HGA102/1996
ID intern unic:  295610
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 102
din  27.02.1996
despre măsurile pentru executarea
Legii cu privire la concesiuni
Publicat : 30.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 221
HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85
Întru executarea  Legii nr. 534-XIII din 13 iulie 1995 "Cu  privire la  concesiuni"  (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, nr. 67, 30 noiembrie 1995, art. 752), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat se învesteşte cu următoarele funcţii de organizare, coordonare şi control al executării Legii cu privire la concesiuni:
întocmeşte, completează şi modifică lista obiectelor propuse pentru concesionare şi  o prezintă Guvernului spre aprobare şi Parlamentului spre examinare;
coordonează activitatea concedenţilor privind organizarea tenderelor internaţionale de concesionare a proprietăţii de stat;
înaintează Guvernului  propuneri, coordonate în modul stabilit,  în vederea aprobării contractelor de concesiune pentru fiecare obiect proprietate de stat;
ţine Registrul de stat al contractelor de concesiune;
organizează şi efectuează controlul asupra executării contractelor de concesiune aprobate şi  prezintă periodic (anual) Guvernului informaţia respectivă;
în comun cu concedenţii - autorităţile publice locale şi organele publice centrale de specialitate autorizate - prezintă Guvernului propuneri, corelate cu Ministerul Finanţelor, privind modul de repartizare şi utilizare a tuturor veniturilor statului, rezultate din exploatarea fiecărui obiect concesionat în parte;
prezintă Guvernului spre aprobare propuneri coordonate privind acordarea de facilităţi fiscale şi stabilirea impozitelor aferente pe toată durata concesiunii şi le înaintează Parlamentului spre examinare.
2. Se aprobă Regulamentul privind tenderele internaţionale de concesionare în Republica Moldova (se anexează).
3. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Republicii Moldova spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului  pentru  aprobarea Clauzelor obligatorii ale contractului de concesiune (se anexează).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                         Andrei SANGHELI

Contrasemnată:
Ministrul economiei                                           Valriu BOBUŢAC
Ministrul privatizării
şi administrării proprietăţii
de stat                                                                 Ceslav CIOBANU
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 77
din 27 februarie 1996
R E G U L A M E N T
privind tenderele internaţionale
de concesionare în Republica Moldova
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind tenderele internaţionale de concesionare în Republica Moldova (denumit în continuare Regulamentul) este elaborat în corespundere cu Legea cu privire la concesiuni şi stabileşte modalităţile generale, condiţiile de organizare şi de desfăşurare a tenderelor internaţionale (specificate în continuare cu termenul generic  tender) pentru  transmiterea  în concesiune a bunurilor (serviciilor) proprietate publică.
2. Tenderul se organizează  în scopul selectării prin concurs a celui mai convenabil solicitant al concesiunii, care acceptă condiţiile preliminare, formulate în oferta de concesiune şi oferă cele mai avantajoase pentru stat condiţii de concesionare.
3. Principiile de bază de organizare şi desfăşurare a tenderelor sînt:
condiţii egale de concurs pentru toţi solicitanţii concesiunii, inclusiv persoane fizice sau juridice străine, care au dorit să participe la tender;
numărul minim al solicitanţilor concesiunii va fi de cel puţin doi;
publicitate la desfăşurarea şi totalizarea tenderelor;
asigurarea pentru toţi solicitanţii concesiunii a posibilităţii de a examina bunurile propuse spre concesionare şi de a studia clauzele creditar-financiare şi alte condiţii ale contractului de concesiune.
4. Data desfăşurării tenderului se stabileşte prin decizia concedentului pe care acesta o va adopta după aprobarea de către Parlament a listei obiectelor propuse pentru  concesionare şi a clauzelor obligatorii ale contractului de concesiune, elaborate pentru fiecare obiect separat.
5. Noţiunile de bază, utilizate în prezentul Regulament:
concedent - statul sau unităţile sale teritorial-administrative care au competenţa de a acorda persoanelor fizice sau juridice dreptul de a exploata anumite activităţi, servicii sau bunuri aflate în proprietatea statului;
concesionar -  persoana fizică sau juridică ce deţine o concesiune pe un termen determinat în schimbul unei redevenţe;
comitetul tenderului  - organul special, permanent sau provizoriu, creat de către concedent pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei;
dosarul tenderului - setul de documente conţinînd date privind caracteristicile tehnice, comerciale, organizaţionale şi de altă natură ale obiectului propus pentru concesionare, precum şi date despre condiţiile şi procedura  desfăşurării licitaţiei;
licitaţie publică - licitaţie,  în cadrul căreia comitetul tenderului  deschide plicurile exterioare şi anunţă conţinutul lor în şedinţa publică a participanţilor la licitaţie;
licitaţie restrînsă - licitaţie, în cadrul căreia concedentul invită un număr restrîns de participanţi, pe care i-a selectat datorită siguranţei lor financiare, spectrului larg al posibilităţilor tehnice şi competenţei lor profesionale;
licitaţie cu   precalificare - licitaţie, în cadrul căreia concedentul efectuează preselecţia solicitanţilor concesiunii, luînd în considerare capacităţile acestora de a îndeplini condiţiile speciale care urmează să fie respectate la predarea  obiectului în concesiune;
obiectul licitaţiei (concesiunii) - terenuri şi alte resurse naturale, bunuri mobiliare şi imobiliare, activităţi antreprenoriale şi servicii publice constituind domeniul statului, propuse spre concesionare şi scoase la licitaţie;
oferta de tender  - setul obligatoriu  de  documente, prezentate conform  prevederilor acestui Regulament de solicitantul concesiunii  în vederea participării sale la licitaţie;
participantul la licitaţie (ofertantul) - solicitantul concesiunii, acceptat în urma verificării preliminare, care, conform exigenţelor prezentului Regulament, întruneşte integral condiţiile de participare la licitaţie;
solicitantul  concesiunii - persoana ficiză sau juridică, inclusiv străină, care şi-a exprimat în scris consimţămîntul de a participa la licitaţie potrivit condiţiilor, stabilite în dosarul tenderului;
tender internaţional  -  licitaţie, care preconizează organizarea negocierilor pe bază de concurs în cazurile cînd solicitantul concesiunii acceptă să execute anumite condiţii, stabilite de către concedent;
verificare preliminară  - verificarea setului obligatoriu de documente, prezentate de solicitantul concesiunii pentru a participa la licitaţie, şi a corectitudinii informaţiilor conţinute în acestea.
II. Organizarea şi procedura licitaţiilor
6. În organizarea şi derularea licitaţiilor sînt implicaţi concedentul, comitetul de tender, solicitanţii concesiunii, participanţii la licitaţie.
7. Concedentul exercită următoarele funcţii:
adoptă decizia privind desfăşurarea licitaţiei şi o face publică în modul stabilit de lege;
evaluează obiectul concesiunii, determină valoarea lui iniţială şi volumul necesar de investiţii, corelîndu-şi actele întocmite cu Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor;
întocmeşte documentele necesare pentru anunţarea licitaţiei, publică comunicatul informativ, asigură reclama aferentă;
închiriază incinte pentru organizarea licitaţiei, instruieşte personalul pentru desfăşurarea ei, inclusiv pentru colectarea şi examinarea ofertelor şi precalificarea ofertanţilor;
desemnează şi aprobă componenţa comitetului tenderului;
dirijează şi controlează activitatea comitetului tenderului şi atrage, după caz, experţi pentru întocmirea şi evaluarea  documentelor incluse în ofertă, precum şi a altor documente necesare;
aprobă dosarul tenderului şi rezultatele licitaţiei;
examinează apelurile împotriva deciziilor comitetului tenderului;
definitivează condiţiile contractului de concesiune şi încheie acest contract cu cîştigătorul licitaţiei;
desfiinţează comitetul tenderului.
8. Concedentul poate autoriza să organizeze licitaţia în cauză orice persoană juridică prin emiterea unei dispoziţii sau prin încheierea unui contract. Limitele drepturilor şi obligaţiunilor persoanei  împuternicite se vor stabili în dispoziţia menţionată sau în contractul de organizare şi desfăşurare a  licitaţiei.
Concedentul achită în avans cheltuielile de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor.
9. Licitaţia este desfăşurată de comitetul tenderului.
Comitetul tenderului, în număr de 5-9 persoane, se formează din reprezentanţi ai concedentului, Ministerului Economiei, Ministerului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, Ministerului Finanţelor, altor organe statale centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale interesate.
Din membrii aleşi concedentul va desemna preşedintele şi secretarul comitetului  tenderului şi  va determina componenţa  experţilor   de competenţă.
10. În caz de necesitate, în activitatea comitetului tenderului pot fi antrenaţi şi alţi experţi şi specialişti, fără să li se acorde drept de vot.
Membrii comitetului tenderului şi persoanele, antrenate în activitatea lui în calitate de experţi, sînt remuneraţi de către concedent  în temeiul contractelor, încheiate cu aceştia în conformitate cu legislaţia în vigoare.
11. Comitetul tenderului:
elaborează şi prezintă concedentului spre aprobare regulamentul său de activitate;
determină modul, condiţiile şi termenele de desfăşurare a licitaţiei;
elaborează criteriile de desemnare a cîştigătorilor licitaţiei;
elaborează dosarul tenderului, organizează difuzarea lui şi decide chestiunile vizînd modificarea dosarului tenderului şi a procedurilor de licitare;
creează solicitanţilor concesiunii condiţii pentru examinarea nestingherită  a  obiectului, propus spre concesionare, şi a dosarului tenderului, oferă explicaţiile necesare;
asigură colectarea, păstrarea şi evaluarea ofertelor;
adoptă decizia privind preselecţia participanţilor la licitaţie;
realizează întocmai procedura stabilită a licitaţiei şi legalizează documentele privind adjudecarea şi rezultatele acesteia;
desemnează cîştigătorul sau  ia altă decizie  privind rezultatele negocierilor, întocmeşte procesul-verbal respectiv şi prezintă concedentului decizia sa spre aprobare;
definitivează achitările cu participanţii la licitaţie;
îşi publică în mass-media raportul privind rezultatele licitaţiei.
12. Chestionarul solicitantului concesiunii poate include orice aspecte ce prezintă interes pentru concedent sau comitetul tenderului. În caz că unele date din acest chestionar constituie secretul comercial al solicitantului concesiunii, acesta din urmă are dreptul să nu le includă. Concedentul sau comitetul tenderului nu sînt în drept să ceară solicitantului concesiunii să prezinte în mod obligatoriu informaţii, care pot constitui secret comercial.
13. Comitetul tenderului poate să atragă persoane fizice sau juridice la elaborarea, difuzarea, evaluarea şi expertiza documentelor legate de desfăşurarea licitaţiilor, precum şi pentru explicarea condiţiilor tenderului şi efectuarea altor servicii.
În procesul de organizare a unui anumit tender, aceleaşi persoane nu au dreptul să colaboreze simultan cu concedentul şi comitetul tenderului, pe de o parte, şi cu solicitantul concesiunii ce participă la licitaţie, pe de altă  parte.
14. La licitaţie sînt admişi solicitanţii concesiunii care:
în corespundere cu legislaţia pot  fi identificaţi drept concesionari şi dispun de toate capacităţile tehnice şi economice necesare pentru activitatea concesională;
au depus în termene cererea şi celelalte documente necesare pentru a participa la licitaţie;
au depus pe contul indicat  în avizul informaţional, pînă la prezentarea ofertei, un acont (garanţia de participare) în mărime de 5 % din valoarea iniţială a obiectului concesiunii şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 100 salar ii minime;
au acceptat în scris, la momentul cînd  le-a fost  înregistrată cererea de participare la licitaţie, să respecte toate condiţiile înaintate de către concedent.
15. Din momentul înregistrării cererii de participare, solicitantul concesiunii capătă statut de participant la licitaţie.
16. Participantul la licitaţie are dreptul:
să ia parte la licitaţie personal sau prin  mandatarul său autorizat;
să obţină de la comitetul tenderului informaţii  complete despre obiectul concesiunii, condiţiile şi modul de desfăşurare a licitaţiilor;
să solicite comitetului tenderului printr-un demers amînarea termenului de prezentare a ofertei;
să renunţe de a participa la licitaţie, fără să i se recupereze cheltuielile suportate în legătură cu ea;
în cazul cînd este cîştigătorul  licitaţiei - să încheie sau să refuze să  încheie cu concedentul contractul de concesiune,  în conformitate cu prezentul Regulament;
să apeleze în  instanţa judecătorească competentă,  în cazul încălcării drepturilor sale de participant la licitaţie.
[Pct.15 alineat modificat prin HG280 din 24.03.97]
Participantul la licitaţie este obligat:
să respecte integral regulile de desfăşurare a licitaţiei, stabilite prin acest Regulament;
în cazul cînd cîştigă concursul  - să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei.
III. Publicitatea
17. Concedentul dă publicităţii anunţul privind organizarea licitaţiei cu cel puţin trei luni înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, în Monitorul Oficial al Republicii  Moldova,  în presa republicană şi în cea străină, precum şi în buletinele speciale informative.
18. Anunţul privind organizarea licitaţiilor va cuprinde următoarele informaţii:
data, ora, locul, tipul şi condiţiile de desfăşurare a licitaţiei;
denumirea, sediul, apartenenţa departamentală a obiectului propus pentru concesionare şi caracteristicile lui tehnico-economice cu specificarea indicilor incluşi în tipizata din anexa nr. 1;
denumirea concedentului;
informaţia privind procedura de precalificare şi termenele trecerii ei, în cazul cînd va avea loc;
valoarea iniţială a concesiunii;
mărimea taxei de participare  la licitaţie, suma acontului (garanţiei  e participare) şi contul de decontare, la care acestea se vor transfera;
modul de examinare prealabilă a obiectului concesiunii  de către participanţii la licitaţie;
termenul şi principalele condiţii de executare a contractului de concesiune, impunerea unor clauze sau restricţii speciale;
termenul de prezentare a ofertelor;
adresa, condiţiile de procurare şi alte date referitoare la obţinerea dosarului tenderului;
telefonul de relaţii;
alte date şi informaţii, la sugestia concedentului.
19. Evaluarea obiectului concesiunii şi determinarea valorii iniţiale a concesiunii se efectuează în temeiul datelor bilanţului contabil al obiectului la data dării de seamă respective.
20. Din momentul publicării anunţului, toţi  solicitanţii au posibilitatea de a examina în prealabil obiectul, propus pentru concesiune.
Concedentul este obligat să creeze condiţii  pentru examinarea nestingherită a obiectului în cauză.
21. Condiţiile de executare a contractului de concesiune pot include următoarele sarcini ale solicitantului concesiunii:
asigurarea unui venit constant, mărimea căruia nu poate fi mai mică decît  media  beneficiului  net, obţinut la exploatarea obiectului  de concesiune sau altor obiecte similare în ultimii 3-5 ani;
menţinerea profilului de activitate în cadrul exploatării obiectului  concesiunii, fără reducerea volumului de producţie (lucrări, servicii);
fabricarea anumitor tipuri de mărfuri (prestarea anumitor lucrări, servicii),  în primul rînd a mărfurilor de larg consum şi a  serviciilor sociale, prestate populaţiei;
angajamentul de reinvestire a unei părţi din profitul net  al concesionarului  în obiectul concesiunii sau în alte obiecte de  interes public;
plata unei părţi a redevenţei în valută forte;
organizarea activităţilor pentru ocrotirea mediului înconjurător;
numărul locurilor de muncă, ce trebuie să fie păstrate sau create în procesul exploatării obiectului de concesiune;
construcţia locuinţelor;
alte angajamente, stipulate de concedent.
22. În cazul organizării unei licitaţii restrînse, pe lîngă anunţul în cauză, în presă se va publica lista  investitorilor invitaţi să participe la acea licitaţie. În plus, comitetul tenderului va expedia prin poştă invitaţiile în scris fiecărui investitor desemnat.
IV. Dosarul tenderului
23. Comitetul tenderului întocmeşte dosarul tenderului conform dispoziţiei date de concedent.
24. Dosarul tenderului este pus integral la dispoziţia solicitantului concesiunii potrivit cererii lui oficiale, contra plată. Preţul dosarului tenderului nu poate depăşi cheltuielile efectuate pentru elaborarea şi definitivarea lui şi se dă publicităţii în anunţul informativ. Modul  şi condiţiile de vînzare a dosarului  tenderului de stabilesc de către comitetul tenderului.
25. Dosarul tenderului se constituie din următoarele compartimente:
date generale despre obiectul concesiunii;
documentaţia de proiect;
condiţiile şi modul de desfăşurare a licitaţiilor;
contractul-cadru de concesiune (potrivit tipizatei din anexa nr.2);
componenţele obligatorii ale documentelor ofertei;
clauzele obligatorii ale contractului de concesiune, aprobat de Parlament;
instrucţiuni pentru solicitanţii concesiunii  privind exigenţele respectate la elaborarea, legalizarea şi prezentarea ofertelor.
26. Pentru participare la licitaţie, solicitantul concesiunii  va prezenta în comitetul tenderului:
a) cererea pentru participarea la licitaţie, de modelul din anexa nr. 3;
b) date succinte despre statutul său, potrivit tipizatei din  anexa nr. 4, şi copiile legalizate ale documentelor sale de înregistrare;
c) numele şi prenumele persoanelor, autorizate de către participantul la licitaţie  să acţioneze şi să semneze documente din numele lui;
d) actul confirmativ privind solvabilitatea sa, eliberat de bancă ori de altă instituţie creditar-financiară, care îl deserveşte;
e) copiile documentelor de plată, care confirmă depunerea acontului iniţial şi a taxei de participare la licitaţie la contul de decontare al concedentului, indicat în anunţul privind organizarea licitaţiei;
f) propuneri referitoare la preţ şi condiţiile suplimentare ale concesiunii, formulate potrivit tipizatei din anexa nr. 5.
V. Oferta pentru tender
27. Oferta pentru tender va fi întocmită potrivit exigenţelor şi condiţiilor, specificate în dosarul tenderului, şi va fi prezentată în comitetul tenderului personal de către solicitantul concesiunii (de către persoana lui autorizată) sau se va expedia prin poştă  în două plicuri sigilate.
Plicul exterior va conţine actele, enumerate în pct. 27 a) - e). Copiile  documentelor care confirmă achitarea acontului iniţial şi a taxei de participare la licitaţie sînt valabile numai pentru o singură licitaţie.
Plicul interior  va conţine propunerile solicitantului  concesiunii specificate conform pct. 26 f).
Nu se admit cereri sau oferte telefonice, telegrafice ori prin telefax.
28. Eventualitatea şi parametrii de abatere a ofertei de la condiţiile, ce se conţin în dosarul tenderului, se vor stipula  în dosarul tenderului.
29. Solicitantul concesiunii are dreptul, pe lîngă oferta întocmită potrivit condiţiilor din dosarul  tenderului, să prezinte oferte (propuneri) de alternativă.
30. Primirea cererilor încetează din momentul expirării termenului stabilit de depunere a acestora.
31. Din data publicării anunţului informativ referitor la licitaţie pînă în ziua încheierii ei, atît comitetului tenderului, cît şi participanţilor la licitaţie li se interzice să facă schimb de informaţii sau să divulge datele din ofertele depuse.
Membrii comitetului tenderului şi experţii implicaţi îşi asumă  în scris obligaţia să nu divulge, pînă la începutul  şedinţei acestui comitet, date  referitoare la persoanele care au despus cereri de participare la licitaţie, precum şi la conţinutul ofertelor,  înaintate de ele.
32. Ofertele  şi registrul lor se vor păstra într-un seif special. Răspunderea pentru integritatea acestor documente o poartă persoana care efectuează primirea şi înregistrarea lor.
VI. Modul de desfăşurare a licitaţiei
33. Comitetul tenderului va deschide plicurile exterioare în şedinţa publică a solicitanţilor concesiunii sau a persoanelor lor autorizate în cel tîrziu 3 zile după expirarea termenului de depunere a cererilor.
Se vor admite numai cererile depuse în termenele menţionate. Fiecare cerere va fi semnată de membrii comitetului tenderului şi de solicitantul concesiunii.
Comitetul tenderului verifică integritatea actelor necesare şi corectitudinea datelor referitoare la solicitanţi, conţinute în plicul exterior, şi întocmeşte procesul-verbal de admitere a solicitanţilor concesiunii la licitaţie.
34. Solicitantului concesiunii, admis să participe la licitaţie, i se eliberează ori i se expediază prin poştă o recipisă ce confirmă primirea cererii şi data înregistrării ei.
35. Solicitantul concesiunii  nu va fi admis la licitaţie în cazul în care plicul  exterior nu va conţine toate documentele specificate  în  pct. 27 sau în situaţia în care unele acte nu vor fi conforme exigenţelor şi condiţiilor stabilite în dosarul tenderului, fapt  care se va consemna printr-o înscriere  respectivă  în procesul-verbal de recepţie a ofertelor.
Solicitantul care nu a fost admis să participe la licitaţie este  informat în scris despre motivele respingerii. Actele ce se conţin în plicul exterior, precum şi plicul interior nedesfăcut se vor restitui solicitantului respins.
Solicitantul care nu a fost admis la licitaţie are dreptul  să ceară restituirea acontului depus înainte de înregistrare (garanţiei de participare), prezentînd recipisa de achitare.
36. Tăinuirea  cererilor  sau ignorarea acestora la  totalizare atrage după sine răspundere conform legislaţiei în vigoare.
37. Comitetul  tenderului va deschide plicurile interioare şi va totaliza rezultatele finale ale licitaţiei la data şi ora desemnate pentru începerea licitaţiei, însă nu mai  tîrziu de 3  zile după încheierea primirii cererilor.
Deschiderea plicurilor interioare se va face numai dacă  toţi membrii prezenţi  la şedinţa comitetului tenderului  au semnat procesul-verbal, menţionat  la pct. 34 al  acestui  Regulament, şi conţinutul ofertelor se va anunţa în aceleaşi condiţii.
38. Comitetul tenderului verifică conformitatea ofertelor cu cerinţele expuse în dosarul tenderului. În cazul cînd oferta prezentată nu  corespunde acestor cerinţe şi eliminarea deficienţelor ar comporta modificarea ei substanţială, acea ofertă va fi respinsă, fapt care va fi consemnat în procesul-verbal al şedinţei comitetului tenderului.
39. În cazul în care în documentaţia prezentată sînt depistate abateri, a căror corectare nu ar comporta modificarea ofertei, comitetul tenderului poate să-i ceară solicitantului concesiunii să le aducă în corespundere cu exigenţele dosarului tenderului. Dacă această ordonanţă nu  este îndeplinită în termenul stabilit, comitetul tenderului respinge oferta în cauză, fapt care se va fixa în procesul-verbal al şedinţei lui.
40. În cadrul desfăşurării  licitaţiei comitetul tenderului poate solicita participanţilor, dacă va considera că este necesar, să aducă precizări sau să completeze ofertele prezentate, precum şi să ceară informaţii suplimentare, confirmări, documente din alte surse demne de încredere.
41. În procesul desfăşurării  licitaţiei, participanţii  nu au dreptul să-şi modifice de sine stătător ofertele.
42. În perioada efectuării licitaţiei comitetul tenderului poate descalifica orice solicitant al concesiunii, excluzîndu-l din numărul participanţilor, în cazul în care descoperă în documentaţia  prezentată informaţii false sau inexacte.
VII. Licitaţiile cu precalificare
43. În cazul organizării licitaţiilor cu precalificare,  comitetul tenderului:
tipăreşte şi  expediază invitaţiile pentru participare la licitaţia cu precalificare şi chestionarul solicitantului concesiunii;
colectează chestionarele completate, avizele şi alte documente pentru precalificare şi evaluează documentele primite conform criteriilor stabilite de concedent;
examinează şi  evaluează capacităţile tehnice, organizaţionale şi financiare ale solicitantului concesiunii şi întocmeşte avizul de referinţă;
ia decizia privind totalurile verificării prealabile.
44. Licitaţia cu precalificare se desfăşoară în două etape: la prima  etapă - etapa de precalificare - participă toţi solicitanţii concesiunii, la a doua - etapa de licitare - numai solicitanţii selectaţi  conform rezultatelor precalificării, ale căror oferte după examinare (sau dacă a fost necesar - după precizare) au fost estimate drept admisibile.
Solicitanţilor concesiunii, care au participat la prima etapă,  li se comunică în scris rezultatele precalificării.
45. În cazul cînd se prezintă numai un solicitant al concesiunii, licitaţia se va considera drept infructuoasă şi se vor stabili  noi termene de negociere pentru acelaşi obiect.
46. Comitetul  tenderului, în timp de 10 zile din ziua comunicării rezultatelor precalificării, stabileşte data ţinerii etapei a doua şi expediază invitaţii participanţilor, precalificaţi potrivit pct. 44.
VIII. Licitaţia restrînsă
47. Licitaţiile  pot fi restrînse pînă la un număr de candidaturi, desemnate de către concedent, în cazurile cînd:
pentru executarea activităţilor  ce fac obiectul concesiunii se cere o capacitate profesională sau o încredere deosebită, fără de  care nu s-ar garanta buna executare;
interesele militare sau alte interese importante de stat nu permit organizarea unei negocieri publice;
organizarea unei licitaţii  publice  ar prilejui o amînare a  a soluţionării problemelor publice imediate;
licitaţia publică  anterioară nu a finalizat prin încheierea unui contract de concesiune.
48. Concedentul desemnează cel puţin cinci candidaturi şi le expediază invitaţiile pentru participare la etapa de precalificare.
Candidaturile, desemnate de către concedent, trebuie să-şi  decidă participarea la licitaţia restrînsă în termen de 30 zile din data publicării anunţului informativ şi să prezinte comitetului tenderului datele necesare pentru a fi precali ficate.
49. Licitaţia va avea loc numai dacă vor fi prezenţi cel puţin doi participanţi dintre cei invitaţi. În caz contrar, licitaţia pentru acest  obiect se va desfăşura peste 10 zile.
Dacă şi după acest termen se va prezenta numai un participant dintre cei  invitaţi, se va proceda la examinarea ofertei lui şi dacă aceasta este conformă cerinţelor, stabilite de concedent, participantul este desemnat cîştigător al licitaţiei.
50. Concedentul  şi cîştigătorul vor semna un protocol de intenţii în  privinţa procedurii negocierilor ulterioare pentru încheierea contractului de concesiune.
IX. Adjudecarea
51. Comitetul tenderului va alege drept cîştigător al licitaţiei pe participantul, oferta căruia satisface în modul cel mai avantajos toate cerinţele expuse în dosarul tenderului.
Adjudecarea se  efectuează  prin metoda punctajului afereont  şi  a criteriilor, conţinute în dosarul tenderului.
Evaluarea ofertelor se efectuează în modul următor:
fiecărei propuneri  din ofertă, în dependenţă de valoarea ei, i  se atribuie punctajul corespunzător;
punctele tuturor propunerilor dintr-o ofertă se însumează;
participantul  la licitaţie, care va obţine punctajul maxim, va fi considerat cîştigător.
52. În cazul  în care mai multe oferte acumulează punctaje echivalente, comitetul tenderului anunţă pentru participanţii în cauză o nouă licitaţie, solicitînd acestora să-şi completeze ofertele. Ofertele completate  vor fi evaluate în modul sus-menţionat. Dacă  participanţii, aflaţi  la egalitate, nu au dorit să-şi completeze ofertele sau dacă din nou s-au  obţinut oferte echivalente, cîştigător este declarat participantul, care a depus primul oferta completată.
53. La totalizare pot asista participanţii la licitaţie sau persoanele  autorizate prin procură de aceştia, precum şi împuterniciţii interesaţi ai autorităţii publice centrale, ai organelor centrale ramurale de stat şi administraţiei publice locale,  reprezentanţii mass-mediei.
54. Rezultatele  şedinţei  comitetului tenderului se  vor  consemna într-un proces-verbal, în care se va arăta:
componenţa comitetului tenderului;
lista participanţilor;
date despre cîştigător;
date despre participantul  care,  conform rezultatelor  licitaţiei, s-a clasat pe locul al doilea;
denumirea obiectului, ce se transmite în concesiune;
preţul iniţial şi cel definitiv al concesiunii;
angajamentele părţilor privind semnarea contractului.
55. Participanţii şi cîştigătorul licitaţiei sau reprezentanţii lor autorizaţi, precum şi membrii comitetului tenderului, în termen de10 zile din data anunţării totalurilor lui, sînt obligaţi să semneze procesul-verbal privind rezultatel e licitaţiei. Procesul-verbal se întocmeşte în patru exemplare. Procurile sau copiile legalizate  ale acestora se anexează în mod obligatoriu la procesul-verbal.
Un  exemplar al  procesului-verbal privind rezultatele  licitaţiei se  înmînează cîştigătorului şi reprezintă documentul, care confirmă dreptul cîştigătorului să încheie contractul de concesiune.
56. Dacă cîştigătorul  nu a semnat  în termenul stabilit procesul-verbal  privind rezultatele licitaţiei, acontul depus nu i se restituie şi el îşi pierde dreptul de a încheia contractul de concesiune. În acest caz, dreptul să încheie contractul de concesiune îl obţine participantul la tender, clasat conform rezultatelor licitaţiei pe locul imediat următor. Dacă şi acesta refuză să semneze procesul-verbal, rezultatele licitaţiei se anulează.
Participanţilor la licitaţie, care nu au semnat  în termenele stabilite procesul-verbal  privind  rezultatele licitaţiei,  nu  li se restituie acontul depus (garanţia de participare).
57. În cazul cînd negocierile  încetează  fără a fi declarat cîştigătorul, tuturor participanţilor li se restituie acontul depus.
X. Aprobarea rezultatelor
58. În termen de 10 zile din data semnării procesului-verbal privind rezultatele licitaţiei comitetul tenderului întocmeşte raportul privind ţinerea licitaţiei şi îl prezintă concedentului, împreună cu dosarul tenderului, procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei  şi alte documente.
59. Concedentul, în termen de o săptămînă după prezentarea actelor sus-menţionate, va controla legalitatea procedurii de licitare şi va lua decizia corespunzătoare privind aprobarea rezultatelor licitaţiei.
60. Licitaţia se va considera finalizată după aprobarea rezultatelor  ei de către concedent.
În cazul cînd rezultatele licitaţiei nu au fost aprobate ori a fost  prezentată numai o singură ofertă sau nici una, sau comitetul tenderului a decis suspendarea licitaţiei, fără declararea cîştigătorului şi fără  retragerea din licitaţie a  obiectului  concesiunii, concedentul  poate  anunţa o nouă licitaţie pentru acelaşi   obiect, modificînd sau păstrînd  neschimbate condiţiile ei.
În cazul anulării de către concedent a rezultatelor licitaţiei, comitetul tenderului are obligaţia să notifice în scris în termen de 3 zile acest fapt tuturor participanţilor la licitaţie, indicînd motivele adoptării unei asemenea decizii .
61. Decizia privind anularea licitaţiei o ia concedentul, la propunerea comitetului  tenderului sau a oricărui  participant la licitaţie în cazurile cînd:
nici una dintre ofertele prezentate nu corespunde  prevederilor dosarului tenderului;
se constată  nereguli  în derularea  licitaţiei, care afectează principiul condiţiilor egale de concurenţă pentru  toţi solicitanţii concesiunii, sau scurgeri de informaţii, sau divulgarea datelor despre participanţii la licitaţie şi conţinuului ofertelor, sau  alte încălcări  ce au făcut posibilă tăinuirea cererilor şi ignorarea lor  la totalizare;
preţul minim propus de către participanţii la licitaţie depăşeşte esenţial preţul iniţial calculat al concesiunii;
au fost făcute contestaţii întemeiate;
participantul, care s-a clasat pe locul al doilea, nu a semnat  în termenul stabilit procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei;
au apărut alte situaţii, specificate  în mod expres în dosarul tenderului.
62. În termen de trei zile după aprobarea de către concedent a rezultatelor licitaţiei comitetul tenderului are angajamentul de a informa cîştigătorul negocierilor despre desemnarea lui printr-un aviz, în care se va indica cuantumul şi termenul depunerii  acontului definitiv. De asemenea, vor fi informaţi şi ceilalţi  participanţi  la licitaţie, ale căror oferte au fost respinse, comunicîndu-li-se motivele respingerii.
63. Comitetul tenderului publică  informaţii privind totalurile licitaţiei  în termen de o săptămînă din  ziua aprobării  de către concedent a rezultatelor acesteia.
64. Rezultatele licitaţiei pot fi contestate de către participanţi în  instanţa  judecătorească  competentă  în termen de 30  zile calendaristice din data publicării lor.
[Pct. 64 modificat prin HG280 din 24.03.97]
XI. Formalităţi la întocmirea contractului de concesiune
şi achitarea cu participanţii la licitaţie
65. După ce a fost informat, cîştigătorul este obligat să depună acontul definitiv (garanţia de bună executare a contractului) pe contul de decontare al concedentului în mărime de 5 % din valoarea iniţială a concesiunii în termenul, stabilit de către comitetul tenderului. Dacă cîştigătorul nu a depus acontul definitiv (garanţia de bună executare a contractului) în termenul fixat, concedentul poate să anuleze adjudecarea concesiunii, fără a restitui cîştigătorului acontul iniţial.
În cazul sus-menţionat, dreptul  la concesiune  îl obţine participantul  la licitaţie, care s-a clasat pe locul al doilea. Dacă şi acesta refuză dreptul acordat, rezultatele licitaţiei se anulează.
66. În termen de 30 zile calendaristice din data depunerii de către cîştigător a acontului definitiv, concedentul şi cîştigătorul urmează să încheie contractul de concesiune în strictă conformitate cu dosarul tenderului, procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei şi legislaţia în vigoare. În perioada de negociere a clauzelor, în contract pot fi introduse, cu acordul reciproc al părţilor, condiţii suplimentare, care însă nu  vor putea schimba condiţiile fixate în dosarul  tenderului  şi oferta cîştigătorului.
Dacă cîştigătorul  licitaţiei refuză să semneze contractul de concesiune, aconturile depuse nu i se restituie.
67. Suma acontului, depus de către cîştigătorul licitaţiei, se va include  în suma plăţilor pentru concesiune. Celorlalţi participanţi  la licitaţie suma acontului (garanţiei de participare) li se restituie  pe parcursul a 10 zile din data  semnării  procesului-verbal  privind rezultatele licitaţiei.
Taxa de participare la licitaţie nu se restituie.
68. Cîştigătorul obţine dreptul de folosinţă  asupra  obiectului concesiunii  din  momentul înregistrării contractului de concesiune de către Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat.
XII. Repartizarea încasărilor, rezultate din derularea licitaţiei
69. Veniturile, rezultate din derularea licitaţiei, se formează din încasările băneşti pentru comercializarea dosarului tenderului, taxelede participare a licitaţie şi din sumele aconturilor nerestituite în cazurile stabilite conform prezentului Regulament şi  se  repartizează pentru acoperirea cheltuielilor, legate de organizarea şi esfăşurarea licitaţiilor. Soldul mijloacelor băneşti se transferă în buget.
Anexa nr. 1
la Regulamentul privind
tenderele internaţionale
de concesionare în
Republica Moldova
Studiul tehnico-economic de fundamentare a concesiunii
(conţinutul-cadru)
1. Date privind persoana juridică, ce deţine în proprietate obiectul concesiunii:
1) firma, sediul;
2) forma organizaţional-juridică;
3) numărul certificatului de înregistrare;
4) sediul filialelor şi al reprezentanţelor;
5) genul principal de activitate.
2. Forma juridică a obiectului concesiunii.
3. Motivele care determină concesionarea.
4. Date privind obiectul propus spre concesionare:
1) direcţia principală de activitate sau profilul  serviciilor prestate;
2) obiectul de activitate, volumul producţiei;
3) structura   de  producţie  (unităţi  de  producţie,  subunităţi, propuse spre concesionare);
4) nomenclatorul de bază al producţiei;
5) uzura fondurilor fixe la ___________________;
                                          (data)
6) localitatea  (arealul)  în care se vor  desfăşura  activităţile respective;
7) lista bunurilor conform  inventarierii: terenuri, clădiri, instalaţii, utilaje şi alte forme ale fondurilor  fixe,  mijloace circulante;
8) suprafeţe de producţie;
9) suprafaţa  totală a  terenului,  pe care  este situată întreprinderea, planul de situaţie al terenurilor şi al clădirilor;
10) drepturile şi condiţiile de exploatare şi gestiune a terenului.
5. Date privind eficienţa  obiectului propus spre concesionare  în ultimii 3 ani:
1) cererea de produse (lucrări, servicii);
2) costul producţiei (lucrărilor, serviciilor) comercializate;
3) gradul de automatizare;
4) volumul investiţiilor;
5) productivitatea muncii;
6) efectivul mediu al personalului;
7) gradul de  instruire a personalului, inclusiv pe specialităţi de bază;
8) ansamblul  de  măsuri  şi  condiţii pentru  buna  funcţionare  a obiectului;
9) nivelul rentabilităţii;
10) activele financiare;
11) mijloacele ce nu aparţin întreprinderii;
12) sarcini de care este grevat obiectul propus spre concesionare;
13) principalii   furnizori, beneficiari şi dificultăţile în aprovizionare şi desfacere;
14) sume creditoare  şi datorii de încasat, conform ultimului bilanţ contabil. Lista debitorilor şi creditorilor;
15) valoarea  estimativă  a  eficienţei  obiectului  şi   propuneri concrete referitor la concesiune.
6. Date de bază pentru determinarea preţului iniţial al  obiectului  propus spre concesionare:
1) valoarea iniţială  şi  reziduală  a  obiectului,  rezultată  din inventariere şi reevaluare;
2) estimarea valorii globale a obiectului concesiunii, luîndu-se în calcul dobînzile pentru creditele bancare;
3) media comparabilă  a beneficiilor realizate în ultimii 3-5  ani,conform bilanţurilor anuale;
4) cheltuieli  efectuate şi nerecuperate pînă la data concesionării obiectului.
7. Valoarea iniţială  a  concesiunii  se  determină  prin  analiza datelor  specificate  în  pct.  5  şi  6 ale prezentului Studiu tehnico-economic.
     Concedentul______________  _________________________                      
                                      (semnătura)                    (numele,prenumele)
     L.Ş.
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind
tenderele internaţionale
de concesionare în
Republica Moldova
Contract de concesiune
nr.___________
(Conţinut-cadru)
____________________________    "__"_______199_____
            locul încheierii contractului
I. Părţile contractante
_______________________________________________________________________
  (organul competent al Republicii Moldova, sediul  lui)
_______________________________________________________________________

  în persoana ____________________________________________________________
                            (numele, prenumele)
împuternicirile căruia sînt confirmate prin ________________________________________,
                                                                   (documentul, procura)
     denumit în continuare CONCEDENT,  pe de o parte, şi
__________________________ în persoana___________________________________,
  (persoana fizică sau juridică, sediul ei)                           (numele, prenumele)

autoritatea căruia se confirmă prin _____________________________________________
                                                                         (documentul, procura)
denumit în continuare CONCESIONAR, pe de altă parte, au  încheiat  prezentul contract în  corespundere cu legislaţia Republicii Moldova şi  în temeiul totalurilor licitaţiei, desfăşurată la ____199, privind
II. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract este cedarea în concesiune _____________
________________________________________________________________________
        (unitatea de producţie, tipul de activităţi, servicii, lucrări, terenuri)

situat în __________________________________________________________________.
                          (sediul)
Predarea-preluarea  obiectului  concesiunii se face  în baza studiului   tehnico-economic de fundamentare şi actului de predare-primire a obiectului contractului, care sînt anexate  la prezentul contract.
III. Termenul contractului
Durata concesiunii  este de _______ ani, termenul începînd să curgă din data semnării actului de predare-primire.
IV. Redevenţele
1. Plăţile pentru concesiune se constituie din:
redevenţa valorică __________________________________________________________
                                                    (în lei, valută forte)
şi/sau redevenţa în natură _____________________________________________________
________________________________________________________________________
                                     (volumul în unităţi de măsură)
şi se vor achita _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  (termenele şi tipul redevenţelor)
2. Neachitarea  sau  întîrzierea redevenţelor şi a  altor plăţi obligatorii atrage după sine rezilierea contractului, cu aplicarea sancţiunilor şi penalităţilor, stipulate în clauzele contractuale.
3. Mărimea redevenţelor pentru concesiune poate fi modificată prin reevaluarea valorii  iniţiale a  mijloacelor fixe şi corectarea rezultatelor evaluării obiectului concesiunii, luîndu-se  în  calcul creşterea ratei inflaţiei.
V. Modul de achitare a redevenţelor
Achitarea redevenţelor în bani se va face prin conturile:
CONCEDENTULUI                          CONCESIONARULUI
nr. contului de decontare:                      nr. contului de decontare:
_________________                          _____________________
la banca __________________          la banca ___________________
                   (denumirea băncii)                                                 (denumirea băncii)
nr. contului-corespondent:                    nr. contului-corespondent:
_________________________         _________________________
codul Operaţiuni Intrafiliale                   codul Operaţiuni Intrafiliale
Bancare ______________                  Bancare ______________
VI. Obligaţiunile părţilor
1. CONCESIONARUL se obligă:
să majoreze (conserveze) volumul  producţiei  (lucrărilor, serviciilor prestate);
să efectueze investiţii în valoare de ___________ lei;
să respecte alte condiţii de exploatare a obiectului concesionat în corespundere  cu  procesul-verbal de totalizare al şedinţei  comitetului tenderului, aprobat de CONCEDENT;
să-şi asume toate  cheltuielile şi riscurile, legate de exploatarea obiectului concesiunii;
să administreze şi să exploateze obiectul concesiunii cu diligenţă, să conserve şi să sporească valoarea acestuia pe toată durata concesiunii, să despăgubească CONCEDENTUL pentru toate pagubele produse prin neglijenţa şi prin culpa sa, în corespundere cu legislaţia;
să plătească la timp redevenţa pentru concesiune;
să restituie CONCEDENTULUI,  la  încetarea  contractului, toate bunurile, care au făcut obiectul concesiunii, şi cele dobîndite în urma investiţiilor, gratuit şi libere de orice sarcini;
să pună la dispoziţia organelor de control toate evidenţele şi informaţiile solicitate, care se referă la activitatea concesională.
2. CONCEDENTUL se obligă:
să pună la dispoziţia CONCESIONARULUI,  la data  începerii concesiunii, obiectul concesiunii, complet şi liber de orice sarcini;
să răscumpere bunurile CONCESIONARULUI, dobîndite în perioada acţiunii contractului şi cu consimţămîntul CONCEDENTULUI.
VII. Circumstanţe de forţă majoră
1. Prin forţă  majoră se înţeleg toate evenimentele neprevăzute sau prevăzute, dar  inevitabile, care apar după încheierea contractului  şi care împiedică îndeplinirea obligaţiilor asumate de părţi.
Termenul, stabilit pentru îndeplinirea obligaţiunilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, va fi prelungit din motive de forţă majoră, care a produs mari pierderi sau nimicirea bunurilor CONCEDENTULUI (inclusiv a obiectului concesiunii) pînă la expirarea  forţei majore, în cazurile:
calamităţilor naturale (incendii, inundaţii, cutremure de  pămînt, epidemii, epizootii şi alte calamităţi ale naturii);
schimbării situaţiei social-politice  în ţară (acţiuni  militare, greve, blocade etc.);
incapacităţii îndelungate de boală sau decesului CONCESIONARULUI;
retragerii terenului, pe care este situat obiectul concesiunii sau care  se află în posesia lui, pentru necesităţile statului şi alte cauze de utilitate publică;
retragerii de către stat a obiectului  concesiunii  în  modul stabilit  de legislaţie,  în  cazul unor situaţii ori circumstanţe excepţionale.
2. Pierderile, ocazionate de forţa majoră, nu vor fi recuperate de către CONCESIONAR.
3. Calamităţile naturale sau tulburările cu caracter social-politic care pot fi influenţate (ţinute la control) de către părţile contractante, precum şi incendiul, inundaţia, surparea ce s-au produs în rezultatul nerespectării normelor tehnice de exploatare a obiectului concesiunii, nu pot fi considerate drept circumstanţe de forţă majoră.
4. Dacă forţa majoră durează mai mult de ____,  fiecare  parte contractantă este în drept să  renunţe la respectarea condiţiilor contractului. În acest caz, nici una din părţile contractante nu are dreptul să ceară celeilalte părţi recuperarea daunelor suportate.
5. Partea contractantă,  afectată de circumstanţe de forţă  majoră, este  obligată  să  notifice în cel mai scurt  termen  celeilalte  părţi începutul şi sfîrşitul respectivului caz de forţă majoră.
Adeverinţa, eliberată de Camera de Comerţ  şi  Industrie,  se consideră  drept confirmare suficientă a apariţiei  şi duratei circumstanţelor în cauză.
VIII. Răspunderea contractuală
Pentru nerespectarea obligaţiunilor, stabilite prin contract, părţile  poartă răspunderea prevăzută de legislaţia  în  vigoare a Republicii Moldova.
IX. Litigii
Orice litigii  decurgînd din executarea prezentului contract se vor soluţiona,  potrivit  legii, în instanţa judecătorească competentă  sau, conform înţelegerii dintre părţi, de tribunalul arbitrilor aleşi.
[Titlul IX  modificat prin Hot. Guv. nr.280 din 24.03.97]
X. Alte clauze, care nu modifică condiţiile din dosarul
tenderului şi oferta CONCESIONARULUI ___________ ___________ .
XI. Dispoziţii finale
1. În baza prezentului contract, CONCEDENTUL şi organul central de specialitate al statului (organul administraţiei publice locale), autorizat de Guvernul Republicii  Moldova, pot încheia un contract privind   înfiinţarea unei  întreprinderi mixte pentru exploatarea obiectului concesionat.
2. Modificarea sau completarea contractului se poate face prin acordul  părţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia  în vigoare a Republicii Moldova.
3. Anexele la contract constituie partea inseparabilă a acestuia.
4. Prezentul contract privind cedarea în concesiune a obiectului ____________
                                                                                           (denumirea obiectului)
este  întocmit în 4 exemplare, cîte unul pentru CONCEDENT,  CONCESIONAR, Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”,  Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat.
   
[Pct.4 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
    [Pct.4 modificat prin HG30/10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85]

CONCEDENT                          CONCESIONAR
___________________             _____________________
___________________             ______________________
          (semnătura)                                (semnătura)
Data ________ 199____           Data _________ 199____
L.Ş.                                            L.Ş.
Anexa nr. 3
la Regulamentul privind
tenderele internaţionale
de concesionare în
Republica Moldova
Concedentul:
Denumirea deplină:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Sediul ________________________________________________
Tel. __________________________________________________
Solicitantul concesiunii:
Denumirea deplină:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Sediul ________________________________________________
Tel. __________________________________________________
C E R E R E
de participare la tenderul internaţional
de concesionare (licitaţie)
În conformitate cu anunţul informativ, publicat în
_______________________________________ din ___________
      (denumirea revistei,ziarului)                                                               (data)
privind organizarea tenderului internaţional (licitaţiei)    
pentru concesionarea obiectului _____________________________
                                                (denumirea obiectului)
_____________________________________________________

prezint  cererea  prin care solicit includerea mea în  lista participanţilor la acest tender (licitaţie).
La cerere anexez următoarele documente:
1.Date succinte  despre mine şi copia certificatului de înregistrare a întreprinderii.
2. Numele şi prenumele persoanelor,  autorizate  să activeze şi să semneze documentele juridice din numele meu.
3. Actele necesare  pentru a-mi dovedi  solvabilitatea, eliberate de banca, ce mă deserveşte (ori de altă instituţie creditar-financiară).
4. Copiile documentelor de  achitare, care confirmă depunerea  acontului iniţial (garanţiei de participare) şi a taxei de participare la licitaţie la contul de decontare, menţionat în anunţul informativ.
5. Propuneri referitoare la valoarea concesiunii  şi condiţiile suplimentare de concesionare.
Accept integral condiţiile tenderului. Mă oblig să execut lucrările (prestez   serviciile)  în deplină corespundere cu prevederile dosarului tenderului.
L.Ş. _______________    _____________________
         (data, semnătura în clar)        (numele, prenumele)
     Decizia comitetului tenderului referitoare la acceptarea cererii:
                Semnăturile membrilor comitetului tenderului:
________________  ______________  ______________
          (data)                               (semnătura)                 (numele, prenumele)
________________  ______________  ______________
          (data)                                 (semnătura)              (numele, prenumele)
________________  ______________  ______________
          (data)                                (semnătura)                  (numele, prenumele)
Anexa nr. 4
la Regulamentul privind
tenderele internaţionale
de concesionare în
Republica Moldova
Date succinte despre solicitantul concesiunii
1. Statutul juridic  al solicitantului concesiunii, sediul juridic şi adresa, localităţile în care îşi derulează activităţile.
2. Înzestrarea tehnică.
3. Capacităţile tehnologice.
4. Gradul de instruire a cadrelor.
5. Potenţialul economic.
6. Resursele pentru activare.
7. Datele referitoare la solvabilitatea lui  financiară  conform raportului  pentru ultimul an de gestiune şi situaţia lui financiară din luna premărgătoare depunerii cererii.
8. Autorizarea dreptului  de a desfăşura activităţile pentru care  se solicită concesionarea.
9. Denumirea şi  sediul  agenţilor economici cu care solicitantul concesiunii a încheiat ultimele două contracte  pentru  efectuarea activităţilor în cauză.
  L.Ş.          ____________________
                      (semnătura)
Fişa prezintă  o  parte inseparabilă a cererii şi se va  îndeplini  de către solicitantul concesiunii.
Anexa nr. 5
la Regulamentul privind tenderele
internaţionale de concesionare în
Republica Moldova
O F E R T Ă
1. Date privind  solicitantul concesiunii (denumirea, sediul, forma organizaţional-juridică, capitalul social, nr. de înregistrare etc.).
2. Contul bancar.
3. Durata pentru care se solicită concesionarea.
4. Principalele  propuneri  de exploatare, investire  şi  creşterea eficienţei obiectului concesiunii.
5. Propuneri referitoare la preţ ori redevenţă.
6. Alte propuneri.
Semnătura solicitantului concesiunii  _______________________