.

Prim-ministru                                                      Vasile  TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                               Valerian Cristea
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                             Valerian Revenco
Ministrul educaţiei                                              Valentin Beniuc
Ministrul sănătăţii                                               Andrei Gherman
Ministrul afacerilor interne                                 Gheorghe Papuc
Ministrul finanţelor                                              Zinaida Grecianîi

Chişinău, 13 septembrie 2004.
Nr. 1018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1018 din 13 septembrie 2004

Regulamentul-cadru
al Centrului de plasament temporar al copilului
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Centrul de plasament temporar al copilului (în continuare - Centrul) reprezintă o instituţie care oferă asistenţă temporară copiilor aflaţi în dificultate.
2. Centrul este constituit prin decizia autorităţilor publice centrale sau locale. Decizia respectivă se ia în baza demersului autorităţii tutelare teritoriale şi al serviciului de asistenţă socială.
3. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi cu standardele minime de calitate.
4. Activitatea Centrului este coordonată cu autoritatea tutelară teritorială şi cu serviciul de asistenţă socială, care exercită monitorizarea şi evaluarea activităţii instituţiei, inclusiv a modalităţilor de îngrijire şi educaţie a copiilor plasaţi în Centru.
5. Centrul este persoană juridică, dispune de ştampilă şi de cont bancar.
II. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A CENTRULUI
6. Centrul îşi organizează activitatea în baza următoarelor principii:
a) respectarea interesului superior al copilului;
b) respectarea opiniei copilului;
c) nondiscriminare;
d) interdisciplinaritate şi multidisciplinaritate;
e) flexibilitate;
f) accesibilitate la servicii de calitate;
g) deschidere către comunitate.
III. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CENTRULUI
7. Scopul Centrului este protecţia temporară a copilului aflat în dificultate, socializarea şi (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare şi în comunitate.
8.  Obiectivele Centrului sînt:
a) asigurarea procesului de reabilitare medico-psihopedagogică a personalităţii copilului aflat în dificultate;
b) întreţinerea, îngrijirea şi dezvoltarea copilului aflat în dificultate în conformitate cu particularităţile de vîrstă, individuale şi cu standardele minime de calitate;
c) facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă sau adoptatoare şi în comunitate;
d) stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu serviciile de protecţie a copilului din comunitatea în care copilul este (re)integrat;
e) monitorizarea situaţiei pre- şi postintegratoare a copilului şi a familiei în care acesta este (re)integrat.
IV. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI
9. În Centru sînt îngrijiţi şi educaţi copiii aflaţi în dificultate cu vîrste cuprinse între 0 şi 18 ani. Aflarea copilului în Centru nu va depăşi 12 luni, perioadă în care autorităţile şi personalul Centrului sînt obligaţi să găsească soluţia optimă de rezolvare a cazului.
10. Capacitatea maximă a Centrului este de 25 de copii.
11. Centrul este amenajat conform standardelor minime de calitate, în corespundere cu particularităţile de vîrstă şi individuale ale copilului, şi trebuie să-i asigure acestuia un mediu cît mai apropiat de cel familial.
12. Centrul oferă, în limitele competenţelor sale şi în funcţie de necesităţile copilului, asistenţă medicală. Asistenţa medicală primară şi cea specializată sînt asigurate de unităţile medicale teritoriale, conform standardelor Ministerului Sănătăţii.
13. Serviciile educaţionale sînt oferite de către instituţiile educaţionale din comunitate. Angajaţii Centrului asigură asistenţă educaţională copiilor la pregătirea temelor pentru acasă.
14. Centrul asigură copilului servicii de educaţie informală prin învăţarea normelor şi a comportamentelor cotidiene, formarea deprinderilor de viaţă etc.
15. Asistenţa fiecărui copil în Centru se realizează în baza programului individual de protecţie, care prevede soluţii pentru socializarea şi (re)integrarea familială a copilului în termene cît mai restrînse.
16. Centrul asigură servicii de (re)integrare a copilului în familie şi alte forme de protecţie a acestuia prin:
a) pregătirea pentru (re)integrarea în familia biologică, extinsă sau adoptatoare şi în comunitate;
b) dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu familia biologică, extinsă sau adoptatoare, cu autoritatea tutelară a comunităţii în care copilul a fost (re)integrat;
c) asigurarea ieşirii copilului din Centru;
d) monitorizarea şi evaluarea, în comun cu autoritatea tutelară, a situaţiei pre- şi postreintegratoare a copilului şi a familiei pentru o perioadă de un an.
17. Copiii plasaţi în Centru se află în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale, conform legislaţiei în vigoare, şi urmează a fi (re)integraţi în familia biologică, extinsă ori propuşi pentru instituirea tutelei / curatelei sau adopţie.
18. Autoritatea publică locală, în caz de necesitate, poate să acorde edificii pentru activitatea centrelor de plasament temporar al copiilor.
V. PLASAREA COPILULUI ÎN CENTRU
19. Plasarea copilului în Centru se face în modul stabilit de prezentul Regulament, cu prezentarea dosarului personal al copilului de către autoritatea tutelară teritorială şi serviciile de asistenţă socială, sau în regim de urgenţă.
20. Dosarul personal al copilului, în funcţie de statutul lui, este completat de specialiştii Centrului, în comun cu autoritatea tutelară şi serviciul de asistenţă socială, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
21. Pe perioada aflării în Centru, copilului i se asigură menţinerea relaţiilor cu membrii familiei biologice, extinse sau adoptatoare, cu reprezentantul legal, dacă acest fapt nu contravine interesului superior al copilului.
22. Copilul plasat în Centru beneficiază de garanţiile sociale conform legislaţiei în vigoare. Totalitatea mijloacelor financiare determinate de acestea se acumulează pe contul personal al copilului, deschis în unităţile bancare teritoriale.
23. Autoritatea tutelară teritorială şi serviciul de asistenţă socială asigură exercitarea controlului asupra acumulării şi administrării corecte a patrimoniului copilului plasat în Centru.
24. Pregătirea ieşirii copilului din Centru se efectuează de către asistentul social, sub supravegherea managerului instituţiei, în colaborare cu autoritatea tutelară teritorială şi serviciul de asistenţă socială.
VI. MANAGEMENTUL CENTRULUI
25. Conducerea Centrului este realizată de un manager cu studii superioare în domeniu şi experienţă profesională de minimum 5 ani şi de un manager adjunct, care cumulează şi altă funcţie curentă (psihopedagog, psiholog, logoped, pedagog, medic etc.).
26. Managerul este angajat şi eliberat de către autoritatea publică centrală sau, respectiv, locală, care stabileşte şi procedura de angajare a acestuia.
27. La momentul angajării managerul încheie un contract cu autoritatea publică centrală sau, respectiv, locală privitor la îndeplinirea condiţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în fişa postului.
28. În activitatea sa managerul Centrului se conduce de actele normative şi legislative în vigoare, dispoziţiile autorităţilor publice centrale şi locale şi de prezentul Regulament.
29. Managerul Centrului este administratorul tuturor resurselor, are dreptul de a angaja şi concedia personalul în conformitate cu legislaţia muncii, este responsabil de activitatea juridică şi administrativă a instituţiei.
30. Managerul Centrului este responsabil de organizarea activităţii Centrului şi de calitatea serviciilor prestate. El garantează copilului accesul la serviciile de sănătate, de educaţie etc.
31. Managerul Centrului asigură:
a) funcţionarea Centrului conform standardelor minime de calitate;
b) gestionarea resurselor financiare şi materiale ale Centrului, conform Standardelor Naţionale de Contabilitate;
c) organizarea şi evaluarea activităţii personalului Centrului, conform fişelor postului;
d) completarea şi prezentarea formularelor şi a rapoartelor privind activitatea Centrului către autoritatea publică centrală sau, respectiv, locală;
e) reprezentarea Centrului în relaţiile cu alte instituţii publice sau private.
32. Managerul Centrului convoacă săptămînal, sau ori de cîte ori este nevoie, şi prezidează şedinţele de planificare a activităţii Centrului.
33. În cazul cînd managerul este în incapacitate de exerciţiu, responsabilitatea pentru buna funcţionare a Centrului îi revine managerului adjunct.
VII. PERSONALUL CENTRULUI
34. Personalul Centrului este format din specialişti în diferite domenii,  conform  Standardului de referinţă.
35. Personalul Centrului este angajat prin concurs, conform legislaţiei în vigoare.
36. Comisia de concurs este constituită din managerul instituţiei, reprezentanţi ai autorităţii tutelare şi ai serviciului de asistenţă socială.
37. Angajarea personalului se efectuează în baza unui contract individual de muncă încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
38. La momentul angajării, iar ulterior la fiecare 6 luni, lucrătorul este obligat să treacă examenul medical, conform standardelor Ministerului Sănătăţii.
[Pct.38 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
      [Pct.38 modificat prin HG1322 din 14.12.05, MO176/30.12.05 art.1447]
39. Angajaţii Centrului sînt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre viaţa intimă a familiilor şi a copiilor, pe care le obţin în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, să nu pretindă şi să nu primească foloase necuvenite pentru munca prestată.
40. Structura şi statele de funcţii ale Centrului sînt stabilite de Standardele Minime de Calitate pentru serviciile de protecţie a copilului şi aprobate de autoritatea publică locală, cu acordul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în conformitate cu scopul şi obiectivele instituţiei şi prevederile legislaţiei în vigoare.
   
[Pct.40 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.40 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
[Pct.40 modificat prin HG1322 din 14.12.05, MO176/30.12.05 art.1447]
41. Centrul activează după un program special, pornind de la necesităţile de îngrijire, educaţie şi reabilitare a copilului.
42. Personalul îşi desfăşoară activitatea conform fişelor postului, în localul destinat Centrului, în conformitate cu orarul de lucru stabilit şi cu programele individuale de reabilitare şi dezvoltare a copiilor.
43. Structura şi pregătirea personalului din Centru trebuie să corespundă obiectivelor şi funcţiilor Centrului.
44. Salarizarea personalului Centrului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VIII. FINANŢAREA CENTRULUI
45. Centrul este finanţat din bugetul de stat, bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, donaţii,  granturi, alte surse, conform actelor normative în vigoare.
46. Centrul are în folosinţă fonduri fixe din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale publice sau oricare altele, provenite din donaţii, sponsorizări etc., înregistrate în condiţiile legii.
IX. DISPOZIŢII FINALE
47. Calitatea serviciilor prestate va fi evaluată periodic de către organul de acreditare a serviciilor sociale.
48. Activitatea Centrului încetează în baza deciziei autorităţilor publice competente, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.
* În listă urmează a fi incluşi dăunătorii polifagi, dăunătorii culturilor cerealiere, leguminoase şi furajere, tehnice, legumicole, pomicole, viţei de vie, arbuştilor fructiferi şi pomuşoarelor.