HGA120/2001
ID intern unic:  295737
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 120
din  12.02.2001
despre aprobarea Regulamentului privind
mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale
Publicat : 22.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 160
    ERATA din MO27/28.02.03 pag.62
    HG169 din 19.02.03, MO25/21.02.03 art.182

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale (se anexează).
    2. Ministerul Afacerilor Externe va informa sistematic Preşedintele şi Guvernul Republicii Moldova asupra cazurilor de nerespectare a prevederilor prezentei hotărîri şi a Legii privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 136).
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.196 din 1 aprilie 1996 "Privind perfecţionarea mecanismului de încheiere a tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 35-37, art. 254) şi nr. 1048 din 16 octombrie 1998 "Cu privire la unele măsuri ce ţin de executarea clauzelor tratatelor internaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 97-98, art. 1015).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                          Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Ministrul afacerilor externe                               Nicolae Cernomaz
    Ministrul justiţiei                                                 Valeria Şterbeţ

    Chişinău, 12 februarie 2001.
    Nr. 120.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 120
din 12 februarie 2001
REGULAMENTUL
privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale
    1. Guvernul realizează politica externă a Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, organul central de specialitate al administraţiei publice, abilitat cu această funcţie. Alte organe ale administraţiei publice centrale exercită atribuţiile sale în domeniul relaţiilor internaţionale  în exclusivitate prin intermediul sau în strînsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe.
    Ministerul Afacerilor Externe va elabora anual şi va prezenta Preşedintelui Republicii Moldova direcţiile prioritare ale politicii externe ale statului, despre care ulterior va informa anual în scris toate ministerele şi departamentele, precum şi, după caz, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale.
    [Pct.1 al.2) introdus prin HG169/19.02.03, MO25/21.02.03 art.182]
   [Erata la pct.1) al.2, vezi MO27/28.02.03, pag.62
    2. Decizia despre necesitatea încheierii unui tratat aparţine organului responsabil de coordonarea domeniului care este obiectul tratatului.
    Fiecare organ va stabili un mecanism intern propriu de examinare a propunerilor pentru iniţierea negocierilor, care va include metodologia, strategii şi criterii minime, întrunirea/respectarea cărora va constitui premisele de bază pentru luarea deciziei de a încheia un tratat. Această decizie urmează a fi coordonată, în mod obligatoriu, cu toate subdiviziunile organului responsabil de încheierea tratatului.
    În urma luării deciziei menţionate la alineatul unu al prezentului punct, se va întocmi Argumentarea necesităţii de încheiere a tratatului, conform anexei la prezentul Regulament, care va fi prezentată tuturor ministerelor de resort alăturat la textul tratatului supus avizării.
    Propunerea cu privire la iniţierea negocierilor va fi prezentată Ministerului Afacerilor Externe numai în urma coordonării poziţiilor ministerelor şi departamentelor de resort, cărora le-a fost prezentat spre avizare textul tratatului însoţit de Argumentarea necesităţii de încheiere a tratatului, în vederea evitării existenţei poziţiilor diametral opuse asupra posibilităţii încheierii şi implementării unui tratat, în cazul în care se va abţine de la încheierea tratatului.
    Fiecare minister sau departament, de al cărui domeniu ţine integral sau parţial obiectul tratatului internaţional propus spre încheiere sau aderare, va prezenta un aviz amplu privind oportunitatea aderării, specificînd detaliat aspectele de specialitate, respectiv, politic, normativ, financiar şi economic.
    Propunerea cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului de tratat internaţional este prezentată Ministerului Afacerilor Externe de către organul responsabil pentru încheierea unui asemenea tratat, în termene rezonabile, după luarea deciziei despre necesitatea încheierii lui şi definitivarea textului proiectului în conformitate cu avizele obţinute în mod obligatoriu de la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor şi, în caz de necesitate, de la alte ministere şi departamente.
   
[Pct.2 al.1)-5) introduse prin HG169 din 19.02.03, MO25/21.02.03 art.182; al.1) -2) devin 6)-7)]
    În condiţiile prevăzute la alineatul şase al acestui punct, avizarea repetată a proiectului de tratat internaţional este obligatorie în cazul introducerii în textul lui a unor completări sau amendamente, ce îi modifică esenţial conţinutul, sau dacă în această privinţă există o dispoziţie a Guvernului Republicii Moldova.
   [Pct.2. al.7) modificat prin HG169 din 19.02.03, MO25/21.02.03 art.182]
    3. Propunerea cu privire la iniţierea negocierilor trebuie să conţină:
    argumentarea necesităţii încheierii tratatului, cu specificarea consecinţelor de ordin politic, financiar, economic sau de altă natură, pe care le implică încheierea tratatului, precum şi a comentariilor asupra obiecţiilor şi propunerilor formulate de ministerele şi departamentele de resort, semnată de conducătorul organului central de specialitate sau de locţiitorul lui;
    textul proiectului tratatului;
    avizele prevăzute la pct. 2;
    proiectul decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau al hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la iniţierea negocierilor (în limba de stat cu traducera în limba rusă), prin care Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernul se pronunţă asupra proiectului tratatului şi acceptă iniţierea negocierilor.
    4. În baza decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau a hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la iniţierea negocierilor, vor putea întreprinde acţiuni în vederea procedurii de iniţiere a negocierii, parafării tratatelor internaţionale numai delegaţiile abilitate în condiţiile legii.
    Semnarea tratatelor internaţionale se efectuează numai de către persoanele abilitate cu depline puteri în condiţiile legii şi conform împuternicirilor certificate ulterior de Ministerul Afacerilor Externe.
    5. În cazul propunerii iniţierii negocierilor sau solicitării deplinelor puteri pentru semnarea unui tratat internaţional în formă simplificată, organul responsabil pentru realizarea unui asemenea tratat va prezenta spre examinare Ministerului Afacerilor Externe setul de documente prevăzute la punctele 3 şi 6 din prezentul Regulament.
    Tratatele internaţionale în formă simplificată se semnează în baza împuternicirilor exprese din partea Preşedintelui Republicii Moldova sau a Prim-ministrului Republicii Moldova privind exprimarea definitivă a consimţămîntului Republicii Moldova de a fi legată printr-un tratat prin simplul fapt al semnării.
    6. În vederea obţinerii deplinelor puteri, cu cel puţin 20 zile înainte de începerea negocierilor, a procedurii de parafare sau semnare, organul responsabil pentru încheierea tratatului internaţional va prezenta spre examinare Ministerului Afacerilor Externe, pentru a fi transmise ulterior Preşedintelui Republicii Moldova sau Guvernului Republicii Moldova:
    demersul oficial privind solicitarea împuternicirilor, cu specificarea perioadei şi locului desfăşurării negocierilor, a procedurii de parafare sau de semnare a tratatului, precum şi a persoanei oficiale care intenţionează să obţină împuternicirile respective;
    argumentarea necesităţii negocierii, parafării sau semnării tratatului, semnată de conducătorul organului central de specialitate sau de locţiitorul lui;
    textul proiectului tratatului;
    avizele prevăzute la pct. 2;
    proiectul decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau al hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la acordarea deplinelor puteri (în limba de stat cu traducerea în limba rusă).
    7. După finalizarea negocierilor asupra conţinutului lor, textele tratatelor internaţionale se transmit de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice a Republicii Moldova, care au iniţiat procedura de negociere sau încheiere a tratatelor internaţionale, Ministerului Afacerilor Externe pe suport electronic şi în variantă tipărită pe hîrtie albă. Ministerul Afacerilor Externe transmite textul primit celeilalte părţi pentru confirmare. După primirea confirmării, Ministerul Afacerilor externe va imprima textul documentului, înaintat spre semnare, pe hîrtie pentru tratate.
    8. După semnarea tratatului internaţional şi depozitarea originalului textului acestuia la arhiva tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe, organul responsabil pentru realizarea unui asemenea tratat, altul decît cel încheiat în formă simplificată, prezintă spre examinare Ministerului Afacerilor Externe următoarele documente necesare îndeplinirii procedurilor interne în vederea punerii tratatului în vigoare:
    a) în cazul cînd tratatul este prezentat Parlamentului Republicii Moldova spre ratificare, acceptare, aprobare sau aderare:
    expunerea de motive referitoare la oportunitatea ratificării, acceptării, aprobării tratatului sau aderării Republicii Moldova la tratat, semnată de conducătorul organului central de specialitate sau de locţiitorul lui;
copia textului tratatului în limba de stat şi limba de referinţă;
    avizele prevăzute la pct. 2;
    proiectul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea, acceptarea, aprobarea tratatului sau aderarea Republicii Moldova la tratat (în limba de stat cu traducerea în limba rusă);
    proiectul de lege cu privire la ratificarea, acceptarea, aprobarea tratatului sau aderarea Republicii Moldova la tratat (în limba de stat cu traducerea în limba rusă) care va stabili expres: organul/organele responsabil(e) pentru implementarea tratatului sau pentru efectuarea unor acţiuni, orientate spre respectarea angajamentelor pe care şi le asumă Republica Moldova prin îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare a tratatului; planul de acţiuni în vederea respectării prevederilor tratatului, fiind specificate acţiunile concrete ce urmează a fi întreprinse de către organele abilitate; formularea textelor rezervelor în vederea aplicării ori neaplicării unor prevederi ale tratatului faţă de Republica Moldova; organul responsabil de implementarea tratatului  care va prezenta, în cadrul Raportului semestrial de activitate, informaţia privind îndeplinirea acestui plan de acţiuni;
   [Pct.8. lit.a) al.5) modificat prin HG169 din 19.02.03, MO25/21.02.03 art.182]
proiectul de lege privind introducerea modificărilor în legislaţie (în limba de stat cu traducerea în limba rusă), dacă din tratatul internaţional decurge adoptarea unor legi noi sau modificarea legilor în vigoare;
    b) în cazul cînd tratatul este prezentat spre aprobare Guvernului Republicii Moldova;
    expunerea de motive referitoare la oportunitatea aprobării tratatului, semnată de conducătorul organului central de specialitate sau de locţiitorul lui:
    copia textului tratatului în limba de stat şi limba de referinţăcare va indica necesitatea adoptării de legi noi sau necesitatea modificării legislaţiei în vigoare;
    [Pct.8. lit.b) al.2 modificat prin HG169 din 19.02.03, MO25/21.02.03 art.182]
   
avizele prevăzute la pct. 2;
    proiectul de hotărîre a Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea tratatului (în limba de stat cu traducerea în limba rusă) care va stabili expres: organul/organele responsabil(e) pentru implementarea tratatului sau pentru efectuarea unor acţiuni, orientate spre respectarea angajamentelor pe care şi le asumă Republica Moldova prin îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare a tratatului; planul de acţiuni în vederea respectării prevederilor tratatului, fiind specificate acţiunile concrete ce urmează a fi întreprinse de către organele abilitate; formularea textelor rezervelor în vederea aplicării ori neaplicării unor prevederi ale tratatului faţă de Republica Moldova; organul responsabil de implementarea tratatului  care va prezenta, în cadrul Raportului semestrial de activitate, informaţia privind îndeplinirea acestui plan de acţiuni
   [Pct.8. lit.b) al.4) modificat prin HG169 din 19.02.03, MO25/21.02.03 art.182]
    Prezentarea spre ratificare, aprobare, acceptare sau aderare se efectuează pentru fiecare tratat separat prin proiectul actului normativ ori legislativ, care va implica adoptarea sau modificarea unei singure legi şi care va prevedea ratificarea, aprobarea, acceptarea unui/aderarea la un singur act internaţional.
    [Pct.8. al.5) introdus prin HG169 din 19.02.03, MO25/21.02.03 art.182]
    9. Tratatele internaţionale semnate în numele Republicii Moldova sau supuse procedurii de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare în numele statului se prezintă Parlamentului de către Preşedintele Republicii Moldova.
    În acest caz organul responsabil în domeniu va prezenta Ministerului Afacerilor Externe tratatul respectiv însoţit de documentele prevăzute la punctul 8 al prezentului Regulament pentru a fi ulterior prezentate Guvernului.
    10. După îndeplinirea procedurilor interne, prevăzute de legislaţia în vigoare şi de dispoziţiile tratatelor internaţionale, Ministerul Afacerilor Externe va informa Guvernul Republicii Moldova, organul responsabil pentru încheierea tratatelor respective, precum şi alte ministere şi departamente despre intrarea lor în vigoare.
    11. Tratatele internaţionale intră în vigoare în condiţiile stabilite de legislaţia Republicii Moldova.
    Tratatele internaţionale în formă simplificată intră în vigoare din data semnării în condiţiile stabilite de lege şi de prevederile tratatului.
    12. În cazul în care pentru participare la conferinţe şi alte întruniri internaţionale, care nu implică negocierea, parafarea sau semnarea unor tratate internaţionale, se solicită prezentarea deplinelor puteri, acestea vor fi acordate de Ministerul Afacerilor Externe cu evidenţierea obligatorie a limitelor împuternicirilor atribuite. În vederea obţinerii împuternicirilor nominalizate, organele centrale interesate ale administraţiei publice vor prezenta:
    demersul oficial privind solicitarea împuternicirilor;
    invitaţia şi programul întrunirii respective;
argumentarea necesităţii participării, cu specificarea consecinţelor eventuale pentru Republica Moldova (inclusiv obligaţiunile financiare), semnată de conducătorul organului central de specialitate sau de locţiitorul lui.
    13. Ministerele şi departamentele, alte autorităţi administrative de specialitate, de atribuţiile directe ale cărora ţine executarea prevederilor tratatelor internaţionale:
    vor asigura executarea prevederilor tratatelor internaţionale, precum şi realizarea drepturilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor;
    vor urmări executarea acestuia de către cealaltă parte la tratat;
   
[Pct.13 introdus prin HG169 din 19.02.03, MO25/21.02.03 art.182]
    vor informa Guvernul asupra problemelor pe care le implică aplicarea tratatului şi, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei, vor înainta în acest sens propuneri de soluţionare.
    14. Organele responsabile pentru executarea prevederilor tratatelor internaţionale vor prezenta semestrial Ministerului Afacerilor Externe informaţia în vederea mersului implementării prevederilor tratatelor internaţionale încheiate.
    Ministerul Afacerilor Externe, în baza informaţiei prezentate, va raporta semestrial Guvernului despre realizarea prevederilor tratatelor şi a altor înţelegeri internaţionale la care Republica Moldova este parte şi respectarea obligaţiunilor ce recurg din prevederile acestora, precum şi va înainta propuneri corespunzătoare la subiect.
   
[Pct.14 introdus prin HG169 din 19.02.03, MO25/21.02.03 art.182]

Anexă
la Regulamentul privind mecanismul
de încheiere a tratatelor internaţionale
Argumentarea necesităţii de încheiere a tratatului
    Argumentarea va conţine, în mod obligatoriu, următoarele:
    1) informaţii generale asupra proiectului tratatului nou / instrumentului internaţional multilateral în vigoare, la care Republica Moldova intenţionează să devină parte;
    2) descrierea aspectului politic;
    3) descrierea aspectului normativ cu specificări privind:
    compatibilitatea tratatului  în  discuţie cu alte instrumente internaţionale, deja intrate în vigoare pentru Republica Moldova;
    actele normative interne ce necesită a fi aduse în concordanta cu prevederile tratatului, urmînd a fi indicate expres articolele ce urmează a fi modificate, precum şi natura modificărilor;
    posibilitatea/necesitatea adoptării unor acte normative noi, în vederea implementării eficace a stipulărilor tratatului;
    posibilitatea formulării rezervelor, fie necesitatea formulării unor declaraţii pe marginea prevederilor tratatului.
    4) descrierea aspectului organizatoric, în sensul indicării tuturor măsurilor instituţionale şi organizatorice (înfiinţarea unor structuri noi, fie modificarea celor existente; abilitarea unor persoane / instituţii cu împuterniciri noi; modalitatea întocmirii şi prezentării rapoartelor; asigurarea cu resursele umane corespunzătoare; organizarea întrevederilor cu reprezentanţii altor state/organisme internaţionale; participarea la organisme internaţionale, birourile lor nou-înfiinţate etc.), operarea cărora va fi necesară pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor tratatului;
    5) descrierea aspectului financiar cu indicarea atît a cheltuielilor necesare pentru aplicarea eficientă a tratatului, cît şi a celor necesare pentru înfăptuirea acţiunilor specificate la punctele 3) şi 4) ale prezentei Argumentări;
    6) aspectul economic - consecinţele pozitive şi cele negative pentru economia Republicii Moldova, inclusiv evaluările aproximative ale acestora;
    7) descrierea aspectului temporar - termenele necesare şi orarul aproximativ de acţiuni care vor fi necesare pentru implementarea completă ori parţială a tratatului propus spre încheiere sau aderare.
    [Anexa introdusă prin HG169 din 19.02.03, MO25/21.02.03 art.182]