HGA1022/1998
ID intern unic:  295611
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1022
din  06.10.1998
cu privire la mersul reformei agrare
Publicat : 15.10.1998 în Monitorul Oficial Nr. 94-95     art Nr : 992
Hot. Guv. nr.210 din 03.03.00

În scopul urgentării reformei agrare, redresării cardinale a situaţiei economice din agricultură şi industria prelucrătoare, creării cadrului legislativ corespunzător, condiţiilor şi mecanismelor economice şi sociale necesare pentru îmbunătăţirea radicală a situaţiei social-economice a  întreprinderilor agricole, a  agricultorilor şi familiilor lor, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare să asigure cu sprijinul altor ministere şi departamente realizarea sarcinilor de implementare a  reformei  agrare, conform anexei  nr.1,  şi  elaborarea proiectelor de acte normative, conform anexei nr.2.
2. Ministerele şi departamentele specificate în anexa nr.1 să acorde Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare întreaga asistenţă în conformitate cu termenele şi sarcinile expuse în anexa nr. 1.
3. Ministerul Economiei şi Reformelor în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, în baza principiilor şi direcţiilor programului său de activitate, să asigure desfăşurarea coordonată a procesului de privatizare a gospodăriilor agricole, în scopul reorganizării juridico-patrimoniale şi manageriale a agenţilor economici enumeraţi în anexa nr. 3.
4. În vederea realizării sarcinilor expuse în anexele nr.1 şi nr.2 se creează Consiliul de coordonare a implementării  reformei  agrare, conform anexei nr.4.
5. Se creează Comisia  interdepartamentală  pentru  restructurarea datoriilor  gospodăriilor  agricole supuse privatizării, conform  anexei nr.5.
6. Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, în termen de o lună, să identifice şi să aprobe lista întreprinderilor agricole pentru implementarea primei tranşe a restructurării lor corporative şi economico-financiare în baza asistenţei tehnice acordate de agenţiile de consultanţă selectate de minister prin concurs.
7. Se consideră oportun, trimestrial, de a examina la şedinţele Guvernului dările de seamă ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Ministerului Economiei şi Reformelor, Ministerului Finanţelor, unor organe ale administraţiei  publice  locale  despre realizarea măsurilor privind reformele în agricultură.
8. Controlul  asupra executării prevederilor prezentei hotărîri  se pune  în sarcina viceprim-miniştrilor, dlui Ion Sturza şidlui  Valentin Dolganiuc.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC
Chişinău, 6 octombrie 1998.
Nr. 1022.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1022 din 6 octombrie 1998
 
L I S T A
sarcinilor de realizare a reformei agrare de către Ministerul
Agriculturii şi Industriei  Prelucrătoare cu sprijinul altor
ministere şi departamente
În domeniul privatizării:

Sarcinile Executanţii Termenele
În domeniul privatizării    
1. Asigurarea desfăşurării coordonate a Programului de privatizare a  gospodăriilor agricole "Pămînt".  Încheierea procesului de înmînare  a titlurilor de autentificare a    drepturilor deţinătorilor de teren agricol şi a cotelor-părţi valorice   Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucră-toare, Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională Cadastru, Re-surse Funciare şiGeodezie TrimestrulIV, 1999
2. Finalizarea procesului de privatizare a întreprinderilor vinicole,  amplasate pe teritoriul Federaţiei Ruse   Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucră-toare Trimestrul IV, 1998
În domeniul creării mecanismelor de protecţie corporativă a producătorilor agricoli, de sporire a capacităţii de management a noilor formaţiuni create de către proprietarii privaţi:    
3. Elaborarea, implementarea şi administrarea mecanismelor juridice,  economico-financiare şi instituţionale (organizatorice) de formare, modernizare, certificare, consolidare şi monitorizare a capacităţii de management a agricultorilor Ministerul Agriculurii şi Industriei  Prelucrătoare Trimestrul IV, 1999
4. Elaborarea, implementarea şi admi- nistrarea mecanismelor juridice şi  financiare de asigurare şi de consolidare a protecţiei corporative a agricultorilor în funcţie de categoria economico-socială a fiecăruia Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Mi-nisterul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare,Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie Trimestrul III, 1999
În domeniul restructurării întreprinderilor agricole şi prelucrătoare:    
5. Monitorizarea şi reglementarea în permanenţă a tuturor mecanismelor    economico-financiare de nivel  macro-economic şi microeconomic   care formează mediul de activitatea producătorilor agricoli   Ministerul Economieişi Reformelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Departamentul Analize Statistice şi Sociologice,Agenţia pentru Restructurarea Agriculturii Trimestrul I, 1999
6. Elaborarea şi implementarea programului naţional de restructurare   managerială anticriză a întreprinderilor agricole şi prelucrătoare, inclusiv a celor cu capital mixt:  privat şi de stat. Ministerul Economieişi Reformelor, Minis- terul Agriculturii şiIndustriei Prelucră-toare, Ministerul Fi-nanţelor Trimestrul I, 1999
7. Identificarea oportunităţilor investiţionale în sectoarele de profil şi dinamizarea pieţei corespunzătoare a investiţiilor Ministerul Economieişi Reformelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Ministerul Finanţelor, Comisia de Stat pentru PiaţaHîrtiilor de Valoare Trimestrul III, 1999
8. Elaborarea şi implementarea meca- nismelor juridice, financiare,instituţionale şi corporative de  integrare pe verticală a întreprinderilor agricole cu cele prelucrătoare în funcţie de condiţiile tehnologice, corporative şi economico-financiare în vederea   asigurării participării agricultorilor la profitul integrat obţinut pe piaţa produselor finite Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Comi-sia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare, Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 1999
În domeniul politicii financiare:    
9. Monitorizarea pieţei resurselor financiare pentru sectorul agrar şi agroindustrial, precum şi ela-  borarea, implementarea şi monito-rizarea mecanismelor de facilitare a accesului la aceste resurse, inclusiv prin crearea fondurilor de susţinere a producătorilor  agricoli în calitate de garant    pentru obţinerea creditelor şi prin crearea asociaţiilor de tip mutual pentru aprovizionare-desfacere, prestări servicii, de creditare şi împrumut agricol Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, MinisterulFinanţelor, Agenţiapentru RestructurareaAgriculturii TrimestrulIII, 1999
10. Elaborarea şi implementarea cadru-lui legislativ şi instituţional,  precum şi a mecanismelor financiare pentru crearea unei reţele de asigurare a producerii agricole contra riscurilor economice, financiare, naturale, sociale şi  politice Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 1999
11. Elaborarea şi aplicarea măsurilor vamale şi fiscale de înlesnire  pentru agricultori a accesului la  importul factorilor de producţie şi de sprijinire financiară a ex-    portului produselor agricole de către agricultori Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturiişi Industriei Prelucrătoare Trimestrul III, 1999
În domeniul politicii comerciale:    
12. Asigurarea desfăşurării monitorizării, cercetării, prognozării şi prospecţiunilor pieţei interne şi   prospecţiunilor pieţei interne şi  externe de produse agricole, agro-  industriale şi de factori de producţie pentru sectorul agrar şi agroindustrial Ministerul Economiei  şi Reformelor, Minis- terul Agrculturii şiIndustriei Prelucră-toare, DepartamentulStandarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, Ministerul Afacerilor Externe Trimestrul III, 1999
13. Crearea mecanismelor de monitorizare şi de contracarare a proceselor de monopolizare în sectorul agrar, în cel agroindustrial, precum şi, în special, în infrastructura de aprovizionare a sectorului  agrar şi de desfacere a produselor   agricole proaspete şi prelucrate, inclusiv prin asigurarea creării Bursei agricole Ministerul Agriculturii şi Industriei  Prelucrătoare, Mi-nisterul Economieişi Reformelor, Ministerul Finanţelor,Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 1999
14. Perfecţionarea cadrului juridico-  organizatoric şi financiar de atestare, autorizare, licenţiere şi   certificare a produselor agricole  şi agroindustriale, a sistemelor  agrotehnice efectiv aplicate, a utilajelor şi a echipamentelor de prelcurare, stocare sau depozitare, transport şi ambalare în scopul  protejării consumatorului autohton  şi de îmbunătăţire a calităţii produselor respective, inclusiv prin    asigurarea aplicării standardelor    internaţionale, a rezultatelor cercetărilor şi a experienţei avansate, efectuării controlului asupra respectării acestora, inclusiv prin    utilizarea mijloacelor metrologice Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Depar-tamentul Standar de,Metrologie şi Supraveghere Tehnică Trimestrul III, 1999
În domeniul politicilor ramurale în agricultură şi industria prelucrătoare:    
15. Determinarea listei oficiale a ramurilor strategice ale economiei naţionale în vederea susţinerii lorde către stat sau în baza resurse lor atrase de către stat în vederea  elaborării proiectelor naţionale de    dezvoltare a sectorului agrar şi   agroindustrial în scopul reducerii  costurilor de fabricaţie şi de  tranzacţie, al îmbunătăţirii    calităţii fizice şi comerciale  a produselor finite Ministerul Economieişi Reformelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul III, 1999
16. Elaborarea strategiei dezvoltăriiindustriei ambalajului  în scopul  sporirii competitivităţii produselor agricole naţionale pe piaţa  internaţională Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul III, 1999
17. Elaborarea şi implementarea facili- tăţilor de ordin financiar, juridic  şi instituţional pentru sporire aactivităţii de invenţie, brevetare,  raţionalizare tehnică şi economică,propagării realizărilor ştiinţifice Ministerul Economieişi Reformelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei,Departamentul Standarde, Metrologie şiSupraveghere Tehnică Trimestrul III, 1999
18. Restructurarea învăţămîntului agricol  prin integrarea învăţămîntului preuniversitar, unviersitar, postu niversitar şi a instituţiilor de cercetări ştiinţifice din domeniulagriculturii Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Mi-nisterul Educaţiei şi Ştiinţei   Trimestrul III, 1999
19. Determinarea direcţiilor prioritare  a investiţiilor în domeniul energetic şi ecologic în baza utilizării tehnologiilor cu consum redus de energie lectrică, precum şi uti-lizarea surselor netradiţionale de energii   Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Mi-nisterul Economiei  şi Reformelor, Ministerul Mediului,Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Com-bustibil Trimestrul III, 1999
20. Elaborarea şi implementarea unui Program de modernizare şi ajustare tehnică a capacităţilor în industria prelucrătoare prin constituirea unui fond de investiţii pentru dezvoltarea industriei prelucrătoare din Republica Moldova Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Mi-nisterul Finanţelor,Ministerul Mediului,Departamentul Ener-getică, Resurse Energetice şi Combustibil, Departamentul Standarde,Metrologie şi Su-praveghere Tehnică Trimestrul III, 1999
21. Elaborarea şi promovarea unei po-    litici tehnice în domeniul construcţiilor   Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul III, 1999
22. Implementarea mecanismelor de ad- ministrare a potenţialului agrar  al ţării bazate pe introducereasistemului naţional de proiecte-tip de organizare a teritoriului    în funcţie de categoria economico- socială a fiecărui agricultor  concret, conform criteriilor    lor şi zona agroclimatică a terenurilor respective Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul III, 1999
23. Elaborarea, implementarea şi moni-   torizarea mecanismelor de stimulare  a producerii, înmulţirii şi comercializării resurselor reproductive  ca bază strategică pentru asigurarea competitivităţii producţiei    agricole vegetale şi animaliere Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul IV, 1999
24. Finalizarea lucrărilor de organizare în localităţile săteşti a  punctelor de însămînţare artificială şi de tratare a bovinelor   în toate categoriile de gospodării     Ministerul Agriculturii şi IndustrieiPrelucrătoare Trimestrul IV, 1999  
25. Echilibrarea relaţiilor economico- financiare şi patrimoniale dintre producătorii de materie primă şiîntreprinderile prelucrătoare Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul III, 1999
În domeniul creării infrastructurilor de aprovizionare, de asistenţă şi de monitorizare a activităţii economico-financiare şi tehnologice a agricultorilor:    
26. Elaborarea şi implementarea meca-  nismelor juridice, instituţionale şi financiare de funcţionare a pieţei funciare Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Mi-   nisterul Justiţiei, Agenţia Naţională Cadastru, ResurseFunciare şi Geodezie Trimestrul III, 1999
27. Asigurarea creării centrelor de comerţ (depozite  comerciale) de   utilaje şi piese de schimb, reprezentanţe ale camerelor de comerţ  străine (agenţi economici asociaţi) pe ţări, ale căror tehnologii şi utilaje se aplică la întreprinde-  rile industriei prelucrătoare din surse proprii de finanţare Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare   TrimestrulIII, 1999
28. Asigurarea creării reţelelor fun- cţional-teritoriale pentru sprijnirea informaţională şi de consultanţă a activităţilor de promovare   a produselor agricultorilor şi pomicultorilor pe piaţa internă şicea externă, inclusiv prin crearea Camerei Agricole a Moldovei şi a caselor de comerţ în străinătate Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Mi- nisterul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei şi Refor- melor, Agenţia pentru Restructurarea Agriculturii Trimestrul III 1999  
29. Asigurarea formării şi funcţionării  unei reţele teritoriale de servicii  de consultanţă şi extensie, de pregătire şi de reciclare pentru mana- geri, funcţionari publici şi speci-  alişti de profil din domeniul agriculturii şi al industriei prelucrătoare, al pieţei produselor lor, a serviciilor şi a factorilor de producţie agricolă şi agroindustrială pentru asistarea informaţională,  tehnologică, de inginerie, de marketing a producătorilor agricoli în   operaţiile lor de export Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Agen-   ţia pentru Restructurarea Agriculturii   Trimestrul III, 1999
30. Crearea sistemului de servicii private şi publice de asistenţă juridică a agricultorilor în toate relaţiile lor economico-financiare şipatrimoniale Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Mi-nisterul Justiţiei Trimestrul III, 1999
31. Elaborarea şi implementarea meca-  nismelor de monitorizare a folosirii sistemelor agrotehnice autorizate, precum şi asigurarea elaborării, implementarea şi monitorizarea, folosirea sistemelor agro-    tehnice autorizate, în special a celor de agricultură durabilă  În domeniul dezvoltării durabile a localităţilor rurale: Ministerul Agricul turii şi Industriei Prelucrătoare TrimestrulIII, 1999
În domeniul dozvoltării durabile a localităţilor rurale:    
32. Elaborarea şi asigurarea implementării mecanismelor de monitorizare complexă a mediului geoeconomic, social şi natural al Republicii   Moldova în vederea identificării şiasigurării condiţiilor de regenerabilitate a resurselor fundamentaleale economiei naţionale   Ministerul Agricul turii şi Industriei Prelucrătoare, Mi-nisterul Mediului,Ministerul Economieişi Reformelor, Mi-nisterul Muncii,Protecţiei Socialeşi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, MinisterulAfacerilor Externe, Ministerul Apărării TrimestrulIII, 1999
33. Elaborarea, adoptarea şi implemen-  tarea mecanismelor necesare pentru  asigurarea securităţii alimentare a populaţiei Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, De- partamentul Analize             Statistice şi Sociologice, Ministerul Sănătăţii,  MinisterulMuncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economieişi Reformelor Trimestrul IV, 1999  
34. Elaborarea şi implementarea în bazaconceptului de dezvoltare durabilă a localităţilor rurale a strategiilor de dezvoltare a satelor în  funcţie de categoria fiecăruia, conform Nomenclatorului localităţilor rurale Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Mi-nisterul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei comunale,Ministerul Muncii,Protecţiei Socialeşi Familiei, Mi-nisterul Mediului Trimestrul IV, 1999
35. Elaborarea, implementarea şi moni- torizarea mecanismelor de asigurarea protecţiei agricultorilor contra  insecurităţii informaţionale, fiscale, financiare, comerciale, patrimoniale, juridice şi de alt gen Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Mi- Prelucrătoare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne   Trimestrul IV, 1999  
36. Elaborarea, implementarea şi moni- torizarea mecanismelor şi programelor de sporire a mobilităţiisocio-profesionale a agricultorilor  şi a altor categorii de săteni,inclusiv diversificarea sectoarelor economice complementare agriculturii şi dezvoltarea infrastructurii de asistenţă socială Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii,Ministerul Economieişi Reformelor, Ministerul Industrieişi Comerţului, Mi-nisterul Educaţiei şi Ştiinţei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul IV, 1999
37. Stimularea şi monitorizarea creării   infrastructurilor urbanistice pen tru locallităţile rurale - reţele de drumuri, de telecomunicaţii, de aprovizionare cu energie, de epurare a deşeurilor menajere şi in- dustriale Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Mi- nisterul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale, Ministerul Medului Trimestrul IV, 1999
38. Elaborarea şi implementarea meca- nismelor de monitorizare a evoluţiei sistemelor agrotehnice,  a situaţiei ecologice şi economicela nivel de localităţi rurale, inclusiv prin implementarea siste- mului de Contabilitate a resurselor cu destinaţie agricolă şi prin realizarea programelor de conservare  şi gestiune a resurselor naturale   Ministerul Agricul turii şi Industriei Prelucrătoare, Mi- nisterul Mediului, Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie TrimestrulIII, 1999
În domeniul implementării mecanismelor de elaborare a politicii agrare:    
39. Elaborarea proiectului Programului  agrar al Republicii Moldova pentru  anii 1999-2002 şi prezentarea spre examinare Guvernuluirului Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul II, 1999
40. Elaborarea şi implementarea Siste-   mului de Informatizare a Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare   Ministerul Agriculturii şi Industriei  Prelucrătoare, Mi-nisterul Transporturilor şi Comunicaţiilor Trimestrul IV, 1999

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1022 din 6 octombrie 1998
Lista proiectelor de acte normative care vor fi prezentate spre
examinare Parlamentului

Sarcinile Executanţii Termenele
1. Amendament la Legea cu privire la   gospodăria  ţărănească  privind  atribuirea gospodăriilor ţărăneşti  a statutului de persoană juridică, iar, la dorinţă, a celui  de persoană fizică Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Agenţia pentru Restruc-turarea Agriculturii Trimestrul  IV
2. Amendament la Legea nr.668-XIIIdin 23 noiembrie  1995 Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul  IV
3. Modificarea Legii taxei de stat   privind ajustarea pînă la 1% a taxei de stat pentru legalizarea     contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole, iar în cazul revînzării în primii cinci ani - se va stabili taxa de stat de 5% din preţul normativ al pămîntului Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Agenţia pentru Restructurarea Agriculturii Trimestrul  IV,
4. Modificarea Legii cu privire la preţul normativ al pămîntului privind terenurile aferente Ministerul Economiei şi Reformelor Trimestrul  I, 1999
5. Crearea cadrului legislativ nece-  sar pentru stingerea datoriilordubioase ale gospodăriilor agricole în curs de restructurare Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei,Ministerul Agricul-turii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul I, 1999
6. Crearea bazei legislative de achi- tare a datoriilor întreprinderilor lor, agricole faţă de stat cu obiectele  de menire social-culturală     Ministerul Finanţelor  Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul IV
7. Elaborarea şi adoptarea regulamentelor pentru utilizarea terenurilor  din fondul funciar de rezervă al primăriilor   Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geode-zie, Ministerul Agriculturii şiIndustriei Prelucrătoare Trimestrul I, 1999
8. Elaborarea proiectului Legii cu    privire la cooperaţia agricolă. Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Agenţia pentru Restruc-turarea Agriculturii Trimestrul I, 1999
9. Elaborarea şi înaintarea spre  examinare a Bazelor legislative  ale funcţionării sectorului agrar  şi agroindustrial   Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul III, 1999
10. Completarea actelor normative în  vigoare în scopul sporirii răspunderii juridice (administrative şi penale) a cetăţenilor şi a persoanelor cu funcţii de răspundere pentru folosirea raţională a resurselor naturale, în special, a terenurilor agricole Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei  Prelucrătoare Trimestrul I, 1999
11. Elaborarea mecanismului de regle- mentare a relaţiilor economico- funciare între unităţile de cercetare, de învăţămînt şi de producere a seminţelor ale căror terenuri agricole se află în proprietatea  statului şi a locuitorilor comunelor pe ale căror teritoriu se află aceste terenuri agricole. Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul IV

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvenului
Republicii Moldova
nr.1022 din 6 octombrie 1998
LISTA
întreprinderilor agricole supuse privatizării
şi reorganizării

  Denumirea  întreprinderii Comuna   Statutul juridic
1 2 3
r-nul Anenii Noi Beriozchi CAP
"Calantîri" Botnăreşti ÎIPCVJ
"Ţînţăreni"   Bulboaca C.A.I.
"Bulboaca" Calfa C.A.P.
"Anteu"   Calfa A.G.T.
"La răsărit de soare" Chirca Î.I.P.CVJ
"Ţînţăreni" Ciobanovca Sovhoz
"Ciobanovca" Cobusca Nouă C.A.P.
"Aroma" Cobusca Nouă   C.A.
"Cobusca Veche" Cobusca Veche C.A.
"Struguraş" Delacău Sovhoz
"Floreni"   Floreni Sovhoz
"Geamănă" Geamănă Sovhoz
"Basarabia" Hîrbovăţ S.A.
"Mereni" Mereni I.A.
"Merenii Noi" Merenii Noi C.A.
"Puhăceni" Puhăceni S.A.
"Ruseni" Ruseni C.A.
"Şerpeni" Şerpeni C.A.
"Serele Moldovei"   Speia F.A.
"Chivarul" Speia C.A.
"Calea Dreptăţii" Teliţa C.A.P.
"Ţînţăreni"   Ţînţăreni Î.I.P.CVJ
"Tromir" Troiţa Nouă C.A.P.
Primăria Geamăna  
Primăria Gura Bîcului  
r-nul Basarabeasca    
"Calea Basarabiei" Abaclia   C.A.P.
"Feteasca" Basarabeasca C.A.P.
"Başcalia" Başcalia A.S.E.C.O.P.
"Victoria" Başcalia Colhoz
"Carabet" Carabetovca   C.A.P.
"Iordăneni" Iordanovca C.A.P.
"Mihailovca" Iserlia Î.I.C.J.
"Prietenia-Iserlia" Iserlia C.A.P.
"Biruinţa"   Sadaclia   C.A.P.
"Unirea" Sadaclia   A.G.T.
"Floriada"   Sadaclia A.G.T.
"Albăstriţa" Troiţcoe C.A.P.
mun. Bălţi    
Primăria Elizaveta  
r-nul Briceni    
"Bălcăuţi" Bălcăuţi   Asociaţia
"Berlineţ" Berlinţi Asociaţia
"Bezbogrim" Bogdăneşti   C.A.P.C.
"Bulboaca" Bulboaca Asociaţia
"Luceafărul" Caracuşenii Vechi Asociaţia
"Progres" Colicăuţi Asociaţia
"Corjeuţi" Corjeuţi A.A.

  

"Coteala" Coteala   Asociaţia
"Criva" Criva   Asociaţia
"Cotiujeni" Cotiujeni Asociaţia
"Drepcauţi" Drepcăuţi   Asociaţia
"Victoria" Grimăncăuţi Asociaţia
"Halahora" Halahora de Sus Asociaţia
"Hlina" Hlina Asociaţia
"Larga"   Larga Asociaţia
"Mărcăuţi" Mărcăuţi Asociaţia
"Medveja" Medveja Asociaţia
"Sagetatorul" Mihăileni C.A.P.C.
"Pererîta" Pererîta Asociaţia
"Agroşir-Prut" Şirăuţi   S.A.
"Tabani" Tabani Asociaţia
"Teţcani"   Teţcani     Asociaţia
Primăria Ghilavăţ  
Primăria Trebisăuţi  
r-nul Cahul    
"Andruşul" Andruşul de Jos G.A.S
"Basarabia" Andruşul de Sus C.A.
"Badicul" Badicul Moldovenesc S.A.
"Trifeşti" Bucuria S.A.
"Agrofirma Vierul" Burlacu S.A.
"Serele-Flora" Cahul S.A.
"Fermament" Chioselia Mare C.A.
"Agrofirma-Cahul" Cotihana S.A.
"Colegiul Tehnic  Agricol" Crihana Veche   G.A.S.
"Frumuşica" Frumuşica G.A.S.
"Novograd" Huluboaia C.A.P.C.
"Larga Vin"   Larga Nouă S.A.
"Prietenia" Lebedenco S.A.
"Romaniţa-Agromed" Lopăţica S.A.
"Luceşti" Luceşti Î.I.T.J.
"Zlata Niva" Moscovei C.A.P.
"Roşu"   Roşu G.E.
"Prut" Roşu G.A.S.
"Tartaul de Salcie" Tartaul de Salcie S.A.
"Zîrneşti" Zîrneşti G.A.S.
Primăria   Tătăreşti  
r-nul Camenca    
"Cerlina" Cerlina Colhoz
"Patria"   Cuhureştii de Jos Colhoz
"Colos"   Cunicea Colhoz
"Plai nistrean" Năpadova   C.A.
"Nistru" Nimereuca   Colhoz
"Temeleuţi" Temeleuţi C.A.P.
"Vertiujeni" Vertiujeni Colhoz
"Valea Zăluceni"   Zăluceni   C.A.P.
r-nul Cantemir    
"Ţiganca"   Antoneşti S.E.

  

"Progres"   Baimaclia ÎIPCV
"Prut" Cania   C.A.
"Capaclia"   Capaclia   C.A.
"S. Lazo"   Chioselia G.A.S.
"Dim-Chet"   Cîietul S.A.
"Ciobalaccia" Ciobalaccia C.A.
"Ştefan Voda" Cîrpeşti C.A.
"Lean-Vitis" Cîşla   C.A.
"Verdeşeni" Cociulia C.A.P.
"Coştangalia" Coştangalia C.A.
"Crăciun" Crăciun   A.G.T.
"Enichioi" Enichioi C.A.
"Goteşti" Goteşti G.A.S.
"Haragîş" Haragîş   Î.I.C.J.
"Agro-Vitis" Lărguţa C.A.P.
"Podgoreni" Lingura S.A.
"Glia" Pleşeni C.A.
"Drujba" Plopi C.A.
"Scînteia" Rumeanţev S.A.
"Razăşia" Sadîc C.A.P.
"Venius-Sarp Sadîc S.A.
"Viişoara" Tartaul C.A.
"Lunca Prutului"   Ţiganca   C.A.
"Agricus" Toceni C.A.
"Vălcele"   Vălcele G.A.S.
"Vişniovca"   Vişniovca   C.A.
r-nul Căinari    
"Baimaclia" Baimaclia     Colhoz
"Pamînt Natal" Batîr C.A.P.
"Căinăreanca"   Căinari C.A.P.C.
"Chircăieşti" Chircăieştii Noi S.A.
"Cigîrleanca" Cigîrleni S.A.
"Victoria" Cîrnăţenii Noi Colhoz
"Ciufleşti" Ciufleşti C.A.P.C.
"Coşcalia" Coşcalia Colhoz
"Gangura" Gangura Colhoz
"Misovca" Gangura Colhoz
"Pecolin" Ochiul Roş S.A.
"Efronos" Pervomaisc Sovhoz-fabrică
"Florica" Plop G.A.S.
"Taraclia" Taraclia   S.A.
"Progres" Zolotievca Î.A.S.
Primăria Văratic  
r-nul Călăraşi    
"Molovatic"   Bahmut   C.A.P.
"Bravicea"   Bravicea   S.A.
"Călărăşanca" Călăraşi C.A.P.
"Sveja" Călăraşi C.A.P.
"Ucraina" Hîrjauca S.A.
"Hirova" Hirova S.A.

  

"Hogineşti" Hogineşti S.A.
"Horodişte" Horodişte S.A.
"Crîmova" Meleşeni C.A.P.
"Poiana" Nişcani G.A.
"Nişcani" Nişcani C.A.P.
"Proura" Onişcani S.A.
"Răcătău"   Pîrjolteni C.A.P.
"Platan Frunzos" Păuleşti C.A.P.
"Victoria" Păuleşti G.T.
"Sadova"   Sadova   S.A.
"Săseni" Săseni S.A.
"Nitcova-Sipoteni" Sipoteni C.A.P.
"Stingaceni" Sipoteni C.A.P.
"Trestiana" Sipoteni C.A.P.
"Vitis-Lux-SL" Sipoteni S.A.
"Florna Agro" Ţibirica S.A.
"Tuzara"   Tuzara   S.A.
"Butaşul" Vărzăreştii Noi C.A.P.
Primăria Buda  
Primăria Căbăieşti  
Primăria Frumoasa  
Primăria Pituşca  
Primăria Răciula  
Primăria Rădeni  
Primăria Vălcineţ  
Primăria Dereneu  
r-nul Căuşeni    
"Baccealia" Baccealia Colhoz
"Obrii" Căuşeni C.A.P.
"Prodagroincom" Căuşeni S.A.
"Progres" Căuşeni Î.I.P.C.P.
"Frunza" Chircăieşti Firma agr.
"Cîrnăţeni" Cîrnăţeni Sovhoz
"Fîrlădeni" Fîrlădeni Colhoz
"Grigorievca" Grigorievca   S.A.
"Nistru" Hagimus   Colhoz
"Basarabia" Opaci       Colhoz
"Zorile" Plop-Ştiubei Sovhoz
"Moldova" Sălcuţa Colhoz
"Vierul"   Tănătarii Noi Colhoz
"Vicoran" Tănătiri C.A.
"Biruinţa"     Ursoaia Î.I.P.C.V.
"Necotar" Zaim C.A.P.
Primăria Tocuz  
mun. Chişinău    
"Albinuţa" Coloniţa A.G.T.
"Coloniţa" Coloniţa A.G.T.
"Grînarul-Prim" Cruzeşti   C.A.P.
Primaria Bubuieci  
Primaria Gratieşti  


r-nul Cimişlia    
"Albina" Albina     S.A.
"Bogdăneni" Bogdanovca C.A.P.C.
"Gura Grădinilor" Cenac   S.A.
"Dm.Cantemir" Cimişlia C.A.P.
"Iantarnîi"   Cimişlia   S.A
"Scînteia-Spic" Coştangalia C.A.
"Valea Cogîlnicului" Gradişte S.A
"Ialpug" Hîrtop S.A
"Marienfeld" Ialpugeni S.A
"Ialpugeni" Ialpugeni S.A
"Porumbrei" Iurievca   C.A.P.
"Iucar" Iurievca   A.P.C.V.
"Novo-Ivanovca" Iurievca   Sovhoz
"Comorile Gliei" Javgur S.A.
"Moldova Suverană" Lipoveni S.A.
"Agromer" Mereni A.G.T.
"Spic" Mihailovca S.A.
"Sagaidac" Sagaidac S.A.
"Trahiner EURO" Sagaidac     A.G.T.
"La cramă" Sagaidac     A.G.T.
"Frunze Argintii" Satul Nou C.A.P.
"Doina" Selemet S.A.
"Mugureni" Suric S.A.
"Dimitrovca" Topala S.A.
"Topala" Topala S.A.
"Valea Perjei/Liea Viilor" Valea Perjei S.A.
r-nul Criuleni    
"Moldova" Bălăbăneşti   Colhoz
"Privabalt" Bălţata C.A.
"Orlinca"   Boşcana   C.A.P.
"Socolagro" Budeşti S.A.
"Via-Agrovad" Budeşti S.A.
"Becon-Basarabia" Cimişeni S.A.
"Cimiagrocom" Cimişeni C.A.
"Trandafir" Criuleni Sovhoz
"Dras-Agro" Drăsliceni S.A.
"Madon-Agro" Dubăsarii Vechi S.R.L.
"Dia-Tutun" Dubăsarii Vechi S.R.L.
"Eficienţa" Dubăsarii Vechi S.R.L.
"Chirco" Hîrtopul Mare C.A.P.
"Panescu" Hîrtopul Mare C.A.P.
"Hruşevschii" Hruşova Sovhoz
"Işnovăţ" Işnovăţ G.A.
"Plai-Est"   Izbeşte C.A.P.
"Măsărău"   Izbeşte A.G.T.
"Secerător"   Jevreni C.A.
"Chiclău"   Maşcăuţi   S.R.L.
"Darul Poienei" Maşcăuţi   S.R.L.
"Mascagro-D" Maşcăuţi   S.R.L.


"Străisteanca"   Oniţcani   S.R.L.
"Catavlac"   Oniţcani   S.R.L.
"Rîşcova" Rîşcova Colhoz
"Căliceni"   Slobozia-Duşca   C.A.P.
"Saha" Slobozia-Duşca   C.A.P.
"Oriadnic" Slobozia-Duşca   C.A.P.
"Surpas" Slobozia-Duşca   S.R.L.
"Zăgăicanschi"   Zăicana Sovhoz
Primăria Coşerniţa  
Primăria Cruglic  
Primăria Micleşti  
Primăria Răculeşti  
r-nul Donduşeni    
"Arioneşti"   Arioneşti C.P.A.
"Dacia" Baraboi A.G.T.
"Baraboi" Baraboi A.G.T.
"Briceni" Briceni C.P.A.
"Baştina" Briceni A.G.T.
"Vlad Ţepeş" Cernoleuca   A.G.T.
"Cernoleuca" Cernoleuca   C.A.P.
"Climăuţi" Climăuţi C.A.P.
"Corbu" Corbu   A.G.T.
"Crişcăuţi-M" Crişcăuţi C.A.P.
"Donduşeni" Donduşeni C.A.P.C.
"Elizavetovca" Elizavetovca C.A.P.
"Fîntîniţa" Fîntîniţa C.A.P.
"Frasin" Frasin     C.A.P.
"Horodişte" Horodişte   C.A.P.
"Maramonovca" Maramonovca C.A.P.
"Livădeni" Mîndîc C.A.P.C.
"Moşana" Moşana   C.A.P.
"Poeniţa" Niorcani A.G.T.
"Săgetătorul" Niorcani C.A.
"Pivniceni"     Pivniceni C.A.P.
"Plop"   Plop C.A.P.
"Agrofirma Pocrovca" Pocrovca C.A.P.
"Rediul Mare" Rediul Mare C.A.P.
"Timpul-Don" Rediul Mare A.G.T.
"Agro-Maiac" Rudi   A.G.T.
"Bucuria" Rudi   A.G.T.
"Rudi"   Rudi   C.P.A.
"Agrovictoria" Scăieni A.G.T.
"Scăieni"   Scăieni A.G.T.
"Agro-Braicau"   Sudarca   G.A.
"Sudarca" Sudarca   C.A.P.
"Agro-Catalan"   Tătărăuca Veche A.G.T.
"Agro-Decebal" Tătărăuca Veche A.G.T.
"Teleşeuca" Teleşeuca C.A.P.
"Valea Tîrnovei" Tîrnova   A.G.T.
"Venus Tîrnova" Tîrnova   A.G.T.

    

"Tîrnova" Tîrnova     C.A.P.
"Visoca"   Visoca C.A.P.
r-nul Drochia    
"M.Eminescu" Antoneuca   C.A.P.C.
"Baroncea" Baroncea   G.A.
"Floarea Chetrosului" Chetrosu C.A.P.
"Spadoni"   Chetrosu A.G.T.
"Cartofleanca"   Cotova A.G.T.
"Cotova"   Cotova A.G.T.
"Valea Căldării" Cotova A.G.T.
"Valea Fetei" Cotova C.A.P.
"Dominteni" Dominteni   G.A.
"Luceafărul" Hăsnăşenii Noi Colhoz
"Miciurin" Miciurino   Colhoz
"1 Mai"   Moara de Piatră Colhoz
"Patria"   Năduşita   Colhoz
"Ştefan Vodă" Nicoreni S.R.L.
"Testemiţanu"   Ochiul Alb       C.A.P.
"Zguriteanca"   Palanca     Colhoz
"Pervomaiscoe" Pervomaiscoe C.A.P.
"Tomniţa"   Petreni     C.A.P.
"Biruinţa-Popeştii" Popeştii de Jos C.A.P.
"Popeştii de Jos" Popeştii de Jos C.P.
"Cîmpia Popeşteana" Popeştii de Sus   C.A.P.
"Rassvet"   Şalvirii Vechi Colhoz
"Dragoş Vodă" Şalvirii Vechi Colhoz
"Sărături" Sărături   A.G.T.
"Sofiica"   Sofia   C.A.P.
"Şureanca"   Şuri   C.A.P.
"Boris Glavan" Ţarigrad C.A.P.
"Zguriţeanca" Zguriţa C.A.P.
r-nul Dubăsari    
"Victoria"   Cocieri F.A.
"Coşniţa" Coşniţa C.A.P.
"Doroţcaia" Doroţcaia Agrofirma
"Imaş" Holercani C.A.P.
"Patria"   Holercani Colhoz
"Lumina-Marc" Marcăuţi   C.A.P.
"Moldova"   Molovata C.A.P.C.
"Molovata"   Molovata Nouă C.A.P.
"Nistru-Oxentea" Oxentea   C.A.P.
"Agro-S.A.V.V.A." Pîrîta S.R.L.
"Valea Livezilor" Pîrîta C.A.P.
"Biruinţa" Ustia Colhoz
r-nul Edineţ    
"Cornişor"   Alexăndreni   C.A.P.C.
"Buna Vestire"   Bleşteni A.G.T.
"Colegiul Zootehnic" Brătuşeni G.A.
"Băscăceni"   Brînzeni Firma Agricola
"Brînzeni-Nord" Brînzeni Colhoz

        

"Bădragi" Brînzeni C.A.
"Victoria Nord" Burlăneşti S.A.
"Chetroşica Nouă" Chetroşica Nouă   G.A.
"Chiurt"   Chiurt S.A.
"Frunze" Corpaci G.C.
"Cuconeşti Prut" Cuconeşti   S.A.
"Basarabia" Cupcini   G.A.
"Cîmpineanca"   Edineţ C.A.P.
"Feteşti" Feteşti Sovhoz
"Faur-Prim"   Gaşpar C.A.P.C.
"Goleni"   Goleni   G.A.
"Moldova" Gordineşti Colhoz
"Doina"   Hancăuţi G.C.
"Patria"     Hincăuţi G.A.
"Glia"   Hlinaia Sovhoz
"Moldova" Hlinaia Colhoz
"Renaşterea VP" Lopatnic C.A.P.
"Scînteia"   Parcova   G.A.
"Viaţa Nouă" Rotunda G.A.
"Ruseni"   Ruseni G.A.
"Şofrîncanca" Şofrîncani C.A.
"Stolniceni" Stolniceni Colhoz
"Terebna" Terebna C.A.P.C.
"Plopul" Tîrnova C.A.P.
"Tricon"   Trinca A.G.T.
"Viişoara" Viişoara C.A.P.C.
"Buharna"   Zăbriceni     C.A.P.
"Zăbriceni" Zăbriceni     C.A.P.
"Progres" Zăbriceni     G.A.
r-nul Făleşti    
"Albineţi" Albineţul Vechi   C.A.
"Gospodarul" Albineţul Vechi F.A.
"Glia" Bocani G.A.
"Ciolacu" Ciolacu Nou S.A.
"Egorovca" Egorovca G.A.
"Făleşti" Făleşti G.A.
"Sîrbuleni" Făleştii Noi C.A.P.
"Glinjeni"   Glinjeni   G.A.
"Prut" Horeşti G.A.
"Lucăceni" Horeşti G.A.
"Ştefan Vodă" Ilenuţa G.A.
"Zorile Moldovei" Işcălău F.A.
"Floarea Moldovei"   Izvoare S.A.
"Logofteni" Logofteni Sovhoz
"Mărăndeni"   Mărăndeni C.A.P.
"Boris Glavan" Musteaţa   F.A.
"Şevcenco"   Natalievca F.A.
"Victoria" Năvîrneţ G.A.
"Andriuţa" Obreja Veche C.A.P.
"Obreja" Obreja Veche G.A.


"Plugarul" Pîrliţa G.A.
"Movila-Măgurii" Petrosu G.A.
"Patria" Pînzăreni G.A.
"Scînteia" Pruteni G.A.
"Floarea Moldovei" Risipeni S.A.
"Biruinţa" Sărata Veche F.A.
"Scumpia"   Scumpia G.A.
Primăria Taxobeni  
r-nul Floreşti    
"Dumitreni"   Alexeevca Colhoz
"Băhrineşti" Băhrineşti Colhoz
"Viaţa Nouă" Caşunca G.A.
"Cerniţa"     Cerniţa Colhoz
"Viaţa Satului" Ciripcău   Colhoz
"Moldova" Coşerniţa Colhoz
"Domuljeneanul" Domuljeni C.A.P.
"Progres"   Frumuşica   Colhoz
"Răut" Ghindeşti G.A.
"Căizar" Gura Căinarului C.A.P.
"Gvozdoleni" Gura Camencii C.O.O.P.
"Maiac" Iliciovca Colhoz
"Prietenia" Izvoare   G.A.
"Flacăra" Lunga   Colhoz
"Flor-Marc" Mărculeşti G.A.
"Novaia Jizni" Nicolaevca Colhoz
"Dacia" Prajila   Colhoz
"Drujba" Prodăneşti   Colhoz
"Doina"   Putineşti   S.A.
"Cenuşa" Roşietici Colhoz
"Frunze"   Roşietici Colhoz
"Izvoraşul Ţărăncuţei" Roşietici A.G.T.
"Soloneţ"   Roşietici Colhoz
"Gloria" Sevirova Colhoz
"Victoria" Sevirova Colhoz
"Peremoga" Trifăneşti C.A.P.
"Plugarul Nou" Trifăneşti C.A.P.
"Patria" Vărvăreuca C.A.P.
r-nul Glodeni    
"Balatina" Balatina C.A.P.
"Camenca" Camenca   S.A.
"Glia" Camenca C.A.P.
"Raza Roşie" Camenca C.A.P.
"Ciuciulea" Ciuciulea S.A.
"Cobani" Cobani S.A.
"Zorile" Cuhneşti   C.A.P.
"Danulischi" Danu   S.A.
"Drumul Nou" Duşmani S.A.
"Hotin" Fundurii Noi S.A.
"Fundurii Vechi" Fundurii Vechi S.A.
"Biruinţa"     Glodeni C.A.P.


"Moldova"         Hîjdieni S.A.
"Iabloana" Iabloana S.A.
"Viitorul" Limbenii Noi C.A.P.
"S.Lazo" Limbenii Vechi C.A.P.
"Biruinţa" Petrunea   C.A.P.
"Sadovoe" Sadovoe S.A
"Sturzovca"   Sturzeşti     S.A
"Viaţa Nouă" Ustia S.A
"Viişoara" Viişoara S.A
r-nul Hînceşti    
"Struguraş" Bobeica S.A.
"Patria mea" Boghiceni C.A.P.
"Bozieni mic" Bozieni C.A.P.
"Dubovca" Bozieni G.A.S.
"Bozieni" Bozieni S.A.
"Moldova/Bujagro" Bujor   C.A.P.
"But-Răzeşi" Buţeni C.A.P.
"Călmăţui/Calingo" Călmăţui C.A.P.
"Acord-CHM" Caracui A.G.T.
"Cărpineni" Cărpineni F.A.
"Frunze" Cioara C.A.P.
"Cotu Mare" Cotul Morii C.A.P.
"Doina"   Crasnoarmeiscoie S.A.
"Dancu" Dancu Colhoz
"Galbena"   Fundul Galbenei   C.A.P.C.
"Victoter" Hînceşti C.A.P.
"Leuşeni" Leuşeni   F.A.
"Logăneşti" Logăneşti     C.A.P.
"Mersal"   Mereşeni S.A.
"Mingir" Mingir S.A.
"Obitera" Obileni C.A.P.
"Pereni" Paşcani C.A.P.
"Valea Parului" Paşcani A.G.T.
"Prevomaiscoie" Pervomaiscoie I.A.S.
"Pruteni" Pogăneşti Sovhoz
"Agrosalgal" Sărata Galbenă C.A.P.
"Secăreanul" Secăreni S.A.
"Borghina"     Sofia S.A.
"Speranţa-Vit" Stolniceni C.A.P.
"Biruinţa"   Voinescu C.A.P.
Primăria Mireşti  
Primăria Nemţeni  
r-nul Ialoveni    
"Bacioi"   Bacioi   G.E.P.
"Bardar"     Bardar G.A.
"Brăila"   Brăila   C.A.P.
"Dănceni"   Dănceni C.A.P.
"Horodca"   Horodca Colhoz
"Ialovenenii"   Ialoveni S.A.
"Malcoci" Malcoci   Sovhoz


"Moldova"     Mileştii Mici Sovhoz
"Nimoreni" Nimoreni   C.A.P.
"Puhoi"   Puhoi   C.A.P.
"Ruseşti"   Ruseştii Noi C.A.P.
"Sociteni" Sociteni C.A.
"Vierul" Suruceni Sovhoz-fabrică
"Ialagrocom" Ţipala   A.G.T.
"Ursoaia" Ţipala   A.G.T.
"Risling-Bălţaţi" Ţipala   A.G.T.
"Ulmu" Ulmu S.A.
"Văsieni"     Văsieni   S.A.
"Zîmbreni-Găureni" Zîmbreni A.G.T.
Primăria Costeşti  
Primăria Hansca  
r-nul Leova    
"Beştemac" Beştemac   Sovhoz
"Arius" Borogani C.A.P.
"Borogani" Borogani S.A.
"Dancu-Borogani" Borogani C.A.P.
"Ialpujel" Borogani C.A.P.
"Pepiniera" Borogani C.A.P.
"Agro-Natim" Cazangic C.A.P.
"Gosecon" Cazangic C.A.P.
"Manubeevca" Cazangic C.A.P.
"Ceadîr" Ceadîr Sovhoz
"Zarea" Cneazevca Sovhoz
"Patria" Covurlui C.A.P.
"Speranţa-96"   Cupcui C.A.P.
"Valea Malaiuliu"   Cupcui C.A.P.
"Filipeni" Filipeni C.A.P.
"Romanovca Filipeni Î.I.C.J.
"Trandafir" Leova G.A.S.
"Avangarda" Leova S.R.L.
"Orac"     Orac C.A.P.
"Sepoca"   Sărata Nouă S.A.
"Răzeşi"   Sărata-Răzeşi C.A.P.
"Alianţa" Sărăteni   S.R.L.
"Experiment" Sîrma     C.A.P.
"Tigheci" Tigheci C.A.P.
"Valea Budjacului" Tigheci C.A.P.
"Tomai-95" Tomai S.A.
"Izbînda" Tomaiul Nou       C.A.P.
"Troiţa" Vozneseni   C.A.P.
r-nul Nisporeni    
"Bălăneşti"   Bălăneşti C.A.P.
"Bălăureşti" Bălăureşti C.A.P.
"Bărboieni"   Bărboieni C.A.P.
"Boldureşti" Boldureşti G.A.
"Bolţun" Bolţun I.A.I.
"Cîrneşti" Brătuleni I.S.

    

"Călimăneşti"   Călimăneşti C.A.P.
"Căţeleni" Căţeleni   C.A.P.
"Ciuciuleni"   Ciuciuleni C.A.P.
"Ciuteşti" Ciuteşti   C.A.P.
"Cristeşti" Cristeşti   S.A.
"Prut" Grozeşti C.A.P.
"Iurceni" Iurceni I.S.
"Marinici" Marinici   C.A.P.
"Micleuşeni" Micleuşeni S.A.
"Selişte"   Selişte C.A.P.
"Soltăneşti" Soltăneşti S.A.
"Isaicani" Valea Trestieni S.A.
"Valea Trestiei" Valea Trestieni C.A.P.
"Vărzăreşti" Vărzăreşti A.G.T.
"Vînători"   Vînători C.A.P.
"Zberoaia" Zberoaia C.A.P.
Primăria     Bursuc  
r-nul Ocniţa    
"Maiac"   Bîrlădeni   C.A.P.
"Bîrnova"   Bîrnova   C.A.P.
"Dnestovschii" Calaraşovca   C.A.P.
"Cepeleuţi" Cepeleuţi C.A.P.
"Clocuşna" Clocuşna   C.A.P.
"Corestăuţi" Corestăuţi C.A.P.
"Dîngeni" Dîngeni   C.A.P.
"Gîrboveanca" Gîrbova C.A.P.C.
"Grinăuţi"   Grinăuţi C.A.P
"Hădărăuţi" Hădărăuţi C.A.P
"Cîmpia Nistreană" Lencăuţi   C.A.P
"Spicul Auriu" Lencăuţi   C.A.P
"Cazimir"   Mereşeuca C.A.P.
"Cazimir"   Mihălăşeni Sovhoz
"Vatutin" Naslavcea C.A.P.
"Ocniţa" Ocniţa C.A.P.
"Sauca" Sauca   C.A.P.
"Rodina"   Vălcineţ   C.A.P.
Primaria Lipnic  
r-nul Orhei    
"Berezlogi"   Berezlogi   C.A.P.
"Semănătorul" Bieşti C.A.
"Biruinţa" Biruinţa   C.A.P.
"Glia Sirotei" Crihana A.G.T.
"Hîjdieni" Hîjdieni C.A.P.
"Agro-Mitoc"   Mitoc   C.A.P.
"Breanovo" Morozeni C.A.
"Morozeni" Morozeni C.A.P.
"Răutul Natal" Piatra   C.A.P.
"Curleni" Podgoreni     C.A.
"Pohorniceni" Pohorniceni A.G.T.
"Glia"   Pohrebeni Colhoz


"Samananca"       Teleşeu   C.A.P.
"Orheiul Vechi" Trebujeni G.A.
Primăria Brăviceni  
Primăria Chiperceni  
Primăria Ciocîlteni  
Primăria Cişmea  
Primăria Clişova  
Primăria Ghetlova  
Primăria Isacova  
Primăria Jora de Mijloc  
Primăria Peresecina  
Primăria Puţinteni  
Primăria Step-Soci  
Primăria Vatici  
Primăria Vîşcăuţi  
r-nul Rezina    
"Valea Cogîlnicului"   Buşăuca C.A.P.
"Cinişeuţi" Cinişeuţi C.A.
"Valglia"   Cinişeuţi A.G.T.
"Cetăţuia Verde" Cogîlniceni C.A.P.
"Echimăuţi" Echimăuţi S.A.
"Gordineşti"   Gordineşti S.A.
"Ignăţei" Ignăţei   A.G.T.
"Lalova"-RZ Lalova S.A.
"Lipceni"   Lipceni C.A.P.
"Mateuţi" Mateuţi S.A.
"Meşeni-Rezina" Meşeni S.A.
"Pomuşor"   Mincenii de Jos C.A.P.
"RZ OTAC"     Otac   S.A.
"Hlinoaia" Păpăuţi C.A.
"Pecişte"     Pecişte   S.A.
"Piscăreşti" Piscăreşti   A.G.T.
"Avangarda"   Pripiceni S.A.
"Saharna"   Saharna Nouă S.A.
"Zorile-Rezina"     Sîrcova S.A.
"Prietenia-Horodişte" Slobozia-Horodişte S.A.
"Solonceni" Solonceni C.A.P.
"Tarasov" Tarasova C.A.P.
"Dumbrava"   Ţareuca   S.A.
"Trifeşti-RZ" Trifeşti S.A.
Primăria   Ghiduleni  
Primăria   Pereni  
r-nul Rîşcani    
"Levănţica"   Alexandreşti   S.A.
"Brăzdeni" Borosenii Noi C.A.P.
"Frunziş" Branişte C.A.P.
"Corlăteanca" Corlăteni   S.A.
"Nufărul" Duruitoarea   C.A.P.
"Gălăşeni" Gălăşeni C.A.
"Medicagro" Gălăşeni C.A.P.C.


"Topinambur" Grinauţi C.A.P.
"Sîrguinţa" Hiliuţi C.A.P.
"Călăuza" Horodişte C.A.
"Grăunţe" Malinovscoie C.A.P.
"Mihăileni" Mihăileni   S.A.
"La ţăranul" Mihăileni   C.A.P.
"Brîul Verde" Mihăileni C.A.P.C.
"Poporniţa" Mihăileni C.A.P.C.
"Colina însorită" Mihăileni C.A.P.C.
"Valcea"   Pelinia C.A.P.
"Pelinia" Pelinia S.A.
"Floarea Teiului"   Petruşeni   C.A.P.
"Pîrjoteanul" Pîrjota C.A.P.
"Rada Verde" Pociumbeni C.A.P.
"Recea" Recea   C.A.P.
"Valea Căprianca" Rîşcani   G.A.S.
"Sîngureanca"   Sîngureni   C.A.P.
"Ciuguraş"   Şaptebani   C.A.P.C.
"Levandin"   Sturzeni     C.A.P.
"Calea Zorilor" Sumna C.A.P.
"Pomul Vieţii" Văratic     C.A.P.C.
"Calea Biruinţei" Văratic     C.A.P.
"Ogorul"   Vasileuţi     A.G.T.
"Ştiubei" Vasileuţi     C.A.P.C.
"Văsileuţanul" Vasileuţi     C.A.P.C.
"Nufărul Galben" Vasileuţi     A.G.Ţ.
"Zăicaneanul" Zăicani C.A.P.
r-nul Sîngerei    
"Heciul Vechi"       Alexăndreni C.A.P.
"Herebeuca"   Alexăndreni C.A.P.
"Imbelşugarea"   Alexăndreni C.A.P.
"Cardinal"   Bălăşeşti   C.A.P.
"Moldova"   Bilicenii Noi G.A.
"Biruinţa" Bilicenii Vechi C.A.P.
"Chişcăreni" Chişcăreni   Colhoz
"Mătăsani" Ciuciuleni   C.A.P.
"Aleea Trandafirilor" Copăceni   C.A.P.
"Trestioara" Copăceni   C.A.P.
"Venus-Agro" Coşcodeni C.A.P.
"Cubolta"   Cubolta   F.A.
"Codru" Dobrogea Veche Sovhoz
"Dobrudja"     Dobrogea Veche F.A.
"Dumbraviţa" Dumbraviţa   F.A.
"Unical-Agro" Heciul Nou C.A.P.C.
"Ţarna-Radi" Iezărenii Vechi C.A.P.
"Semincerul" Izvoare C.A.P.
"Mihailovschi" Mihailovca C.A.P.
"Sloveanca" Pepeni G.A.
"Baştina de Nord" Pepeni G.A.
"Privelişte" Prepeliţa A.G.T.


"Baştina de Nord" Pepeni G.A.
"Privelişte" Prepeliţa   A.G.T.
"Prepeliţa"     Prepeliţa   Colhoz
"Meleag Strămoşesc" Radoaia   C.A.P.
"Sîngerei-Vrăneşti" Sîngerei S.A.
"Belţchii" Ţambula C.A.P.
"Tăura Veche"   Tăura Veche C.A.P.
r-nul Soroca    
"Bădiceni" Bădiceni C.A.
"Baxani" Baxani C.A.P.
"Valea Căinarilor"   Căinarii Vechi C.A.P.
"Sobari" Cremenciug   G.A.
"Cremenciug-Plai" Cremenciug   G.A.
"Oclanda"   Cremenciug C.A.
"Sobari" Cremenciug G.A.
"Dubna" Dubna C.A.P.
"Luceafărul" Holoşniţa A.A.
"Zbucium" Hristici A.G.T.
"Iarova" Iarova     Colhoz
"Nistru" Ocolina C.A.P.C.
"Parcani" Parcani C.A.
"Cîmpia"     Pîrliţa   C.A.
"Îndemn"   Pîrliţa   C.A.
"Parcani"   Parcani C.A.P.C.
"Racovăţ" Racovăţ     C.A.
"Redi" Redi-Cereşnovăţi S.A.
"Dumbrăveni" Regina Maria S.A.
"Schineni" Schineni C.A.
"Şeptelici" Şeptelici G.A./S.A.
"Prietenia" Slobozia-Cremene S.A.
"Şolcani" Şolcani Colhoz
"Agro-Stoica"   Stoicani C.A.P.
"Agronavtic"   Stoicani C.A.
"Văsilcău"   Văsilcău S.A.
"Biruinţa" Voloave Colhoz
"Voloviţa" Voloviţa S.A.
Primăria Egoreni  
r-nul Străşeni    
"Tera"   Cojuşna S.A.
"Ghelăuza" Ghelăuza C.A.
"Floarea Plaiului" Grebleşti S.A.
"Lozova"   Lozova C.A.P.
"Pănăşeşti" Pănăşeşti C.A.P.
"Roşcani" Roşcani A.G.T.
"Arbore-Fruct" Sireţi A.G.T.
"Bobiţa-Neagră" Sireţi A.G.T.
"Colina Verde" Sireţi A.G.T.
"Dulcinea-Fruct" Sireţi A.G.T.
"Mireazma Florilor" Sireţi A.G.T.
"Pinot Alb"" Sireţi A.G.T.


"Renet-Aromat" Sireţi A.G.T.
"Stenlei-Prun" Sireţi A.G.T.
"Avîntul" Străşeni C.A.
"Speranţa" Străşeni C.A.
Primăria   Căpriana  
Primăria   Chirianca  
Primăria   Codreanca  
Primăria   Găleşti  
Primăria   Micăuţi  
Primăria   Oneşti  
Primăria         Ţigăneşti  
r-nul Şoldăneşti    
"Grănar Agro" Chipeşca   A.G.T.
"Agro-Fantal" Cobîlnea C.A.P.
"Desetinii Mari" Cotiujenii Mari C.A.P.
"Grădiniţa Verde" Cotiujenii Mari C.A.P.
"Fuzăuca"   Fuzăuca         A.G.T.
"Vatra Casei" Hligeni     A.G.T.
"Mihleni"     Mihuleni   C.A.P.
"Olişcani"     Olişcani       C.A.P.
"Agro-Real" Parcani C.A.P.
"Pohoarna-PSM" Pohoarna   A.G.T.
"Valea Lacului" Poiana   C.A.P.
"Răspopeni"       Răspopeni S.A.
"Strămoşii"   Receşti   S.A.
"Fintiniţa-Agro" Rogojeni A.G.T.
"Sămaşca" Sămăşcani C.A.P.
"Agro-şes" Şestaci       A.G.T.
"Glia-Agro"   Şipca   C.A.P.
"Vadul Azuriu" Vadul-Raşcov C.A.P.
Primăria Şoldăneşti  
r-nul Ştefan Vodă    
"Novaia Jizni" Alava Colhoz
"Zorile" Antoneşti Colhoz
"Puti Lenina" Brezoaia   Colhoz
"Văratic-Prim"       Căplani C.A.
"Săleştea Mare" Carahasani C.A.P.
"Cioburceanca" Cioburciu   C.A.
"Grînarul" Copciac   S.A.
"Crocmaz"   Crocmaz S.A.
"Valea Cornei" Ermoclia   C.A.P.
"Moldova"   Ermoclia   Colhoz
"La Hărmane"   Feşteliţa   C.A.
"Anteu Marianca" Marianca de Jos C.A.
"Nistru" Olăneşti S.A.
"Alania" Olăneşti C.A.
"Palanca"   Palanca   Colhoz
"Nighicea" Popeasca     C.A.
"Purcari"     Purcari     S.A.
"Răscăieti" Răscăieti   S.A.


"Secera" Semionovca C.A.
"Biruinţa"   Ştefan Vodă G.A.S.
"Prietenia" Ştefan Vodă Î.I.P.C.P.
"Cotovschi"   Ştefăneşti   Sovhoz
"Talmaza" Talmaz   S.A.
"Tudora"   Tudora   Colhoz
"Volintir"   Volintir   S.A.
r-nul Taraclia    
"Borceag" Borceag     S.A.
r-nul Teleneşti    
"Băneşteni" Băneşti C.A.P.
"Brînzeneni" Brînzenii Noi C.A.
"Cîmpina" Căzăneşti   A.G.T.
"Vadul-Leca" Căzăneşti   A.G.T.
"Trei Coline" Chiştelniţa C.A.
"Chiţcani" Chiţcani C.A.P.
"Nucar"   Chiţcanii Vechi C.A.
"Cîşleni" Cîşla A.G.T.
"Cucoara"   Ciulucani     C.A.
"Ghiliceanca"   Ghiliceni C.A.
"Struguraş" Hirişeni C.A.
"Ineşteni" Ineşti C.A.
"Leuşeni"     Leuşeni   C.A.
"Mîndreşteni" Mîndreşti C.A.P.
"Lunca Răutului" Negureni   C.A.
"Îndărătnici"   Nucăreni A.G.T.
"Ordăşei" Ordăşei   C.A.
"Stînca Răutului" Pistruieni A.G.T.
"Prietenia" Ratuş Colhoz
"Scorţeneanca"   Scorţeni C.A.
"Ţînţăreneni" Ţînţăreni C.A.P.C.
"Avîntul" Tîrşiţei C.A.
"Zgărdeşti"   Zgărdeşti C.A.
"Cozeşti"   Zgărdeşti C.A.
Primăria   Bogzeşti  
Primăria   Budăi  
Primăria   Crăsnăşeni  
Primăria   Văsieni  
Primăria   Verejeni  
r-nul Ungheni    
"Alexeevca"   Alexeevca S.A.
"Buciumeni" Buciumeni   C.A.P.
"Tinica"     Bumbăta   C.A.P.
"Fragoria" Buşila C.A.P.
"Cetireni" Cetireni   C.A.P.
"Fragoria" Chirileni C.A.P.
"Farul Prutean" Cioropcanii Noi C.A.P.
"Codru Delia"         Corneşti   C.A.P.
"Defileu" Corneşti   A.G.T.
"Ichela-Corn"   Cornovo   C.A.P.


"Costuleni/Temeritatea" Costuleni S.A./C.A.P.
"Luceafărul-HMD"   Hirceşti C.A.
"Agrovit" Măcăreşti C.A.P.
"Frăsineşti" Măcăreşti C.A.P.
"Graminee"   Măcăreşti C.A.P.
"Măcăreşti" Măcăreşti C.A.P.
"Năpădeni" Năpădeni I.S.
"Amazone" Negurenii Vechi C.A.P.
"Ponoare"   Negurenii Vechi C.A.P.
"Roditorul" Petreşti   C.A.P.
"Calea Luminoasă" Rădenii Vechi C.A.P.
"Alpinist"   Sculeni C.A.P.
"Cotul Alb" Sculeni S.A.
"Poiana Verde"     Sculeni A.G.T.
"Sineşti" Sineşti   C.A.P.
"Teşcurenii-Noi" Teşcureni C.A.P.
"Biruinţa" Todireşti S.A.
"Păltinaş"   Zăgărancea C.A.P.
Primăria Floriţoaia Veche  
Primăria Măgurele  
r-nul Vulcăneşti    
"Destinul Gliei" Brînza       C.A.P.
"Veritabil"         Brînza       C.A.P.
"Burlăceni" Burlăceni   G.A.C.
"Cîşliţa-Prut" Cîşliţa-Prut S.A.
"Pobeda" Cîmpeni G.A.S.
"Bozul" Colibaşi C.A.P.
"Frunzarul"   Colibaşi C.A.P.
"Otmana" Colibaşi C.A.P.
"Paraipan" Colibaşi C.A.P.
"Unguru" Colibaşi       C.A.P.
"Găvănoasa" Găvănoasa       S.A.
"Dunărea" Giurgiuleşti S.A.
"Iujnoie" Iujnoie   I.A.C.
"Moldova"   Slobozia Mare S.A.
"Patria"         Slobozia Mare S.A.
"Valea ruşilor" Slobozia Mare C.A.P.
"Utire"         Slobozia Mare C.A.P.
"Vadul lui Isac" Vadul lui Isac S.A.
"Văleni" Văleni S.A.
"Unguru" Colibaşi   C.A.P.
"Găvănoasa"   Găvănoasa   S.A.
"Dunărea" Giurgiuleşti S.A.
"Iujnoie" Iujnoie I.A.C.
"Moldova" Slobozia Mare S.A.
"Patria" Slobozia Mare S.A.
"Valea ruşilor"   Slobozia Mare C.A.P.
"Utire" Slobozia Mare C.A.P.
"Vadul lui Isac" Vadul lui Isac S.A.
"Văleni" Văleni   S.A.


U.T.A. Găgăuzia    
"Maiac"     Chirsova CAP
"Avangard" Comrat   CAP
"Rodina"   Dezghingea   CAP
"Pravda" Beşalma CAP
"Rossia" Congaz   CAP
"Cîrlanar" Cotovscoe   CAP
"Catlabug"   Chioselia Rusă   AGŢ
"Congazcic"   Congazcic   SA
"Jovteni"   Ferapontievca   SA
"Budjac" Bugeac ÎS
"Svetlîi"   Svetlîi     GAS
"Avdarma" Avdarma         SA
"Zavetî Lenina" Cioc-Maidan SA
"Întreprinderea intergospodărească
deproducere a cărnii de vită"
Comrat     ÎIPCV
"Cazaiac"   Cazaclia   SA
"Pobeda"   Copceac CAP
"Ceadîr"     Ceadîr-Lunga CAP
"Baurci" Baurci   SA
"Suvorovo"     Gaidar SA
"Tomai"       Tomai   SA
"Beşghiozeţ" Beşghioz SA
"Joltaeţ" Joltai   SA
"Chiriet" Chiriet-Lunga   SA
"Jemciujina" Chiriet-Lunga   SA
"Suinciad" Chiriet-Lunga   ÎS
"Ghigant"   Vulcăneşti SA
"Etulia" Etulia   CAP
"Ceşmea"   Cişmichioi SA
"Vulcăneşti" Vulcăneşti   SA
"Cîrbala"   Carbalia   CAP

[Anexa nr.3 completată prin Hot. Guv. nr.210 din 03.03.2000]
    S.A.              - Societate pe Acţiuni
    C.A.P.            - Cooperativă Agricolă de Producţie
    Î.I.P.C.V.J.      - Întreprindere Intergospodărească de Producere şi Creştere a Vitelor şi Juncilor
    C.A.              - Cooperativă Agricolă
    A.G.Ţ.            - Asociaţia Gospodăriilor Ţărăneşti
    Î.A.              - Întreprindere Agricolă
    F.A.              - Firmă Agricolă
    A.S.E.C.O.P.      - Asociaţie Experimentală Cooperatistă
    Î.I.C.J.          - Întreprindere Intergospodărească de Creştere a Juncilor
    C.A.P.C.          - Cooperativă Agricolă de Producţie şi Consum
    G.A.S.            - Gospodărie Agricolă de Stat
    A.A.              - Asociaţie Agricolă
    Î.I.T.J.         - Întreprindere Intergospodărească de Creştere a Juncilor
    Î.I.P.C.V.        - Întreprindere Intergospodărească de Producere şi Creştere a Vitelor
    Î.A.S.            - Întreprindere Agricolă de Stat
    G.Ţ.              - Întreprindere Ţărănească
    Î.I.P.C.P.        - Întreprindere Intergospodărească de Producere şi Creştere a Porcinelor
    A.P.C.V.          - Asociaţie de Producere şi Creştere a Vitelor
    S.R.L.            - Societate cu Răspundere Limitată
    C.P.A.            - Cooperativă de Producere Agricolă
    G.A.              - Gospodărie Agricolă
    G.E.P.            - Gospodărie Experimentală de Producţie
    Î.A.I.            - Întreprindere Agroindustrială
    Î.S.              - Întreprindere de Stat
                                              
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului            
Republicii Moldova              
nr.1022 din 6 octombrie 1998
COMPONENŢA
Consiliului de coordonare a implementării
reformei agrare
    Bulgari Valeriu           - ministrul agriculturii şi industriei prelucrătoare
                                          (preşedintele Consiliului)
    Membrii Consiliului:
    Luchian Nicolae        - viceministru al finanţelor
    Rapcea Mihai            - viceministru al agriculturii şi industriei prelucrătoare
    Roşcovan Mihai        - viceministru al economiei şi reformelor
    Creţu Victor              - viceministru al justiţiei
    Jolondcovschi      
    Alexandru                  - prim-viceministru al mediului
    Bodiu Zosim               - vicedirectorul departamentului privatizării şi
                                            administrării proprietăţii de stat
    Nour Dan                   - prim-vicedirectorul Agenţiei Naţionale
                                           Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie
    Gherman Artur            - directorul Comisiei de Stat pentru Piaţa
                                             Hîrtiilor de Valoare
    Cimpoieş Dumitru       - directorul Departamentului Standarde,
                                             Metrologie şi Supraveghere Tehnică
    Ursu Dumitru               - prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei
    Mihailov Eugenia         - directorul Departamentului Analize Statistice şi Sociologice
    Palii Ion                      - directorul Agenţiei pentru Restructurarea Agriculturii
    Chiriac Victor              - directorul Alianţei microfinanţare rurală
    Amoaşii Oleg               - directorul Programului Naţional
    Ciubotaru Viorel          - secretar executiv
Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1022 din 6 octombrie 1998
COMPONENŢA
Comisiei interdepartamentale pentru restructurarea datoriilor
Bulgari Valeriu         - ministrul agriuculturii şi industriei prelucrătoare
                                      (preşedintele Comisiei)
Luchian Nicolae       - viceministru al finanţelor (vicepreşedintele Comisiei)
Membrii Comisiei:
Guţu Corneliu           - viceministru al agriculturii şi industriei prelucrătoare
Rapcea Mihai            - viceministru al agriuculturii şi industriei prelucrătoare
Roşcovan Mihai        - viceministru al economiei şi reformelor
Buşuleac Mihail       - prim-viceministru al justiţiei
Ţurcan Vladimir       - prim-viceministru al afacerilor interne
Revenco Valerian      - prim-viceministru al muncii, protecţiei sociale
                                       şi familiei
Cojocaru Valeriu      - viceministru al dezvoltării teritoriului, construcţiilor
                                      şi gospodăriei comunale
Gheorghiţă Iurie        - viceministru al transporturilor şi comunicaţiilor
Bodiu Zosim             - vicedirectorul Deparamentului privatizării şi
                                      administrării proprietăţii  de stat pe lîngă Ministerul
                                      Economiei şi Reformelor
Bivol Nicolae           - şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Stratan Andrei          - prim-vicedirector general al Departamentului
                                     controlului vamal pe lîngă Ministerul Finanţelor
Şlopac Vera             - şeful direcţiei generale finanţele  economiei naţionale,
                                Ministerul Finanţelor  secretar executiv
Vasiliţa Efimia         - şef-adjunct al direcţiei generale finanţele economiei
                                     naţionale, Ministerul Finanţelor