HGM1096/1998
ID intern unic:  295677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1096
din  04.11.1998
pentru aprobarea Programului de măsuri întru realizarea Legii nr.96-XIV
din 16 iulie 1998 "Privind rectificarea bugetului pe anul 1998" şi Hotărîrii
Parlamentului Republicii Moldova nr.121-XIV din 30 iulie 1998 "Cu privire la
măsurile primordiale de asigurare a executării Legii privind
rectificarea bugetului pe anul 1998"
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 1047     Promulgat : 04.11.1998
MODIFICAT
HG32/22.01.99, MO7/28.01.99
    În scopul realizării  unor  măsuri  suplimentare  pentru  asigurarea executării  bugetului  pe anul 1998 şi creării bazei  pentru  întocmirea proiectului de buget pe anul 1999, Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  Programul  de măsuri întru realizarea Legiinr.  96-XIV din  16  iulie  1998 "Privind rectificarea bugetului pe  anul  1998"  şi Hotărîrii  Parlamentului Republicii Moldovanr. 121-XIV din 30 iulie 1998 "Cu  privire  la  măsurile primordiale de asigurare a  executării  Legii privind rectificarea bugetului pe anul 1998" (se anexează).
    2. Ministerele,   departamentele   şi  autorităţile   administraţiei publice locale:
    vor asigura realizarea   în   termenele  stabilite  a   prevederilor Programului în cauză;
    vor prezenta  Ministerului Finanţelor (pînă la data de 5 a lunii  ce urmează   după   luna  gestionară)  informaţii  referitoare  la   mersul îndeplinirii Programului;
    vor raporta despre  realizarea  măsurilor  prevăzute de  Program  la şedinţele  Guvernului la care se va examina mersul executării  bugetului pe anul curent, precum şi proiectul de buget pe anul 1999.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Ion Sturza, viceprim-ministru, ministrul economiei şi reformelor.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC
    Chişinău, 4 noiembrie 1998.
    Nr. 1096.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1096 din 4 noiembrie 1998
P R O G R A M U L
de măsuri întru realizarea Legii nr.96-XIV din 16 iulie 1998
"Privind rectificarea bugetului pe anul 1998" şi Hotărîrii
Parlamentului Republicii Moldova nr. 121-XIV din 30 iulie
1998 "Cu privire la măsurile primordiale de asigurare a
executării Legii privind rectificarea bugetului pe anul 1998"

Denumirea măsurilor Organele responsabile de realizare Termenul de executare
1 2 3
1. Măsuri întru realizarea Legii nr. 96-XIV din 16 iulie 1998"Privind rectificarea bugetului pe anul 1998"
Elaborarea şi prezentarea proiectului de hotărîre a Guvernului Republicii Moldova "Privind modificarea condiţiilorde gestiune a Agenţiei Moldovei pentru trafic auto internaţional şi inspectoratului transporturilor al Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor" Ministerul Transporturilorşi Cominicaţiilor, MinisterulFinanţelor Trimestrul IV
Elaborarea şi prezentarea proiectului hotărîrii Guvernului Republicii Moldova "Privind aprobarea listei întreprinderilor Societăţii Orbilor şi nomenclatorului producţiei fabricate de către acestea, scutite de taxa pe valoarea adăugată" Ministerul Economiei şi Reformelor Ministerul,        Finanţelor Noiembrie
Elaborarea şi prezentarea propunerilor privind precizarea Programului lucrărilor de reparaţie şi întreţinere adrumurilor publice în anul 1998, aprobatde Parlament Ministerul Transporturilor  şiComunicaţiilor, Ministerul Finanţelor Noiembrie
Prezentarea propunerilor privind operareamodificărilor în Hotărîrea GuvernuluiRepublicii Moldova nr. 343 din 31 martie1998 "Cu privire la aprobarea Regulamen-tului Fondului pentru pregătirea de privatizare şi privatizarea patrimoniului public" şi prezentarea spre aprobate a devizului de venituri şi cheltuiei ale Fondului Ministerul Economiei şi Reformelor,MinisterulFinanţelor Noiembrie
Elaborarea mecanismului aplicării          prevederilor art. 44 al Legii bugetului pe anul 1998 cu modificările operate prin Legea privind rectificarea bugetului pe anul 1998 Ministeru Finanţelor,  Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare Trimestrul IV
Elaborarea şi aprobarea tarifelor la serviciile medicale, prestate contra plată Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei şi Reformelor, MinisterulFinanţelor Noiembrie
Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului Republicii Moldova "Privind aprobarea listei tipurilor mobilei de oficiu şi mobilei de uz casnic de lux, supuse accizelor" Ministerul Economiei şi Reformelor Ministerul   Industriei şi ComerţuluiMinisterul  Finanţelor Noiembrie
2. Măsuri întru realizarea Hotărîrii Parlamentului RepubliciiMoldova nr. 121-XIV din 30 iulie 1998 "Cu privire lamăsurile primordiale de asigurare a executării Legiiprivind rectificarea bugetului pe anul 1998"
Elaborarea şi prezentarea Guvernului a  proiectului de hotărîre "Despre modul planificării cheltuielilor pentru întreţinerea organelor administraţiei publice şi altor autorităţi executive" Ministerul Finanţelor Noiembrie
Reexaminarea statelor-tip pentru toateinstituţiile de învăţămînt, ţinînd cont de situaţia reală şi de necesitatea încadrării în limitele alocaţiilor aprobate în buget Ministerul Educaţiei şi     Ştiinţei, Ministerul Finanţelor Noiembrie
Elaborarea statelor-tip pentru noile instituţii finanţate conform Legii Învăţămîntului Ministerul Educaţiei şi     Ştiinţei, Ministerul Finanţelor Noiembrie
Elaborarea actelor normative necesare pentru modificarea regimului de lucru alinstituţiilor de învăţămînt în legătură cu necesitatea trecerii unor instituţii de educaţie preşcolară din localităţile rurale la regimul sezonier de lucru şi asigurarea întreţinerii de la buget în instituţiile preşcolare a copiilor,începînd cu vîrsta de 5 ani Ministerul Educaţiei şi     Ştiinţei, Ministerul Finanţelor Noiembrie
Elaborarea şi prezentarea Guvernului a  proiectului de hotărîre vizînd majorarea  de la 1 noiembrie curent a plăţii pentru hrana copiilor în instituţiile preşcolare  şi în şcolile de tip internat Ministerul Educaţiei şi     Ştiinţei, Ministerul Finanţelor Noiembrie
Trecerea parţială la autofinanţare a instituţiilor extraşcolare şi a şcolilor  serale. Elaborarea nomenclatorului serviciilor educaţionale contra plată şi a regulamentului ce reglementează aceste activităţi Ministerul Educaţiei şi     Ştiinţei, Ministerul FinanţelorAutorităţile publice locale Noiembrie
Majorarea taxei pentru cazarea în căminele studenţilor în scopul trecerii acestora  la autogestiune Ministerul Educaţiei şi ŞtiinţeiMinisterul Economiei şi Reformelor Ministerul Finanţelor Ministerele care au în subordine instituţii de învăţămînt Noiembrie
Elaborarea şi punerea în aplicare a            Planului-cadru de învăţămînt şi trecerea lasăptămîna de lucru de 5 zile, începînd cu 1 septembrie 1999 Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei Pînă la1 aprilie 1999
Examinarea chestiunii privind reducereanumărului de elevi în instituţiile de învăţămînt de tip internat prin plasarea elevilor în familii Ministerul Educaţiei şi ŞtiinţeiMinisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor Pînă la1 decembrie
Reexaminarea normativului privind numărul de pedagogi ce revin unui metodist Ministerul Educaţiei şi ŞtiinţeiAutorităţile  publice localeMinisterul  Finanţelor Pînă la1 decembrie
Examinarea oportunităţii păstrării grupurilor raionale (municipale) de deserviretehnico-materială a instituţiilor de învăţămînt Autorităţile publice locale Pînă la1 decembrie
Elaborarea şi înaintarea propunerilor de rigoare privind introducerea de la 1            octombrie  1998 a plăţii pentru alimentaţia elevilor ce locuiesc în internatele de pe lîngă licee, precum şi pentru elevii care nu sînt asiguraţi cu locuri în internate şi locuiesc la gazdă Ministerul Finanţelor,     Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei Noiembrie
Examinarea stării reale a bibliotecilor săteşti şi optimizarea activităţii lor în conformitate cu următoarele posibilităţi: păstrarea bibliotecilor săteşti în cazul  corespunderii lor standardelor         biblioteconomice existente;            comasarea bibliotecilor săteşti cu celeşcolare în cazul activităţii lor ineficiente Ministerul Culturii,  Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, autorităţile publice locale 1 februarie1999
Elaborarea şi prezentarea spre aprobare Guvernului a unui proiect de hotărîre privind transferarea instruirii în şcolile de muzică, artă şi instruirii în şcolile de muzică, artă şi arte plastice pe bază de plată Ministerul Culturii, Ministerul Finanţelor Noiembrie
Lichidarea contabilităţilor raionale centralizate a instituţiilor de cultură, cu atribuirea funcţiilor respective primăriilor Autorităţile publice locale Trimestrul IV
Reducerea spitalelor săteşti, neefective, cu atribuirea funcţiilor respective spitalelor raionale şi punctelor felcero-obstetricale, precum şi reducerea numărului de paturi în spitale Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor,     Autorităţile pubice locale Începînd cu 1           noiembrie 1998
Reexaminarea şi definitivarea proiectului  legii cu privire la înlesnirile sociale de stat Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Finanţelor Noiembrie
Îndeplirea măsurilor întru dezvoltarea şi întărirea infrastructurii sectorului medical primar Ministerul Sănătăţii, Autorităţile publice locale Trimestrul IV
Aprobarea preţurilor de referinţă la tranzacţiile import-export Ministerul Economiilor şi  Reformelor Ministerul       Finanţelor (Departamentul controlului vamal) Noiembrie
Dezicerea de practica cesiunii datoriilor între agenţii economici, care provoacă creşterea neplăţilor la buget Ministerul Finanţelor   Permanent
Iniţierea tratativelor cu băncile comerciale privind prolongarea termenilor de achitare a creditelor acordate agenţilor economici sub garanţia Guvernului Ministerul Finanţelor    Agenţii economici Trimestrul IV
Reducerea numărului de personal angajat în instituţiile bugetare, prin reducerea posturilor vacante şi stoparea procesului de angajare a noilor colaboratori în aceste instituţii   Ministerele,       departamentele, Autorităţile publice locale Trimestrul IV
Reducerea în şcolile medii de învăţămînt general din republică, în gimnazii şi  licee a unităţilor de logoped şi lucrători medicali Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei Autorităţile publice locale Trimestrul IV
Excluderea finanţării de la buget şi trecerea la autogestiune a unor instituţii şi servicii din domeniul agriculturii: staţiile de combatere a bolilor animalelor, inspectoratele semincere de stat, organele de supraveghere tehnică "Intehagro", serviciul antigrindină Ministerul Agriculturii şi      Industriei Prelucrătoare, Autorităţile publice locale Trimestrul IV
Examinarea, în comun cu Curtea de Conturi, Procuratura Generală şi cu alte organe abilitate, a cazurilor utilizării contrar   publice destinaţiei a mijloacelor bugetare, a fondurilor extrabugetare, a creditelor acordate de Ministerul Finanţelor sau acordate cu garanţie de stat şi întreprinderea măsurilor întru restabilirea mijloacelor respective la buget. Despre rezultatele lucrului întreprins va fi informat semestrial Guvernul Organele administraţiei Sistematic
Efectuarea controalelor privind executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 59 din 19 ianuarie 1998 despre unele măsuri privind întărirea disciplinei financiare şi, în primul rînd, declararea importului de produse petroliere, de articoile din tutun, de băuturi alcoolice, de bere la punctele vamale de frontieră, cu încasarea obligatorie a taxelor vamale, a accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată la import Ministerul Finanţelor Permanent
Elaborarea şi implementarea sistemului  automatizat de evidenţă a mărfurilor importate/exportate de către persoanele  fizice Ministerul Finanţelor Pînă la 31decembrie
Pregătirea posturilor vamale de frontieră  pentru trecerea la declararea totală a importului de mărfuri accizate, cu încasarea tuturor plăţilor vamale Ministerul Finanţelor Pînă la 31decembrie
Elaborarea modului exportului de mărfuri  şi de servicii de către agenţii economici  din republică numai în baza de noi certificate de origine cu protecţia  sporită, eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Finanţelor Noiembrie
Întocmirea şi prezentarea Guvernului a  listei concretizate de obiective care  vor fi privatizate contra mijloace băneşti în scopul accelerării procesului  privatizării proprietăţii de stat şi  acumulării veniturilor la bugetul de stat Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Finanţelor Noiembrie
Elaborarea modului de eliberare de către  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,  agenţilor economici din republică, exportatori de producţie alcoolică în Federaţia Rusă, a certificatelor ce confirmă achitarea impozitelor   Ministerul Finanţelor Pe parcursul trimestrului II
Elaborarea şi prezentarea spre examinare la şedinţa Guvernului a proiectului legii  cu privire la faliment (redacţie nouă)   Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi          Reformelor, Ministerul      Justiţiei Decembrie
Definitivarea proiectului titlului V al Codului fiscal "Administrarea fiscală"  şi prezentarea Guvernului Ministerul Finanţelor Noiembrie
Întocmirea raportului despre executarea Legii bugetului pe Ministerul Finanţelor  anul 1998 şi Hotărîrii Parlamentului  Republicii Moldova "Cu privire la măsurile primordiale de asigurare a executării Legii privind rectificarea bugetului pe anul 1998" şi prezentarea Parlamentului   Ministerul Finanţelor,      Ministerul Economiei şi       Reformelor Noiembrie

[Programul în redacţia HG32/22.01.99, MO7/28.01.99]